Edukacja prozdrowotna w gimnazjum

advertisement
Zygmunt Teresa
Opole
23
Edukacja zdrowotna
PROGRAM ŚCIEŻKI PROZDROWOTNEJ W Publicznym Gimnazjum nr 1
w Brzegu Dolnym
Edukacja prozdrowotna w gimnazjum
Projekt ścieżki „Edukacja Prozdrowotna” zawiera treści związane z higieną osobistą i
otoczenia, właściwym doborem produktów żywnościowych, bezpiecznym zachowaniem się
w różnych sytuacjach oraz z profilaktyką chorób. Kładzie nacisk na wdrażanie
odpowiedzialności za udzielanie pierwszej pomocy, propaguje wypoczynek czynny oraz
wskazuje, jak ogromne znaczenie w rozwoju dziecka ma pozytywny obraz samego siebie.
Dostarcza również informacji, jak integrować działanie nauczycieli w celu podnoszenia
świadomości prozdrowotnej młodzieży, czyli zgodnie z podstawami programowymi
kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r.).
Cele ścieżki edukacyjnej „Edukacja Prozdrowotna”
Cel ogólny:
Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie czynników wpływających na zdrowie i rozwój psychofizyczny.
2. Systematyczne rozwijanie umiejętności troski o własne zdrowie.
3. Nabywanie umiejętności odpowiedniego reagowania w przypadku kontaktu z
przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi i łatwopalnymi.
4. Dostrzeganie zagrożeń cywilizacyjnych.
5. Wyrobienie nawyków potrzeby ruchu dla prawidłowego rozwoju
funkcjonowania organizmu człowieka.
6. Wyrabianie umiejętności organizowania własnej pracy i wypoczynku.
7. Wyrobienie nawyku prawidłowego żywienia warunkującego zdrowie.
8. Przekonanie o potrzebie udzielenia pomocy w nagłych wypadkach i poznanie
jej podstawowych zasad.
9. Uświadomienie przyczyn sięgania przez ludzi po środki psychotropowe oraz
dostrzeganie zagrożeń związanych z ich używaniem.
Formy i metody pracy.
Uczyć możemy się na dwa sposoby – przyswajając informacje przez zapamiętywanie
lub opierając się na doświadczeniach. Ta druga metoda określana jest mianem aktywnego
uczenia się. Jest ona najszybsza i najefektywniejsza. Dlatego też krąg uczuć, burza mózgów,
dyskusja, odgrywanie ról i scenek, praca w grupach, wideokasety są najbardziej
aktywizującymi i skutecznymi metodami w realizacji ścieżki prozdrowotnej.
Realizacja ścieżki prozdrowotnej
Ścieżkę edukacji prozdrowotnej należy realizować na poszczególnych przedmiotach:









Język polski
Sztuka
Chemia
Fizyka
Wychowanie fizyczne
Biologia
Informatyka
Godzina wychowawcza
Geografia.
Realizacja ścieżki prozdrowotnej na godzinach wychowawczych
Zadania wynikające z realizacji ścieżki prozdrowotnej:
1. Tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego edukacji zdrowotnej
2. Kształtowanie zdrowego stylu życia.
3. Podejmowanie odpowiednich decyzji i wyborów.
Zadania szczegółowe
Uczeń powinien móc uzyskać następujące kompetencje (wiedzę, zrozumienie,
umiejętności i postawy) w zakresie obszarów edukacji zdrowotnej:
 Potrafi ocenić sytuacje zagrożenia dla siebie i wie, że ma wpływ na swoje
bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko
 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach
 Umie udzielić sobie i innym pierwszej pomocy
 Rozumie związek między sposobem żywienia a wzrastaniem
 Rozumie pojęcie odpoczynku czynnego i biernego, znaczenie spędzania czasu
wolnego
 Próbuje dawać i przyjmować pozytywne wzmocnienia, rozumie znaczenie ich dla
rozwoju psychicznego
 Próbuje bronić swoich praw i interesów, oceniać swoje słabe i mocne strony,
zachowywać się asertywnie
 Wie, jakie zachowania sprzyjają zdrowiu, a jakie mu szkodzą
Środki i techniki
Treści ścieżki prozdrowotnej realizowane są na godzinach wychowawczych za
pomocą: pogadanki, warsztatów, wideokaset, dyskusji, pracy w grupach, odgrywania ról i
scenek.
Godziny wychowawcze – ścieżka prozdrowotna
Klasy pierwsze
Z zakresu higieny osobistej, otoczenia, pracy
Temat
1. Higiena otoczenia.
Z zakresu racjonalnego odżywiania
Temat
1. Czy odżywiasz się prawidłowo.
Z zakresu zachowań sprzyjających zdrowiu
Temat
1. Dekalog zdrowego życia;
2. Profilaktyka uzależnień – palenie a zdrowie;
3. Profilaktyka – „Radość bez alkoholu”.
Z zakresu pierwszej pomocy
Temat
1. Bezpieczeństwo na wakacjach.
Z zakresu zachowań zagrażających zdrowiu
Temat
1. Przemoc w grupie;
2. Zachowania zagrażające zdrowiu
Z zakresu zdrowia psychicznego
Temat
1. Wzajemne poznawanie się – znaki zodiaku;
2. Tworzymy grupę – pytania i odpowiedzi;
3. Co to jest zaufanie;
4. Sztuka dyskusji;
5. Sposoby wyrażania uczuć;
6. Skuteczne wyrażanie uczuć;
7. Prawa jednostki;
8. Na czym Ci zależy?;
9. Zasady negocjacji;
10. Sztuka negocjacji;
11. Informacje zwrotne;
12. Jak się oceniasz.
Godziny wychowawcze – ścieżka prozdrowotna
Klasy drugie
Z zakresu zachowań zagrażających zdrowiu
Temat
1. Czy alkohol szkodzi zdrowiu?;
2. Alkohol a rodzina;
3. Wiedza o środkach uzależniających i ich wpływ na organizm.
Z zakresu zdrowia psychicznego
Temat
1. Etapy rozwiązywania konfliktów;
2. Samopoznanie – mój image;
3. Samoocena – moje wady i zalety;
4. Chcę powiedzieć Ci coś miłego;
5. Moje mocne strony;
6. Znam swoją wartość;
7. Mam prawo do...;
8. To mi przeszkadza;
9. Moje granice;
10. Oceny i opinie;
11. Co to jest stres;
12. Opiekuję się sobą (pocieszanie się).
Godziny wychowawcze – ścieżka prozdrowotna
Klasy trzecie
Z zakresu racjonalnego odżywiania
Temat
1. Tydzień zdrowego żywienia.
Z zakresu pierwszej pomocy
Temat
1. Zagadnienia pierwszej pomocy realizowane na lekcji wychowawczej przy
współpracy pielęgniarki szkolnej.
Z zakresu zachowań zagrażających zdrowiu
Temat
1. Fazy rozwoju uzależnień;
2. Postawy wobec narkotyków.
Z zakresu zdrowia psychicznego
Temat
1. Geneza moich wartości;
2. Drzewo mojej osobowości;
3. Wspomnienia z dzieciństwa (ważne doświadczenia);
4. Szukanie mocnych stron innych: Chciałbym przedstawić;
5. Sztuka autoreklamy;
6. Łańcuch radości (pozytywne myślenie);
7. Jak i kiedy mówić ‘NIE’;
8. Kiedy ktoś mówi nam ‘NIE’;
9. Nie miałem racji.
Download