Kształtowanie osobowości ucznia tak, aby w pełni wykorzystał swoje

advertisement
Nadrzędnym celem wychowania w naszej szkole jest:
Kształtowanie osobowości ucznia tak, aby w pełni wykorzystał swoje moŜliwości rozwojowe,
umiał właściwie współŜyć z innymi oraz był przygotowany do pełnienia ról społecznych
zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami moralnymi.
Dopełniają go cele główne programu wychowania, tj.:
1.
Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych.
2.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
3.
Przygotowanie do samodzielności.
4.
Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym.
Wychowanie dzieci jest przede wszystkim zadaniem rodziców, a szkoła stanowi w tym
względzie istotne wsparcie. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie
rodziców w wychowaniu, mającym na celu znalezienie własnego miejsca w społeczeństwie i
rozbudzenie dociekliwości poznawczej ucznia, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie.
Podstawy prawne programu wychowawczego tworzą:
•
•
•
•
•
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz. U. Z 1991r. Nr 120, poz.526, z późn. zm.)
Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ? tekst jednolity: (Dz. U. Z 2000r. Nr
19, poz.239)
Rozporządzenie MEN z 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych statutów publicznej,
sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego
przedszkola (Dz. U. Nr 14, poz.131, z póź. zm.)
Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i
sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 41, poz. 413, z póź. zm.)
•
Rozporządzenie MEN z 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. Nr 14, poz. 129, z póź.
zm.)
Ą
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
Ą
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 11 z 2002 r., poz. 109 z późniejszymi zmianami).
Ą
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. Nr 111, poz.
535 z późniejszymi zmianami).
Ą
Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.
U. Nr 51, poz. 458 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).
Ą
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 10,
poz. 96).
Ą
Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r., Nr 11, poz. 114).
Ą
Statut Gimnazjum
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW
Wymaga, by nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki
rodziców:
1.
2.
3.
Wprowadzali uczniów w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod
właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umoŜliwiającym dalsze
kształcenie.
Wprowadzali ucznia w świat kultury i sztuki.
Pomagali rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych
doświadczeń we współŜyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.
4.
Rozbudzali i rozwijali indywidualne zainteresowania ucznia.
5.
WdraŜali do samodzielności.
6.
Pomagali w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.
7.
Przygotowywali do aktywnego udziału w Ŝyciu społecznym.
ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY
8.
Działania mające na celu:
a.
stworzenie przyjaznej atmosfery,
b.
zapewnienie warunków zdrowego rozwoju psychicznego i fizycznego,
c.
kształtowanie umiejętności współdziałania w grupach rówieśniczych oraz w
kontaktach z dorosłymi.
9.
Przestrzeganie praw człowieka, praw dziecka i ucznia.
10. Kształtowanie postaw patriotycznych.
11. Wspieranie uczniów:
a.
w budowaniu własnego systemu wartości,
b.
w podejmowaniu aktywności poznawczej i twórczej,
c.
w kierowaniu własnym rozwojem.
ZADANIA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY
1. Tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, współpracy i dialogu między wychowawcą a
uczniami.
2. Budowanie własnego autorytetu poprzez sprawiedliwość, obowiązkowość, konsekwencję i
stanowczość w działaniu.
3. Szanowanie godności ucznia.
4. DąŜenie do zapewnienia wychowankom wszechstronnego rozwoju przez wspólną naukę,
uczestnictwo w Ŝyciu kulturalnym i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.
5. Kształtowanie umiejętności planowania, organizowania i oceniania wykonanej pracy, w
celu lepszego przygotowania do samodzielnego Ŝycia.
6. Doskonalenie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
7. Mobilizowanie uczniów do podejmowania zadań dla wspólnego dobra: w grupie, szkole,
środowisku.
8. Współdziałanie z domem rodzinnym ucznia w celu rozpoznania potrzeb i problemów
wychowanków.
9. Troska o bezpieczeństwo młodzieŜy.
Wszystkie działania wychowawcze podejmowane wobec ucznia mają na celu osiągnięcie
zamierzonego rezultatu.
Jest on zawarty w WIZERUNKU ABSOLWENTA:
Absolwent naszego gimnazjum:
przestrzega norm etycznych i zasad współŜycia w grupie,
jest aktywny, twórczy, potrafi efektywnie współdziałać w zespole,
jest tolerancyjny, szanuje prawo innych do odmienności,
jest wolny od nałogów, prowadzi zdrowy styl Ŝycia,
dba o dobre imię szkoły, utoŜsamia się ze środowiskiem lokalnym, szanuje tradycje,
jest wraŜliwy na potrzeby i krzywdę innych, pomaga słabszym,
nie uŜywa przemocy, pokojowo rozwiązuje konflikty,
zna swoją wartość i szanuje innych,
uczy się na miarę swoich moŜliwości, rozwija zainteresowania, talenty i pasje,
jest przygotowany do dalszej edukacji.
PŁASZCZYZNA
PODEJMOWANE
SPOSOBY
OCZEKIWANE
ODDZIAŁYWAŃ
Społecznomoralna
DZIAŁANIA
Wspieranie ucznia w
poszukiwaniu wartości
moralnych.
Zapoznanie uczniów z
zasadami etyki ogólnej
(dekalog, etyka
humanitarna i
chrześcijańska).
Kształtowanie hierarchii
wartości ze szczególnym
zwróceniem uwagi na
poszanowanie prawdy,
sprawiedliwości, dobra i
miłości, jako wartości
fundamentalnych.
Wpajanie szacunku dla
godności człowieka,
gotowości do poświęceń,
bezinteresowności,
wraŜliwości na
cierpienie i potrzeby
innych.
Poszanowanie innych,
tolerancja dla ich
odmienności.
Przygotowanie uczniów
do samodzielnego
Ŝycia. Uczenie
samorządności i
odpowiedzialności.
Pobudzanie do
zaradności,
podejmowania działań w
sytuacjach nowych.
Zachęcanie do
podejmowania inicjatyw,
działań na swoją
korzyść, na rzecz
rodziny, kolegów,
środowiska lokalnego.
REALIZACJI
Organizowanie imprez
okolicznościowych.
Rekolekcje.
Udział w akcjach
charytatywnych.
Współpraca z PCK.
REZULTATY
Uczeń postępuje
zgodnie z
obowiązującymi
normami etycznomoralnymi. Jest
otwarty na
potrzeby innych.
Działalność
Samorządu
Uczniowskiego.
Zajęcia integracyjne.
Redagowanie gazetki
szkolnej.
Warsztaty dla
uczniów.
Czuwanie nad
przestrzeganiem praw
ucznia.
Uczeń stara się
być
odpowiedzialny,
kreatywny,
twórczy,
przejawia własną
inicjatywę.
Intelektualna
Prowadzenie działań
wspomagających
rozwój uzdolnień i
talentów.
Organizowanie zajęć
edukacyjnych
poszerzających wiedzę
ogólną, rozwijanie
zdolności i umiejętności
twórczego myślenia oraz
wraŜliwości
artystycznej.
Pobudzanie do
aktywnego
poszukiwania
informacji.
Kształtowanie postaw
patriotycznych.
Poznawanie dziedzictwa
kultury regionalnej i
narodowej na tle kultury
europejskiej.
Znajomość,
poszanowanie i
pielęgnowanie tradycji
polskiej.
Koła zainteresowań.
Udział w konkursach i
festiwalach.
Współpraca z MOPP
w organizacji zajęć
pozalekcyjnych.
Uczeń posiada
szeroką wiedzę
ogólną, stara się
twórczo myśleć,
ma moŜliwości
rozwijania swoich
uzdolnień.
Umiejętne korzystanie
z róŜnych źródeł
informacji.
Lekcje biblioteczne.
Obchody waŜnych
rocznic i wydarzeń
narodowych,
historycznych i
regionalnych.
Odwiedzanie miejsc
pamięci i muzeów.
Poznawanie tradycji i
obyczajów innych
narodów.
Dzień języków
europejskich.
Jasełka i Wigilie
klasowe.
Uczeń swobodnie
korzysta z róŜnych
źródeł wiedzy.
Aktywnie
współuczestniczy
w kulturze
narodowej i
europejskiej, zna,
szanuje i
pielęgnuje polskie
tradycje.
Profilaktyczna
Kształtowanie
umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach
trudnych.
Rozumienie siebie i
innych, mechanizmów
kierujących naszymi
zachowaniami,
umiejętność panowania
nad swoimi emocjami.
Kształtowanie postaw
asertywności,
umiejętności
rozwiązywania sytuacji
konfliktowych.
Prowadzenie działań,
których celem jest
zapobieganie
zachowaniom
odbiegającym od
normy.
Podnoszenie poziomu
kultury osobistej.
Poznawanie reguł
zachowania w róŜnych
sytuacjach i miejscach.
Minimalizowanie
postaw agresywnych,
wypracowywanie
sposobów
rozładowywania złości
w sposób bezpieczny.
Rozumie siebie i
innych, wie jak
panować nad
swoimi emocjami,
stara się nie
uŜywać przemocy,
potrafi pokojowo
rozwiązywać
sprawy
konfliktowe, zna
konsekwencje
uzaleŜnień, jest od
nich wolny.
Propagowanie
właściwych postaw i
zachowań.
Uczeń zna i
przestrzega
ogólnie przyjęte
normy i zasady
współŜycia
społecznego
Propagowanie
zdrowego stylu Ŝycia.
Troska o zdrowie i
rozwijanie sprawności
fizycznej.
Przeciwdziałanie
narkomanii,
alkoholizmowi oraz
przestępczości
nieletnich,
uświadamianie zagroŜeń
ze strony mediów, sekt i
niekontrolowanego
dostępu do treści
internetowych.
Poznanie zagroŜeń
związanych z paleniem
papierosów, alkoholem
i narkotykami. Zajęcia
profilaktyczne. Nauka
asertywności.
Wycieczki i zajęcia
sportowe. Szkolenia
pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Uczeń rozumie
pojęcie zdrowy
styl Ŝycia, jest
świadomy
zagroŜeń
wynikających z
kontaktu ze
środkami
odurzającymi, dba
o swoje zdrowie i
kondycję fizyczną.
UwraŜliwienie uczniów
na zagroŜenia
ekologiczne.
Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za
środowisko naturalne.
ZaangaŜowanie w
problematykę
ekologiczną.
Zbieranie surowców
wtórnych.
?Zielony Tydzień?.
Uczeń rozumie
zasadność działań
na rzecz ochrony
środowiska, dba o
nie w swoim
otoczeniu, sortuje
śmieci i zachęca
do takich działań
swoich
najbliŜszych
Zawodoznawcza
Współpraca z
rodzicami
Przygotowanie do Ŝycia
w rodzinie,
społeczności lokalnej i
państwowej.
Kształtowanie
umiejętności
organizowania własnej
nauki, przyjmowanie
odpowiedzialności za
własne wykształcenia i
wybór drogi kariery
zawodowej.
Uświadamianie celów
Ŝyciowych, planów na
przyszłość i moŜliwości
ich realizacji.
Wspieranie rodziców w
procesie
wychowawczym.
Współpraca i pomoc w
sytuacjach trudnych,
konfliktowych, w
pokonywaniu trudności
związanych z okresem
dojrzewania młodzieŜy.
Udział rodziców w Ŝyciu
szkoły: zebraniach,
uroczystościach
klasowych i szkolnych.
Udział w zajęciach
wychowania do Ŝycia
w rodzinie.
Zajęcia
zawodoznawcze.
Spotkania z
psychologiem,
pedagogiem.
Udział w dniach
otwartych szkół
ponadgimnazjalnych.
Uczeń potrafi
organizować sobie
naukę, zwracać się
o pomoc i
efektywnie ją
wykorzystywać,
potrafi określić
swoje
zainteresowania,
predyspozycje i
zgodnie z nimi
dokonuje wyboru
dalszej drogi
kształcenia
Zebrania rodzicielskie
i prelekcje dla
rodziców. Konsultacje
i indywidualne
rozmowy z rodzicami.
Działalność Rady
Rodziców.
Dobry kontakt
rodziców ze
swoimi dziećmi,
rodzice wiedzą
gdzie szukać
pomocy w
sytuacjach
trudnych,
konfliktowych
Program wychowawczy jest dokumentem otwartym, podlega monitoringowi i
ewaluacji.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards