Wniosek - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

advertisement
………………….……., dnia .. …………..….. 2016 r.
………………….………………..
(pieczęć Marszałka Województwa)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Stosowanie do art. 109 ust. 7j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645), zwanej dalej ustawą, przesyłam wniosek*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
o przekazanie kwoty środków, o której mowa w art. 108 ust. 1i ustawy, w wysokości …………..…….…… tys. zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. złotych),
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy w ……………….…………………………., w szczególności pełniących funkcje doradców
klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w 2015 roku.
Wniosek spełnia wymagania formalne określone przepisami ustawy. Powiatowy urząd pracy
w …………………………………… osiągnął wskaźniki określone w art. 109 ust. 7j ustawy, uprawniające
do otrzymania wnioskowanych środków Funduszu Pracy.
-
………………………..………………..………
(podpis i pieczęć Marszałka lub osoby upoważnionej)
Załącznik:
1. wniosek*………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
* należy wpisać nazwę wnioskodawcy
………………….……., dnia .. …………..….. 2016 r.
………………….………………..
(pieczęć samorządu powiatu)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
WNIOSEK
O WYPŁATĘ ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA FINANSOWANIE
KOSZTÓW NAGRÓD ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA PRACOWNIKÓW
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W …………………………………………………
Stosownie do art. 109 ust. 7j ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645), zwanej dalej ustawą, wnioskuję o przekazanie samorządowi powiatu
………………………………….. kwoty środków, o której mowa w art. 108 ust. 1i ustawy, w wysokości
…………..……….…… tys. zł (słownie: ……………………………………………………………………………..…………………. złotych),
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy w ……………….…………………………., w szczególności pełniących funkcje doradców
klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w 2015 r..
Jednocześnie potwierdzam, że na podstawie sprawozdań złożonych stosownie do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych,
objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015
(Dz. U. z 2015 r., poz. 561) powiatowy urząd pracy w …………………………………….. spełnił co najmniej dwa
warunki określone w art. 109 ust. 7j ustawy stosownie do poniższego zestawienia:
Lp.
1*
2
3
Wartość
osiągniętych
wskaźników
przez PUP
Wyszczególnienie
Wskaźnik zatrudnienia pracowników pełniących funkcję
doradców klienta, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy
Wskaźnik liczby osób bezrobotnych przypadających
na 1 pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta, o którym
mowa w art. 91 ust. 2 ustawy
Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji
zawodowej
Efektywność kosztowa podstawowych form aktywizacji
zawodowej
Wskaźnik
43,91%
185,82 osoby
75,26%
13.091,87 zł
……………………………………….…………..………
(podpis i pieczęć Starosty/ Prezydenta lub osoby upoważnionej)
Uwaga – wniosek składanych jest do MRPiPS za pośrednictwem Marszałka Województwa
*należy wskazać jeden z wybranych wskaźników
Download