regulamin organizacyjny

advertisement
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MUZEUM W PRASZCE
I. Postanowienia wstępne.
§1
Regulamin organizacyjny określa:
1. Zasady kierowania Muzeum
2. Strukturę organizacyjną Muzeum
3. Zakres działania na poszczególnych stanowiskach pracy
4. Tryb pracy Muzeum
§2
Muzeum w Praszce działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 Nr 110, poz.721; Nr 141, poz. 943,
z 1998 roku Nr 106, poz. 668 i z 2000 roku Nr 12, poz. 136).
2. Ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 roku Nr
5, poz.24 i z 1998 roku Nr 106, poz. 669).
3. Statutu Muzeum w Praszce.
II. Zasady kierowania.
§3
Pracą Muzeum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta
i Gminy Praszka.
Dyrektor podlega Burmistrzowi, przed którym jest odpowiedzialny za
całokształt działalności Muzeum. Podczas nieobecności dyrektora Muzeum
zastępuje go pracownik zajmujący najwyższe stanowisko ze składu osobowego
Muzeum lub pracownik upoważniony do zastępstwa w drodze wydanych
zarządzeń wewnętrznych.
§4
Do zakresu czynności dyrektora Muzeum należy w szczególności:
1. ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych,
organizacyjnych i administracyjnych;
2. ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum;
3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
4. opracowanie projektu budżetu;
5. aprobowanie wydatków w granicach budżetu oraz przyznanych funduszy
specjalnych;
6. redagowanie wydawnictw muzealnych;
7. prowadzenie planowania i sprawozdawczości dla potrzeb organów
nadrzędnych;
8. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników Muzeum.
III. Struktura organizacyjna Muzeum.
§5
W skład Muzeum wchodzą następujące stanowiska pracy:
1. specjalista działalności podstawowej;
2. bibliotekarz, st. renowator;
3. przewodnik muzealny, konserwator;
4. główny księgowy – 1/8 etatu;
5. starszy księgowy – 1/8 etatu.
IV. Zakres działania poszczególnych stanowisk pracy:
§6
Specjalista działalności podstawowej
Do zakresu czynności specjalisty działalności podstawowej w Muzeum w
Praszce należy gromadzenie zabytków kultury materialnej w zakresie
przewidzianym profilem działu, planami pracy Muzeum oraz wytycznymi
Dyrekcji Muzeum, a w szczególności:
1. Przeprowadzanie badań terenowych.
2. Prowadzenie dokumentacji zabytków pozyskanych do zbiorów muzealnych
(inwentaryzacja, katalogowanie, oznakowanie, wpisy w księdze inwentarzowej).
3. Magazynowanie zbiorów historycznych oraz dbałość o ich zabezpieczenie
przed zniszczeniem, kradzieżą, itp..
4. Dokonywanie okresowych przeglądów magazynów pod kątem stanu
zachowania zbiorów;
5. Przekazywanie zabytków do konserwacji;
6. Gromadzenie historycznej literatury naukowej ;
7. Prowadzenie archiwum naukowego (dokumentacja, fotografie);
8. Opracowanie artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu
historii;
9. Współpraca z innymi muzeami, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz
działami muzealnymi;
10. Popularyzacja zagadnień historycznych przez:
a). pokazy zabytków (organizacja wystaw oświatowych, czasowych,
objazdowych);
b) modernizację stałej ekspozycji historycznej;
c) organizację odczytów;
d) opracowanie artykułów prasowych, folderów, przewodników, informato-
rów.
11. Specjalista działalności podstawowej działu historycznego ponosi odpowiedzialność merytoryczną i materialną za zbiory historyczne i fotograficzne;
12. Osoba uprawiająca zawód pracownika muzeum nie powinna konkurować ze
swoim muzeum ani w pozyskiwaniu obiektów, ani w jakiejkolwiek
działalności kolekcjonerskiej;
13. Utrzymywanie w należytym stanie i ponoszenie odpowiedzialności
materialnej za powierzony sprzęt;
14. Wykonywanie drobnych prac związanych z organizacją wystaw zmiennych
w Muzeum.
15. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
16. Troska o dobre imię Muzeum łącznie z zachowaniem tajemnicy służbowej.
17. Wykonywanie wszelkich zarządzeń ustnych i pisemnych wydawane przez
kierownictwo Muzeum;
18. Pełnienie dyżurów sobotnio-niedzielnych ( z rekompensatą dni wolnych
określonych przez dyrektora Muzeum);
19. Pracę rozpoczyna specjalista działalności podstawowej o godz. 7 30 co
zaznacza
w liście obecności swoim podpisem.
Każdorazowe opuszczenie stanowiska pracy powinno być uzgodnione z
dyrektorem Muzeum i zaznaczone w książce ewidencji wyjść i powrotów.
Ponieważ niedziela jest dniem bezpłatnego zwiedzania Muzeum –
prowadzić winien ewidencję zwiedzających i zapisywać w odpowiednim
notatniku.
Po zakończeniu pracy należy wygasić światła, zamknąć wszystkie
pomieszczenia. Klucze od sal wystawowych zawiesić na odpowiedniej tablicy.
Klucze od wejścia głównego i krat zabiera dyrektor Muzeum do domu.
Podczas pełnienia dyżurów klucze te zabiera specjalista działalności
podstawowej do domu i odpowiednio je zabezpiecza.
§7
St. renowator, bibliotekarz
Do zakresu czynności starszego renowatora, bibliotekarza należy:
1. Wykonywanie renowacji zabytków działu historycznego.
2. Konserwacja zabytków archeologicznych ( segregowanie ceramiki,
zabezpiecznie przed korozją).
3. W zakresie biblioteki: gromadzenie zbiorów bibliotecznych, książek, czasopism, w szczególności z zakresu literatury regionalnej, archeologii, historii,
etnografii, numizmatyki i nauk pomocniczych historii, przez dokonywanie
zakupów, wymianę, przyjmowanie darowizn, depozytów, prenumeratę oraz
prowadzenie wszelkich formalności z tym związanych;
4. Prowadzenie ewidencji zbiorów.
5. Osoba uprawiająca zawód pracownika muzeum nie powinna konkurować ze
swoim muzeum ani w pozyskiwaniu obiektów, ani w jakiejkolwiek
działalności kolekcjonerskiej.
6. Udzielanie korzystającym z biblioteki informacji z zakresu bibliografii.
7. Dbanie o estetyczny wygląd zbiorów bibliotecznych, dokonywanie oprawy,
oznaczeń, itp., systematyczne konserwowanie zbiorów.
8. Czuwanie nad zachowaniem właściwych warunków w pomieszczeniach
biblioteki i czytelni;
9. Organizowanie frekwencji na wystawach i odczytach.
Ponadto do zadań st. renowatora, bibliotekarza należy:
1. Stałe pilnowanie zbiorów muzealnych i majątku Muzeum znajdującego się
na
salach wystawowych w rejonie działania danego pracownika, w
szczególności
przed
kradzieżą,
podpaleniem,
porysowaniem,
zatłuszczeniem,
dziurkowaniem
lub innym niszczeniem oraz baczenie na stan zachowania eksponatów, na
warunki ich zabezpieczenia i właściwy stosunek zwiedzających do
eksponatów;
2. Zwracanie w sposób taktowny uwagi zwiedzających Muzeum w wypadku
zauważenia niestosownego zachowania się, bądź powstania sytuacji mogącej
grozić uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą eksponatów;
3. Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora Muzeum w wypadkach grożących
uszkodzeniem lub zniszczeniem eksponatów;
4. Codzienne otwieranie i zamykanie sal wystawowych;
5. Utrzymywanie powierzonego rejonu – I piętra – w stanie czystości i
porządku,
dbanie o estetykę sal wystawowych, o bezpieczeństwo i higienę miejsca
pracy
w szczególności codzienne porządkowanie i czyszczenie sal wystawowych,
korytarzy i klatek schodowych, czyszczenie podłóg, drzwi okien parapetów,
krzeseł, biurek, ławeczek, usuwanie wszelkich nieczystości i brudu z
pojemników, koszy na śmieci itp., zgłaszanie dyrektorowi Muzeum
konieczności prania firanek, kotar, itp.
6. Przestrzeganie zasady, by zwiedzający sale wystawowe pozostawiali w
szatni
wierzchnie okrycie oraz torby, teczki, itp., w których wielkość stwarza
możliwość ewentualnego wyniesienia eksponatu;
7. Skontrolowanie całego przydzielonego danemu pracownikowi rejonu
niezwłocznie po wejściu do sal wystawowych i upewnienie się, czy
eksponaty
znajdują się na właściwych miejscach, czy nie brak żadnego z nich, czy nie
ma
śladów włamania bądź naruszenia normalnego wyglądu sal wystawowych, a
w
przypadku stwierdzenia zmian niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora
Muzeum;
8. Wykonywanie prac związanych z techniczną organizacją ekspozycji w
Muzeum;
9. Obejście całego przydzielonego rejonu przed zamknięciem sal
wystawowych i
skontrolowanie czy wszyscy zwiedzający opuścili Muzeum, czy okna są
zamknięcie, światła wygaszone, czy eksponaty nie są naruszone, czy usunięte
są śmieci, czy słuchawki telefoniczne są prawidłowo zawieszone na
widełkach, czy krany są zakręcone itp.
10. Udzielenie zwiedzającym w sposób uprzejmy informacji odnośnie
zwiedzania
sal wystawowych, godzin otwarcia i zamykania Muzeum, przepisów porządkowych obowiązujących w Muzeum, korzystania z pomieszczeń Muzeum,
zakupu wydawnictw, itp..
11. Przestrzeganie zakazu palenie tytoniu i używania otwartego ognia na salach
wystawowych zarówno w stosunku do zwiedzających jak i do wszystkich
pracowników Muzeum.
12. Przestrzeganie zasady, by wszystkie drzwi, przejścia i wyjścia nie były
zastawione meblami, eksponatami lub innymi przedmiotami.
13. Utrzymanie w należytym stanie i ponoszenie odpowiedzialności za
powierzony
sprzęt jak: froterki, elektroluksy, narzędzia, itp., oraz zgłaszanie
przełożonemu
o konieczności reperowania bądź uzupełniania sprzętu, narzędzi, itp..
14. Natychmiastowe ogłoszenie alarmu w wypadku zauważenia pożaru bądź w
sytuacji mogącej grozić wybuchem ognia i zastosowania się do
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
15. W razie wybuchu pożaru bądź zaistnienia innego niebezpieczeństwa po za
alarmowaniu kierownictwa Muzeum dopilnowanie, by wszyscy zwiedzający
Muzeum możliwie szybko, niezwłocznie i bez paniki opuścili gmachu
Muzeum.
16. Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum.
17. Pełnienie dyżurów sobotnio - niedzielnych ( z rekompensatą dni wolnych
określonych przez dyrektora Muzeum).
18. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Muzeum.
Pracę rozpoczyna starszy renowator, bibliotekarz o godz. 7 30 co zaznacza
w liście obecności swoim podpisem. Do godziny 930 zajmuje się sprzątaniem.
Od godz. 930-1500 (w środy do 1700) nadzór nad wystawami i wszystko jak
wyżej.
Każdorazowe opuszczanie stanowiska pracy powinno być uzgodnione z
dyrektorem Muzeum i zaznaczone w książce ewidencji wyjść i powrotów.
Ponieważ niedziela jest dniem bezpłatnego zwiedzania Muzeum –
prowadzić winien ewidencję zwiedzających i zapisywać w odpowiednim
notatniku.
Po zakończeniu pracy należy wygasić światła, zamknąć wszystkie
pomieszczenia. Klucze od sal wystawowych zawiesić na odpowiedniej tablicy.
Klucze od wyjścia głównego i krat zabiera dyrektor do domu. Podczas pełnienia
dyżurów klucze te zabiera st. renowator, bibliotekarz do domu i odpowiednio je
zabezpiecza.
Powierzony rejon obejmuje piętro budynku głównego.
§8
Przewodnik muzealny, konserwator
Do zakresu czynności przewodnika muzealnego, konserwatora w
szczególności należy:
1. Stałe pilnowanie zbiorów muzealnych i majątku Muzeum, znajdującego się
na
salach wystawowych w rejonie działania danego pracownika, w
szczególności
przed kradzieżą, podpaleniem, porysowaniem, zatłuszczeniem, dziurkowaniem lub innym niszczeniem oraz baczenie na stan zachowania eksponatów,
na warunki ich zabezpieczenia i właściwy stosunek zwiedzających do
eksponatów.
2. Udzielanie zwiedzającym w sposób uprzejmy informacji odnośnie
kolejności
zwiedzania sal wystawowych, godzin otwarcia i zamykania Muzeum,
przepisów porządkowych obowiązujących w Muzeum, korzystania z
pomieszczeń Muzeum, zakupu wydawnictw itp.
3. Zwracanie w sposób taktowny uwagi zwiedzających Muzeum w wypadku
zauważenia nietaktownego zachowania się, bądź powstania sytuacji mogącej
grozić uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą eksponatów.
4. Osoba uprawiająca zawód pracownika muzeum nie powinna konkurować ze
swoim muzeum ani w pozyskiwaniu obiektów, ani w jakiejkolwiek
działalności kolekcjonerskiej.
5. Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora Muzeum w wypadkach grożących
uszkodzeniem lub zniszczeniem eksponatów.
6. Codzienne otwieranie i zamykanie sal wystawowych.
7. Skontrolowanie całego przydzielonego danemu pracownikowi rejonu nie
zwłocznie po wejściu do sal wystawowych i upewnienie się, czy eksponaty
znajdują się na właściwych miejscach, czy nie brak żadnego z nich, czy nie
ma
śladów włamania, bądź naruszenia normalnego wyglądu sal wystawowych, a
w
przypadku stwierdzenia zmian niezwłocznie zawiadomić o tym dyrektora
Muzeum.
8. Utrzymanie powierzonego rejonu w stanie czystości i porządku, dbanie o
estetykę sal wystawowych, o bezpieczeństwo i higienę miejsca pracy w
szczególności codzienne porządkowanie i czyszczenie sal wystawowych na parterze,
w
pomieszczeniach pracowni konserwatorskiej i fotograficznej, korytarzy i
klatek
schodowych, czyszczenie podłóg, drzwi, okien, parapetów, krzeseł, biurek,
ławeczek, usuwanie wszelkich nieczystości i brudu z pojemników, koszy na
śmieci, itp., sprzątanie ubikacji, zgłaszanie dyrektorowi Muzeum
konieczności
prania firanek, zasłon, kotar.
9. Przestrzeganie zasady, by zwiedzający sale wystawowe pozostawiali w
szatni
wierzchnie okrycia oraz torby, teczki, itp., których wielkość stwarza możliwość ewentualnego wyniesienia eksponatu.
10. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i używania otwartego ognia na salach
wystawowych zarówno w stosunku do zwiedzających jak i do wszystkich
pracowników Muzeum.
11. Natychmiastowe ogłoszenie alarmu w wypadku zauważenia pożaru bądź w
sytuacji mogącej grozić wybuchem ognia i zastosowanie się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
12. W razie wybuchu pożaru bądź zaistnienia innego niebezpieczeństwa po zaalarmowaniu Kierownictwa Muzeum, dopilnowanie, by wszyscy
zwiedzający
Muzeum możliwie niezwłocznie i bez paniki opuścili gmach Muzeum.
13. Obejście całego przydzielonego rejonu przed zamknięciem sal
wystawowych i
skontrolowanie, czy wszyscy zwiedzający opuścili Muzeum, czy okna są
zamknięte, światła wygaszone, czy eksponaty nie są naruszone, czy usunięte
są
śmieci, czy słuchawki telefoniczne są prawidłowo zawieszone na widełkach,
czy krany są zakręcone, itp.
14. Przestrzeganie zasady, by wszystkie drzwi, przejścia i wyjścia nie były
zastawione meblami, eksponatami lub innymi przedmiotami.
Do zakresu czynności konserwatora należy:
1. Prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej.
2. Comiesięczny przegląd wszystkich zbiorów, celem wychwycenia
eksponatów
wymagających zabezpieczenia.
3. Zabezpieczenie eksponatów muzealnych przed dalszymi uszkodzeniami oraz
ustalenie ewentualnego dalszego postępowania z eksponatem (orzeczenie
dalszej konserwacji przez fachowców, specjalistów).
4. Zgłoszenie Kierownictwu Muzeum konieczności przeprowadzenia zabiegów
konserwatorskich i przeglądu eksponatów.
5. Zakup środków i materiałów konserwujących.
6. Piecza nad powierzonym materiałem (oszczędna gospodarka).
7. Wykonywanie prac związanych z techniczną organizacją ekspozycji w
Muzeum.
8. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Muzeum.
9. Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za umyślne lub bezmyślne
uszkodzenie powierzonego jego pieczy sprzętu, środków konserwujących i
eksponatów muzealnych.
Pracę rozpoczyna przewodnik muzealny, konserwator o godz. 730 co
zaznacza w liście obecności swoim podpisem. Do godz. 930 – zajmuje się
sprzątaniem. Od 930 do 1500 (w środy do 1700) nadzór nad wystawami i
wszystko jak wyżej.
Każdorazowe opuszczenie stanowiska pracy powinno być uzgodnione z
dyrektorem Muzeum i zaznaczone w książce ewidencji wyjść i powrotów.
Po zakończeniu pracy należy wygasić światła, zamknąć wszystkie
pomieszczenia. Klucze od sal wystawowych zawiesić na odpowiedniej tablicy.
Klucze od wyjścia głównego i krat zabiera dyrektor Muzeum do domu. W razie,
gdy dyrektor jest na delegacji klucze zabiera wyznaczony przez niego
pracownik do domu i odpowiednio je zabezpiecza.
§9
Główny księgowy
Do zakresu czynności głównego księgowego należy:
1. Opracowanie planów finansowych Muzeum.
2. Opracowanie wymaganych sprawozdań finansowych, analiz stanu
majątkowego oraz wyników finansowych placówki.
3. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
4. Przestrzeganie właściwego przechowywania gotówki, papierów i znaków
wartościowych oraz depozytów i druków ścisłego zarachowania.
5. Sprawdzanie przelewowych dowodów księgowych pod względem
formalnym i
rachunkowych oraz dokonywanie potrąceń na dochody budżetowe Państwa.
6. Kontrola terminowości rozliczeń należności i zobowiązań.
7. Prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunków, materiałów,
przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych.
8. Nadzór nad pracą starszej księgowej.
9. Kontrola raportów kasowych, wyciągów z rachunków bankowych.
10. Kwalifikowanie przelewowych dowodów według właściwych podziałów
klasyfikacji budżetowej.
11. Dokonywanie rozliczeń z dostawcami oraz wykonawcami robót i usług.
12.Sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie
środków pieniężnych.
13. Dekretowanie przelewowych dowodów księgowych i bankowych oraz
sporządzanie poleceń księgowania.
14. Prowadzenie księgowości syntetycznej.
15. Okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami
syntetycznymi i ze stanem faktycznym.
16. Współpraca z komisją inwetaryzacyjną w zakresie ustalania wyników
inwentaryzacji środków rzeczowych, a w szczególności wycena spisanych
składników
majątku i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ujęcie w księgach
rachunkowych tych różnic i ich rozliczenie.
17. Znajomość przepisów na zajmowanym stanowisku pracy.
18. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
19. Znajomość i stosowanie zasad zawartych w regulaminie organizacyjnym
Muzeum.
20. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Muzeum.
Pracę rozpoczyna główny księgowy o godz. 800 do 900 co zaznacza w
liście obecności swoim podpisem.
§ 10
Starszy księgowy
Do zakresu czynności starszego księgowego należy:
1. Prowadzenie spraw kasowych Muzeum.
2. Prowadzenie spraw płacowych – wynagrodzenia, zasiłki rodzinne,
chorobowe,
macierzyńskie.
3. Prowadzenie kart zasiłkowych.
4. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników PUZO-94.
5. Prowadzenie kart podatkowych – kart. wyn. prac. ZO-90.
6. Przestrzeganie prawidłowego przechowywania gotówki, papierów i znaków
wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania.
7. Przestrzeganie terminowości wszelkich rozliczeń finansowych.
8. Przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów kasowych i bankowych.
9. Przygotowanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
10. Dbanie o prawidłowe zabezpieczenie mienia.
11. Znajomość przepisów na zajmowanym stanowisku pracy.
12. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
13. Znajomość i stosowanie zasad zawartych w regulaminie organizacyjnym
Muzeum.
14. Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Muzeum.
Pracę rozpoczyna starszy księgowy o godz. 800 do 900, co zaznacza w
liście obecności swoim podpisem.
V. Tryb pracy Muzeum, uprawnienia i obowiązki pracodawcy i
pracowników
§ 11
1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami Muzeum następuje w oparciu o
ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943,
z
1998 roku Nr 106, poz. 668 i z 2000 roku Nr 12, poz. 136).
2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 roku, Nr 5,
poz.
24 i z 1998 roku Nr 106, poz. 669).
3. Statutu Muzeum w Praszce.
4. Kodeksu pracy.
§ 12
1. Czas pracy pracowników Muzeum nie przekracza 40 godzin tygodniowo i 8
godzin na dobę i przedstawia się następująco:
poniedziałek
730 - 1530
wtorek
730 - 1500
środa
730 - 1700
czwartek
730 – 1500
piątek
730 - 1500
sobota
1000 – 1400 – dyżur
niedziela
1000 – 1400 – dyżur, za uprzednim telefonicznym
zgłoszeniem.
Poniedziałki i dni poświąteczne są dniami wolnymi od pracy dla dyżurujących
w wolne soboty i niedziele.
2. W szczególnie zasadniczych przypadkach dyrektor Muzeum może ustalić
indywidualny czas pracy pracowników.
§ 13
1. Pracownik Muzeum jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie,
przestrzegać dyscypliny pracy.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika Muzeum należy w
szczególności:
a) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
b) przestrzeganie ustalonego w Muzeum czasu pracy,
c) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń dyrektora,
d) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów przeciwpożarowych,
e) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie
pomocy oraz wzajemna współpraca,
f) sumienny stosunek do mienia Muzeum, stałe pilnowanie zbiorów
muzealnych i majątku Muzeum, znajdującego się na salach
wystawowych,
g) osoba uprawiająca zawód pracownika muzeum nie powinna konkurować
ze swoim muzeum ani w pozyskiwaniu obiektów, ani w jakiejkolwiek
działalności kolekcjonerskiej,
h) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
§ 14
Obowiązki zakładu pracy:
1. Zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
sposobem wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku oraz ich
podstawowymi obowiązkami.
2. Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy.
3. Zapewnić przestrzeganie porządku, bezpieczeństwa i higieniczne warunki
pracy.
4. Terminowo i planowo wypłacać wynagrodzenie.
5. Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji.
6. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz ich
pracy.
7. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy niezwłocznie
wydać pracownikowi świadectwo pracy, a na jego wniosek opinię o pracy.
§ 15
Dyscyplina pracy.
1. Pracownicy spożywają posiłek w czasie nie kolidującym z obsługą
zwiedzających.
2. W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia sprawy służbowej poza
terenem Muzeum – pracownik uzgadnia z dyrektorem i wpisuje się w książkę
wyjść służbowych.
3. W przypadku wystąpienia konieczności załatwienia sprawy prywatnej w
godzinach urzędowania – pracownik zobowiązany jest zwolnić się u dyrektora i
wpisać się w książkę wyjść prywatnych. W tym przypadku potrąca się
pracownikowi w przeliczeniu na stawkę godzinową, chyba, że obowiązek
zwolnienia wynika z obowiązujących przepisów z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia.
4. Zabrania się przebywania na terenie Muzeum poza godzinami pracy, w
uzasadnionych przypadkach przebywanie na terenie Muzeum wymaga zgody
przełożonego.
§ 16
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień:
1. Pracownik albo inna osoba obowiązany jest zawiadomić zakład pracy o
niemożności stawienia się do pracy z przyczyn przewidzianych i
nieprzewidzianych, w jak najkrótszym czasie podać przyczyny.
2. Wyjaśnienia oraz dowody dotyczące nieobecności oraz spóźnienia pracownik
obowiązany jest przedstawić na każde żądanie przełożonego.
§ 17
Pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy w terminie przewidzianym w
planie urlopów. Przesunięcie urlopu może nastąpić tylko za zgodą dyrektora.
Pracownik może wykorzystać pojedynczo dni urlopowe najwyżej do 4 dni w
skali roku (na żądanie).
§ 18
Pracownik Muzeum ma obowiązek zastąpić pracownika nieobecnego w pracy
przestrzegając swojego zakresu czynności i zakresu czynności pracownika
zastępowanego.
§ 19
Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa:
1. Pracownicy obowiązani są znać zasady i przepisy BHP oraz przestrzegać ich.
O
zauważeniu wypadku przy pracy albo innym zagrożeniu dla zdrowia lub
życia ludzkiego pracownik zawiadamia niezwłocznie dyrektora.
2. Pracownicy obowiązani są znać i stosować instrukcję p.pożarową, sposoby
alarmowania straży, użytkowanie środków gaśniczych, a także niezwłocznie
usuwać przyczyny mogące spowodować pożar.
§ 20
1. Za przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości
i
przyczynienia się przez to w sposób szczególny do wykonywania zadań,
mogą być przyznane pracownikom nagrody i wyróżnienia w postaci:
nagrody pieniężnej, pochwały pisemnej, jak również innych wyróżnień.
2. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia czyni się wzmiankę w aktach osobowych pracownika.
§ 21
Za nieprzestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy,
przepisów BHP i p.poż, stosuje się kary przewidziane w kodeksie pracy.
§ 22
Do pracowników Muzeum mają zastosowanie odpowiednie przepisy: ustawy z
dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943, z 1998 roku
Nr 106, poz. 668 i z 2000 roku Nr 12, poz. 136), ustawy z dnia 21 listopada
1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 roku, Nr 5, poz.24 i z 1998 roku Nr 106,
poz. 669), statut Muzeum oraz kodeks pracy.
VI. Zasady podpisywania pism i decyzji
§ 23
W zakresie dotyczącym podejmowania rozstrzygnięć i podpisywania pism dyrektor firmuje pieczątką Muzeum, imienną i swoim podpisem.
VII. Przepisy końcowe
§ 24
Obowiązującą wykładnię przepisów Regulaminu Organizacyjnego ustala
dyrektor Muzeum.
§ 25
Spory kompetencyjne rozstrzyga dyrektor Muzeum.
§ 26
Zmiana regulaminu następuje na wniosek dyrektora Muzeum.
§ 27
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 16.07.2003 roku.
Download