Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ

advertisement
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
Umowa Nr UMW / AZ / PE - PN – 15/ 15 część A (wzór)
Załącznik nr 7A do Siwz
sporządzona w dniu [__] r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. - Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, pomiędzy:
Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Pasteura 1, 50- 367 Wrocław
tel. / fax. 71 / 784-10-02, 784-00-07
NIP: 896-000-57-79, REGON: 000288981
który reprezentuje:
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
[__]
zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr UMW / AZ / - PE - PN –
15/ 15 część A, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostaje umowa następującej
treści:
§1
Definicje:
Następujące pojęcia w Umowie, odpowiednio w liczbie pojedynczej lub mnogiej, mają poniższe znaczenie:
1) Awaria – zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Sprzętu lub Oprogramowania, w szczególności
polegające na niemożności realizacji jednej z jego funkcji, a także wystąpienie szeregu zakłóceń
polegających na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji Sprzętu lub
Oprogramowania oraz zakłócenie mogące mieć wpływ na funkcjonalność Sprzętu lub
Oprogramowania, natomiast nieograniczające zdolności operacyjnych Sprzętu w obrębie wdrożonych
funkcjonalności przedmiotu Umowy;
2) Generalny Wykonawca – wykonawca ERBUD S.A. z siedzibą we Wrocławiu, któremu Zamawiający
powierzył realizację Kliniki zgodnie z zawartą w dniu 10 maja 2013 roku umową o roboty budowlane i
generalne wykonawstwo;
3) Klinika albo Obiekt – Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej na terenie
Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 realizowana w
ramach projektu: „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek
Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”;
4) Miejsce użytkowania – miejsce montażu Sprzętu oraz jego podłączenia do istniejących instalacji;
5) Odbiór Końcowy – oznacza potwierdzenie przez Zamawiającego zgodności wykonania całości
przedmiotu Umowy z Umową;
6) Oferta Wykonawcy – oferta Wykonawcy złożona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z SIWZ, w tym w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia;
7) Oprogramowanie – oznacza oprogramowanie środowiska przetwarzania danych (Oprogramowanie
Zarządzające) o funkcjonalnościach określonych w Arkuszu informacji technicznej Wykonawcy,
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, niezbędne do poprawnego działania przedmiotu Umowy oraz
oprogramowanie wbudowane w Sprzęt (Oprogramowanie Wbudowane);
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
8) Polisa OC – polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej; wytyczne
Zamawiającego wobec polisy OC stanowią załącznik nr 3 do Umowy;
9) Protokół Odbioru Końcowego – oznacza dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy
10)
11)
12)
13)
14)
15)
zgodnie z Umową, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Umowy i podpisany
przez obie Strony, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 6
ust. 6 pkt 2 Umowy;
Przedstawiciel Zamawiającego - osoba działająca w imieniu i na rzecz Zamawiającego, uprawiona do
dokonywania wobec Wykonawcy czynności zastrzeżonych w Umowie dla Zamawiającego lub
Przedstawiciela Zamawiającego, w szczególności przekazania i odbioru części Obiektu oraz
podpisywania wszelkich protokołów, w tym Protokołu Odbioru Końcowego;
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu;
Sprzęt – oznacza urządzenia wymienione w Ofercie Wykonawcy i opisane w SIWZ w Arkuszu
informacji technicznej załącznik nr 2A do SIWZ;
Umowa – niniejszy dokument wraz z załącznikami określający prawa i obowiązki Zamawiającego i
Wykonawcy;
Użytkownik - Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego z siedzibą we
Wrocławiu;
Wdrożenie – dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja Sprzętu oraz instalacja i konfiguracja
Oprogramowania.
§2
Oświadczenia i zobowiązania Stron:
1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz zapewnia, że osoby podpisujące
Umowę są prawidłowo umocowane do podejmowania wiążących zobowiązań w imieniu i na rzecz
Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz zapewnia, że osoby podpisujące Umowę w jego imieniu
są prawidłowo umocowane do podejmowania wiążących zobowiązań w zakresie zawarcia
i wykonania Umowy;
2) jest podmiotem zajmującym się profesjonalnie dostawą Sprzętu i Oprogramowania będącego
przedmiotem Umowy oraz posiada wiedzę, doświadczenie i zasoby kadrowe, które umożliwiają
wykonanie przedmiotu Umowy z najwyższą starannością;
3) jest przygotowany pod względem technicznym, organizacyjnym i finansowym do wykonania
Umowy z najwyższą starannością;
4) przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami, lokalizacją inwestycji oraz etapem
zaawansowania robót budowlanych i zobowiązuje się zrealizować dostawę, montaż i konfigurację
Sprzętu i Oprogramowania z najwyższą starannością, tak aby zapobiec jakimkolwiek szkodom na
osobie lub w majątku Zamawiającego lub osób trzecich;
5) Sprzęt i Oprogramowanie w chwili dostawy stanowić będą jego wyłączną własność oraz będą
wolne od wad prawnych i fizycznych;
6) nie istnieją żadne przeszkody lub ograniczenia w prawie rozporządzania własnością Sprzętu
i Oprogramowania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego;
7) Sprzęt i Oprogramowanie są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) posiada dokument Deklaracji zgodności CE, potwierdzający, że dostarczany przez Wykonawcę
Sprzęt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej;
9) posiada Certyfikat potwierdzający zgodność Sprzętu z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej
(potwierdzający, że Sprzęt zawiera niezbędne ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych:
ołowiu,
rtęci,
kadmu,
sześciowartościowego
chromu,
polibromowanych
bifenyli
i polibromowanych eterów fenylowych);
10) Zapewni w cenie oferty dostęp do aktualizacji Oprogramowania w okresie gwarancyjnym tj. min.
60 miesięcy liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, wdroży aktualizację
2
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
3.
Oprogramowania w Miejscu użytkowania oraz w razie potrzeby poinstruuje Użytkownika Sprzętu
w zakresie korzystania ze zaktualizowanego Oprogramowania.
W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
Polisę OC, która powinna być zgodna z wytycznymi Zamawiającego określonymi w załączniku nr 3
do Umowy. Polisa OC powinna zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Polisa OC
zabezpieczać będzie wszelkie ryzyka związane z Wdrożeniem Sprzętu przez Wykonawcę w Obiekcie,
w szczególności: ryzyka dotyczące uszkodzenia Obiektu lub jego części. Wykonawca zobowiązany jest
utrzymywać w okresie obowiązywania Umowy ważną Polisę OC i na każde żądanie Zamawiającego
przekazać dowody potwierdzające kontynuowanie tego ubezpieczenia oraz opłacenie składki.
W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu polisy OC w terminie wskazanym powyżej,
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500,00 złotych za
każdy dzień opóźnienia albo zakupu Polisy OC w zastępstwie Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy
tymi kosztami.
§3
Przedmiot Umowy:
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż, podłączenie do istniejących instalacji oraz
uruchomienie środowiska przetwarzania danych i wdrożenie w nowo powstającym budynku Kliniki
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej UMW przy ul. Borowskiej 213 we
Wrocławiu, w ramach realizacji projektu: „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we
Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”.
2.
Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1) Modułowy serwer o budowie kompaktowej w konfiguracji:
1.1) obudowa z dedykowanymi modułami zarządzania,
1.2) dedykowane przełączniki typu FCoE 10Gb ze wsparciem dla technologii Eth 40Gb – 2 szt.,
1.3) system zarządzania warstwą sprzętową,
1.4) jednostka przetwarzania – 11 szt.
2) Macierz dyskowa – 2 szt.
3) Biblioteka taśmowa – 1 szt.
4) Oprogramowanie wirtualizacyjne – 5 serwerów lub 10 procesorów.
5) Oprogramowanie systemowe –Typu 1: 2 szt., Typu 2: 5 szt., licencje dostępowe: 150 szt.
6) Oprogramowanie do archiwizacji i backupu.
7) Zasilacz UPS – 2 szt.
8) Szafa RACK – 2 szt.
9) Instruktaż stanowiskowy
3.
Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 i nr 2 do umowy. W zakresie
realizowanej dostawy Zamawiający wymaga również świadczenia kompleksowej opieki serwisowej
nad dostarczonym Sprzętem uwzględniającej:
 Min. 60 miesięcy gwarancji w trybie 8x5, tzn. zgłoszenia przyjmowane 8 godzin dziennie, 5 dni
w tygodniu z czasem reakcji: następny dzień roboczy,
 Min. 60 miesięczny serwis gwarancyjny, wykonywany w miejscu użytkowania sprzętu lub w
serwisie Wykonawcy po transporcie na koszt Wykonawcy.

Min. 60. miesięczny okres wsparcia dla oprogramowania obejmujący aktualizacje oraz wsparcie
telefoniczne
 reakcję na zgłoszenie awarii tj. przybycie serwisanta do miejsca użytkowania wadliwego sprzętu
do 24 godzin od daty zgłoszenia awarii,
 naprawę gwarancyjna w terminie do 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie
przyjęte po godzinie 19:00 w dni od poniedziałku do soboty oraz w niedzielę będą traktowane,
jako przyjęte następnego dnia roboczego o godz.8:00
3
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
4.
5.
6.
7.
8.
Z czasu prowadzenia obsługi serwisowej wyłączone są święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Serwis ma być świadczony przez min. 60 miesięcy od czasu uruchomienia i wdrożenia przedmiotu
umowy.
Warunkiem przystąpienia Wykonawcy do montażu i podłączenia Sprzętu do istniejących instalacji oraz
instalacji i skonfigurowania Oprogramowania jest przekazanie mu przez Zamawiającego części
Obiektu. Przekazanie Wykonawcy części Obiektu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego części Obiektu, sporządzonego przez Strony, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do
Umowy. W protokole, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony odnotują stan przekazanej
Wykonawcy części Obiektu. Po zakończeniu montażu i podłączenia Sprzętu do istniejących instalacji
oraz instalacji i konfiguracji Oprogramowania część Obiektu zostanie protokolarnie zwrócona
Zamawiającemu. W protokole zwrotu Strony odnotują ewentualne szkody, do usunięcia których
zobowiązany będzie Wykonawca; Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody pozostające w
bezpośrednim lub pośrednim związku z montażem, podłączeniem, uruchomieniem i konfiguracją
Sprzętu oraz instalacją i konfiguracją Oprogramowania.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody pozostającej w bezpośrednim lub pośrednim
związku z montażem Sprzętu, jego podłączeniem do istniejących instalacji, uruchomieniem lub
konfiguracją oraz instalacją i konfiguracją Oprogramowania, w wysokości wskazanej przez
Zamawiającego w protokole zdawczo – odbiorczym części Obiektu, w terminie 7 dni od daty
podpisania przez Strony protokołu. Jeżeli w dniu zwrotu części Obiektu ustalenie wartości szkody nie
będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia szkody w terminie 7 dni od daty
doręczenia Wykonawcy wyceny usunięcia szkody, sporządzonej przez Zamawiającego lub na jego
zlecenie.
Jeżeli Wykonawca nie naprawi szkody w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Zamawiający
może naliczyć Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w usunięciu szkody, w wysokości wskazanej w
§ 11 ust. 4 Umowy oraz według swojego wyboru:
1) pokryć szkodę z polisy OC Wykonawcy lub
2) wstrzymać się z Odbiorem Końcowym – do czasu naprawienia szkody.
Zamawiający wyznacza Przedstawiciela Zamawiającego dla celów realizacji niniejszej Umowy w osobie
Pana/Pani [__],tel [__], e-mail [__] który będzie upoważniony do wykonywania Umowy, a w
szczególności do:
1) podejmowania działań zmierzających do koordynacji prac montażowych i instalacyjnych
wykonywanych przez Wykonawcę i innych dostawców lub wykonawców realizujących prace na
Obiekcie;
2) kontroli jakości i terminowości dostaw i prac montażowych i instalacyjnych realizowanych przez
Wykonawcę;
3) przyjmowania zgłoszeń o braku możliwości współpracy między Wykonawcą i innymi dostawcami
lub wykonawcami realizującymi prace na Obiekcie;
4) przyjmowania zgłoszeń o niemożliwości realizacji postanowień Umowy na skutek opóźnień lub
działań innych dostawców lub wykonawców realizujących prace na Obiekcie;
5) zgłaszania zastrzeżeń do prac montażowych i instalacyjnych wykonywanych przez Wykonawcę i
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania tych prac;
6) podpisywania protokołów, o których mowa w ust. 4 powyżej, oraz Protokołu Odbioru Końcowego;
7) Zgłaszania wobec Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych zgodnie z ust. 4-6-powyżej.
W powyższym zakresie Przedstawiciel Zamawiającego będzie upoważniony do wydawania wiążących
poleceń Wykonawcy.
§4
Cena:
1. Cena przedmiotu Umowy ustalona na podstawie Oferty Wykonawcy wynosi: [__] netto PLN (słownie:
[__]), brutto PLN (słownie: [__]).
2. W cenie przedmiotu Umowy zawarte są również koszty:
4
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
ubezpieczenia, opakowania i transportu do miejsca użytkowania oraz podatku VAT,
montażu, uruchomienia i podłączenia do instalacji przedmiotu Umowy w miejscu użytkowania,
zagospodarowania odpadów, powstałych przy realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
aktualizacji Oprogramowania w okresie gwarancyjnym, wdrożenia aktualizacji w Miejscu
Użytkowania Sprzętu, a także w razie potrzeby przeszkolenia Użytkowania w zakresie korzystania
ze zaktualizowanego Oprogramowania,
instruktażu personelu Użytkownika w zakresie obsługi i konserwacji Sprzętu oraz
Oprogramowania,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu oznaczonego naklejkami informacyjnymi
Programu Infrastruktura i Środowisko, które cechować się będą wysoką trwałością (przez minimum 6
lat) oraz odpornością na zmywanie, wykonanie techniką naklejki z folii; nadruk logotypów na naklejce
w pełnym kolorze; oznaczenie powinno zostać umieszczone na wierzchniej stronie urządzenia, tak by
jednocześnie nie ograniczało jego możliwości funkcjonalnych i użytkowych (rozmiar zalecany: 7 cm x
5 cm, chociaż dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów naklejki, z uwagi na
rodzaj i charakter sprzętu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnych wzorów,
oznaczenie naklejkami nie dotyczy patchordów; a przedmioty, na których nie ma możliwości
zamieszczenia czytelnych logotypów i informacji o współfinansowaniu, można oznaczyć przez
zamieszczenie logotypów i informacji na opakowaniu sprzętu; Zamawiający dopuszcza by Wykonawca
zaproponował inną graficznie formę oznaczeń).
-
3.
§5
Próba techniczna, instruktaż:
1. Niezwłocznie po zakończeniu montażu i podłączeniu Sprzętu do istniejących instalacji oraz
zainstalowaniu i skonfigurowaniu Oprogramowania Wykonawca zawiadomi Przedstawiciela
Zamawiającego i umożliwi mu udział w próbie technicznej. Próba techniczna polegać będzie na
uruchomieniu oraz ocenie sprawności i niezawodności Sprzętu i Oprogramowania.
2. Z próby technicznej Przedstawiciel Zamawiającego oraz Wykonawca sporządzą protokół. Z chwilą
sporządzenia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na Zamawiającego nie przechodzą
ryzyka i ciężary związane ze Sprzętem i Oprogramowaniem. Przeprowadzenie pozytywnej próby
technicznej nie jest równoznaczne z Odbiorem Końcowym Sprzętu. W przypadku, gdy wynik próby
technicznej będzie negatywny (Sprzęt lub Oprogramowanie będą niesprawne bądź nie będą pracować
poprawnie), Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z Odbiorem Końcowym Sprzętu – do
czasu usunięcia przez Wykonawcę ujawnionej wady.
3. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić instruktaż
wskazanego przez Zamawiającego personelu Użytkownika w zakresie prawidłowego korzystania ze
Sprzętu i Oprogramowania oraz ich eksploatacji, w tym instruktaż, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9
Umowy. W instruktażu będzie uczestniczyć także Przedstawiciel Zamawiającego lub upoważniona
przez niego osoba i na okoliczność przeprowadzenia tego szkolenia Przedstawiciel Zamawiającego lub
upoważniona przez niego osoba oraz Wykonawca sporządzą wspólnie protokół.
4. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca wykona backup docelowej konfiguracji i przekaże
Zamawiającemu niezbędne hasła dostępu do Wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania.
5. Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do Odbioru Końcowego jest pozytywny wynik próby
technicznej, przeprowadzenie instruktażu oraz wykonanie zobowiązania, o którym mowa w ust. 4
powyżej.
§6
Odbiór Końcowy:
1. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do Odbioru Końcowego
zamontowanego i podłączonego do istniejących instalacji Sprzętu oraz zainstalowanego
i skonfigurowanego Oprogramowania na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem
odbioru.
5
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego jest:
1) pozytywny wynik próby technicznej, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
2) przeprowadzenie instruktażu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy;
3) wykonanie zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 4 Umowy;
4) przekazanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej.
Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania się
z Odbiorem Końcowym – do czasu spełnienia wszystkich warunków.
3. Odbiór Końcowy polegać będzie na ocenie kompletności dostawy i montażu Sprzętu oraz instalacji i
konfiguracji Oprogramowania oraz ich zgodności z Umową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Odbioru Końcowego z najwyższą starannością.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed
rozpoczęciem odbioru następujących dokumentów:
1) Instrukcji użytkowania Sprzętu i Oprogramowania;
2) Gwarancji jakości udzielonych przez producentów Sprzętu;
5. Odbiór Końcowy będzie dokonywany: przez Przedstawiciela Zamawiającego działającego w imieniu
Zamawiającego oraz przez Wykonawcę działającego osobiście lub osobę upoważnioną przez
Wykonawcę na piśmie.
6. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawienia:
1) jeżeli wady są istotne, ale nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania
Odbioru Końcowego do czasu usunięcia wad; w takim przypadku termin rozpoczęcia i zakończenia
dostawy, obliczony zgodnie z § 7 ust. 1 Umowy, biegnie dalej do czasu usunięcia wszelkich wad
stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego, a Zamawiający na okoliczność odmowy odbioru
sporządzi protokół zawieszenia Odbioru Końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do
zawiadomienia Zamawiającego o ponownym terminie Odbioru Końcowego z wyprzedzeniem co
najmniej 2 (dwóch) dni roboczych. Przez wady istotne rozumieć należy wady, które utrudniają lub
uniemożliwiają użytkowanie Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;
2) jeżeli wady są nieistotne, w szczególności mają charakter estetyczny, Zamawiający może dokonać
czynności odbiorowych wpisując w Protokole Odbioru Końcowego stosowne zastrzeżenia i
ustalając jednocześnie z Wykonawcą termin usunięcia tych wad, albo odmówić Odbioru
Końcowego zgodnie z pkt 1 powyżej. Fakt usunięcia przez Wykonawcę wad nieistotnych, zostanie
stwierdzony przez Strony na piśmie w formie protokołu;
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać obniżenia ceny.
7. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony i umożliwiający ich usunięcie, wynoszący co najmniej 7 dni, jednak nie więcej niż 30 dni.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego w
terminie wyznaczonym w Protokole Odbioru Końcowego, Zamawiający może usunąć wadę w
zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego w
terminie wyznaczonym w Protokole Odbioru Końcowego, Zamawiający zachowuje także uprawnienie
do naliczenia Wykonawcy kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad, w wysokości wskazanej w §
11 ust. 4 Umowy.
10. W Protokole Odbioru Końcowego zostaną zamieszczone w szczególności: ustalenia dokonane w toku
odbioru, wykaz przekazanych Zamawiającemu dokumentów, stwierdzone wady i terminy ich usunięcia.
2.
§7
Termin wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, to jest dostawy, montażu, podłączenia
Sprzętu do istniejących instalacji, próbnego uruchomienia Sprzętu oraz instalacji i konfiguracji
Oprogramowania w terminie …… tygodni od daty podpisania umowy.
6
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
2.
3.
Dostawę uważa się za zakończoną z chwilą podpisania przez Strony Protokołu bezusterkowego Odbioru
Końcowego, a w przypadku o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 Umowy – z chwilą podpisania protokołu
potwierdzającego usunięcie wad, stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego.
W przypadku opóźnienia Generalnego Wykonawcy w oddaniu Zamawiającemu Obiektu, Zamawiający
uprawniony jest do przesunięcia terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. O przesunięciu terminu
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę co najmniej na 10 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia dostawy, wskazanym w ust. 1 powyżej.
§8
Zobowiązania Zamawiającego:
1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy poprzez:
1) udostępnienie miejsca użytkowania na czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy,
2) dostęp do informacji i środków technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
3) zapewnienie należytej współpracy z Wykonawcą ze strony przedstawicieli Użytkownika.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania płatności za przedmiot niniejszej Umowy,
na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
3. Zamawiający zobowiązany będzie do ustosunkowania się bez zbędnej zwłoki do pytań i wniosków
Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech)
dni roboczych od momentu otrzymania zapytania.
§9
Zobowiązania Wykonawcy:
1. W zakresie realizacji Umowy do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) współpraca przy wykonywaniu prac montażowych przez Wykonawcę z innymi wykonawcami
pracującymi w Obiekcie,
2) usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci,
3) stosowanie przepisów BHP, PPOŻ i ochrony środowiska.
2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wykształcenie kompetencji knowhow związanych z przedmiotem Umowy. W tym celu Wykonawca w szczególności umożliwi
wskazanym przez Zamawiającego osobom uczestniczenie w wykonywaniu Umowy na każdym stadium
jej realizacji.
3. Wykonawca do chwili podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru
Końcowego, a w przypadku o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 Umowy – do chwili podpisania
bezusterkowego protokołu usunięcia wad, odpowiada za swoje materiały, narzędzia i maszyny oraz jest
zobowiązany do ich ochrony na własny koszt i ryzyko.
4. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń Przedstawiciela Zamawiającego.
§ 10
Gwarancja jakości:
1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy,
wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia Zamawiającego przed roszczeniami ze strony osób
trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych,
dotyczących Sprzętu.
3. Niezależnie od gwarancji jakości udzielonej przez producenta Wykonawca udziela Zamawiającemu
oraz Użytkownikowi min. 60 miesięcznej gwarancji na każde urządzenie wchodzące w skład
przedmiotu Umowy, w tym na Oprogramowanie i zapewnia w tym okresie serwis, którego koszty
zostały zawarte w cenie umowy.
4. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe przez okres co najmniej 7
lat, licząc od daty zakończenia okresu gwarancji oraz nieodpłatny dostęp do baz wiedzy, przewodników
konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych dotyczących Sprzętu.
7
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bieg terminu gwarancji jakości liczy się od daty podpisania przez Strony protokołu bezusterkowego
Odbioru Końcowego, a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 Umowy – od daty podpisania
bezusterkowego protokołu usunięcia wad.
Gwarancja jakości Wykonawcy obejmuje w szczególności bezawaryjne i nieprzerwane funkcjonowanie
wszystkich instalacji i urządzeń z nią związanych, w tym Oprogramowania, jak również osiągnięcie
wskaźników wydajności (parametrów działania) i jakości określonych w przekazanych Zamawiającemu
przez Wykonawcę dokumentach.
Usługi gwarancyjne realizowane będą w Miejscu użytkowania urządzenia wchodzącego w skład
przedmiotu Umowy lub w serwisie, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu Umowy do
serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.
W przypadku wykrycia wady w okresie gwarancyjnym ustalonym w ust. 3 powyżej wady, Wykonawca
obowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia tej wady na pierwsze wezwanie Użytkownika, na własny
koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze strony Użytkownika, lub też – na żądanie
Zamawiającego – do dostarczenia i zamontowania nowych niewadliwych urządzeń i instalacji bądź ich
części, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni powyższego
obowiązku w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wady lub w przypadku gdy naprawa
wymaga dłuższego czasu - w terminie dłuższym ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie
uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą mowną zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy, lub, bez
konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu usunięcia wady oraz powiadamiania
Wykonawcy o tym fakcie, do powierzenia usunięcia wady oraz dostarczenia niewadliwych instalacji,
urządzeń bądź ich części, wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy
i pokrycia wszelkich kosztów zastępczego wykonania z zabezpieczenia, o którym mowa w § 15
Umowy. Użytkownik oraz Zamawiający może ponadto dochodzić wobec Wykonawcy roszczeń
odszkodowawczych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego oraz innych roszczeń przewidzianych w
Umowie lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku Awarii Sprzętu lub Oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady na
warunkach określonych w ust. 7 powyżej, z tym że Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do
usuwania Awarii w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia awarii.
Zgłoszenie wady lub awarii powinno zostać dokonane według wyboru Użytkownika albo
Zamawiającego: faksem na nr [__], pisemnie na adres Wykonawcy albo za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail [__].
Okres gwarancji jakości każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu Umowy z
eksploatacji, trwającego powyżej 2 dni roboczych, spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej
eksploatacji.
Wymiana bloku funkcjonalnego / modułu urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu Umowy na
nowy równoważny nastąpi na żądanie Użytkownika lub Zamawiającego, najpóźniej przy trzecim jego
uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł niepodlegający naprawie zostanie
wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony
będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym [_] miesięcy.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu Umowy
niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez
Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy.
§ 11
Kary umowne:
1. W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy ustalonego zgodnie z § 7 ust. 1
Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu
Umowy (§ 4 ust. 1 Umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż
20 dni i 0,2 % ceny brutto przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1 Umowy) za każdy następny dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 30 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, po
bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną
8
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
3.
4.
5.
6.
7.
w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1 Umowy). Uprawnienie do odstąpienia od
Umowy z tej przyczyny Zamawiający może wykonać w terminie do 31. 12. 2015 r.
W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia wchodzącego w skład
przedmiotu Umowy ponad termin określony w § 10 ust. 8 i ust. 9 Umowy, Zamawiający ma prawo
naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1 Umowy), za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,2 % ceny brutto przedmiotu
Umowy (§ 4 ust. 1 Umowy) za każdy następny dzień opóźnienia.
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % ceny brutto
przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1 Umowy), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało
nie dłużej niż 20 dni i 0,2 % ceny brutto przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1 Umowy) za każdy następny
dzień opóźnienia w razie:
1) opóźnienia Wykonawcy w usunięciu szkody, o której mowa w § 3 ust. 5 i 6 Umowy;
2) opóźnienia Wykonawcy w usunięciu stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego wad, zgodnie z
§ 6 ust. 9 Umowy;
Odstąpienie od Umowy z jakiejkolwiek przyczyny przez którąkolwiek ze Stron winno być złożone na
piśmie i nie powoduje skutków wstecz od dnia jej zawarcia. W szczególności pozostają w mocy
zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte
wykonanie Umowy.
Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.
Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie
o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
§ 12
Zapłata:
1. Zamawiający ureguluje należność za realizację przedmiotu Umowy na podstawie prawidłowo
wystawionych Faktur VAT, wystawionych na: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
ul. Pasteura 1; 50-367 Wrocław, NIP: PL - 896-000-57-79.
2. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy – wskazane w fakturze –
w terminie 30 dni od daty dostarczenia podpisanej faktury VAT wraz z protokołem bezusterkowego
Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 pkt 2 Umowy, do Działu Projektów Europejskich
UMW, Ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław.
3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT, wyłącznie po podpisaniu przez Strony
Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem że w przypadku wskazanym w § 6 ust. 6 pkt 2
Umowy Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT pod warunkiem bezusterkowego
usunięcia przez Wykonawcę wad wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego.
§ 13
Prawa własności intelektualnej:
1. Wykonawca zapewnia, że rozporządzanie lub korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu Umowy
oraz innych wyników prac Wykonawcy powstałych w ramach realizacji Umowy, w tym
z Dokumentacji powykonawczej nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności w zakresie
praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów powstałych w związku z
dochodzeniem przez osoby trzecie roszczeń od Zamawiającego z tytułu naruszeń wskazanych w ust. 1.
3. Wykonawca, w ramach ceny przedmiotu Umowy, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy:
1) przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji
powykonawczej, powstałej w ramach realizacji umowy, na wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04. 02. 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. – Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), obejmujących:
9
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie
poprzedzającym - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przedstawi Zamawiającemu listę
elementów przedmiotu umowy objętych powyższymi postanowieniami.
2) udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania w zakresie
niezbędnym dla eksploatacji przedmiotu Umowy. Licencja udzielana Zamawiającemu jest
bezterminowa i nie obejmuje możliwości jej wypowiedzenia.
Wykonawca przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przedstawi Zamawiającemu listę
elementów przedmiotu Umowy objętych powyższymi postanowieniami.
Na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawa do
tworzenia utworów zależnych, w tym tworzenia opracowań, prawo do wykonywania autorskich praw
zależnych do dokumentacji powstałej w ramach realizacji umowy oraz wyłączne prawo do udzielania
zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i w ust. 4, następuje bez jakichkolwiek ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i w ust. 4, oraz udzielenie licencji, o której mowa
w ust. 3 pkt 2, następuje z chwilą podpisania Protokołu odbioru.
Wykonawca zapewnia, że twórcy utworów zawartych w Oprogramowaniu lub Dokumentacji
powykonawczej nie będą wykonywać swoich uprawnień wynikających z autorskich praw osobistych do
tychże utworów, w takim zakresie, w jakim mogłoby to w jakikolwiek sposób utrudnić lub
uniemożliwić korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego, w szczególności zgadzają się na
rozpowszechnianie utworu anonimowo i oświadczają, że nie będą wykonywać w stosunku do niego
nadzoru autorskiego.
a)
4.
5.
6.
7.
§ 14
Odpowiedzialność Wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody pozostające w bezpośrednim lub pośrednim
związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym przy załadunku, transporcie, rozładunku,
montażu, podłączaniu do istniejących instalacji, uruchamianiu oraz konfiguracji Sprzętu i
Oprogramowania, aż do momentu podpisania przez Strony bezusterkowego Protokołu Odbioru
Końcowego – a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 Umowy – do czasu podpisania
bezusterkowego protokołu usunięcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego.
Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu,
Użytkownikowi albo osobom trzecim w trakcie usuwania wad w okresie gwarancji jakości.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy szkód wyrządzonych w
Obiekcie, w tym we wszystkich jego pomieszczeniach i sprzętach, a także osobom trzecim.
§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia wskazanego
w § 4 ust. 1 Umowy, tj. na kwotę ……………………….. zł (słownie: ……………………………..).
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wartość określoną ust.1
niniejszego paragrafu przed podpisaniem Umowy w formie …………………………………………..
10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
3. Zamawiający zwróci 70% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym bez
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Protokołem odbioru końcowego.
4. Zamawiający zwróci 30% wartości kwoty wniesionego zabezpieczenia, określonej w ust. 1 niniejszego
paragrafu, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 16
Zmiana Umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, przewiduje
możliwość dokonania takich zmian, w razie:
1) zmiany stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu Umowy w toku wykonywania
Umowy – do wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w
dniu wystawienia faktury;
2) wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia Umowy,
wywołujących potrzebę jej zmiany;
3) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących
niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w Umowie. Wówczas
termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez których nie
byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy;
5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba
ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w
inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
6) braku dostępności zaoferowanego przedmiotu Umowy lub jego części (np. z powodu zakończenia
produkcji lub wycofania z rynku) – w takim przypadku dopuszcza się możliwość dostarczenia
innego przedmiotu Umowy lub jego części o parametrach co najmniej równych lub lepszych od
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy;
7) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w Ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
3. Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Pzp następujące wypadki, które wymagają jedynie
poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem:
1) zmiana osób, pełniących funkcję Kierownika projektu i Inżyniera sieci komputerowych,
realizujących umowę w imieniu Wykonawcy;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych Stron;
4) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.
§ 17
Postanowienia końcowe:
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych
obowiązujących przepisów prawa.
3. Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą
rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
4.
5.
6.
Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest
upoważniony Pan/Pani [__], Tel [__], e-mail [__].
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
Załącznikami do niniejszej Umowy są:
1) załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy;
2) załącznik nr 2 – Arkusz informacji technicznej Wykonawcy;
3) załącznik nr 3 – wytyczne Zamawiającego wobec Polisy OC Wykonawcy;
4) załącznik nr 4 - wzór Protokołu Odbioru Końcowego;
5) załącznik nr 5 - wzór protokołu zdawczo – odbiorczego części Obiektu.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Data
12
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
Załącznik nr 3 do Umowy - wytyczne Zamawiającego wobec Polisy OC Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia spełniającej następujące warunki:
1.
Umowa ubezpieczenia będzie obejmować co najmniej przedmiot Umowy (zakres działalności
wynikający z kontraktu).
2.
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową jak
i kontraktową w zakresie odpowiadającym odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej
z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dostaw umowa ubezpieczenia powinna obejmować
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wadliwy produkt.
3.
Umowa ubezpieczenia powinna obejmować wszystkie strony kontraktu; jeśli Wykonawca korzysta z
podwykonawców umowa ubezpieczenia powinna obejmować imiennie lub w formie dodatkowej
klauzuli rozszerzającej odpowiedzialność cywilną za podwykonawców.
4.
Okres ubezpieczenia musi pokrywający się z okresem realizacji Umowy; w przypadku Umowy,
którego okres realizacji jest dłuższy niż 1 rok wykonawca zobowiązany jest przedkładać dokument
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny rok, nie później niż na 14 dni przed
terminem wygasania dotychczasowej umowy ubezpieczenia.
5.
Konstrukcja umowy ubezpieczenia winna umożliwić zgłoszenie roszczeń powstałych w związku z
realizacją Umowy zarówno w czasie jego realizacji jak i po zakończeniu - zarówno kontraktu jak
i umowy ubezpieczenia (lecz przed upływem terminu przedawnienia).
6.
Umowa ubezpieczenia powinna obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz ich następstwa –
zarówno szkody rzeczywiste jak i utracone korzyści.
7.
Suma gwarancyjna powinna być nie niższa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na jedno i
wszystkie zdarzenia.
8.
Dopuszczalna franszyza przewidująca pokrycie przez Wykonawcę ze środków własnych szkód
rzeczowych o wartości do 10 000 zł oraz udział własny w szkodzie w wysokości 5% wartości szkody.
13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
Załącznik nr 4 do Umowy
Przedmiot odbioru:
Zamawiający: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
z siedzibą przy ul. Pasteura 1, 50- 367 Wrocław
Wykonawca: [__]
Protokół Odbioru Końcowego
w okresie od dnia [__] do dnia [__]
sporządzony dnia [__] przy udziale:
1. Zamawiający :
[__]
2. Zamawiający :
[__]
3. Zamawiający :
[__]
4. Wykonawca
:
[__]
5. .
:
[__]
Komisja stwierdza co następuje:
1. Zakres przedmiotowy wykonanych dostaw i montażu objętych niniejszym protokołem jest następujący:
Stan
Nazwa rodzaju Sprzętu dostarczonego i zamontowanego przez Wykonawcę
Lp.
zaawansowania
dostawy i montażu
1. [__]
[__]%
2. Uwagi i zastrzeżenia Stron (w razie braku uwag i zastrzeżeń pole przekreślić):
Wady istotne:
………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Wady nieistotne:
………………………………..…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. Dostawy wraz z montażem ujęte wyżej zostały wykonane zgodnie/nie zgodnie z Umową.
14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
Podpisy komisji:
1.
2.
3.
4.
Zamawiający
Zamawiający
Zamawiający
Wykonawca
:
:
:
:
[__]
[__]
[__]
[__]
15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – UMW / AZ / PE – PN – 15 / 15
załącznik nr 5 do Umowy
Protokół zdawczo-odbiorczy części Obiektu
sporządzony dnia [__]
1. Zamawiający
2. Zamawiający
3. Zamawiający
4. Wykonawca
5. .
:
przy udziale:
:
[__]
:
[__]
:
[__]
:
[__]
[__]
1.1. Opis Obiektu:
[__]
1.2. Wykaz części Obiektu przekazanych Wykonawcy w związku z realizacją Umowy:
[__]
1.3. Wykaz Miejsc użytkowania – miejsc montażu i podłączenia Sprzętu przez Wykonawcę:
[__]
1.4. Stanu części Obiektu (punkt 1.2 powyżej) oraz Miejsc użytkowania (punkt 1.3 powyżej)
przekazywanych Wykonawcy/zwracany Zamawiającemu:
[__]
1.5. Uwagi Stron:
[__]
1.6. Ujawnione szkody wraz z ich wyceną (w przypadku zwrotu Obiektu oraz Miejsc użytkowania):
Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przyjmuje części Obiektu (punkt 1.2 powyżej) oraz Miejsca
użytkowania (punkt 1.3 powyżej).
______________________
Za Zamawiającego
______________________
Za Wykonawcę
Uwagi: ................................................................................................................................................................
……………………………………........................................................................................................
……………………………....................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
WYKONAWCA:
UŻYTKOWNIK / ZAMAWIAJĄCY:
16
Download