UROLOGIA prof. Waldemar Różański

advertisement
Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby
gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu (kursu)
Urologia
2. Numer kodowy kursu
SUR007C
3. Jednostka dydaktyczna
II Klinika Urologii
4. Typ kursu
obowiązkowy
5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej
studia jednolite
6. Rok studiów
IV
7. Semestr
7
8. Liczba punktów ECTS
1.5
9. Koordynator kursu
Dr n. med.Piotr Lipiński
10. Osoby prowadzące zajęcia
Prof. dr hab. med.Waldemar Różański
Dr hab. n. med.Marek Lipiński
Dr n. med. Marek Wrona
Dr.n.med Piotr Lipiński
Dr n. med Rafał Kliś
11. Efekty nauczania
Cele ogólne
Wiedza
Student po kursie „Urologia”:
Cele szczegółowe
Student po kursie „Urologia”:
1.
rozumie interdyscyplinarność zagadnienia, jakim
jest urologia

2.
zna i rozumie podstawy diagnostyki z zakresu
urologii

potrafi podać objawy i wyjaśnić etiologię:
- zaburzeń oddawania moczu (mikcji)
- kolki nerkowej,
- bólów jądra,
- krwiomoczu

potrafi wymienić przykłady w/w zaburzeń

potrafi wymienić procedury diagnostyczne
stosowane przy w/w zaburzeniach

potrafi ogólnie wymienić możliwości terapeutyczne
stosowane przy leczeniu w/w zaburzeń
3.
zna i rozumie przyczyny,przebieg choroby i
formy leczenia nowotworów układu moczowego




zna i rozumie przyczyny, przebieg choroby i
sposoby leczenia łagodnego rozrostu stercza i
raka gruczołu krokowego

5.
zna i rozumie przyczyny, przebieg choroby i
sposoby leczenia nowotworów jądra


6.
zna i rozumie przyczyny oraz sposób
postępowania w urazach układu
moczopłciowego i stanach nagłych w urologii
4.







7.
zna i rozumie przyczyny, problemy kliniczne,
metody leczenia kamicy nerkowej,
moczowodowej i pęcherza moczowego



8.
zna i rozumie problemy kliniczne zakażenia dróg
moczowych i potrafi wymienić sposoby leczenia
potrafi wymienić główne działy medycyny związane
z urologią
potrafi wymienić rodzaje nowotworów układu
moczowego
potrafi opisać objawy, metody diagnostyki i sposoby
leczenia raka nerki
umie opisać objawy, metody diagnostyki i sposoby
leczenia raka urotelialnego nerki i moczowodu
potrafi podać objawy, sposoby diagnostyki i leczenia
nowotworów pęcherza moczowego i cewki
moczowej
potrafi opisać objawy, metody diagnostyki i sposoby
leczenia raka gruczołu krokowego
potrafi postępować w zatrzymaniu moczu u chorego
umie wymienić sposoby leczenia łagodnego rozrostu
stercza
umie wymienić typy nowotworów jądra
potrafi podać przykłady, objawy i metody
diagnostyki nowotworów jądra
zna metody leczenia nowotworów jądra
potrafi wymienić postacie urazów nerki
potrafi wymienić typy urazów pęcherza moczowego,
cewki moczowej i jądra
potrafi ogólnie wymienić możliwości terapeutyczne
stosowane w urazach układu moczopłciowego
potrafi zdiagnozować skręt jądra, załupek i zna
sposoby leczenia
potrafi wymienić objawy kliniczne związane z
kamicą dróg moczowych
potrafi przedstawić przyczyny powstawania kamicy
moczowej
potrafi wymienić sposoby leczenia operacyjnego,
mało inwazyjnego i farmakologicznego kamicy dróg
moczowych
Umiejętności praktyczne
Cele ogólne
Student po kursie „Urologia”:
1.
uzyskuje/rozwija podstawowe umiejętności
diagnostyczne i terapeutyczne związane z
chorobami układu moczopłciowego
Cele szczegółowe
Student po kursie „Urologia”:



na podstawie wstępnych danych klinicznych
(wywiad) potrafi wybrać metody diagnostyczne
umożliwiające zróżnicowanie poszczególnych
zaburzeń
potrafi zinterpretować wyniki badań
diagnostycznych
potrafi wybrać najbardziej odpowiednie procedury
terapeutyczne przy leczeniu poszczególnych
zaburzeń
Postawy etyczne i umiejętności ogólne
1.
Cele ogólne
Cele szczegółowe
Student po kursie „Urologia”:
Student po kursie „Urologia”:
rozwija świadomość związaną z
odpowiedzialnością lekarską w procesie
diagnostycznym i terapeutycznym, oraz
odpowiednie postawy etyczne, naukowe,
zawodowe i osobiste niezbędne w pracy lekarza





12. Sposób nauczania
zajęcia stacjonarne - 70%
nauka samodzielna - 30%
13. Liczba godzin zajęć
Wykłady - 4h
Seminaria – 6h
Ćwiczenia – 9h
14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe
Wymagania wstępne:
Zaliczenie kursu z Anatomii, Fizjologii, Histologii
15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające
brak
16. Zawartość kursu
Wykłady
1. Kamica moczowa (2x 45 min.)
 etiologia
 diagnostyka
 leczenie
rozwija świadomość roli, jaką odgrywa nauka w
pracy zawodowej lekarza
rozwija świadomość wagi współpracy zespołu
kliniczno-diagnostycznego
rozwija świadomość ciągłej potrzeby poszerzania i
uaktualniania swojej wiedzy
demonstruje umiejętność komunikacji na wysokim
poziomie
demonstruje odpowiednie podejście do zdobywania
wiedzy i prezentuje zdolność krytycznej samooceny
swoich umiejętności
2. Nowotwory układu moczowo-płciowego(3x 45 min.)
 guzy nerki
 raki uroterialne
 rak gruczołu krokowego
 guzy jądra
 diagnostyka I sposoby leczenia
Grupy 12 osobowe
1. (2x 45 min.)
 Diagnostyka urologiczna
 Diagnostyka endoskopowa, radiologiczna i ultradźwiękowa
 Przyczyny zatrzymania moczu
2. (2x 45 min.)
 Przyczyny krwiomoczu
 Nowotwory układu moczo-płciowego
 Urazy nerek i dróg moczowych
3. (2x 45 min.)
 Rodzaje kamicy moczowej
 Metody leczenia kamicy moczowej
 Zakażenia układu moczowego)
Grupy 6 osobowe
1.
(3x 45 min)

Badanie urologiczne (podmiotowe I przedmiotowe)

Diagnostyka radiologiczna i ultrasonograficzna układu moczowego

Diagnostyka endoskopowa układu moczowego

Badanie urodynamiczne
2.
(3x 45 min.)

Leczenie przyczyn zatrzymania moczu

Operacyjne leczenie nowotworów układu moczowego

Leczenie urazów nerek, pęcherza moczowego I cewki moczowej
3.
(3x45 min)
Leczenie kamicy układu moczowego
Pozaustrojowe zabiegi kruszenia złogów dróg moczowych
17.




Metody nauczania i uczenia się
Wykłady
seminaria
ćwiczenia
nauka samodzielna
18. Zalecane źródła nauczania
-Urologia
pod red. A. Borkowskiego, podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 1999
-Podstawy urologii
pod. red. M. Fryczkowskiego, podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy pierwszego kontaktu, Śląska
Akademia Medyczna, Katowice 1994
-Urologia
pod red. J. Leńko, podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 1987
-Urazy narządów miednicy mniejszej i zewnętrznych narządów płciowych
pod red. A. Borkowskiego i A. Borówki, Biblioteka Chirurga i Anestezjologa, PZWL, Warszawa 1990
19. Zasady uzyskiwania zaliczeń
Zaliczenie końcowe przedmiotu:
zaliczenie ustne z oceną
20. Zasady egzaminowania
Wiedza:
umiejętności praktyczne:
postawy etyczne i umiejętności ogólne:
21. Język, w którym prowadzone są zajęcia
Polski
22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
Download