PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

advertisement
PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
Tematyka zajęć praktycznych i praktyk zawodowych 2016/2017
Koordynator przedmiotu: dr Edyta Kwilosz
Wymiar godzinowy: zajęcia praktyczne 160 godz., 6,5 ECTS (rok II, semestr III,IV)
praktyki zawodowe 160 godz., 6 ECTS (rok II semestr III, rok IV
semestr VII)
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:
40 godz.
40 godz.
40 godz.
40 godz.
1. Zapoznanie z topografią oddziału dziecięcego. Organizacja opieki nad matką i
dzieckiem w Polsce (D_W14, D_W18)
2. Współczesne zagrożenia zdrowotne wpływające na rozwój i życie dzieci (D_W1,
D_W2)
3. Rola pielęgniarki w adaptacji dziecka do środowiska szpitalnego (D_W11)
4. Udział pielęgniarki w interdyscyplinarnej ocenie stanu zdrowia dziecka (D_U7,
D_W5, D_W6)
5. Wybrane problemy pielęgnacyjne w opiece nad zdrowym niemowlęciem (D_W6)
6. Aktualne zalecenia żywieniowe dzieci i młodzieży (D_W2, D_W6, D_W14)
7. Ocena podstawowych elementów rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku
niemowlęcym (D_W4)
8. Charakterystyka rozwoju somatycznego i psychicznego u dziecka w wieku
poniemowlęcym (D_W4)
9. Rola pielęgniarki w procesie prozdrowotnego wychowywania dzieci (D_W2)
10. Udział pielęgniarki we wczesnej diagnostyce zaburzeń w rozwoju somatycznymmetodologia testu przesiewowego- interpretacja wyników (D_W4, D_W5, D_W6)
11. Różnice w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z powodu choroby ostrej i przewlekłej
(D_W4,D_W6, D_W14)
12. Najczęściej występujące choroby układu pokarmowego u dzieci- problemy
pielęgnacyjne i profilaktyka (D_W2, D_W9)
13. Profilaktyka niedokrwistości i krzywicy u dzieci (D_W2)
14. Problemy diagnostyczno opiekuńcze u dzieci z chorobą układu moczowego (D_W2,
D_W6, D_W9, D_W18)
15. Opieka nad dzieckiem z chorobą górnych i dolnych dróg oddechowych
(D_W4,D_W6, D_W9, D_W14)
16. Zadania edukacyjne i opieka nad dzieckiem z cukrzycą (D_W6, D_W9, D_W14)
17. Wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie dziecka w wieku pokwitania
(D_W11, D_W14)
18. Zadania pielęgnacyjne w nowoczesnym leczeniu i monitorowaniu astmy (D_W4,
D_W6, D_W9, D_W14, D_W18)
19. Opieka i profilaktyka powikłań w opiece nad dzieckiem nieprzytomnym (D_W1,
D_W4, D_W6, D_W9)
20. Dokumentacja dziecka hospitalizowanego w oddziale dziecięcym
Podsumowanie zajęć praktycznych
PRAKTYKI ZAWODOWE:
1. Edukacja i opieka nad dzieckiem z fenyloketonurią (D_W6, D_W14)
2. Profilaktyka chorób zakaźnych u dzieci (D_W2)
3. Zasady postępowania w drgawkach gorączkowych (D_W9)
4. Wybrane zaburzenia rozwoju psychoruchowego u dzieci (D_W4)
21. Zadania pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu i monitorowaniu przebiegu oraz
pielęgnacji dziecka z mukowiscydozą (D_W4, D_W6, D_W9,D_W14, D_W18)
5. Zasady monitorowania pacjentów w oddziale intensywnej terapii. Nadzór bez
przyrządowy i przyrządowy (D_W1, D_W4, D_W6, D_W9)
6. Opieka nad dzieckiem z zapaleniem ucha środkowego (D_W6, D_W14)
7. Znajomość zasad prawidłowego odżywiania dzieci chorych drogą enteralną i
parenteralną (D_W9)
8. Metody stymulacji rozwoju noworodka (D_W6, D_W9)
9. Opieka wobec dziecka z zespołem nerczycowym (D_W6, D_W14)
Download