Zjawisko termoelektryczne

advertisement
w14
34
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko
termoelektryczne
Zjawisko Peltiera
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko
termoelektryczne polega na tym, że w
obwodzie składającym się z różnych
przewodników lub półprzewodników wytworzenie
różnicy temperatur między złączami wywołuje
przepływ prądu spowodowany różnicą
potencjałów między złączami.
Zjawisko występuje wówczas, gdy przewodniki
lub półprzewodniki różnią koncentracja nośników
prądu.
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Koncentracja
nośników prądu jest to ilość
nośników prądu przypadająca na jednostkę
objętości materiału i może być określona jako
gęstość nośników prądu.
Różnica koncentracji nośników prądu na
złączu dwóch przewodników lub
półprzewodników wywołuje różnicę
potencjałów nazywaną napięciem
termoelektrycznym.
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Ilość
nośników prądu i ich koncentracja w
przewodniku lub półprzewodniku zależy od
temperatury.
Jeśli temperatura obu złączy dwóch
przewodników lub półprzewodników jest taka
sama, to napięcie termoelektryczne na obu
złączach także jest takie samo.
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Jeśli
temperatury złączy będą różne to
różnica napięć termoelektrycznych między
złączami wywoła przepływ prądu.
Różnica napięć termoelektrycznych między
złączami zależy od własności przewodników
lub półprzewodników tworzących złącze
(różnica koncentracji nośników prądu na
złączu) i różnicy temperatur między złączami.
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Współczynnik siły termoelektrycznej α
przyjmuje wartości dla złącza:
- metal-metal 10-5 [V/K]
- półprzewodnik-półprzewodnik 10-3 [V/K]
U1, 2 = α • (T2 − T1 ) = α • ∆ T1, 2
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko
Peltiera (Seebecka) jest zjawiskiem
odwrotnym do zjawiska termoelektrycznego.
Przepływ prądu w obwodzie złożonym z różnych
przewodników lub półprzewodników wywołuje
przepływ ciepła z jednego złącza do drugiego
złącza.
W wyniku przepływu prądu temperatura jednego
złącza się obniża , a temperatura drugiego złącza
się podnosi.
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
w14
Zjawisko termoelektryczne
+q /2 +q
Podstawy elektrotechniki
R
R
+q /2 -q
λ
λ
-q
p
T
N
q
P
0
p
+q
g
q
0
g
T
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Moc cieplna pobierana ze złącza zimnego
od współczynnika siły termoelektrycznej
złącza, natężenia prądu płynącego przez
złącze i temperatury złącza
q p = α • i • T0
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Różnica
temperatur między złączami wywołuje
przewodzenie ciepła ze złącza gorącego do złącza
zimnego.
Moc cieplna przewodzenia ciepła zależy od
różnicy temperatur, powierzchni wymiany ciepła
(S), długości przewodzenia ciepła (l) i
współczynnika przewodzenia ciepła (λ)
S
qλ = λ • • (Tg − T0 )
l
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Przepływ
prądu przez złącza wydziela ciepło
związane z oporem elektrycznym złączy.
Przyjmując równe opory elektryczne złącza
gorącego i zimnego moc cieplna wydzielona na
złączu zimnym wyniesie
1 2
qR = • i • R
2
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
q0 = q p − qλ − qR
S
1 2
q0 = α • i • T0 − λ • • (Tg − T0 ) − • i • R
l
2
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Maksymalna różnica temperatur między
złączami wystąpi wówczas, gdy moc cieplna
użyteczna będzie równa zero (q0 = 0)
∆ Tmax
1 2
α • i • T0 − • i • R
2
=
S
λ •
l
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Optymalne natężenie prądu, przy którym
można osiągnąć maksymalną różnicę
temperatur wynosi
iopt
α
= • T0
R
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
2
∆ Tmax
∆ Tmax
α
1 α

α • • T0 • T0 − •  • T0  • R
R
2 R

=
S
λ •
l
2
1
α
2
= •
• T0
2 λ • S•R
l
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Opór elementu zależy od oporu właściwego
i jego wymiarów
l
l
R= ρ • =
S σ •S
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Własności termoelektryczne opisuje współczynnik
dobroci termoelektrycznej Z
α 2
α 2
Z=
=
S
S
l
λ • •R λ • •
l
l σ •S
 V 2

1
  •

2
2
α •σ
A
K• m 1
K Ω •m V


Z=
=
•
•
=
W

λ
K V• m V• A K


K
•
m


w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
∆ Tmax
∆ Tmax
∆ Tmax
1 α
σ •S
2
= •
•
• T0
2 λ • S
l
l
2
1 α •σ
2
= •
• T0
2
λ
1
2
= • Z • T0
2
2
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Współczynnik
dobroci termoelektrycznej
Z nie ma wartości stałej dla danego
materiału i zależy od temperatury.
Najczęściej jest przedstawiany w
bezwymiarowej postaci ZT.
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
α
σ
α2σ
λ
przewodnictwo
elektronowe
1•1019[cm-3]
izolator
przewodnik
półprzewodnik
przewodnictwo
cieplne
n
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Najlepsze
własności termoelektryczne
maja półprzewodniki.
Dla temperatury rzędu 300 [K]
najlepsze własności termoelektryczne
ma domieszkowany tellurek bizmutu
Bi2Te3.
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Wartość
bezwymiarowego ZT dla tellurku
bizmutu równa jest jedności.
Tellurek bizmutu jest stosowany w
temperaturach -10 [0C] do 130 [0C] przy
różnicy temperatur nie przekraczającej 70
[deg].
Maksymalna temperatura stosowania
tellurku bizmutu wynosi 247[0C].
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Współczynnik wydajności chłodniczej
chłodziarki termoelektrycznej jest
stosunkiem mocy cieplnej użytecznej do
mocy elektrycznej pobranej
q0
ε =
Ne
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Pobierana moc elektryczna jest zużywana
na zrównoważenie siły termoelektrycznej i
opór cieplny
N e = N t + qR
N e = α • (Tg − T0 ) • i + i • R
2
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Współczynnik wydajności cieplnej
chłodziarki termoelektrycznej wynosi
S
1 2
α • i • T0 − λ • • (Tg − T0 ) − • i • R
l
2
ε =
2
α • i • (Tg − T0 ) + i • R
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Współczynnik wydajności chłodniczej
osiąga wartość maksymalna dla natężenia
prądu
α
1
ief = • ∆ T •
R
1 + Z • Tsr − 1
Tsr =
Tg + T0
2
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
Maksymalna wartość współczynnika
wydajności cieplnej wynosi
ε max
T0
=
•
Tg − T0
T0
1 + Z • Tsr −
Tg
1 + Z • Tsr + 1
w14
Podstawy elektrotechniki
Zjawisko termoelektryczne
w14
Zjawisko termoelektryczne
Podstawy elektrotechniki
Układy
termoelektryczne osiągają
wydajności rzędu 30 [%] układów
sprężarkowo-parowych.
Warunkiem dorównania wydajności
osiąganej przez układy sprężarkowoparowe jest zwiększenie współczynnika
ZT do wartości 3 ÷ 4.
Download