Zjawisko Thomsona

advertisement
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE
Termoelektryczne urządzenia chłodnicze
Teoretyczne podstawy działania
Monika Wilczyńska
Inżynieria Mechaniczno Medyczna
Studia Magisterskie sem. 01
Dokument ten jest rozbudowanym o komentarz własny konspektem z prezentacji seminaryjnej
przeprowadzonej na przedmiocie: Techniki niskotemperaturowe w medycynie. Prezentację
przedstawiono 20 maja 2013 roku.
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
SPIS TREŚCI
1. Zjawisko Termoelektryczne i jego natura..... 2
A. Zjawisko SEEBECKA................................. 3
B. Zjawisko PELTIERA.................................. 4
C. Zjawisko THOMSONA.............................
5
2. Schematy ogniw i ich zastosowanie.............. 6
3. Podsumowanie.............................................
9
4. Bibliografia.................................................... 10
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
1. Zjawisko Termoelektryczne i jego natura.
Zjawisko termoelektryczne jest to efekt bezpośredniej transformacji napięcia elektrycznego
występującego między dwoma punktami układu ciał na różnicę temperatur między tymi
punktami, lub odwrotnie: różnicy temperatur na napięcie elektryczne.
A
B
Zakładając, że mamy dwa różne stykające się ze sobą metale A i B, a koncentracje ich
elektronów wynoszą odpowiednio: na i nb. Elektrony swobodne przy powierzchni styczności
mogą w bezładnym ruchu przechodzić do sąsiednich metali. Zakładając, że koncentracja
elektronów w metalu A jest większa niż w metalu B, to więcej elektronów przejdzie z metalu
A do B. W związku z tym przy powierzchni metalu B powstanie nadmiar elektronów (ładunek
ujemny), a w A niedobór (ładunek dodatni). W ten sposób tworzy się przy powierzchni
podwójna warstwa ładunków, która wywołuje różnicę potencjałów mającą charakter siły
elektromotorycznej, a jej wartość jest tym większa, im odległość metali w szeregu
potencjałów termoelementów, a także temperatura w miejscu styku.
Wykorzystywane może być do:

Ogrzewania

Chłodzenia

Pomiaru temperatury
Rozróżniamy trzy podstawowe zjawisko termoelektryczne:
A. Seebeck’a
B. Peltier’a
C. Thomsona
Opisane one zostaną później wraz z odkrywcami tych zjawisk.
Ponieważ napięciem elektrycznym łatwo jest sterować i można je dokładnie
rejestrować, urządzenia wykorzystujące zjawisko termoelektryczne pozwalają na bardzo
precyzyjną kontrolę temperatury i na automatyzację procesów chłodzenia i ogrzewania.
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
A. Zjawisko SEEBECKA
Jednym z pierwszych naukowców zajmujących się zjawiskiem termoelektryczności był
Thomas Seebeck, który w 1821 roku dokonał odkrycia zwanego później efektem Seebecka.
Wykorzystywane jest w termoparze.
Termopara to element obwodu elektrycznego. Termopara jest wykorzystywana, jako
czujnik temperatury. Odznaczają się one dużą dokładnością i elastycznością konstrukcji, co
pozwala na ich zastosowanie w różnych warunkach. Wadą jest mechaniczna nietrwałość
złącza pomiarowego i możliwość przepływu prądu poza obwodem termopary, gdy złącze nie
jest izolowane. Izolacja złącza eliminuje ten efekt, ale wydłuża czas reakcji termopary na
zmianę temperatury. Dlatego w pomiarach o dużej dynamice zmian stosuje się termopary
bez osłony.
Zjawisko Seebecka może wystąpić wówczas, gdy spełnione są dwa warunki:
1) Układ zawiera dwa różne metale lub półprzewodniki- jeden z niedoborem
elektronów a drugi z ich nadmiarem- zwykle w postaci przewodów połączonych ze
sobą lutem.
2) Występuje gradient temperaturowy.
Dwa różne
metale lub
półprzewodniki
naładowane
elektrycznie
Gradient
temperaturowy
Zjawisko
Seebecka
W dalszej części opisana zostanie natura zjawiska oraz schemat działania wraz z wzorami
pozwalającymi określić otrzymane wartości temperaturowe i napięciowe.
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
B. Zjawisko PELTIERA
Jean Charles Athanase Peltier Odkrył zjawisko termoelektryczne
nazwane jego nazwiskiem. Konsekwentnie ogniwo wykorzystujące ten efekt do chłodzenia
nazywa się modułem (ogniwem) Peltiera.
Polega na wydzielaniu lub pochłanianiu energii, pod wpływem przepływu prądu
elektrycznego przez złącze. W wyniku pochłaniania energii na jednym złączu i wydzielania
energii na drugim, pomiędzy złączami powstaje różnica temperatur. Jest odwrotne do efektu
Seebecka.
Jean Charles Peltier zaobserwował, że po utworzeniu obwodu z dwóch rodzajów
drutów – miedzianego i bizmutowego - oraz po podłączeniu ich do źródła energii
elektrycznej, jedno ze złącz nagrzewa się, a drugie ochładza. Po umieszczeniu złącza, które
ulegało ochłodzeniu w izolowanym pojemniku otrzymał bardzo nisko wydajną lodówkę.
Ciepło pochłaniane przez "zimne" złącze i wydzielane w złączu "gorącym" jest opisywane
równaniem:
gdzie:
AB
- współczynnik Peltiera układu
Przykładami zastosowania modułu Peltier’a są:
• przechowywanie i transport tkanek oraz preparatów biologicznych
• chłodzenie nagrzewających się elementów elektronicznych, w tym m.in. procesorów i
kart graficznych komputerów
• chłodzenie diod laserowych
• termostaty do akwarium i terrarium
• przenośne lodówki
• komory do przechowywania win
Dalszy opis zjawiska pojawia się w kolejnym rozdziale. Tam również porównać można
poszczególne metody ich charakter i działanie.
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
C. Zjawisko THOMSONA
Wiliam Thomson, Lord Kelvin. Zostało odkryte w 1856 roku. Polega na
wydzielaniu się lub pochłanianiu ciepła podczas przepływu prądu elektrycznego (tzw. ciepła
Thomsona) w jednorodnym przewodniku, w którym istnieje gradient temperatury. Ilość
wydzielonego/pochłoniętego ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatury, natężenia prądu i
czasu jego przepływu, a także od rodzaju przewodnika.
Zjawisko Thomsona dotyczy jedynie wydzielania i pochłaniania ciepła – nie powoduje wydzielania się
sił termoelektrycznych. Jest to zjawisko dotyczące jedynie efektów cieplnych przepływu prądu
elektrycznego (niezależnych od ciepła Joule'a-Lentza i o innej naturze).
Należy również dodać, że nie jest to jedyne odkrycie Thomsona. Jego nazwisko stało się publicznie
znane w związku z przedsięwzięciem kładzenia pierwszego transatlantyckiego kabla
telegraficznego. W roku 1848 odkrył istnienie temperatury zera bezwzględnego, cztery lata
później wraz z Jamesem Joulem zademonstrował fakt ochładzania się rozprężającego się
gazu. Sformułowana przez niego w roku 1854 druga zasada termodynamiki wyklucza
istnienie tak zwanego perpetuum mobile drugiego rodzaju, czyli silnika cieplnego
wykorzystującego tylko ciepło pochodzące z jednego zbiornika ciepła, (czyli pracującego bez
wykorzystywania różnicy temperatur). W roku 1856 odkrył jedno ze zjawisk
termoelektrycznych, zwane zjawiskiem Thomsona, którym zajmujemy się w owej pracy
seminaryjnej. Rok później odkrył zjawisko magnetooporowe. W roku 1862 wraz z Joulem
opisał zjawisko Joule'a-Thomsona. Praca nad urządzeniami wykorzystywanymi na morzu
doprowadziła do skonstruowania miernika pływów, urządzenia prognozującego oraz
ulepszonego kompasu, a także do uproszczenia metody określania pozycji statku na morzu.
W swych badaniach zajmował się teorią potencjału sprężystości oraz hydrodynamiką.
Skonstruował i udoskonalił wiele przyrządów, np. mostek elektryczny i elektrometr
absolutny.
Kolejny rozdział poświęcony jest opisaniu natury zjawisk i przybliżeniu ich budowy.
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
2. Schematy ogniw i ich zastosowanie.
3.
Zjawisko Seebecka-, Jeśli próbkę nagrzać nierównomiernie, to – na skutek
różnicy energii i koncentracji nośników ładunku – zacznie się ich ukierunkowany ruch. Jeżeli
końce próbki znajdują się w temperaturze T1<T2, to na końcu próbki o temperaturze T2
będzie występowała większa koncentracja nośników ładunku, będą one również miały
większą energię. W efekcie wystąpi ich dyfuzja w kierunku zimniejszego końca (T1). Przepływ
prądu dyfuzji prowadzi do pojawienia się rozkładu potencjału oraz wystąpienia prądu
unoszenia. W warunkach równowagi obie składowe prądu są sobie równe i na zewnątrz
obserwuje się tylko różnicę potencjałów między punktami o różnej temperaturze.
W przedstawionym obwodzie A i B są różnymi
metalami lub półprzewodnikami, T1 i T2 to temperatury w miejscach styku metali. W tym
obwodzie powstaje napięcie elektryczne określone wzorem:
Gdzie: SA i SB to współczynniki Seebecka charakterystyczne dla wybranych substancji.
Powstające napięcie jest rzędu od kilku do kilkudziesięciu mikrowoltów na kelwin (stopień
Celsjusza).
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
Zjawisko Peltiera-,
Gdy do złącza przyłożone zostanie pole elektryczne (w
zaznaczonym kierunku), to elektrony będą przechodziły z pasma przewodnictwa półprzewodnika do
metalu, przy czym będą zmuszone w sąsiedztwie styku oddać zgromadzoną energię potencjalną o
wartości ΔW (ΔW=Q=AB e). Energia ta to ciepło Peltiera, pochłaniane / wydzielające się w
sąsiedztwie złącza podczas transportu przez nie ładunku równego jednemu elektronowi.
Jeżeli pole elektryczne E skierowane jest przeciwnie, to z metalu do półprzewodnika mogą
przejść jedynie elektrony o odpowiednio wysokiej energii kinetycznej (tzw. gorące
elektrony). Zubożenie obszaru przyległego do złącza w wysokoenergetyczne elektrony
prowadzi do obniżenia średniej energii elektronów w paśmie, a w konsekwencji do obniżenia
temperatury sieci krystalicznej, od której tę energię pobierają, dochodząc do równowagi
termodynamicznej(okolica złącza ochładza się).
Energia, wydzielana wynosi:
ΔW=WC-WF+ΔWK
Energię kinetyczną elektronów można określić ze wzoru:
ΔWK=(r+2)kT
gdzie:
r=0-2 (w zależności od mechanizmu rozpraszania nośników ładunku),
k – stała Boltzmanna (stała fizyczna pojawiająca się w równaniach określających rozkłady
energii molekuł)
T – temperatura.
Gdańsk 2013
Efekt Peltiera zachodzi na granicy dwóch różnych przewodników lub półprzewodników (n i p)
połączonych dwoma złączami (tzw. złącza Peltiera). Podczas przepływu prądu jedno ze złącz
ulega ogrzaniu, a drugie ochłodzeniu. Ochłodzeniu ulega złącze, w którym elektrony
przechodzą z przewodnika o niższym poziomie Fermiego do przewodnika o wyższym. Po
zmianie kierunku przepływ prądu na przeciwny, zjawisko ulega odwróceniu (ze względu na
symetrię złącz).
Przy określaniu wartości współczynnika Peltiera nie uwzględnia się roli metalu elektrody,
ponieważ efekt Peltiera jest w przypadku półprzewodników wyższy o rząd wielkości niż w
przypadku metali.
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
Zjawisko Thomsona- Różnica temperatury w materiale prowadzi do
wystąpienia gradientu koncentracji nośników i odpowiadającego mu prądu dyfuzji. Ten
ostatni prowadzi do powstania rozkładu ładunku przestrzennego. Jeżeli pole od ładunku w
objętości jest skierowane przeciwnie niż pole zewnętrzne, to ostatnie wykonuje pracę
przeciwko polu wewnętrznemu, co prowadzi do wydzielania dodatkowego ciepła. Jeżeli
kierunki obu pól są zgodne, to pole wewnętrzne wspomaga dryft nośników kosztem cieplnej
energii sieci, co prowadzi do jej ochłodzenia.
Przyczyną zjawiska Thompsona jest różny stopień zagęszczenia elektronów swobodnych
wzdłuż przewodnika, na którego długości występuje gradient temperatury. Zjawisko to wraz
ze zjawiskiem Peltiera wykorzystuje się w metrologii wielkości nieelektrycznych do pomiaru
temperatury
Efekt Thomsona mówi, że jeśli mamy przewodnik lub półprzewodnik, w którym występuje
gradient temperatury, to podczas przepływu prądu stałego przez ten element wydzielana lub
pochłaniana jest pewna ilość ciepła.
Ilość wydzielonego/pochłoniętego ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatury,
natężenia prądu i czasu jego przepływu, a także od rodzaju przewodnika.
Dotyczy jedynie wydzielania i pochłaniania ciepła – nie powoduje wydzielania się sił
termoelektrycznych. Jest to zjawisko dotyczące jedynie efektów cieplnych przepływu prądu
elektrycznego.
Relacja Thomsona: relacja łączącą ze sobą trzy współczynniki zjawisk termoelektrycznych:
gdzie:
– różnica współczynników Thomsona przewodników, z których jest wykonane
spojenie,
– współczynnik Seebecka (względna siła termoelektryczna),
- współczynnik Peltiera,
– gradient temperatury.
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
4. Podsumowanie
Podsumowując, urządzenia chłodnicze wykorzystujące układy termoelektryczne w
porównaniu do tradycyjnych urządzeń sprężarkowych wykazują przewagę pod kilkoma
względami:

Urządzenia sprężarkowe zawierają czynnik chłodzący, który jest szkodliwy dla
środowiska. W urządzeniach termoelektrycznych nie występuje żadne chłodziwo.

W dodatku praca urządzeń termoelektrycznych jest cicha, a w przypadku
sprężarkowych generowany jest dość duży hałas spowodowany pracą silnika
sprężarki.

Ponadto, silnik sprężarki włączając i wyłączając się powoduje skokową regulację
temperatury, której wahania zawierają się w szerokim paśmie tolerancji. W
urządzeniach termoelektrycznych występuje bardzo płynna regulacja, a także dzięki
bardzo wąskiej tolerancji wahań temperatury – wysoka precyzja.

Dzięki niewielkim rozmiarom modułów termoelektrycznych, możliwe jest uzyskanie
urządzeń o 3 razy mniejszej masie i o 50% mniejszych rozmiarach. Niestety wydajność
tych urządzeń osiąga wartości rzędu 30% wydajności urządzeń sprężarkowych,
podczas gdy zapotrzebowanie mocy jest większe.

Koszty eksploatacyjne obu typów urządzeń są zbliżone, podobnie jak koszty
produkcyjne, jednak jedynie w przypadku masowej produkcji urządzeń
termoelektrycznych.
Termoelektryczne....- M. Wilczyńska
5. Bibliografia
[1] Filin S. „Termoelektryczne urządzenia chłodnicze”, IPPU Masta, Gdańsk 2002;
[2] Tauc J. „Zjawiska fotoelektryczne i termoelektryczne w półprzewodnikach”, wyd.
PWN, Poznań 1966;
[3] Ulrich H.J. „Technika Klimatyzacyjna”;
[4] http://www.peltier.pl;
[5] http://www.wikipedia.pl;
Download