Załączniki do SIWZ

advertisement
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
Załącznik nr 1 do SIWZ
1. Przedmiot zamówienia:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych - na zasadach określonych w „istotnych postanowieniach
umowy” (załącznik nr 2 do SIWZ), w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających
z dwustronnych uzgodnień.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.8 do SIWZ –
Formularze Cenowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zastosowane nazwy producentów i nr katalogowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu
zamówienia. Zaoferowane odczynniki równoważne nie mogą być gorszej, jakości niż zamawiane i
w 100% odpowiadać wymaganiom Zamawiającego.
Zaproponowane produkty równoważne do wykazanych przez Zamawiającego nie mogą spowodować
zwiększenia kosztów (kupowania dodatkowych odczynników, materiałów zużywalnych) ani też konieczności
wykonywania dodatkowych czynności (procedur) przez laboranta.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania
zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.
W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany przedmiot zamówienia o parametrach
równoważnych - Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna
z opisem przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 7 do SIWZ). Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii
rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych rozwiązań oraz zdecyduje o ich równoważności. W przypadku
wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.
1
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
DA-392-2/14
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
Załącznik nr 2 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych…………………….. do
Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ oraz oferta Wykonawcy, z której formularz(e) cenowy(e)
– Pakiet(y) nr ……., stanowią integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1).
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów, o których mowa w § 1 sukcesywnie, począwszy od
daty zawarcia umowy, w terminie 10 dni, po przesłaniu faksem przez Zamawiającego specyfikacji
częściowej dostawy, do wynagrodzenia:
1) Pakiet nr 1: netto……………. PLN, brutto ………… PLN (słownie:………………….............…),
2) Pakiet nr 2: netto……………. PLN, brutto ………… PLN (słownie:………………….............…),
Łączna wartość umowy netto…………. PLN, brutto …………PLN
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, tj. w ilościach i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez
ustalania jakichkolwiek harmonogramów dostaw lub bez zachowania proporcji do okresu obowiązywania
umowy. Wykonawca potwierdza gotowość do takiej realizacji dostaw, przez cały okres obowiązywania
umowy.
3. Za dostarczone towary Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych,
wyszczególnionych w załącznikach do oferty Wykonawcy (formularze cenowe, stanowiące Załącznik nr 1
do niniejszej umowy). Ceny są stałe i niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają
waloryzacji, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.
4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towary rzeczywiście dostarczone, a uprzednio
zamówione w specyfikacji częściowej dostawy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu,
a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.
1.
2.
3.
4.
§ 3.
Rozliczenia za dostarczone towary odbywać się będą fakturami, płatnymi przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie.
W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie
spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność
główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba, że Zamawiający wskaże inaczej.
Opóźnienie zapłaty należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania
kolejnych partii towarów chyba, że zwłoka w zapłacie należności przekracza 60 dni. W takim przypadku
Wykonawca może wstrzymać wydawanie kolejnych partii towarów wyłącznie w sytuacji, gdy po upływie
powyższego terminu pisemnie wyznaczy Zamawiającemu kolejny termin na uregulowanie należności, nie
krótszy niż 14 dni, a Zamawiający temu terminowi uchybi.
2
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 4.
W przypadku złożenia oferty równoważnej, Wykonawca oświadcza, że dostarczane towary dokładnie
odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania
zaoferowanego i dostarczonego asortymentu równoważnego. W sytuacji, gdy dostarczony asortyment
równoważny spowoduje awarie sprzętu i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że
przyczyną awarii jest dostarczony asortyment, koszty naprawy sprzętu obciążą Wykonawcę. Wykonawca
zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy sprzętu w w/w przypadku.
W przypadku dostarczenia towarów nie odpowiadających dokładnie opisowi przedmiotu zamówienia (nie
będących równoważnymi), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, w
wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści, oraz ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia
osób trzecich skierowane przeciwko Zamawiającemu.
Niezależnie od powyższej odpowiedzialności, w przypadku określonym ust. 3, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości zakwestionowanych towarów nawet, jeżeli
Zamawiający ani osoba trzecia nie ponieśli szkody lub nie udowodnili ani nie uprawdopodobnili jej
poniesienia, na podstawie przesłanego przez Zamawiającego protokołu niezgodności potwierdzonego przez
specjalistę laboranta.
W przypadku określonym w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez
wypowiedzenia. W takim przypadku, niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4, Wykonawca
zwróci Zamawiającemu wartość wszelkich świadczeń, uiszczonych przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej umowy.
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej
z art. 297 kodeksu karnego, za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo
nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania
zamówienia publicznego.
Mając na uwadze, iż procesy produkcyjne odczynników będących przedmiotem niniejszego zamówienia są
niepowtarzalne, a prowadzone badania naukowe wymagają stosowania tych samych odczynników,
Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne opisanym, zobowiązany jest wykazać, że:
oferowane przez niego odczynniki (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację
badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w
tym np. kalibracji urządzeń.
§ 5.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towarów pochodzących z najnowszej produkcji,
o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami.
Towary będą dostarczane do Siedziby Zamawiającego: Dział Administracji i Obsługi, ul. Wilcza 64, 00-679
Warszawa w dni robocze w godzinach 8.30 – 15.30 po telefonicznym uzgodnieniu z P. Piotrem Głodkiem
3
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
tel. 22 62 87 304. Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się
dokonana z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie.
Towary dostarczane będą w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w
sposób określony odpowiednimi przepisami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna
określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.
Towary dostarczane będą Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym
opakowaniem.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnych dokumentów, na podstawie,
których oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania,
w ciągu 5 dni od dnia pisemnego wezwania – o ile dotyczy.
Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5, 8 skutkować będzie rozwiązaniem
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej,
o której mowa w § 6 ust. 1 pkt c.
Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego, na bieżąco, o wszelkich promocjach, rabatach,
zniżkach, sezonowych cen odczynników stosowanych przez producenta, umożliwiając Zamawiającemu ich
nabycie za cenę niższą niż określona w załączniku niniejszej umowy. Zamówienie będzie zrealizowane w
oparciu o ofertę Wykonawcy z uwzględnieniem aktualnych promocji/cen specjalnych i na warunkach
promocji.
Przy pierwszej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- karty charakterystyki preparatu/substancji chemicznej sporządzone według wzoru oraz wymagań
określonych w Załączniku nr II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny i udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH). Dostarczona Karta powinna być sporządzona w języku polskim - o ile
dotyczy.
- instrukcje stosowania zestawów sporządzone w języku polskim – o ile dotyczy.
Po każdej aktualizacji karty charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jej aktualną wersję
nie później niż w dniu dostawy odczynnika – w formie elektronicznej na adres email:
[email protected]
W przypadku zaoferowania preparatów/substancji chemicznych będących środkami niebezpiecznymi
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów opakowaniowych po tych środkach na własny koszt. Fakt
odbioru odpadów opakowaniowych, potwierdzi KARTĄ Przekazania Odpadów (USTAWA z dnia 11 maja
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U. 2001 r. Nr 63 poz. 638 z późn. Zmianami).
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w razie opóźnienia w dostawie lub braków ilościowych - w wysokości 0,2 % wartości brutto
niedostarczonej partii towarów za każdy dzień opóźnienia,
4
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo opóźnienie w
potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy
dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 a jeżeli odstąpienie
dotyczy tylko poszczególnych pakietów – 10% wartości brutto pakietów, których dotyczy odstąpienie,
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
niezrealizowanej części umowy/pakietów.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec Wykonawcy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
§ 7.
Reklamacje z tytułu, jakości lub ilości będą składane przez Zamawiającego faksem do Wykonawcy,
niezwłocznie po stwierdzeniu wad towarów.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania reklamacji faksem zwrotnym.
Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji i wymiany na towary wolne od wad, na własny
koszt, w terminie 5 dni od daty złożenia reklamacji przez Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towarów o okres przekraczający 3 dni, Zamawiający
może odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 6 ust. 1 pkt c).
W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, o okres
przekraczający 3 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną w oparciu o § 6 ust.
1pkt c).
W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towarów, Zamawiający może dokonać zamówienia
analogicznych towarów u innego dostawcy. W takim przypadku, niezależnie od uprawnień Zamawiającego
do naliczenia kar umownych lub odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia
różnicy pomiędzy ceną określoną w łączącej strony umowie a ceną, za którą Zamawiający nabył towaru u
innego dostawcy.
§ 8.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach:
1) niewykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów określonej w § 2 ust. 1, w
terminie o którym mowa w § 10 ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu
obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy,
2) wystąpienia okoliczności siły wyższej, takich jak w szczególności: pożar, powódź, niszczące działanie
wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to okoliczności przyczyniłyby
się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy – przedłużenie terminu na wykonanie
świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się okoliczności siły wyższej do opóźnienia
3) obniżenia ceny płaconej przez Zamawiającego;
5
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4) zmiany stawki VAT – w takim przypadku cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie
odpowiedniej zmianie, w wysokości i terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową
stawkę, W takim przypadku wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 ulegnie odpowiedniej
zmianie.
5) zmiany dostarczanych towarów na towary wyższej jakości, o wyższych parametrach, o dłuższych
terminach przydatności do wykorzystania – pod warunkiem pełnej zgodności nowych towarów
z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia z zachowaniem zaoferowanych cen.
W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
§ 9.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem
przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.
Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art.
9211- 9215 Kc), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania
się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości
przekazanego świadczenia.
Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi
Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc). W razie
niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania jakiegokolwiek pełnomocnictwa ani upoważnienia do
dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją niniejszej umowy, na drodze sądowej
lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa procesowego dla radcy prawnego lub adwokata. W razie
niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości wartości wierzytelności, do dochodzenia, której Wykonawca udzielił pełnomocnictwa/
upoważnienia.
§ 10.
Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania
maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem § 8 ust 1 pkt 1.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu.
§ 11.
Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
§13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
Załączniki:
1. formularz(e) cenowy(e)
Zamawiający
Wykonawca
7
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
Załącznik nr 3 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul.............................................................
Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………..............................................
http:// ..................................................... e-mail: .......................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel. ....................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
tel.: 22 629 32 21
fax.: (0 22) 629 63 02
Zobowiązania Wykonawcy:
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych
zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym(i) formularzem(ami) cenowym(i) –
Pakiet(y) nr …………………………
2. Termin realizacji zamówienia:
- przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
5. Zamówienie
wykonamy
sami/
wykonanie
następujących
części
zamówienia
powierzymy
podwykonawcom…………………………………………………………………………….*).
6. Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
2)
3)
Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane
przez Zamawiającego.
*) niepotrzebne skreślić
……................., dnia ………………..
............................................................
(podpis Wykonawcy)
8
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
DA-392-2/14
Załącznik nr 4.1. do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:..........................................................................................................
FORMULARZ CENOWY- pakiet nr 1
Odczynniki do barwienia żeli agarozowych Midori Green producenta Nippon Genetics - lub równoważne
nr katalogowy
producent
Jedn.
Poz.
Nazwa asortymentu
oferowanego
oferowanego
miary
Nr Nr kat.
asortymentu
asortymentu
Podać
Podać
Odczynnik do barwienia żeli agarozowych
Midori Green Advance DNA Stain 1 ml
1
Niekarcenogenny odczynnik do barwienia żeli
agarozowych. Emitowac ma zielone światło po
MG04
związaniu z DNA lub RNA. Ma być czuły jak
bromek etydyny, a procedura barwienia żeli
agarozowych odbywać ma się w ten sam sposób.
Posiadać ma dwa drugorzędowe szczyty
ekscytacji (~300 nm, 400 nm) oraz jeden silny ~
op.
9
Ogółem
Ilość
2
Cena jedn.
netto
w PLN
Wartość
netto
w PLN
Stawka
Wartość
%
brutto w PLN
VAT
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
500 nm. Emisja fluorescencji następujowac ma w
obrębie ~540 nm, dzięki temu barwnik jest
kompatybilny z wieloma urządzeniami
wizualizującymi.
…...............................................................
(podpis Wykonawcy)
10
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
Załącznik nr 4.2. do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:..........................................................................................................
FORMULARZ CENOWY- pakiet nr 2
Odczynniki producenta ThermoScientific - lub równoważne
Poz.
Nr
Nr kat.
Nazwa asortymentu
nr katalogowy
oferowanego
asortymentu
Podać
producent
oferowanego
asortymentu
Podać
Jedn.
miary
Ogółem
Ilość
op.
2
Wzorzec masy molekularnej DNA 100
bp, 100 aplikacji
1
SM0243
Wzorzec masy molekularnej DNA
(drabinka DNA) zaprojektowany do
określania wielkości produktów PCR w
zakresie od 100 do 1000 pz (długość
fragmentów (pz): 1000, 900, 800, 700,
600, 500, 400, 300, 200, 100). Gotowy do
11
Cena jedn.
netto
w PLN
Wartość
netto
w PLN
Stawka
%
VAT
Wartość brutto
w PLN
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
użycia, dostarczony wraz z obciążnikiem
6X Loading Dye. Po rozdziale
elektroforetycznym zapewnić ma ostre,
wyraźne prążki. Dla łatwiejszej identyfikacji
niektóre prążki mają być pogrubione. Żele
(zarówno agarozowe, jak i
poliakrylamidowe) powinny zapewniać
możliwość barwienia SYBR Green lub
Midori Green. Ma mieć możliwość
przechowywania w temp. +4°C
Bufor TBE ( Tris-borate-EDTA) 10
stężony
2
B52
Bufor do przeprowadzania elektroforezy.
Skład roztowu 1-stężonego: 89 mM Tris,
89 mM kwasu borowego, 2 mM EDTA, pH
TBE 10-stężonego: 8,3. Opakowanie =
1000 ml.
op.
2
szt.
szt.
1
2
Agaroza TopVision
3
R0491
4
EP0402
Wysoko oczyszczona agaroza o niskin
EEO.Ma mieć optymalne stężenie 0,4-5%
we wszystkich buforach, wysoką
przeźroczystość żelu, niską zdolność
wiązania DNA i RNA, wolna od
deoksyrybonukleaz I rybonukleaz.
Opakowanie 100 g
Polimeraza (rekombinowana) TAQ
12
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
DNA
Polimeraza stosowana w reakcjach PCR,
PCR fragmentów DNA do 5 kb oraz do
klonowania, sekwencjonowanie DNA.
Wyizolowana ze szczepu E.coli niosącego
gen polimerazy szczepu Thermus
aquaticus.
Ma mieć aktywność polimerazy 5'-3' i
niską 5'-3' egzonukleazy. Nie ma
aktywności naprawczej 3'-5'. Współczynnik
błędu 2.2 x 10-5. Termostabilność:
wytrzymałość - temp. do 95°C ponad 40
min.
Mix nukleotydów dNTP o stężeniu 2
mM
5
R0242
6
R0611
Gotowy do użycia wodny mix
nukleotydów dATP, dCTP, dGTP,
dTTP, każdy o stężeniu 2mM. 1
opakowanie ma zawierać 5 probówek
o objętości 1 ml każda.
Barwnik (6x stężony) do nanoszenia
produktu PCR na żel
Barwnik do nanoszenia markerów i
produktów PCR na żel agarozowy lub
13
op.
2
szt.
1
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
poliakrylamidowy. Zawierać ma 2 barwniki
(błękit bromofenolowy i xylene cyanol)
umożliwiające śledzenie przemieszczania
się DNA w żelu. Obecność glicerolu
zapewnić ma, że próbka tworzy warstwę
na dnie studzienki w żelu. EDTA wiąże
jony metali I inhibuje zależne od jonów
metalu nukleazy. Nie maskuje DNA
podczas odczytu żelu na transiluminatorze
UV. 1 opakowanie zawierać ma 5
probówek o objętości 1 ml każda.
Egzonukleaza I (Exo I)
7
EN0581
8
EF0652
Egzonukleaza I (Exo) degradująca
jednoniciowe DNA w kierunku 3’=>5’. Nie
tnie nici DNA z grupami OH na końcach 3’
blokowanych przez grupy fosforylowe lub
acetylowe. Ma być aktywna w buforach do
PCR. Ma usuwać pozostałości primerów z
mieszaniny amplifikacyjnej. Ma mieć
możliwość jednoczesnego użycia z
fosfatazą alkaliczną stosowaną w celu
eliminacji dNTP. Po inaktywacji enzymów
mieszanina amplifikacyjna ma mieć
możliwość bezpośredniego poddania
sekwencjonowaniu DNA.
Opakowanie zawierać ma 4000U.
Alkaliczna fosfataza termowrażliwa
14
op.
3
op.
2
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
FastAP
Alkaliczna fosfataza jest termowrażliwa,
umożliwia szybką defosforylację
wszystkich typów końców DNA (10 min w
37°C) i szybką termiczną inaktywację (5
min w 75°C). Ma być aktywna w buforach
dla enzymów restrykcyjnych oraz PCR
oraz aktywna w stosunku do nukleotydów.
Opakowanie zawierać ma 5x1000U.
RAZEM
…...............................................................
(podpis Wykonawcy)
15
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
Załącznik nr 4.3. do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:........................................................................................................
FORMULARZ CENOWY- pakiet nr 3
Odczynniki producenta Sigma-Aldrich - lub równoważne
Poz.
Nr
Nr kat.
Nazwa asortymentu
nr katalogowy
oferowanego
asortymentu
Podać
producent
oferowanego
asortymentu
Podać
Jedn.
miary
Ogółem
Ilość
op.
2
op.
1
10% siarczan dodecylu sodu (SDS)
1
2
71736100ML
S3014500G
BioUltra, 10% in H2O. Do zastosowań
w biologii molekularnej, ma być wolny
od deoksyrybonukleaz, rybonukleaz i
proteaz, pH = 5,0-6,5, gęstość: 1.01
g/mL w 20 °C. Ma być pakowany po
100 ml.
Chlorek sodu (NaCl)
Ma służyć do zastosowań w biologii
16
Cena jedn.
netto
w PLN
Wartość
netto
w PLN
Stawka
%
VAT
Wartość brutto
w PLN
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
molekularnej, wolny od
deoksyrybonukleaz, rybonukleaz i
proteaz ≥98% (titracja),
rozpuszczalny: w
H2O - 1
g/10 mL, bezbarwny. Ma być
pakowany po 500 g.
Octan amonu
3
A1542250G
Ma służyć do zastosowań w biologii
molekularnej, ≥98%, postać stała, ma
być wolny od deoksyrybonukleaz,
rybonukleaz i proteaz. Ma być
pakowany po 250 g.
op.
1
op.
2
szt.
2
Kwas etylenodiaminotetraoctowy
(EDTA)
4
03690100ML
5
T2694100ML
Ma służyć do zastosowań w biologii
molekularnej, stężenie: ~0.5 M w H2O,
pH = 8,0± 0,2, ma być wolny od
deoksyrybonukleaz, rybonukleaz,
fosfataz i proteaz. Ma być pakowany
po 100 ml.
Roztwór chlorowodorowy Trizma
17
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
Gotowy do użycia roztwór odczynnika
TRIZMA i TRIZMA HCl, ma służyć do
zastosowań w biologii molekularnej,
stężenie 1M, pH = 8,0, wolny od
deoksyrybonukleaz, rybonukleaz, i
proteaz. Ma być pakowany po 100 ml.
RAZEM
…...............................................................
(podpis Wykonawcy)
18
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
Załącznik nr 4.4. do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:.........................................................................................................
FORMULARZ CENOWY- pakiet nr 4
Proteinaza K liofilizowana producenta A&A Biotechnology - lub równoważne
Nazwa asortymentu
nr katalogowy
producent
Poz.
Nr kat.
oferowanego
oferowanego
Nr
asortymentu
asortymentu
Podać
Podać
Proteinaza K liofilizowana w
opakowaniu po 25 mg
1
1019-25L
Proteinaza K - serynowa proteaza o
szerokim spektrum, przeznaczona do
trawienia białek w biologicznych
próbkach. Ma być wW postaci
zliofilizowanego proszku, wolna od
19
Jedn.
miary
Ogółem
Ilość
szt.
5
Cena jedn.
netto
w PLN
Wartość
netto
w PLN
Stawka
%
VAT
Wartość brutto
w PLN
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
DNA, RNAz i DNAz, o aktywności:
>30U/ mg, termin przydatności: min:
12 miesięcy. 1 opakowanie zawierać
ma25 mg.
…...............................................................
(podpis Wykonawcy)
20
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
Załącznik nr 4.5. do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:.........................................................................................................
FORMULARZ CENOWY- pakiet nr 5
Balsam kanadyjski, Ksylen i octan etylu producenta Paradox Company - lub równoważne
Nazwa asortymentu
nr katalogowy
producent
Poz.
Nr kat.
oferowanego
oferowanego
Nr
asortymentu
asortymentu
Podać
Podać
1
MCB 100 Balsam kanadyjski op. 100ml
2
MKS 100 Ksylen op. 100 ml
3
EAC 250 Octan etylu op. 250 ml
Jedn.
miary
Ogółem
Ilość
op.
op.
op.
3
10
2
Cena jedn.
netto
w PLN
Wartość
netto
w PLN
Stawka
%
VAT
RAZEM
…...............................................................
(podpis Wykonawcy)
21
Wartość brutto
w PLN
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
Załącznik nr 4.6. do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:................................................................................................
FORMULARZ CENOWY- pakiet nr 6
Odczynniki Producenta Beckman Coulter – lub równoważne
Poz.
Nr
Nr kat.
Nazwa asortymentu i charakterystyka
nr katalogowy
oferowanego
asortymentu
Podać
producent
oferowanego
asortymentu
Podać
Jedn.
miary
Ogółem
Ilość
szt.
13
CEQ Separation Gel LPA
1
608010
Poliakrylamidowy żel denaturujący, który ma
zapewnić wysoką jakość rozdziału produktów.
Wykorzystywany do sekwencjonowania DNA oraz
analizy fragmentów. Opakowanie zawierac ma
specjalną jednorazową strzykawkę, nadającą się
do szybkiego przeładunku przez operatora. 10 ml
żelu musi wystarczyć na 96 reakcji
sekwencjonowania lub analizy fragmentów.
Temperatura przechowywania: 6oC.
22
Cena jedn.
netto
w PLN
Wartość
netto
w PLN
Stawka
%
VAT
Wartość brutto
w PLN
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
CEQ Separation Buffer, 4/pk
2
608012
3
608098
4
608082
Bufor rozdzielający. Butelka ma zawierać 30 ml
buforu i pozwalać na wypełnienie płaskodennej
płytki 96-dołkowej. Zestaw pakowany ma być po 4
butelki. Temperatura przechowywania: 6oC.
CEQ DNA Size Standard 400
Standard wielkości DNA do analizy fragmentów do
400 nukleotydów. Zestaw ma zawierać olej
mineralny oraz wystarczać na 96 rozdziałów. Ma
zawierać fragmenty DNA znakowane barwnikiem
fluorescencyjnym WellRED przy 60, 70, 80, 90,
100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 22, 240, 260,
280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 i 420
nukleotydzie. Temperatura przechowywania: 20oC.
SLS (Sample Loading Solution)
Bufor ma służyć do zawieszania prób, utrzymujący
próbkę w warunkach denaturujących. Ma mieć
pojemność 6 ml.
op.
7
szt.
10
szt.
11
RAZEM
………………………………..
(podpis Wykonawcy)
23
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
DA-392-2/14
Załącznik nr 4.7. do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:..........................................................................................................
FORMULARZ CENOWY- pakiet nr 7
Odczynniki Producenta QIAGEN – lub równoważne
Poz.
Nr
Nr kat.
Nazwa asortymentu i charakterystyka
nr
producent
katalogowy
oferowanego
oferowanego
asortymentu
asortymentu
Podać
Podać
Jedn.
miary
Ogółem Cena jedn.
Ilość
netto
w PLN
QIAGEN Multiplex PCR Kit
1
206145
QIAGEN Multiplex PCR Kit 1000: ma być gotowy
do użycia 2-krotnie stężony mastermiks
dedykowany do reakcji typu multiplex PCR ma
zawierać polimerazę typu HotStart, bufor
reakcyjny z MgCl2 o stężeniu 6mM, mieszaninę
DTP; rekombinowana polimeraza typu HotStart z
chemiczną modyfikacją miejsca aktywnego,
gwarantując brak aktywności enzymu w
temperaturze pokojowej. Chemiczną modyfikację
op.
24
5
Wartość netto
w PLN
Stawka
%
VAT
Wartość
brutto
w PLN
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
DA-392-2/14
miejsca aktywnego należy potwierdzić
dokumentem producenta dołączonym do oferty.
Zestaw zawierać ma mastermiks, wodę wolną od
RNaz, stężony 5x opatentowany bufor Q do
trudnych matryc w jednym stężeniu roboczym bez
zawartości DMSO. Unikalne właściwości buforu Q
należy potwierdzić dokumentem producenta
dołączonym do oferty. Zestaw na 1000 reakcji w
50 ul.
…...............................................................
(podpis Wykonawcy)
25
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
DA-392-2/14
Załącznik nr 4.8. do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64
Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................
Adres Wykonawcy:..........................................................................................................
FORMULARZ CENOWY- pakiet nr 8
Olejek immersyjny (poz. nr 1 olejek producenta „Zeiss Immersol TM - lub równoważne)
Poz.
Nr
1
2
Nr kat.
ISO 8036-1
Nazwa asortymentu
nr katalogowy
oferowanego
asortymentu
Podać
producent
oferowanego
asortymentu
Podać
olejek imersyjny producenta „Zeiss
ImmersolTM 518N ne=1.518 (23 ̊C) halogen
free; 20 ml- jedno op.
Olejek immersyjny do oglądania
preparatów wykonanych z krwi na
szkiełkach mikroskopowych. Odpowiedni
do nakładania bezpośrednio na materiał
badawczy, nie zasychający na preparacie.
Max objętość pojemnika:20ml
Jedn.
miary
Ogółem
Ilość
op.
2
op.
1
Cena jedn.
netto
w PLN
Wartość netto
w PLN
Stawka
%
VAT
RAZEM
…...............................................................
(podpis Wykonawcy)
26
Wartość brutto w
PLN
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
DA-392-2/14
Załącznik nr 5 do SIWZ
Dostawa odczynników laboratoryjnych
Oświadczenie Wykonawcy
wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 44 ustawy
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
…………………., dnia ………………………
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
27
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
DA-392-2/14
Załącznik nr 6 do SIWZ
Dostawa odczynników laboratoryjnych
Oświadczenie Wykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
…………………., dnia ………………………
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
28
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
DA-392-2/14
Załącznik nr 7 do SIWZ
Dostawa odczynników laboratoryjnych
Oświadczenie Wykonawcy
o ofercie równoważnej
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..
Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że złożona przez nas oferta jest równoważna z opisem przedmiotu
zamówienia w następującym zakresie (nazwa odczynnika i opis parametrów równoważnych) :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(nazwa zestawu i opis parametrów równoważnych)
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych oświadczeń.
…………………., dnia ………………………
…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
29
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
Tel.: 22 62 87 304
Tel./Fax: 22 62 96 302
E-mail:
[email protected]
Muzeum i Instytut Zoologii
Polskiej Akademii Nauk
DA-392-2/14
Załącznik nr 8 do SIWZ
Dostawa odczynników laboratoryjnych
Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące o przynależności do grupy kapitałowej
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………..……
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenia zamówienia o, których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. nr 113, poz. 759 z późn zm.), zwanej dalej ustawą pzp i informuję na podstawie art. 26 ust. 2d
ustawy Pzp, że (* niepotrzebne skreślić):
1. Nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331, z późn. zm),
2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331, z późn. zm), i poniżej składam listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. . 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:
1) .............................................................................................................................
2) .............................................................................................................................
3) .............................................................................................................................
– w razie konieczności wiersze powielić
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia. . . . . . . . .
............................
(podpis Wykonawcy )
30
Download