dnia ........................... Urząd Miejski w Pyzdrach Zwracam się

advertisement
..................................... dnia ...........................
..............................................................................................
imię i nazwisko posiadacza gospodarstwa rolnego
zamieszkały: ….......................................................................
pesel : …............. .... NIP .........................................
telefon do kontaktu :.............................
Urząd
.
Miejski w Pyzdrach
Zwracam się z wnioskiem o wyszacowanie strat w uprawach rolnych wynikających z
niedoboru wody dla roślin uprawnych w okresie maj - czerwiec 2015r. oświadczam, że straty
wystąpiły w uprawach na działkach oznaczonych nr. geodezyjnym:
Nr
działki
Miejscowość
Rodzaj uprawy
/obręb geodezyjny/
Powierzchnia
działki
uprawy
ewidency
jnej
/ha/
Powierzchnia
Uwagi
Zasch
nięta
włwłasność
ha
ha
1
2
3
4
5
6
%
zaschnię
cia
upraw
Użużytkowan
e
7
8
Grunty położone na terenie gminy i miasta Pyzdry
Powierzchnia gospodarstwa ogółem wynosi .............. ha w tym: grunty orne …...............ha, użytki
zielone …............ha, lasy i grunty leśne …............ha, nieużytki …........ ha,
pozostałe
grunty.............ha . Posiadam aktualne ubezpieczenie upraw: tak - nie, prowadzę towarową
produkcję zwierzęcą : tak - nie . W rubryce 8 należy wpisać formę władania gruntami /działką/.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prod. zwierzęcej
................................................................
Podpis wnioskodawcy
•
we wniosku należy wpisać wszystkie uprawy,strukturę użytkowania gruntów na terenie gm. Pyzdry, zgodnie z
wnioskiem do AR i MR
..................................... dnia ...........................
..............................................................................................
imię i nazwisko posiadacza gospodarstwa rolnego
zamieszkały: ….......................................................................
pesel : …............. .... NIP .........................................
telefon do kontaktu :.............................
Urząd
.
Miejski w Pyzdrach
Zwracam się z wnioskiem o wyszacowanie strat w uprawach rolnych wynikających z
niedoboru wody dla roślin uprawnych w okresie maj - czerwiec 2015r. oświadczam, że straty
wystąpiły w uprawach na działkach oznaczonych nr. geodezyjnym:
Nr
działki
Miejscowość
Rodzaj uprawy
/obręb geodezyjny/
Powierzchnia
działki
uprawy
ewidency
jnej
/ha/
Powierzchnia
Uwagi
Zasch
nięta
włwłasność
ha
ha
1
2
3
4
5
6
%
zaschnię
cia
upraw
Użużytkowan
e
7
8
Grunty położone na terenie innej gminy .....................................................................................
Powierzchnia gospodarstwa ogółem wynosi .............. ha w tym: grunty orne …...............ha, użytki
zielone …............ha, lasy i grunty leśne …............ha, nieużytki …........ ha,
pozostałe
grunty.............ha . Posiadam aktualne ubezpieczenie upraw: tak - nie, prowadzę towarową
produkcję zwierzęcą : tak - nie . W rubryce 8 należy wpisać formę władania gruntami /działką/.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prod. zwierzęcej
................................................................
Podpis wnioskodawcy
we wniosku należy wpisać wszystkie uprawy,strukturę użytkowania gruntów na terenie gm. Pyzdry, zgodnie z
wnioskiem do AR i MR
Download