15 marca 2017 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dopłaty

advertisement
15 marca 2017 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Podobnie jak w latach
poprzednich, na formularzu wniosku można zadeklarować realizację w gospodarstwie Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego (PRSK), zwiększając tym samym pulę dopłat uzyskiwanych przez
gospodarstwo.
Dużym zainteresowaniem rolników cieszy się możliwość uzyskania dopłat do ekstensywnego użytkowania łąk
i pastwisk w celu zachowania cennych siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków, czyli realizacja tak zwanych
pakietów przyrodniczych (pakiety 4 i 5). Mniej rolników wyraża chęć prowadzenia upraw w sposób
zrównoważony. Natomiast rozpoczęcie nowego, 5-letniego zobowiązania w zakresie uprawy międzyplonów
(wariant 2.1) w ramach PROW 2014-2020 możliwe jest w ograniczonym zakresie, stąd widoczny na wykresie
gwałtowny spadek liczby wnioskodawców.
Pakiety przyrodnicze to możliwość uzyskania płatności w przedziale: od 600 do 1300 zł za każdy hektar
trwałych użytków zielonych spełniający określone kryteria. Po pierwsze, przez trwały użytek zielony rozumie
się grunty zajęte pod uprawę traw lub innych upraw zielnych zasianych naturalnie lub przez rolnika, nie
włączonych do płodozmianu przez 5 lat lub dłużej. Kolejna sprawa to występowanie określonych siedlisk
roślinnych lub gatunków ptaków. Ich określenie jest rolą eksperta botanika lub ornitologa. Wykaz ekspertów
dostępny jest na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego:
http://195.205.152.135/doradca/doradcy_str/eksp_pr.php
Warianty pakietów przyrodniczych
ekstensywne użytkowanie na OSO
siedliska ptasie
Rycyk, Kszyk, Krwawodziób, Czajka, Wodniczka,
Dubelt, Kulik Wielki, Derkacz
siedliska łąkowe
Łąki trzęślicowe, Łąki selernicowe i słonorośla,
Murawy, Półnaturalne łąki wilgotne, Półnaturalne
łąki świeże, Torfowiska
Stawki płatności
600 zł/ha
642-1199 zł/ha
600-1300 zł/ha
Obszar realizacji
tylko na Obszarach Szczególnej
Ochrony Ptaków (OSO)
na obszarach Natura 2000 (OSO)
po zakwalifikowaniu przez
eksperta przyrodniczego
na obszarach Natura 2000 i poza
nimi, po zakwalifikowaniu
przez eksperta przyrodniczego
W zależności od stwierdzonego siedliska, ekspert przyrodniczy (lub doradca rolnośrodowiskowy dla wariantu
4.7: Ekstensywne użytkownie na OSO) ustala z rolnikiem sposób użytkowania łąki lub pastwiska: ilość
pokosów, limit i terminy wypasów, wykaszanie niedojadów, limity nawożenia i możliwość wapnowania,
powierzchnię, którą należy pozostawić bez koszenia. Niezależnie od stwierdzonego siedliska, na trwałych
użytkach zielonych na których realizowane są pakiety przyrodnicze, obowiązują zakazy: przeorywania,
wałowania, podsiewu, stosowania środków ochrony roślin, włókowania (od 1 kwietnia do 1 września),
pozostawienia skoszonej biomasy, tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów
melioracyjnych (chyba, że ekspert dopuści taką możliwość).
Pakiet 1: rolnictwo zrównoważone, wymaga od rolnika i doradcy rolnośrodowiskowego dużego nakładu
pracy na ułożenie 5-letniego płodozmianu, w którym w każdym roku zobowiązania zastosowane zostaną co
najmniej 4 uprawy i udział każdej z nich nie będzie niższy niż 10% gruntów ornych, zaś zboża i powierzchnia
największej z upraw nie przekroczą 65%. Na każdej działce rolnej, w ciągu 5-cio letniego zobowiązania, muszą
pojawić się rośliny z co najmniej 3 grup upraw oraz, przynajmniej dwukrotnie, praktyki zwiększające
zawartość substancji organicznej w glebie (międzyplony, przyoranie obornika, przyoranie słomy). Podobnie
jak we wcześniejszych wersjach Pakietu 1, nawożenie w rolnictwie zrównoważonym odbywa się zgodnie z
planem nawozowym opracowanym przez doradcę rolnośrodowiskowego na podstawie wyników
podstawowych analiz glebowych. Nowym wymogiem jest konieczność wykonania badania na zawartość
węgla organicznego oraz powtórzenia wyników analiz glebowych w piątym (lub poprzedzającym) roku
zobowiązania. Zniesione zostały limity określające górne dawki nawozów azotowych na gruntach ornych i
trwałych użytkach zielonych. Wysokości dawek azotu określonych w planie nawozowym wynika z tzw. salda
azotu. Zaleca się aby nadwyżka bilansowa tego makroskładnika nawozowego nie przekraczała 30 kg.
Nakłady związane ze zrównoważonym nawożeniem i zmianowaniem zostaną zrekompensowane rolnikowi
płatnością wysokości 400 zł/ha, należną do wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Grupy upraw stosowane w płodozmianie dla pakietu 1:
Zboża (w tym kukurydza)
Mieszanki (w tym strączkowo-zbożowa)
Strączkowe i warzywa strączkowe
Bobowate drobnonasienne (koniczyna i nostrzyk w uprawie jednorocznej)
Trawa lub inne pastewne rośliny zielne (jednoroczne)
Okopowe i warzywa korzeniowe
Oleiste
Warzywa kapustowate i rzepowate
Proso
Facelia
Len, lnianka
Mak
Gryka
Pozostałe warzywa
Rośliny miododajne
Zioła
Wieloletnie (do 3 lat)
Międzyplony (wariant 2.1 ze stawką płatności: 650 zł/ha) w ramach nowego Działania rolno-środowiskowoklimatycznego zostały ograniczone do obszarów problemowych o niskiej zawartości próchnicy, obszarów
szczególnie zagrożonych erozją oraz obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze
źródeł rolniczych (OSN). W woj. pomorskim nie zidentyfikowano obszarów problemowych o niskiej
próchnicy, natomiast obszarów szczególnie zagrożonych erozją nie brakuje (łącznie prawie 200 obrębów
geodezyjnych). OSNy wyznaczone w powiatach: gdańskim, tczewskim, starogardzkim oraz sztumskim,
obejmują 98 obrębów geodezyjnych.
Międzyplony (w ramach wariantu 2.1) rozumiane są jako uprawy mieszanek składających się z minimum 3
gatunków roślin wysianych w terminie do 15 września i pozostawionych przez okres zimowy do przyorania (z
wyjątkiem uprawy gleby w systemie bezorkowym. Mieszanka roślin wysiewanych w międzyplonach nie może
składać się wyłącznie ze zbóż (zboża mogą stanowić nie więcej niż 70% składu mieszanki). Na polu z
międzyplonami wiosenne zabiegi agrotechniczne można rozpocząć od 1 marca. Międzyplonów nie wolno
nawozić, ponieważ jednym z celów środowiskowych tego działania jest ograniczenie wymywania składników
nawozowych z gleby. Inny cel pakietu 2 – to ograniczanie erozji, szczególnie ważne na gruntach ornych
położonych na stokach. Dlatego w ramach wariantu 2.2 na stokach o nachyleniu powyżej 20% można wysiać
pasy ochronne uzyskując płatność 450 zł/ha.
Poza opisanymi powyżej pakietami i wariantami, w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym nadal
istnieje możliwość objęcia płatnościami:



sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (1964 zł/ha);
zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (750 zł/ha lub 1000 zł/ha);
lokalnych ras bydła, koni, owiec, świń i kóz (360 – 1600 zł/szt.).
Podobnie jak w poprzednich latach, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne realizowane jest na
podstawie 5-letniego planu opracowanego przez rolnika z doradcą rolnośrodowiskowym. Rolą doradcy jest
pomoc w doborze pakietów lub wariantów do oczekiwań i możliwości rolnika, wskazanie których ustaleń
zawartych w planie nie można zmieniać, i tych które są możliwe, np. zmiany w płodozmianie i wymagają (lub
nie wymagają) zgłoszenia do właściwego BP ARiMR.
Szczegółowych informacji o działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym udzielają doradcy
rolnośrodowiskowi – pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego http://podr.pl/kontakty/
Więcej informacji znajdą Państwo również na stronach internetowych:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-RozwojuObszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Dzialanie-rolno-srodowiskowoklimatyczne
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-20142020/dzialanie-rolnosrodowiskowo-klimatyczne-oraz-rolnictwo-ekologiczne-w-2015-roku-projektprow/dzialanie-10-dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne-kampania-2017.html
Download