3. Położenie geograficzne i administracyjne gminy Siepraw.

advertisement
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/192/04
Rady Gminy Siepraw
z dnia 21.10.2004r.
Analiza stanu obecnego i inwentaryzacja istniejących zasobów
dla Gminy Siepraw
Program Odnowy Wsi
Siepraw 2004
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Spis treści
1.
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich. .................. 4
2.
Geneza pomysłu. ........................................................................................................................................ 5
3.
Położenie geograficzne i administracyjne gminy Siepraw. ........................................................................ 6
3.1.
4.
POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ GMINY. ........................................................................................ 7
Historia gminy. ........................................................................................................................................... 8
4.1.
GMINA SIEPRAW W XVIII - XX WIEKU. ................................................................................. 9
4.2.
SOŁECTWO SIEPRAW. ........................................................................................................... 11
4.3.
ZAKLICZYN. ......................................................................................................................... 12
4.4.
CZECHÓWKA. ....................................................................................................................... 12
4.5.
ŁYCZANKA. .......................................................................................................................... 13
4.6.
HISTORYCZNE POSTACI. ....................................................................................................... 13
4.6.1.
Aniela Salawa (1881 – 1922). ..................................................................................... 13
4.6.2.
Józef Fijałkowski (1913 – 1944). ................................................................................ 14
4.6.3.
Kazimierz Doboszewski (1926 – 1992). ...................................................................... 15
5.
Środowisko przyrodnicze gminy. ............................................................................................................. 15
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
Analiza demograficzna. ............................................................................................................................ 17
6.1.
6.2.
7.
BUDOWA GEOLOGICZNA I GLEBY. ........................................................................................ 15
KLIMAT. ............................................................................................................................... 16
SZATA ROŚLINNA. ................................................................................................................ 16
ŚRODOWISKO WODNE. ......................................................................................................... 17
STRUKTURA WIEKU I PŁCI. ................................................................................................... 19
STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA. ............................................................................................ 21
Gospodarka gminy Siepraw. .................................................................................................................... 22
7.1.
RYNEK PRACY. ..................................................................................................................... 22
7.1.1.
Niepełnosprawni w gminie.......................................................................................... 24
7.1.2.
Struktura bezrobocia. .................................................................................................. 24
7.1.3.
Wykształcenie a struktura bezrobocia w gminie. ........................................................ 26
7.2.
DOCHODY GMINY................................................................................................................. 27
7.2.1.
Budżet. ......................................................................................................................... 28
7.3.
POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY. ...................................................................................... 28
7.3.1.
Plany zagospodarowania przestrzennego. ................................................................. 28
7.3.2.
Zachęty i ulgi inwestycyjne. ........................................................................................ 28
7.3.3.
Lokalne zrzeszenia przedsiębiorców. .......................................................................... 29
7.4.
POMOC SPOŁECZNA. ............................................................................................................. 30
8.
Rolnictwo. ................................................................................................................................................ 30
9.
Infrastruktura techniczna w gminie. ......................................................................................................... 32
9.1.
ENERGIA ELEKTRYCZNA. ..................................................................................................... 32
9.2.
ZAOPATRZENIE W WODĘ. ..................................................................................................... 33
9.3.
KANALIZACJA. ..................................................................................................................... 35
9.4.
GAZ. .................................................................................................................................... 36
9.5.
OGRZEWANIE. ...................................................................................................................... 37
9.6.
ŁĄCZNOŚĆ TELEFONICZNA I SIEĆ POCZTOWA. ...................................................................... 37
9.7.
KOMUNIKACJA I TRANSPORT. ............................................................................................... 37
9.7.1.
Drogi w gminie. .......................................................................................................... 38
Siepraw 2004
2
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
9.8.
10.
GOSPODARKA ODPADAMI. ................................................................................................... 38
Zasoby turystyczne. ............................................................................................................................. 39
10.1. ZABYTKI I POMNIKI PRZYRODY. ........................................................................................... 39
10.1.1. Siepraw ....................................................................................................................... 40
10.1.2. Zakliczyn. .................................................................................................................... 41
10.1.3. Łyczanka ..................................................................................................................... 42
10.1.4. Zabytki wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków..................... 42
10.2. SZLAKI TURYSTYCZNE. ........................................................................................................ 42
11.
Infrastruktura turystyczna. ................................................................................................................... 43
11.1. BAZA NOCLEGOWA. ............................................................................................................. 43
11.1.1. Gospodarstwa agroturystyczne. .................................................................................. 43
11.2. GASTRONOMIA..................................................................................................................... 43
11.3. INFORMACJA TURYSTYCZNA. ............................................................................................... 43
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Kultura w gminie. ................................................................................................................................ 43
OŚRODKI KULTURY. ............................................................................................................. 43
IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE..................................................................................... 44
CHÓRY I ZESPOŁY GMINNE. .................................................................................................. 45
ARTYŚCI I RZEMIEŚLNICY..................................................................................................... 45
TOWARZYSTWA I KOŁA ZAINTERESOWAŃ. ........................................................................... 46
13.
Sport i baza rekreacyjna w gminie. ...................................................................................................... 46
14.
Oświata i wychowanie. ........................................................................................................................ 47
15.
Udział gminy w związkach i stowarzyszeniach. .................................................................................. 49
16.
Ochrona zdrowia. ................................................................................................................................. 50
17.
Promocja gminy i prasa lokalna. .......................................................................................................... 50
18.
Analiza SWOT dla Gminy Siepraw. .................................................................................................... 52
19.
Możliwe kierunki rozwoju gminy. ....................................................................................................... 53
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
ROZWÓJ GOSPODARCZY. ...................................................................................................... 53
TURYSTYKA. ........................................................................................................................ 54
MIESZKALNICTWO. .............................................................................................................. 54
INFRASTRUKTURA. ............................................................................................................... 55
KORZYSTNY SCENARIUSZ. ................................................................................................... 55
20.
Źródła wiedzy o gminie. ...................................................................................................................... 56
21.
Opracowania, dokumenty i źródła informacji. ..................................................................................... 56
22.
Spis tabel: ............................................................................................................................................. 57
Siepraw 2004
3
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
1. SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i
rozwój obszarów wiejskich.
Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich, jako miejsca zamieszkania, pracy i
prowadzenia działalności gospodarczej, uznano w Polsce za niezbędny warunek do
zapewnienia równomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapobieżenia jego
polaryzacji. Poprawa konkurencyjności obszarów wiejskich wymaga podjęcia działań
ukierunkowanych na poprawę zarówno infrastruktury technicznej i społecznej wsi, jak i
stworzenia lepszych warunków dla rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości w sektorach okołoi pozarolniczych. Ponadto duże znaczenie ma mieć promocja walorów kulturowych,
przyrodniczych i krajobrazowych wsi.
Ten model wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, który na pierwszym miejscu
stawia promowanie pozarolniczych funkcji wsi jest kompatybilny z realizowaną przez
Wspólnotę Europejską polityką spójności społeczno-gospodarczej, której zasadniczym celem
jest niwelowanie różnic rozwojowych między poszczególnymi regionami UE, a więc również
zmniejszenie zapóźnień obszarów peryferyjnych, w tym obszarów wiejskich, wobec tzw.
centrów rozwoju.
Ze względu na tradycyjne metody produkcji i zagospodarowania terenu, krajobraz
kulturowy polskiej wsi obfituje w licznie zachowane pierwotne układy przestrzenne,
pojedyncze obiekty i zespoły tradycyjnej zabudowy (kościoły, kaplice i cmentarze, obiekty
przetwórstwa rolno - spożywczego, spichlerze, zespoły folwarczne, pałacowo-ogrodowe), a
także zabytki archeologiczne. Ich zachowanie i wykorzystanie stanowi o wizerunku obszarów
wiejskich i rolniczych a wraz z odnową oraz promocją tradycyjnych rzemiosł, kultury
ludowej, obrzędowości, muzyki, ma się przyczynić do podkreślenia indywidualności i
wyjątkowości poszczególnych obszarów, a poprawa warunków życia na terenach wiejskich
poprzez zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do niezbędnych mediów i
usług sprzyjać będzie zachowaniu i rozwojowi funkcji gospodarczych i społecznych tych
terenów.
Wyrazem wszystkich tych dążeń stał się stworzony dla potrzeb polskiej wsi i
rolnictwa Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Jego podstawą jest Narodowy Plan Rozwoju
2004-2006, który wyznacza kierunki rozwoju obszarów wiejskich.
Jednym z działań zmierzających do realizacji głównych celów tego programu
operacyjnego stało się działanie o nazwie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
Siepraw 2004
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
dziedzictwa kulturowego wsi. Działanie to ma przyczynić się do rozwoju infrastruktury
społecznej i technicznej obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji i
wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Zakres
możliwych inwestycji w ramach tego działania ogranicza się do obiektów i miejsc
publicznych, które są inwestycjami nie przynoszącymi dochodu.
Odnowa wsi nie ma na celu zastąpić restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, ale
może uaktywnić osobiste zaangażowanie mieszkańców wsi, dać poczucie uczestnictwa we
wspólnocie i wzmocnić odpowiedzialność za własną przyszłość. Dlatego też działanie
Odnowa wsi, odnoszące się do potrzeb człowieka, które jest działaniem zintegrowanym i
uniwersalnym, ma w Polsce znaczenie szczególne. Podstawowymi celami, jakie twórcy
programu Odnowy wsi stawiają przed realizującymi projekty związane z tym działaniem,
mają być:

rozwój
i
kształtowanie
świadomości
obywatelskiej
i
kulturowej
mieszkańców;

pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;

pobudzanie aktywności gospodarczej;

zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;

kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
2. Geneza pomysłu.
Pomysł na realizację projektu w ramach działania Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa kulturowego narodził się bezpośrednio z potrzeb mieszkańców gminy
Siepraw. Reakcją na potrzeby społeczności lokalnej stały się odpowiednie działania podjęte
przez samorządowe władze gminy oraz przedstawicieli władz religijnych z terenu parafii
Siepraw. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia ma być budowa wygodnego i
bezpiecznego parkingu przy obiektach kościelnych w gminie, dla potrzeb tutejszej ludności
oraz przybywających do gminy turystów. Przedsięwzięcie to ma na celu przede wszystkim
podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców gminy – wybudowany obiekt będzie
bowiem służyć nie tylko celom kulturalno – religijnym, ale także będzie stanowić zaplecze
dla tutejszej placówki oświatowej, ulokowanej obok wspominanych obiektów kościelnych.
Budowa parkingu zwiększy w znaczny sposób bezpieczeństwo osób korzystających z
budynków: szkolnego i kościelnych – dziś obiekty te nie posiadają specjalnie wyznaczonych i
oznakowanych miejsc parkingowych, jedynie niezabezpieczony w odpowiedni sposób teren
Siepraw 2004
5
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
pod tego typu inwestycję, który mieszkańcy użytkują w celach parkowania w
nieuporządkowany i chaotyczny sposób.
Dzięki budowie parkingu w znaczny sposób poprawi się także atrakcyjność
turystyczna gminy, gdyż będzie on służyć pielgrzymom i turystom przybywającym do gminy.
Jednocześnie poprawi się sam wygląd terenu przynależącego do najcenniejszych obiektów
zabytkowych gminy.
Na terenie parkingu – przy zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła - władze
gminy, w porozumieniu z jej mieszkańcami, postanowiły ulokować punkt informacji
turystycznej, który stanowić będzie bardzo istotną alternatywę dla punktu funkcjonującego
obecnie w budynku Urzędu Gminy Siepraw. Urząd Gminy usytuowany jest w dość dużej
odległości od głównych atrakcji turystycznych, co stanowi dużą uciążliwość dla turystów i
pielgrzymów. Możliwość uzyskania podstawowych informacji o samej Gminie i jej głównych
atrakcjach w tak dogodnym dla ruchu turystycznego punkcie, będzie stanowiła ważny
element promocji Gminy Siepraw.
3. Położenie geograficzne i administracyjne gminy Siepraw.
Gmina wiejska Siepraw jest położona na malowniczych terenach Pogórza Wielickiego, w
zlewni rzeki Raby i Skawinki. Ta część Pogórza zwana jest „Garbami Sieprawia”. Gmina jest
odległa od stolicy województwa małopolskiego - Krakowa – o zaledwie 18 km, natomiast
bezpośrednio graniczy z gminami Wieliczka i Myślenice oraz Dobczyce i Świątniki Górne.
Częściowo gmina jest też usytuowana nad powstałym w latach 1985 – 87 Zalewem
Dobczyckim, leżącym na styku gmin Siepraw i Dobczyce. W bezpośrednim sąsiedztwie
gminy przebiega ważna droga międzynarodowa E77, łącząca Kraków z południową granicą
Polski (przejścia graniczne w Cieszynie, Chyżnem i Łysej Polanie), a także droga krajowa
967, łącząca tzw. „Zakopiankę” z drogą E40 Kraków – Przemyśl.
Siepraw 2004
6
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Administracyjnie gmina Siepraw przynależy do powiatu myślenickiego, będącego częścią
województwa małopolskiego – jest jedną z sześciu gmin wiejskich wchodzących w skład
powiatu(oprócz tych, powiat stanowią jeszcze trzy gminy: Myślenice, Dobczyce i Sułkowice).
01. Mapa powiatu myślenickiego
W skład gminy wchodzą cztery wsie: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka.
Gmina jest dodatkowo podzielona na 6 sołectw: Siepraw I, Siepraw II, Siepraw III, Zakliczyn,
Czechówka i Łyczanka. W drugim z nich usytuowany jest Urząd Gminy. Z uwagi na
specyficzne ukształtowanie terenu, sołectwa gminy charakteryzuje duże rozproszenie.
Znaczną ich część stanowią drobne przysiółki lub grupy kilku gospodarstw.
3.1. Powierzchnia i ludność gminy.
Gmina Siepraw zajmuje łączną powierzchnię 31,92 km kw., co stanowi około 5%
powierzchni całego powiatu. Na terenie tym zamieszkuje ogółem: 7596 mieszkańców (stan na
koniec 2003). Największa liczba ludności, ok. 4100 osób, zamieszkuje stolicę gminy –
Siepraw. Kolejne pod względem liczby ludności wioski to: Zakliczyn (ok. 1900
mieszkańców), Czechówka (ok. 1000 mieszkańców) oraz najmniejsza, Łyczanka (ok. 500
mieszkańców). Gęstość zaludnienia w gminie wyniosła według danych GUS z 2000 roku, 236
osób/ km2.
Tutejsza ludność pod względem etnicznym to „południowi krakowiacy” – graniczą na
tym terenie z „krakowskimi Zagórzanami”, tzw. „Lachami od Myślenic”.
Siepraw 2004
7
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
JST
1997
Dobczyce
1998
1999
2000
2001
13 223 13 305 13 421 13 557 13 587
Lubień
8 708
Myślenice
8 756
8 854
8 944
9 011
38 513 38 892 38 977 39 372 39 638
Pcim
9 887
9 945 10 003 10 049 10 143
Raciechowice
5 993
6 005
6 045
6 014
6 018
Siepraw
7 281
7 358
7 435
7 535
7 589
Sułkowice
13 072 13 135 13 218 13 294 13 375
Tokarnia
7 736
7 811
7 855
7 909
8 000
Wiśniowa
6 535
6 561
6 595
6 625
6 644
Powiat myślenicki
110 948 111 768 112 403 113 299 114 005
Województwo małopolskie
3 206
3 215
3 222
3 233
3 240
630
885
525
799
928
02. Stan ludności gmin powiatu myślenickiego wg faktycznego miejsca zamieszkania.
4. Historia gminy.
Najwcześniejsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszej gminy Siepraw pochodzą z
wczesnego neolitu. W późniejszym okresie pojawili się tu przedstawiciele kultury łużyckiej
(ludy wenedzkie lub tracko – dackie), zaś w okresie od IV w. p.n.e. do ok. IV w. n.e. - ludy
celtyckie. Po paru stuleciach, ok. VI i VII w. n.e., opustoszałe i zrujnowane osady zasiedlili
napływający ze wschodu Słowianie. Istnieją dowody mogące potwierdzać tezę, iż początki
niektórych osad gminy Siepraw sięgają czasów plemiennego Państwa Wiślan, czyli wieków
VIII – X n.e.
Kiedy Bolesław Chrobry rozpoczął podbój kraju Wiślan, ten był prawdopodobnie
równie dobrze zorganizowany co Państwo Polan. Ziemie te miały już wtedy za sobą ponad
stuletnią
przynależność
do
Państwa
Wielkomorawskiego
i
kilkudziesięcioletnią
chrystianizację w obrządku słowiańskim. Według najnowszych badań archeologicznych, w
Krakowie,
Cieszynie,
Wiślicy i
Sandomierzu istniały przedpiastowskie świątynie
chrześcijańskie – gdy Bolesław Chrobry ustanawiał na tronie biskupa krakowskiego Pompo w
1000 roku, kroniki historyczne wymieniały go już jako trzeciego z kolei. Przed nim było
prawdopodobnie dwóch biskupów obrządku słowiańskiego. Jest pewne, że przynajmniej
część mieszkańców tych ziem mogła przyjąć chrzest już w IX w. n.e., najprawdopodobniej z
rąk misjonarzy wielkomorawskich. Po upadku Państwa Wielkomorawskiego tereny m. in.
dzisiejszego Sieprawia zostały zajęte przez Królestwo Czeskie – nastąpiła wtedy druga akcja
Siepraw 2004
8
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
chrystianizacyjna. Dlatego od czasu kiedy nastąpił historyczny chrzest Państwa polskiego, za
panowania Mieszka I, prawdopodobnie aż do czasów Wielkiej Schizmy w IX w. n.e.,
współegzystowały na tych terenach dwa obrządki chrześcijańskie: słowiański i łaciński.
Osady z rejonu Sieprawia podlegały aż do końca XIII w. lokalnemu ośrodkowi władzy
plemiennej, jakim było grodzisko szczyrzyckie, a później dobczyckie. Do dnia dzisiejszego
zachowały się ruiny grodziska na górze Grodzisko oraz zamku królewskiego w Dobczycach,
wzniesionego w pierwszej połowie XIV wieku, prawdopodobnie przez Kazimierza
Wielkiego.
Gród na górze Grodzisko, jest nazywany przez źródła historyczne „castrum de Cyrich”
lub gród „na Cubiej Górze”. Okres do XI w. n. e. to czas, w którym szczyrzyckie opole
płaciło snopowe dziesięciny biskupowi krakowskiemu Lambertowi. Po utworzeniu
klasztorów benedyktynów w Tyńcu i Sieciechowie w drugiej połowie XI wieku, snopowe to
zaczęli pobierać mnisi z klasztoru w Sieciechowie, a następnie z Tyńca. Około 1230 roku do
Szczyrzyca sprowadzili się Cystersi, którzy wznieśli na tym terenie okazałe opactwo. Sam
Szczyrzyc od końca XIV wieku stał się stolicą powiatu ( z siedzibą w Dobczycach), do
którego aż do roku 1782 należały tereny dzisiejszej gminy Siepraw.
W 1782 roku władze austriackie, które zajęły te ziemie w trakcie pierwszego rozbioru Polski,
dokonały nowego podziału administracyjnego podległych sobie terenów. Według różnych
zapisów wioski obecnej gminy Siepraw przypisane były do różnych powiatów: najpierw
myślenickiego (do 1819 roku), następnie wielickiego, aż wreszcie od 1886 roku ponownie do
powiatu myślenickiego.
Siepraw i Zakliczyn, jako ośrodki administracyjno – gospodarcze wytworzyły się już
we wczesnym średniowieczu. Miało to bezpośredni związek z istniejącym już wtedy
podziałem parafialnym, ale także ośrodkami władzy rycerskiej. Ośrodki te nie konkurowały
ze sobą – Siepraw stanowił bowiem centrum handlowe, podczas gdy Zakliczyn był ośrodkiem
władzy rycerskiej Trąbitów – Jordanów. Pod ich władzą znajdowała się od XIV do połowy
XVIII wieku niemalże cala ziemia sieprawska. Podział stworzony w tym okresie przetrwał
przez kilkaset lat.
4.1. Gmina Siepraw w XVIII - XX wieku.
Tereny dzisiejszego powiatu myślenickiego, do którego należy gmina Siepraw, zostały
w 1772 roku włączone, jako część Galicji, do zaboru austriackiego. Dokonano nowych,
istotnych podziałów administracyjnych, a byłe majątki polskich dziedziców, w tym m. in.
zakliczyńskich Trąbitów - Jordanów przeszły w posiadanie skarbu austriackiego. Następnego
Siepraw 2004
9
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
podziału terenów powiatu dokonano w ramach reformy 22.III.1782 roku. W tym też czasie
powstał wytyczony trakt cesarsko - królewski ze stolicy Gubernium - Lwowa przez Tarnów,
Myślenice, Sułkowice, Wadowice na Wiedeń.
W 1848 roku wybuchło powstanie krakowskie, które jednak nie wywarło większego
wpływu na teren ziemi myślenickiej. Natomiast bardziej znaczący przebieg miała na
opisywanych ziemiach „rabacja chłopska”. W dobie autonomii galicyjskiej, w wyniku ustawy
Sejmu Galicyjskiego z 1866 roku, Siepraw stał się gminą jednowioskową, otoczoną małymi
gminami,
pozbawionymi
zupełnie
możliwości
rozwoju.
Gminy
jednowioskowe
zamieszkiwane były często przez kilkaset osób, wśród których przeważali biedni gospodarze,
mający na utrzymaniu wielodzietne rodziny. Przybywało gospodarstw karłowatych,
kilkuzagonowych. Mieszkańcy wsi często dorabiali do dochodów z rolnictwa; najczęściej
pojawiali się krawcy, szewcy, stolarze, cieśle, tkacze, garbarze, kuśnierze i inni. Bardzo
podupadła w owym czasie sieprawska, jak i cała galicyjska oświata, co było efektem polityki
austriackich zaborców. Szkoła ludowa w Sieprawiu powstała dopiero w 1879 roku. W 1881
roku Siepraw został włączony do nowowskrzeszonej diecezji krakowskiej – miało to
zwłaszcza bardzo duży wpływ na poprawę stanu oświaty.
Pierwsze lata XX wieku przyniosły duże ożywienie gospodarcze. W Zakliczynie
powstało kółko rolnicze, działała cegielnia oraz kasa pożyczkowa Reiffeisena. Polityka gminy
zdominowana była przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wraz z wybuchem pierwszej wojny światowej do parafii zakliczyńskiej wkroczyły
wojska rosyjskie, dokonując licznych zniszczeń. Wycofały się na wschód dopiero w wyniku
kontrofensywy austriacko – niemieckiej. Rejony Sieprawia bardzo zubożały w wyniku
powojennych przymusowych dostaw i rekwizycji żywności; brakowało rąk do pracy. Trudną
sytuację pogorszyła ogólnie zła kondycja polskiej gospodarki, panująca hiperinflacja oraz
światowy kryzys gospodarczy. W okresie międzywojennym coraz trudniej było mieszkańcom
Sieprawia utrzymać się z rozdrobnionych gospodarstw. Dlatego też zaczęli poszukiwać
innych źródeł utrzymania. Jedni szukali chleba poza granicami kraju - zwłaszcza w
kopalniach i hutach we wschodniej Francji, inni zajęli się rzemiosłem: stolarstwem, ciesielką,
krawiectwem, szewstwem, ślusarstwem. Dziewczęta i kobiety sieprawskie najmowały się jako
pomoce domowe w zamożnych domach krakowskich lub pracowały sezonowo u okolicznych
gospodarzy.
Druga wojna światowa nie wyrządziła terenom dzisiejszej gminy Siepraw większych
szkód. Dopiero w 1945 roku doszło w tym rejonie do krwawych potyczek miedzy
wycofującymi się oddziałami hitlerowskimi a wojskami radzieckimi. Zniszczeniu uległy
Siepraw 2004
10
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
szkoła w Zakliczynie oraz zakliczyński dwór – ten udało się jednak uratować m. in. dzięki
staraniom Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie. W odremontowanym budynku dworu
powstał już po wojnie, w 1976 roku, ośrodek sanatoryjny.
Trudne lata okupacji sprawiły, że wielu mieszkańców zainteresowało się handlem
i wyrobem szczotek. Po wojnie tutejsze wyroby szczotkarskie znalazły wiele rynków zbytu.
Rosnąca konkurencja sprawiła, że ilość zakładów rzemieślniczych branży szczotkarskiej
i związanych ze szczotkarstwem gwałtownie wzrosła, a szczotkarstwo stało się podstawowym
źródłem utrzymania Sieprawian. Tradycje szczotkarskie są we wsi żywe do dziś – Siepraw
stanowi polskie centrum rzemiosła szczotkarskiego.
4.2. Sołectwo Siepraw.
Nazwa Siepraw pochodzi najprawdopodobniej od starosłowiańskiego słowa „siejati” –
błyszczeć, jednakże jej etymologia jest bardzo trudna do ustalenia.
Pierwsze wzmianki o parafii w Sieprawiu pochodzą z lat 1325-1327 -wynika z nich,
że już wcześniej musiała istnieć na tym terenie duża wieś, która mogła posiadać swój własny
kościół parafialny. Dlatego też powstanie Sieprawia należy datować na około sto lat
wcześniej.
Początki Sieprawia związane są ściśle z przebiegającym przez te tereny za panowania
Kazimierza Wielkiego węgierskim traktem handlowym i drogą królewską Via Regia, łączącą
Kraków z Węgrami (oprócz tego przez teren powiatu myślenickiego przebiegał w XVIII/ XIX
wieku inny ważny trakt: cesarsko – królewski, biegnący ze Lwowa przez Tarnów, Wadowice
i dalej do Wiednia). Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Sieprawia uczynili z handlu i opłat
drogowych swoje główne źródło utrzymania. Typowo targowy charakter wsi został prawnie
usankcjonowany przez króla Augusta III Sasa w 1745 roku, wraz z nadaniem przywileju
targowego. Słynne wtorkowe targi były prawdziwym wydarzeniem w życiu Sieprawia i
okolic, do czasu kiedy w XIX w. handel z Węgrami utracił na znaczeniu, a sam Siepraw
upodobnił się do innych podkarpackich wiosek. Tradycja targów utrzymała się jednak przez
stulecia. Zostały one zlikwidowane dopiero po II wojnie światowej.
Pierwszymi dziedzicami Sieprawia byli Wielogłowscy, herbu Stary Koń, pochodzący
z najstarszych rodów małopolskich osiedlonych nad rzeką Dłubnią. W pierwszej połowie XVI
wieku klucz sieprawski został przyłączony na blisko 300 lat, do majątku Jordanów (herbu
Trzy Trąby) z pobliskiego Zakliczyna. Do majątku Jordanów należało oprócz Zakliczyna
wójtostwo w Myślenicach. Byli oni także dzierżawcami Żup Krakowskich (Wieliczka,
Bochnia). Ród Jordanów utrzymał się na ziemi sieprawskiej do 1761 roku. Po śmierci
Siepraw 2004
11
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
wojewody bracławskiego, Michała Jordana w 1740 roku nastąpił powolny podział jego
olbrzymiego majątku, a spadkobiercy, coraz częściej popadający w długi i nieumiejętnie
gospodarujący swymi włościami, doprowadzili do rozkupienia i upadku dziedzictwa
Jordanów.
Na przełomie XVIII i XIX wieku wieś przechodziła często z rąk do rąk. Na początku
wieku XIX właścicielami Sieprawia zostali Skarbkowie Białobrzescy herbu Abdank
(Habdank, Awdaniec), a pod koniec tegoż stulecia baronowie Horoch herbu Trąby. Siepraw
liczył wtedy 351 domów i 2255 mieszkańców; posiadał też szkołę ludową.
4.3. Zakliczyn.
Nazwa wsi pochodzi od Zaklików – rodu rycerskiego, który podobno miał tu swą
siedzibę we wczesnym średniowieczu. Brak źródeł pisanych nie pozwala ustalić daty
powstania wsi, szacuje się jednak, że miało to miejsce we wczesnym średniowieczu – nawet
w XI lub XII wieku.
Od początku powstania, Zakliczyn należał do swych pierwszych właścicieli. Źródła z
1305 roku wymieniają nazwisko Aleksandra de Zaclicino. Nie wiadomo jednak, czy to
właśnie on był protoplastą zakliczyńskiego rodu Trąbitów.
Parafia zakliczyńska p.w. Wszystkich Świętych powstała prawdopodobnie w tym
samym okresie, co parafia w Sieprawiu – ok. XIII wieku.
Od początku XV wieku do 1782 roku Zakliczyn należał do powiatu szczyrzyckiego,
ze starostwem w Dobczycach.
Bardzo burzliwy przebieg miały w Zakliczynie ruchy reformacyjne. W 1566 roku, po
przejściu na kalwinizm, ówczesny dziedzic Zakliczyna Mikołaj Wiktor sprofanował, złupił a
następnie zburzył tamtejszy kościół parafialny. Rekatolizacja wsi miała miejsce w 1593 roku
– zbudowano też wtedy nowy kościół, jednakże prawdziwą działalność duszpasterską podjęto
dopiero w 1618 roku.
W latach 1773 – 1774 powstał w Zakliczynie istniejący do dziś kościół p.w.
Wszystkich Świętych. Pod koniec XIX wieku na terenie wsi powstał majątek dworski, tzw.
posiadłość tabularna Józefy z Grabowskich Kopffowej, wdowy po Witoldzie Kopffie. Do dziś
zachował się m. in. stary park, stanowiący część kompleksu dworskiego.
4.4. Czechówka.
Nazwa tej wsi pochodzi prawdopodobnie od jej założyciela – zasadźcy – którym mógł
być Czech z pochodzenia. Wieś powstała na przełomie XIII i XIV wieku i od początku
Siepraw 2004
12
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
stanowiła część parafii w Zakliczynie oraz własność rodową rycerzy herbu Trąby Stojowskich. Dopiero w XVI/XVII wieku Stojowscy odsprzedali Czechówkę znakomitym
Lubomirskim herbu Szreniawa. Rejestr Poborowy z 1629 roku podaje, że właścicielem
Czechówki był Stanisław Lubomirski, hrabia na Wiśniczu, wojewoda ruski i starosta
dobczycki, a już w pięćdziesiąt lat po nim Józef Karol Lubomirski, marszałek koronny, hrabia
na Wiśniczu i Tarnowie, starosta niepołomicki. Lubomirscy byli w posiadaniu wsi do połowy
XVIII wieku.
4.5. Łyczanka.
Wieś Łyczanka powstała prawdopodobnie na początku XIV wieku, brak jednak źródeł
pisanych, mogących potwierdzić tę datę. Nazwę swą wzięła od wykarczowanych polan –
„lic” lub od „łyka”.
Od chwili założenia wieś stanowiła własność duchowną; prawdopodobnie w 1440
roku król Władysław Warneńczyk nadał tę wieś kościołowi p.w. Św. Klemensa w Wieliczce.
Sytuacja własnościowa wsi nie zmieniła się aż do 1840-50 roku, kiedy to nastąpiło
uwłaszczenie chłopów galicyjskich. Administracyjnie, od XV wieku do 1772 roku Łyczanka
należała do powiatu szczyrzyckiego. W XVI wieku przeszła spod wielickiej parafii p.w. Św.
Klemensa do parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Sieprawiu.
4.6. Historyczne postaci.
4.6.1. Aniela Salawa (1881 – 1922).
Na przestrzeni wieków w Sieprawiu urodziło się wielu wybitnych
ludzi. Najbardziej znaną jest postać Anieli Salawy (1881-1922). Urodziła się
ona w Sieprawiu, w bardzo pobożnej, lecz dosyć biednej rodzinie
wielodzietnej. Jako nastolatkę oddano ją na służbę do jednej z Podgórskich
rodzin. W tym okresie zapoznała się z działalnością tamtejszych oo.
Redmptorystów. Kilkakrotnie zmieniała swoich chlebodawców – w okresie
pracy dla Państwa Fischerów na krakowskim śródmieściu często uczęszczała do kościoła
Franciszkanów, to właśnie oni odegrali ważną rolę w kształtowaniu jej osobowości. W wieku
18 lat przyjęła śluby czystości. Chciała wstąpić do jednego z działających w Krakowie
klasztorów, jednakże odmówiono jej z uwagi na słaby stan zdrowia oraz brak potrzebnego
posagu. W 1899 roku o. Włodzimierz Ledóchowski założył w Krakowie Stowarzyszenie Sług
Katolickich im. Św. Zyty, do którego zapisała się również Aniela Salawa. Przynależność do
Siepraw 2004
13
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
„Zytek” zastąpiła jej dom rodzinny. W 1912 roku rozpoczęła nowicjat Trzeciego Zakonu Św.
Franciszka, a w rok później złożyła przysięgę tercjarską. Po wybuchu pierwszej wojny
światowej podjęła działalność samarytańską w lazaretach wojskowych – opiekowała się
rannymi żołnierzami. Pomagała też w zbieraniu żywności dla jeńców wojennych, często
kupowała ją za własne pieniądze. Pod koniec wojny zaczęła opadać z sił. Do dawnych chorób
dołączyły nowe, m. in. stwardnienie rozsiane, wobec którego lekarze byli bezsilni. Aniela
Salawa przez ostatnie cztery lata swego życia zamieszkiwała w przypominającej celę
suterenie; utrzymywała się z oszczędności i pomocy od sióstr „Zytek”. Zmarła 12 marca 1922
roku w szpitaliku przy ulicy Mikołajskiej w Krakowie, w opinii świętości.
Tuż po jej śmierci ojcowie Franciszkanie zaczęli rejestrować cudowne uzdrowienia,
których doznano za przyczyną Anieli Salawy. W 1949 roku dokonano ekshumacji jej
doczesnych szczątek i umieszczono je jako relikwie w mensie ołtarza Kaplicy Męki Pańskiej
Bazyliki oo. Franciszkanów w Krakowie. Z biegiem lat powstało bogate archiwum książek
poświęconych Anieli Salawie, którym opiekują się Franciszkanie.
O beatyfikację Anieli Salawy ubiegał się sam Jan Paweł II, jeszcze w okresie gdy
sprawował funkcję kardynalską, w 1975 roku. Mieszkańcy Sieprawia ufundowali na cześć
Anieli Salawy ołtarz, który powstał na uroczystość jej beatyfikacji; nastąpiła ona 13 sierpnia
1991 roku na krakowskim rynku. Ołtarz został umieszczony w kaplicy nowego kościoła w
Sieprawiu, konsekrowanego w 1995 roku. Znalazł się tam też obraz Anieli Salawy
poświęcony przez Ojca Świętego oraz jej relikwie. Oprócz tego wyremontowano w Sieprawiu
studzienkę, z której Aniela Salawa czerpała wodę – miejsce to jest licznie odwiedzane przez
przybywających do parafii pielgrzymów.
4.6.2. Józef Fijałkowski (1913 – 1944).
Józef Fijałkowski urodził się w Zawadzie, miejscowości należącej do ówczesnej
parafii Siepraw. Kiedy rozpoczęła się druga wojna światowa wstąpił do Związku Walki
Zbrojnej, a następnie do AK. Zorganizował na terenie Zawady tajny punkt łączności i został
członkiem Komendy Obwodu AK „Murawa”. Brał w wielu udanych akcjach przeciwko
okupantom. W kwietniu 1944 roku hitlerowcy otoczyli, a następnie spacyfikowali dom
rodzinny Józefa, jemu samemu jednak udało się zbiec. W kilka dni po tych wypadkach
Fijałkowski zorganizował 30 – sto osobowy oddział ludzi, który w ciągu paru miesięcy
przekształcił się w sześćdziesięcioosobową, wielonarodową grupę, patrolującą i chroniącą
okolice Zawady i Sieprawia. Sam Fijałkowski został niestety zdradziecko zamordowany w
niedługim czasie po utworzeniu oddziału. Po jego śmierci oddział Fijałkowskiego przyjął jego
Siepraw 2004
14
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
wcześniejszy pseudonim – „Odwet” – i do września 1944 roku brał udział w walkach obok
góry „Łysina”. Po zakończeniu wojny zwłoki Józefa Fijałkowskiego przeniesiono na
cmentarz Sieprawski, a w Zawadzie postawiono mu piękny pomnik, w kształcie jednego z
najwyższych szczytów tatrzańskich.
4.6.3. Kazimierz Doboszewski (1926 – 1992).
Urodził się w Sieprawiu; w 1943 roku ukończył gimnazjum Mechaniczne w
Świątnikach Górnych. Wszyscy absolwenci gimnazjum zostali skierowani do przymusowej
pracy w krakowskiej Zbrojowni. W trakcie pracy Kazimierz Doboszewski dokonywał
licznych akcji w ramach zorganizowanego sabotażu, udało mu się także wynieść ze
Zbrojowni karabin maszynowy, który później trafił do rąk polskich partyzantów. Zagrożony
aresztowaniem wrócił do Sieprawia, gdzie przez jakiś czas się ukrywał. Został przyjęty do
Batalionów Chłopskich, brał udział w licznych akcjach i potyczkach. Po wojnie ukończył
Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie. W ciągu życia zebrał bogatą kolekcję starej
broni siecznej i kłutej oraz odznaczeń o dużym znaczeniu historycznym i naukowym; zapisał
się w historii także jako jeden z czołowych krakowskich kolekcjonerów.
5. Środowisko przyrodnicze gminy.
Teren gminy cechują liczne wzniesienia, których wygląd (doliny, parowy) został
ukształtowany działaniem potoków, biorących swój początek w Pogórzu Wielickim –
Sieprawki, Wolnicy, Kopanki i Leńczówki - będących dopływami rzeki Skawinki. Najwyższe
wzniesienie na terenie gminy sięga 375 m n. p. m (rejon Zakliczyna), natomiast najniższy
punkt znajduje się na wysokości 251 m n.p.m. (rejon Łysej Góry). Lokalne spadki terenu
przewyższają średnio 20%. Ten atrakcyjny i malowniczy krajobraz stanowi duży atut
turystyczny gminy. Niestety bogata rzeźba terenu stwarza liczne przeszkody dla swobodnego
rozwoju przeróżnych form pozarolniczej działalności gospodarczej; szczególnie dotyczy to
budowy dróg i wznoszenia obiektów budowlanych. Główne utrudnienia mają związek z dużą
podatnością podłoża na ruchy geodynamiczne (osuwiska, złaziska) oraz zagrożenia erozyjne.
5.1. Budowa geologiczna i gleby.
Podłoże terenu gminy zbudowane jest głównie z piaskowców, łupków, zlepieńcy oraz
margli uwarstwionych i pofałdowanych, z okresu paleogenu i kredy. Głębsze warstwy
podłoża pokryte są przez aluwia piaszczysto – gliniaste lub ilaste. W rejonie Zakliczyna i
Czechówki spotkać możemy utwory lessopodobne, a dolinę rzeki Sieprawki wypełniają
Siepraw 2004
15
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
głównie aluwia piaszczysto – gliniaste, pochodzące z okresu ostatniego zlodowacenia. Tego
rodzaju podłoże – uwarstwione, sfałdowane i nieprzepuszczalne – sprzyja wypływaniu wód
wsiąkających w grunt w postaci licznych źródeł i strumieni. Spowodowały one powstanie
wielu bardzo malowniczych jarów.
Ponad 60% powierzchni gminy zajmują grunty orne i sady, a łąki i pastwiska stanowią
około 20% (łącznie 2018 ha), natomiast lasy i tereny zalesione ok. 10%. Z uwagi na
górzystość terenu głównym sposobem użytkowania ziemi w gminie jest rolnictwo. Pod
względem jakości, gleby Sieprawskie mieszczą się w czterech rodzajach klas: klasa III a, III
b, IV a, IV b.
5.2. Klimat.
Gmina Siepraw leży w dzielnicy klimatycznej Karpat, w zasięgu umiarkowanie
ciepłego piętra klimatycznego. Ten łagodny klimat charakteryzują średnie roczne temperatury
ok. 8C i roczna suma opadów przekraczająca 700mm; kulminacja opadów przypada na
czerwiec i lipiec, zaś minimum na październik i styczeń. Pokrywa śnieżna zalega na terenie
gminy przez okres dwóch miesięcy – styczeń i luty – a jej grubość nie przekracza 20-30cm.
Wśród wiejących wiatrów przeważają wiatry południowe, zachodnie i południowo –
zachodnie.
5.3. Szata roślinna.
Lasy i tereny leśne zajmują jedynie 10% powierzchni gminy Siepraw. Sprzyjające
warunki przyrodnicze i geograficzne, tj. żyzne gleby, dobre warunki do osadnictwa, a także
bogata
wytwórczość
i
rzemiosło
oraz
bliskość
dających
zatrudnienie
ośrodków
przemysłowych, spowodowały w ciągu upływu lat niemalże całkowitą eliminację naturalnych
zbiorowisk roślinnych na obszarze gminy. Na ich miejsce systematycznie wprowadzano
zbiorowiska sztuczne i wtórne. Ukształtowało to nową strukturę przestrzenną zasobów
przyrodniczych gminy Siepraw. Silnie przekształcone resztki naturalnych zbiorowisk
roślinnych (lasów) zachowały się jedynie na terenach mniej dogodnych dla osadnictwa i
upraw. Wtórnie wykształciły się natomiast dosyć bogate w faunę i florę zbiorowiska dolin
cieków wodnych.
Ciekawą grupę roślinną stanowi sztucznie utworzony kompleks drzewny - park
dworski w Zakliczynie. Ponadto liczne cenne starodrzewy można znaleźć przy kościołach w
Sieprawiu i Zakliczynie. Wszystkie te sztuczne zbiorowiska zostały uznane za cenne pomniki
przyrody i są objęte ochroną.
Siepraw 2004
16
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
5.4. Środowisko wodne.
Gmina Siepraw położona jest w zlewniach dwóch rzek:
 część południowo – wschodnia, stanowiąca ok.35% powierzchni gminy, leży w
zlewni rzeki Raby;
 pozostała część gminy – w zlewni rzeki Skawinki; tędy płyną: potok Sieprawka i
jego dopływ Leńczówkę. Sieprawka uchodzi z kolei do potoku Głogoczówka.
Granica miedzy obiema zlewniami przebiega działem wodnym Raby i Skawinki, tj.
wzdłuż drogi Myślenice – Wieliczka.
Obszar gminy w całości znajduje się w zasięgu stref ochronnych dwóch ujęć wody
pitnej: ujęcia ze Zbiornika Dobczyckiego na rzece Rabie (dla potrzeb Krakowa i wsi leżących
w pobliżu zbiornika oraz na trasie wodociągu „Raba II”), a także ujęcia na rzece Skawince,
dla potrzeb wodociągu „Skawina”.
Zasoby wód podziemnych gminy są dosyć ubogie. Nie pozwalają na pokrycie
zapotrzebowania na wodę pitną tamtejszej ludności. Dlatego podstawowym źródłem wody
jest dla mieszkańców gminy Zbiornik Dobczycki. Istniejące zasoby wód podziemnych nie są
w chwili obecnej chronione przed zanieczyszczeniem, ze względu na występowanie na
terenie gminy licznych starych i trudnych do zlokalizowania studni kopanych..
6. Analiza demograficzna.
Według bilansu na koniec 2003 roku Gminę Siepraw zamieszkują 7493 osoby.
Stanowi to ok. 6,6% ludności powiatu myślenickiego i ok. 0,2% ludności całego
województwa. Z roku na rok przybywa ludności – w okresie ostatnich 30 lat liczba
mieszkańców gminy wzrosła prawie dwukrotnie. W 1988 roku gminę zamieszkiwało 6633
osób, a już 10 lat później liczba ta wynosiła 7306 mieszkańców. Przyrost ten spowodowany
jest przede wszystkim napływem ludności z innych miejscowości, głównie z Krakowa.
Wskaźniki przyrostu naturalnego są w gminie dodatnie, jednak liczba urodzeń spada – z
wskaźnika 7,1% 1988 roku, do wskaźnika 3,02% w roku 1997 i 4,2% w 2003.
Poniższa tabela przedstawia liczbę urodzonych na terenie gminy dzieci, w ostatnich
sześciu latach.
Siepraw 2004
17
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Lp.
Wyszczególnienie
1998
1999
2000
2001
2002
2003
1
Siepraw
49
35
61
37
47
50
2
Zakliczyn
28
24
30
31
24
20
3
Czechówka
19
10
9
17
14
15
4
Łyczanka
10
8
9
10
4
2
Razem liczba urodzeń
106
77
109
95
89
87
03. Dzieci urodzone na obszarze gminy 1998-2003.
Częste migracje ludności Sieprawia do miast, obserwowane w latach osiemdziesiątych
przybrały w chwili obecnej odwrotny kierunek. Ludności napływającej z miast przybywa – w
ostatnim czasie blisko połowa pozwoleń na budowę wydanych w gminie, to budowy osób z
większych miast (głównie Krakowa), chcących osiedlać się na terenie Sieprawia. W związku
z tą tendencją, liczba mieszkańców gminy zwiększyła się o 0,98% w stosunku do 2002
Lubień
Myślenice
Pcim
Raciechow ice
2000
Siepraw
Sułkow ice
10 143
6 018
7 589
13 375
8 000
6 644
13 587
9 011
39 372
1999
10 049
6 014
7 535
13 294
7 909
6 625
13 557
8 944
10 003
6 045
7 435
13 218
7 855
6 595
38 977
1998
13 421
8 854
9 945
6 005
7 358
13 135
7 811
6 561
38 892
Dobczyce
13 305
8 756
38 513
9 887
5 993
7 281
13 072
7 736
6 535
13 223
8 708
1997
39 638
roku.
2001
Tokarnia
Wiśniow a
04. Zmiana liczby ludności w gminach powiatu myślenickiego w latach 1997 – 2001.
Siepraw 2004
18
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
05. Procentowa zmiana liczby ludności w gminach powiatu myślenickiego (w 2001 r. względem 1997
r.)
6.1. Struktura wieku i płci.
W 2002 roku przeprowadzono na terenie gminy spis powszechny. Wynika z niego m.
in. iż liczba kobiet i mężczyzn jest w Sieprawiu porównywalna, tak w poszczególnych
grupach wiekowych, jaki i w ogólnym ujęciu liczby mieszkańców gminy. Z kolei wskaźnik
feminizacji dla całego powiatu myślenickiego wynosi 1,00, przy czym najwyższy jest w
gminie Dobczyce (1,02), a najniższy w gminie Tokarnia (0,94). Co ciekawe, na 9 gmin
powiatu aż w 5 istnieje przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet.
Poniższa
tabela
ukazuje
strukturę
demograficzną
osób
zamieszkałych
w
poszczególnych wsiach należących do gminy, według stanu na koniec 2003 roku (liczba
mieszkańców 7596).
Miejscowość
Wiek<18
dorośli
0-6
7-15
16-19
20-
20-
Pow
Pow
60
65
60
65
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
Czechówka
140
160
381
375
41
47
65
81
41
41
290
335
84
Łyczanka
77
66
185
180
18
26
38
30
25
14
134
153
Siepraw
539
532
1548
1490
139
142
283
269
158
156
1120
Zakliczyn
272
275
696
680
80
75
138
158
73
64
Razem
1028
1033
2810
2725
278
290
524
538
297
275
Razem
K
M
31
521
535
47
23
262
246
1263
387
192
2087
2022
529
591
148
67
968
955
2073
2342
666
313
3838
3758
06. Struktura demograficzna mieszkańców gminy Siepraw (stan na koniec 2003 r.).
Siepraw 2004
19
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
W poniższej tabelce z kolei przedstawiono zestawienie struktury płci ludności w
gminie w porównaniu z podobną strukturą w powiecie i całym województwie małopolskim
kobiety
1997
1998
1999
2000
2001
na 100
mężczyzn
w 2001 r.
mężczyźni
3 640
3 669
3 702
3 773
3 806
kobiety
3 641
3 689
3 733
3 762
3 783
mężczyźni
55 359
55 736
56 116
56 564
56 965
kobiety
55 589
56 032
56 287
56 735
57 040
Siepraw
99,4
POWIAT MYŚLENICKI
100,1
WOJEWÓDZTWO
mężczyźni
1 561 542 1 566 012 1 569 254 1 574 910 1 578 176
MAŁOPOLSKIE
kobiety
1 645 088 1 649 873 1 653 271 1 658 889 1 662 752
105,4
07. Struktura ludności wg płci w latach 1997 – 2001.
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
w w ieku
przedprodukcyjnym
w w ieku produkcyjnym
w w ieku poprodukcyjnym
Dobczyce
28,30%
59,40%
12,30%
Lubień
29,90%
57,30%
12,80%
Myślenice
27,40%
59,40%
13,20%
Pcim
29,00%
57,80%
13,20%
Raciechow ice
27,70%
56,10%
16,20%
Siepraw
28,10%
58,50%
13,40%
Sułkow ice
28,60%
59,00%
12,30%
Tokarnia
31,50%
56,60%
11,90%
Wiśniow a
29,20%
56,80%
14,00%
08. Struktura ludności wg grup wiekowych w gminach powiatu myślenickiego (stan z 2001 r.).
Siepraw 2004
20
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
6.2. Struktura wykształcenia.
Analiza poziomu wykształcenia mieszkańców gminy Siepraw, biorąc pod uwagę
parametr płci, wykazuje zgodność z panującymi w Polsce tendencjami i pokazuje wyższy
poziom wykształcenia kobiet. Kobiety z wykształceniem wyższym stanowią w gminie 2,3%
ogółu mieszkańców – mężczyźni natomiast 1,8%; kobiety z wykształceniem średnim i
policealnym to 13,0%, gdy mężczyźni – 7,9%.Wśród mężczyzn dominują osoby z
wykształceniem zawodowym, co stanowi 37,5% ogółu mieszkańców gminy (kobiety z
wykształceniem zawodowym to 14,5%).
Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Siepraw w 2002 roku.
0%4%
21%
37%
38%
wyższe
policealne i średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia podstawowego
nieustalone
09. Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Siepraw ogółem w 2002 r.
Poziom wykształcenia wśród kobiet w 2002 roku
Poziom wykształcenia wśród mężczyzn w 2002 roku
0% 5%
0% 4%
25%
42%
16%
33%
47%
28%
wyższe
wyższe
policealne i średnie
policealne i średnie
zasadnicze zawodowe
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia podstawowego
podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia podstawowego
nieustalone
nieustalone
10. Poziom wykształcenia kobiet i mężczyzn w Gminie Siepraw w 2002 r.
Siepraw 2004
21
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
7. Gospodarka gminy Siepraw.
Ze względu na ukształtowanie terenu, gmina Siepraw ma przede wszystkim charakter
rolniczo – przemysłowy. W ostatnich latach coraz bardziej jednak rozwija się na tym terenie
drobna działalność produkcyjno – handlowa i usługowa. Na terenie gminy jest obecnie
zarejestrowanych około 750 podmiotów gospodarczych. Rezydują tu głównie firmy
zajmujące się rzemiosłem – w dużej mierze są to zakłady szczotkarskie. Oprócz szczotek i
pędzli, sieprawskie firmy produkują także parkiety, kłódki oraz półfabrykaty do ich produkcji.
Istnieją także liczne hurtownie i zakłady obróbki drewna: tartaki, stolarnie itp. Powstają także
na terenie gminy zakłady usługowe i rozrywkowe, jednakże ich liczba w stosunku do firm
produkcyjno – handlowych jest znikoma.
Do największych firm w gminie, należą: ,,Krak-Sitexi" Sp. z o.o., ,,Crawtico", FPH
,,Matoga” s.c., ,,Hydroland" s.j., Zakłady Drzewne ,,Madrew", ,,Metalplast" s.c., Zakład
Ślusarsko-Szczotkarski w Zakliczynie, F.P.H.U. ,,MARBAD- KRAKÓW" oraz ,,CARPATIA"
s.j.
Brak jest na terenie gminy większych zakładów przemysłowych, dlatego spora część
mieszkańców pracuje w zakładach w pobliskich ośrodkach miejskich. Umożliwia to dobrze
rozwinięta i sprawna komunikacja.
Poniższa tabela przedstawia liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na
terenie gminy w ostatnich pięciu latach. Jak widać liczba ta stale, a ostatnio nawet gwałtownie
rośnie.
Liczba podmiotów
Rok
gospodarczych
1999
455
2000
425
2001
482
2002
662
2003
735
11. Podmioty gospodarcze w Gminie Siepraw w 2003 r.
7.1. Rynek pracy.
Pracujący z terenu gminy Siepraw stanowią 3,5% ogółu pracujących w powiecie
myślenickim, natomiast pracujące kobiety z gminy Siepraw stanowią 3,3% tej grupy.
Największy procentowo udział w stosunku do całego powiatu mają ludzie zajmujący się
Siepraw 2004
22
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem – 9% ogółu zajmujących się tą dziedziną w powiecie,
następne pozycje zajmują: ludzie świadczący usługi rynkowe (3,9% ogółu w powiecie),
usługi nierynkowe (3,5%) oraz pracujący w przemyśle i budownictwie (3,2%). W skali całego
powiatu struktura zatrudnienia wygląda następująco: 40,9% mieszkańców powiatu
myślenickiego jest zatrudnionych w przemyśle i budownictwie, 35,3% w usługach
nierynkowych, 23% w usługach rynkowych i 0,8% w rolnictwie.
Większość mieszkańców gminy utrzymuje się z pracy najemnej, na drugim miejscu
jest praca na własny rachunek, w tym we własnym gospodarstwie rolnym. Na trzecim miejscu
występują niezarobkowe źródła dochodów.
Ludność utrzymująca się
Wyszczególnienie
Z pracy
Z
ogółem
najemnej
Na własny pozostałych
źródeł
rachunek
Mężczyźni
3709
1802
830
Kobiety
3819
1702
Razem
7528
3504
W tym
emerytury
renty
1074
181
727
745
1369
239
949
1575
2443
420
1676
12. Ludność Gminy Siepraw wg źródeł dochodów w 2003 r.
Drobna wytwórczość, szeroko rozwinięta w gminie, to jak już wiemy głównie zakłady
szczotkarskie – w większości są one prowadzone na zasadzie firm rodzinnych. Tylko
nieliczne zatrudniają dodatkowych pracowników. Ostatni okres jest szczególnie trudny dla
tych firm z uwagi na trudności z rynkiem zbytu.
Większość mieszkańców gminy pracuje w sąsiednich aglomeracjach miejskich:
Kraków, Myślenice.
Funkcjonujące na terenie gminy Siepraw zakłady pracy, nie będące zakładami
rzemieślniczymi, to:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – prowadząca zakład piekarniczy,
szereg sklepów i lokali gastronomicznych;

Urząd Gminy Siepraw wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – zatrudniają
w sumie 30 osób;

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka –zatrudniające 3 osoby w formie umów o pracę;

Szkoły – zatrudniają łącznie ok. 100 nauczycieli i ok. 20 osób obsługi;

Praktyki lekarskie – zatrudnionych ok. czterech lekarzy;
Siepraw 2004
23
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Praktyki pięciu pielęgniarek.
Wyłącznie w gospodarstwach rolnych pracuje jedynie 320 osób. Gospodarstwa w
większości nie korzystają z pracy najemnej.
Liczba osób pracujących (pracownicy pełnozatrudnieni - łącznie z sezonowymi i
zatrudnionymi dorywczo, niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy, właściciele i
współwłaściciele - z wyłączeniem spółek kapitałowych, którzy nie pracują, a wnoszą jedynie
kapitał i pomagający członkowie rodziny, osoby wykonujące pracę nakładczą oraz agenci) w
poszczególnych gminach powiatu sukcesywnie maleje. W całym powiecie myślenickim w
2001 r. pracowało o 8,0% osób mniej niż w 1997 r. (liczba pracujących kobiet zmalała w tym
czasie o 7,8%). W gminie Siepraw zaobserwowano w latach 1997 – 2001 największy ubytek
pracujących - o 30,3%.
1997
1998
1999
2000
2001
zmiana
2001/1997
ogółem
690
646
590
637
481
-30,3%
kobiety
311
283
298
336
234
-24,8%
ogółem
14 873
14 921
14 686
14 262 13 678
-8,0%
kobiety
7 647
7 742
7 645
udział
kobiet
w 2001
48,6%
Siepraw
Powiat Myślenicki
Województwo
Małopolskie
51,6%
ogółem
7 274
729 246 722 142 691 805 634 758
7 053
613
042
-7,8%
-15,9%
49,3%
kobiety
347 466 347 075 338 036 309 879
302
093
-13,1%
13. Pracujący w Gminie Siepraw: ogółem i kobiety.
7.1.1. Niepełnosprawni w gminie.
W 2002 roku w gminie Siepraw było 1602 osób niepełnosprawnych (w tym 898
kobiet) – stanowi to liczbę 21% ogółu mieszkańców gminy. Niepełnosprawni w wieku
produkcyjnym stanowili grupę 740 osób; w wieku poprodukcyjnym - 820 osób; w wieku
przedprodukcyjnym – 42 osoby.
7.1.2. Struktura bezrobocia.
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, struktura bezrobocia w
Gminie Siepraw w 2003 roku przedstawiała się następująco:
Siepraw 2004
24
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Staż pracy
Wiek
15-
18-
25-
35-
45-
55- 60- do 1
17
24
34
44
54
59
64
1-5
rok
Czas pozostawania bez pracy
5-
10- 20- 30
10
20
bez
Do 1
1-3
3-6
6-12
30 lat stażu miesiąc
12-
Pow.
24
24
79
139
i>
Gmina
0
166
106
88
78
9
1
2759 1936 1592 1203 107
2
116
67
48
81
32
4
99
9
2334 1055 763 929 518 58 1950
31
64
77
59
Siepraw
Powiat
447
1085 1048 1206 1416 2405
Myślenicki
14. Struktura bezrobocia w Gminie Siepraw w 2003 r.
W gminie Siepraw bez pracy pozostaje 3129 osób, z czego zarejestrowane jako
bezrobotne są 594 osoby; pozostała grupa to osoby bierne zawodowo.
Analiza struktury bezrobocia według wieku wskazuje na najwyższy poziom
bezrobocia w grupie wiekowej 18 – 24 lat. Grupa ta stanowi około 37% ogółu osób
pozostających bez pracy w gminie Siepraw. Druga pod względem liczebności, stanowiąca ok.
23,6% ogółu jest grupa wiekowa 25 – 34 lat.
Gmina Siepraw zajmuje trzecie miejsce wśród gmin powiatu, pod względem
najmniejszej liczby bezrobotnych, tuż za gminami Wiśniowa i Raciechowice. W Wiśniowej
bezrobocie sięga 5,2% ogółu w powiecie, w Raciechowicach – 5, 4%, zaś w gminie Siepraw
5,9% bezrobocia w powiecie. Procentowo, poziom bezrobocia w gminie Siepraw na tle
powiatu Myślenickiego w 2003 roku pokazuje poniższy wykres.
3000
2500
2000
1500
1000
Pow iat Myślenicki
Gmina Siepraw
500
0
15- 18- 25- 35- 45- 55- 6017 24 34 44 54 59 64
Wiek
Poziom bezrobocia w Gminie
Siepraw w 2003 roku na tle Pow iatu
15. Poziom bezrobocia w Gminie Siepraw na tle powiatu w 2003 r.
Siepraw 2004
25
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
7.1.3. Wykształcenie a struktura bezrobocia w gminie.
Jak pokazuje poniższa tabela, najmniej osób bezrobotnych jest wśród mieszkańców
gminy z wykształceniem wyższym – tylko 238 osób, co stanowi 1,3% ogółu mieszkańców.
Na drugim miejscu znajdują się osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 2,5%
mieszkańców, na trzecim z policealnym i średnim zawodowym – 19,5%, zaś najwięcej
bezrobotnych występuje w grupie z wykształceniem podstawowym i niepełnym
podstawowym, bo aż 31,2% ogółu mieszkańców gminy Siepraw.
Wyszczególnienie
Ogółem
Aktywni zawodowo
razem
Ogółem
pracujący
Bierni
zawodowo
bezrobotni
Nieustalony
status na rynku
pracy
5808
3239
2645
594
2535
34
238
1212
2176
194
875
1618
190
715
1287
4
160
331
41
327
546
3
10
12
2172
10
550
2
451
2
99
-
1618
3
4
5
-w tym w wieku
produkcyjnym......................
4402
3091
2499
592
1281
30
Kobiety
2966
1364
1070
294
1581
21
Wykształcenie:
-wyższe................................
-policealne i średnie............
-zasadnicze zawodowe........
-podstawowe ukończone,
nieukończone i bez
wykształcenia szkolnego.....
-nieustalone........................
Wykształcenie:
-wyższe................................
-policealne i średnie............
-zasadnicze zawodowe........
-podstawowe ukończone,
nieukończone i bez
wykształcenia szkolnego.....
-nieustalone........................
136
754
843
109
503
512
108
396
371
1
107
141
25
244
324
2
7
7
1226
7
239
1
194
1
45
-
986
2
1
4
-w tym w wieku
produkcyjnym......................
2079
1275
982
293
785
19
2842
1875
1575
300
954
13
102
458
1333
85
372
1106
82
319
916
3
53
190
16
83
222
1
3
5
946
3
311
1
257
1
54
-
632
1
3
1
2323
1816
1517
299
496
11
Mężczyźni
Wykształcenie:
-wyższe................................
-policealne i średnie............
-zasadnicze zawodowe........
-podstawowe ukończone,
nieukończone i bez
wykształcenia szkolnego.....
-nieustalone........................
-w tym w wieku
produkcyjnym......................
16. Wykształcenie a struktura bezrobocia w Gminie Siepraw w 2003 r.
Siepraw 2004
26
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
7.2. Dochody gminy.
Dochody gmin województwa małopolskiego wzrosły według ostatnich danych z 2002
roku o 9,4% w stosunku do roku poprzedniego – 2001, przy czym wzrost ten wynikał głównie
ze wzrostu dochodów własnych (o 9,7%) i dochodów z tytułu subwencji (o 10,6%). Nastąpił
także wzrost dochodów z tytułu dotacji, jednakże tu jedynie o 2,9%. Pomimo jednoczesnego
wzrostu dochodów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, nadal utrzymują się w tej
mierze duże dysproporcje – kwota ta (bez dotacji) mieści się w przedziale od 887,8 zł do
2343,2 zł. Oprócz dochodów wrosły również w ostatnim okresie wydatki gmin. Dynamika
wydatków gminnych w skali województwa wyniosła 6,8%. Gminy o najwyższej dynamice
wykazały wzrost dochodów o 76% (gmina Muszyna) lub ich spadek o 25%(gmina
Spytkowice). Łączna wielkość deficytu gmin małopolskich wyniosła w 2002 roku 110,6mln
zł.
Gmina Siepraw pod względem dochodów własnych na jednego mieszkańca mieści się
w grupie gmin przeciętnych, ale poniżej średniej wojewódzkiej. Dynamikę dochodów oraz
wysokość dochodów własnych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w ostatnich
latach obrazuje poniższa tabela. Dla porównania umieszczono w niej dane średniej dla
województwa.
Lp.
Wyszczegól
1999
2000
2001
2002
-nienie
Dyna
Dochody
mika
własne na
docho
1
dów
mieszkańc
ogółe
a w zł
m
Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody
1
ogółem
własne
ogółem
własne
ogółem
własne
ogółem
Dochody
W 2002
w zł
w zł
w zł
w zł
w zł
w zł
w zł
własne w zł
roku
7261607
2969473
7877826
2944493
8564082
3119591
9693249
Siepraw
335865
113%
447,8
112%
583,5
0
2
Średnia woj.
17. Dochody Gminy Siepraw.
Dochody budżetowe gminy Siepraw ogółem, w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wyniosły w ostatnich latach: 1018 PLN (1997 r.) i 1046 zł (2000 r.) – co stanowiło 74,3%
średniej krajowej i 78,8% średniej dla województwa małopolskiego. Według ostatnich
Siepraw 2004
27
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
znanych danych, dochody gminy w 2001 roku wyniosły 1128 PLN, w przeliczeniu na
jednego mieszkańca.
Natomiast wydatki wyniosły odpowiednio:1027 PLN (1997 r.) i 1219 PLN (2001 r.).
7.2.1. Budżet.
Budżet gminy Siepraw na rok 2004 został uchwalony w dniu 05.02.2004 na
posiedzeniu Rady Gminy. Po stronie dochodów uchwalono kwotę 12 661 111zł, a po stronie
wydatków kwotę 13 617 849zł. Zaplanowany deficyt w wysokości 956 738 zł zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych pożyczek na zadania inwestycyjne. W
budżecie na rok 2004 przeznaczono na inwestycje gminne kwotę 4 622 480zł, co stanowi
34% ogółem planowanych wydatków.
Największą pozycję po stronie wydatków w gminie w 2004 roku stanowią kwoty
przeznaczone na oświatę, m. in. na szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole i dowożenie
uczniów do szkół – stanowić to będzie ok.48% wydatków z budżetu gminy.
7.3. Polityka inwestycyjna gminy.
Jednym z głównych celów strategicznych, jakie postawiła przed sobą gmina Siepraw
jest stworzenie dobrych warunków dla inwestycji gospodarczych.
7.3.1. Plany zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Siepraw nie posiada na chwilę obecną planów zagospodarowania
przestrzennego dla większej części wsi Siepraw i całej wsi Łyczanka (akceptacja i uchwalenie
przygotowanych planów nastąpi prawdopodobnie w lipcu 2004). Plany takie posiadają
natomiast wsi: Czechówka i Zakliczyn – zostały one uchwalone 30.12.2003 roku. Wolne
tereny inwestycyjne w gminie zajmują powierzchnię 0,78 ha (obiekty usługowo-handlowe,
biurowe itp.). Ze względu na ochronę zlewni Zbiornika Dobczyckiego, wyłączone z terenów
pod inwestycje są obszary leżące w jego okolicy, głównie we wsi Czechówka.
7.3.2. Zachęty i ulgi inwestycyjne.
Aby skutecznie przeciwdziałać bezrobociu i przyspieszyć rozwój gospodarczy gminy,
Rada Gminy przyjęła uchwałę dotyczącą zwolnień z podatku od nieruchomości dla
inwestujących w gminie przedsiębiorców – Uchwała Nr XIII/117/2003 Rady Gminy Siepraw z
dnia 11 września 2003. W myśl tej uchwały zwolnienie z płatności podatku od nieruchomości
Siepraw 2004
28
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
przysługuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy tworzą dzięki temu
zwolnieniu nowe miejsca pracy. Zwolnienie przysługuje w takiej wysokości ustalonego
wymiaru podatku, jaką stanowi procentowy stosunek nowych miejsc pracy (pełny wymiar),
do dotychczasowego zatrudnienia u podatnika (w dniu ubiegania się o zwolnienie).
ilość nowych miejsc pracy/ dotychczasowe zatrudnienie
Wysokość zwolnienia nie może przekroczyć 50% wysokości podatku od
nieruchomości za dany rok podatkowy. Jeśli przedsiębiorca utworzy powyżej 20 nowych
miejsc pracy może liczyć nawet na 4 - letni okres zwolnienia. Zwolnienie przysługuje też na
następujące okresy: 3 lata – gdy utworzonych zostanie więcej niż 10 do 20 nowych miejsc
pracy, na 2 lata – więcej niż 5 do 10 miejsc pracy oraz na 1 rok – gdy utworzone zostanie 1 do
5 nowych miejsc pracy.
Zwolnienia, o których mowa, stanowią regionalną lub horyzontalną pomoc publiczną
dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy, w myśl Ustawy z dnia 27 lipca 2002
r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców( Dz.
U. Nr 141 poz. 1177 ze zm.). W związku z zapisami tejże ustawy, gmina nie udziela zwolnień
w sektorach uznanych za wrażliwe.
7.3.3. Lokalne zrzeszenia przedsiębiorców.
W celu nawiązania współpracy samorządu Gminy z przedsiębiorcami i organizacjami
społecznymi działającymi na terenie gminy, w grudniu 2003 roku zorganizowano spotkanie
przedstawicieli tych trzech grup. Wyłoniono wtedy Forum Trzech Sektorów, w skład którego
weszło dziewięć przedsiębiorstw. Zespół ten ma za zadanie konsultować działania ujęte w
budżecie gminy, służyć pomocą w organizowaniu spotkań z przedstawicielami Urzędu
Skarbowego i Urzędu Pracy oraz innych instytucji, oraz przede wszystkim ułatwiać dialog
pomiędzy gminą a przedsiębiorcami.
Według założeń, w wyniku tej trójstronnej współpracy mają zostać osiągnięte
korzyści w postaci wzrostu aktywizacji mieszkańców gminy Siepraw, a co za tym idzie
rozwoju inicjatyw społecznych i gospodarczych, a także integracja społeczności lokalnej i
rozwój gospodarczy. Pierwsze działania Forum podjęło w lutym 2004 roku - do wszystkich
firm działających w gminie rozesłano przygotowaną przez Forum ankietę, dotyczącą
podstawowych informacji o tych firmach. Zebrane w ten sposób informacje zostaną
umieszczone na stronie internetowej gminy.
Siepraw 2004
29
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
7.4. Pomoc społeczna.
Do zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej należą m. in. udzielanie
schronienia, posiłku, ubrania osobom tego pozbawionym oraz posiłku dzieciom i młodzieży
w okresie nauki szkolnej; ponadto prowadzenie usług opiekuńczych oraz pomoc finansowa na
pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne. Oprócz tych, gmina ma obowiązek w ramach
zadań własnych udzielać różnego rodzaju zasiłków finansowych (np. na wypadki losowe) i w
naturze (odzież itp.), a także pomocy ekonomicznej na usamodzielnienie się. W ramach tych
zadań, wartość średniego rocznego świadczenia w przeliczeniu na osobę w rodzinach
korzystających z pomocy społecznej, wyniosła dla całego województwa małopolskiego w
2002 roku ( w tym dla gminy Siepraw) 197,3zł.
Z kolei wartość średniego rocznego świadczenia w ramach zadań zleconych gminom,
w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinach objętych pomocą, wyniosła w roku 2002 dla
województwa małopolskiego 726,6zł. Do zadań zleconych należą przede wszystkim
przyznawanie zasiłków celowych i stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych i
specjalnych oraz zasiłków okresowych gwarantowanych. Najwięcej środków w ramach tych
zadań pochłaniają te o charakterze długoterminowym, czyli: renty socjalne (55,7% sumy
zadań zleconych), zasiłki stałe(11,7%) i zasiłki okresowe gwarantowane (2,6%).
Z pomocy gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieprawiu korzysta 85 rodzin, co
stanowi 5,3% rodzin gminy (stan na koniec 2002 roku). W rodzinach objętych pomocą 1 lub
więcej członków rodziny jest osobą bezrobotną. Liczba korzystających z pomocy stale
wzrasta.
8. Rolnictwo.
Podstawową funkcją gminy Siepraw, pomimo stosunkowo słabej jakości gleb, jest od
wielu lat rolnictwo, chociaż z roku na rok zwiększa się liczba osób utrzymujących się ze
źródeł pozarolniczych.
W rolnictwie gminy przeważa kierunek ogólny, większość gospodarstw jest silnie
rozdrobniona, co utrudnia produkcję na większą skalę. Dlatego też większość produkcji rolnej
jest wykonywana przez indywidualnych rolników, na potrzeby własne poszczególnych
gospodarstw. Ponadto spora część gruntów jest odłogowana, z uwagi na nieopłacalność
prowadzenia na nich upraw. Kilka gospodarstw prowadzi specjalistyczną hodowlę, np. kóz
mlecznych, kur niosek i brojlerów.
Siepraw 2004
30
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Większość gospodarstw rolnych stanowią małe gospodarstwa, o powierzchni do 2,5
ha, nastawione głównie na produkcję pszenicy. Zdecydowana większość z nich popadła w
głęboki kryzys, co jest przyczyną wielu problemów gminy.
Poniżej, w formie kilku tabel, zostały przedstawione różne informacje charakteryzujące
rolnictwo i hodowlę w gminie.
klasa gruntu powierzchnia (w ha) udział
III a
36,1200
2,0%
III b
519,0622
29,4%
IV a
856,1785
48,5%
IV b
297,4992
16,9%
V
51,4150
2,9%
VI
4,2600
0,2%
VI z
0,0330
0,0%
Razem
1 764,5679 100,0%
18. Klasy gruntów ornych i ich powierzchnia w Gminie Siepraw.
Wyszczególnienie
Liczba gospodarstw
Powierzchnia w ha
Ogółem
1489
2360
Do 1 ha
686
408
1-5 ha
782
1750
5 – 10 ha
18
128
10 ha i więcej
3
74
19. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych w gminie.
Wyszczególnienie
Ogółem
Liczba gospodarstw
1489
Prowadzące wyłącznie działalność rolniczą.
638
Prowadzące wyłącznie działalność pozarolniczą
156
Prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą
180
Nieprowadzące działalności rolniczej i pozarolniczej.
515
20. Gospodarstwa rolne wg prowadzonej działalności gospodarczej – stan na koniec 2002 r.
Siepraw 2004
31
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Wyszczególnienie
Liczba gospodarstw
Bydło
312
Trzoda chlewna
90
Owce
4
Kozy
30
Konie
29
Drób
389
Pozostałe
115
21. Liczba gospodarstw w gminie utrzymujących zwierzęta.
Wyszczególnienie
Liczba
Bydło
537
Trzoda chlewna
335
Owce
10
Kozy
177
Konie
38
Drób
92005
Obsada zwierząt na 100 ha w
26
szt.
22. Liczba zwierząt gospodarskich w gospodarstwach gminy.
9. Infrastruktura techniczna w gminie.
Gmina Siepraw posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, pod tym
względem plasuje się w czołówce gmin małopolskich. Cała gmina jest objęta siecią gazowniczą,
energetyczną oraz wodociągową.
9.1. Energia elektryczna.
Zaopatrzenie odbiorców w gminie w energię elektryczną odbywa się ze źródeł
zasilania leżących poza gminą – z GPZ Skawina i GPZ Myślenice. Przez samą gminę biegnie
sieć niskiego i średniego napięcia oraz linia wysokiego napięcia. Całość sieci pracuje w
przeważającej mierze w wykonaniu napowietrznym. 100% gospodarstw domowych gminy
Siepraw 2004
32
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
jest zaopatrzonych w instalację elektryczną. Cała sieć energetyczna liczy ok. 69 km długości
– z tego 34 km to sieć wysokiego napięcia.
Stacje transformatorowe rozmieszczone są w 35 miejscach gminy – z tej liczby 5 stacji
wymaga wymiany z uwagi na zły stan techniczny i niedobre parametry robocze.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną na całym terenie gminy jest realizowane w
100%, zarówno jeśli chodzi o potrzeby produkcyjne, jak i bytowe mieszkańców.
Sieć energetyczna
Długość sieci w kilometrach
Transformatory
Rok
W
Miejscowość
Rodzaj sieci
Stopień
całkowita dobrym Wymagająca Całkowita Wymagające założenia elektryfikacji
sieci
w%
stanie
remontu
liczba
remontu
Siepraw
24
15
9
14
1
1955
100
Zakliczyn
29
15
14
7
3
1964
100
3
3
6
1
1967
100
10
8
2
8
-
1966
100
69
41
28
35
5
Czechówka
Napowietrzna 6
Łyczanka
Razem
23. Zestawienie parametrów sieci energetycznej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 r.).
9.2. Zaopatrzenie w wodę.
Zaopatrzenie w wodę realizują w gminie wodociągi gminne oraz prywatne ujęcia
powierzchniowe. Obecnie wodociągi obejmują swym zasięgiem 90% mieszkańców gminy.
Pozostała część zaopatrywana jest w wodę z lokalnych studni.
Wodociąg zbiorowy, o łącznej długości czynnej sieci 102,6 km (bez przyłączy)
zaopatruje 1255 gospodarstw domowych. Sieć ta zabezpiecza w sposób wystarczający
potrzeby produkcyjne i bytowe mieszkańców.
Gmina nie posiada na swoim terenie zbiorników wody pitnej, dlatego partycypowała
w budowie dwóch zbiorników: na Gorzowie w gminie Wieliczka i na Piasnej Górce w gminie
Świątniki Górne. Zbiorniki te są źródłem wody pitnej dla większej części sieci wodociągowej.
Woda do wodociągu gminnego kupowana jest z wodociągów:

Świątniki Górne;

Myślenice;

Wieliczka;

Dobczyce.
Siepraw 2004
33
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Gmina Siepraw nie posiada zbiorników naturalnych i sztucznych, mogących
gromadzić wodę dla potrzeb rolnictwa, w przypadku występowania suszy. Istnieją plany
związane z budową zbiornika na Przysiółku Pasternik we wsi Siepraw, jednak do
zrealizowania tej inwestycji potrzebne będą gminie środki zewnętrzne.
Sieć wodociągowa
Budynki mieszkalne i
Miejscowość
zbiorowego zamieszkania
Woda
Długość
przyłączone do sieci
dostarczona
czynnej sieci
wodociągowej
gospodarstwom
Lata realizacji
Mieszkania w
zbior. i indyw.
inwestycji
tych
Gosp. Rolnym
budynkach
w dam3
rozdzielczej
(bez
Budynki
przyłączy) w
km
Siepraw
53,8
685
686
81,9
1997-1998
Zakliczyn
25,4
337
337
33
1994-1995
Czechówka
15,9
147
147
15,6
1995-1997
Łyczanka
5,5
95
99
13,2
1995-1996
102,6
1307
1308
143,7
1994-1998
Razem
24. Zestawienie parametrów sieci wodociągowej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 roku).
180
120
60
0
Dobczyce
Lubień
Myślenice
Pcim
1997
1998
1999
2000
2001
109,3
129,7
130,5
131,7
131,9
42
42
42
42
42
107,7
114,8
158,9
158,9
158,9
1,3
1,3
1,3
1,3
3,4
37,4
44,9
49,7
64,7
98
100,6
100,7
100,7
100,7
Raciechow ice
Siepraw
25. Długość czynnej sieci wodociągowej w gminach powiatu myślenickiego w latach 1997 – 2001.
Siepraw 2004
34
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
9.3. Kanalizacja.
Do końca maja 2004 roku siecią kanalizacyjną zostało objętych ok. 42% budynków
gminnych, podłączonych do wodociągu gminnego. Obecnie łączna długość sieci
kanalizacyjnej w gminie wynosi 38,3 km (bez przykanalików), a podłączonych do niej jest
443 gospodarstw domowych. Cała istniejąca w gminie sieć jest nowa (budowę rozpoczęto w
1997 roku).
W roku 2002 roku wykonano w Sieprawiu 128, a w 2003 roku 135 podłączeń do
budynków. W ramach „Kompleksowego programu utrzymania czystości w zlewni Raby od
źródeł do zapory w Dobczycach” wykonano także 180 przyłączeń we wsi Zakliczyn.
Gmina Siepraw jest w trakcie realizacji inwestycji budowy kanalizacji. Na rok 2004
zaplanowano wykonanie 5,8 km sieci kanalizacyjnej w Sieprawiu, a w następnych latach
planuje się budowę kolejnych 15 km w Sieprawiu oraz ok. 50 km w Czechówce i w
pozostałej części Zakliczyna.
Ścieki gminne odprowadzane są do wybudowanej w Sieprawiu w latach 1999-2002,
mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków. Jej przepustowość wynosi 318,00 m3/
dobę. Istnieje możliwość rozbudowy istniejącej oczyszczalni, w miarę przybywania sieci
74,2
74,2
1997
1998
Dobczyce
Lubień
1999
Myślenice
Raciechowice
Sułkow ice
15,0
4,0
3,5
2000
Siepraw
14,1
20,7
15,0
2,8
3,5
13,4
2,7
12,0
13,4
3,5
2,5
3,5
12,0
13,4
2,5
13,0
13,4
37,5
46
45,7
74,2
kanalizacyjnej.
2001
Wiśniow a
26. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminach powiatu myślenickiego (w latach 1997 – 2001).
Siepraw 2004
35
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Sieć kanalizacyjna
Budynki mieszkalne i zbiorowego
Miejscowość
Długość czynnej
zamieszkania przyłączone do sieci
sieci(bez
kanalizacyjnej
przykanalików)
Lata realizacji
inwestycji
Mieszkania w tych
w km
Budynki
budynkach
Siepraw
18,2
263
263
2002-nadal
Zakliczyn
20,1
180
180
1997-2004
Czechówka
-
-
-
-
Łyczanka
-
-
-
38,3
443
443
Razem
27. Zestawienie parametrów sieci kanalizacyjnej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 roku).
9.4. Gaz.
Sieć gazowa gminy Siepraw obejmuje ok. 67% budynków i ma łączną długość 174
954m.Mieszkańcy gminy korzystają w większości z gazu przewodowego. Sieć została
wybudowana w latach 1988 – 1992 przez samą gminę Siepraw, a następnie przekazana ZG w
Krakowie. Jej stan techniczny jest bardzo dobry, nie wymaga ona modernizacji.
Zasilanie w gaz następuje w oparciu o stację redukcyjno – pomiarową w Świątnikach
Górnych. Część mieszkańców gminy korzysta z gazu do ogrzewania budynków, jednakże z
uwagi na jego rosnącą cenę coraz częściej jest on zastępowany przez ogrzewanie węglowe.
Sieć gazowa
Rok założenia
Miejscowość
Ilość przyłączy
Rodzaj sieci
Długość sieci w m
sieci
Siepraw
688
Stal (część PE)
110 362
1991
Zakliczyn
97
PE
36 544
1992
Czechówka
162
PE
22 710
1991
Łyczanka
267
Stal
5 338
1991
Razem
1214
28. Zestawienie parametrów sieci gazowej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 roku).
Siepraw 2004
36
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
9.5. Ogrzewanie.
Na terenie gminy nie działa zakład ciepłowniczy. Większość domów ogrzewana jest
przez centralne ogrzewanie z własnych kotłowni węglowych lub gazowych. Centralne
ogrzewanie posiada 1071 domów, co stanowi 71% budynków mieszkalnych. Za pomocą
pieców węglowych – bez centralnego ogrzewania – ogrzewanych jest 506 budynków.
9.6. Łączność telefoniczna i sieć pocztowa.
Cały teren gminy Siepraw jest objęty siecią telefoniczną, należącą w większości do TP
S.A. Telefonizacja Gminy nastąpiła w latach 60-tych XX wieku, wtedy podłączono do sieci
ok. 100 abonentów; w latach siedemdziesiątych było już 300 użytkowników.
Liczba abonentów wynosi obecnie 1308, co stanowi 100% stelefonizowania dla
gminy. Gmina posiada nowoczesną centralę telefoniczną (TP S.A.) o sporym zapasie
numerów. Telekomunikacja Polska jest też głównym dostawcą usług internetowych – niestety
w tym zakresie potrzeby mieszkańców nie są w pełni zrealizowane. Stale występują pewne
trudności z dostępem do Internetu. W 2003 roku uruchomiono prywatną kafejkę internetową
w Sieprawiu. W 2004 roku gmina planuje uruchomienie trzech stanowisk komputerowych z
dostępem do Internetu w tamtejszej Gminnej Bibliotece Publicznej oraz GOK w Sieprawiu.
W przypadku telefonii komórkowej, pokrycie zasięgiem terenu gminy jest dobre,
zwłaszcza jeśli chodzi o sieci telefoniczne Plus Gsm i Era Gsm. Zasięg sieci Idea w gminie
jest nieco słabszy od pozostałych.
W gminie funkcjonują dwie placówki pocztowe.
Placówki pocztowo - komunikacyjne
Abonenci telefoniczni
Ogólna liczba
Rodzaj linii
placówek
2
Rok rozbudowy
linii telefonicznej
Napowietrzna
1995
W liczbach
bezwzględnych
%
1380
75
kablowa
29. Zestawienie parametrów sieci telekomunikacyjnej i pocztowej w Gminie Siepraw (stan na koniec
2003 roku) – wg danych TP S.A.
9.7. Komunikacja i transport.
Gmina Siepraw nie prowadzi publicznego przewozu - transport osób prowadzony
przez pozagminne jednostki, w tym przez licznych prywatnych przewoźników, zaspokaja w
Siepraw 2004
37
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
wystarczający sposób potrzeby mieszkańców. Transport zbiorowy reprezentowany jest
głównie przez linie PKS kursujące: z Krakowa, Myślenic, Świątnik Górnych oraz Dobczyc. A
także prywatne linie mikrobusowe z Myślenic, Krakowa i Świątnik Górnych.
Usługi transportowe samofinansują się – gmina nie dopłaca do kosztów operacyjnych
przewoźników, związanych ze stosowaniem ulg, koszty te ponoszą sami klienci (mieszkańcy
gminy). Ceny przewozów utrzymują się stale na dość niskim poziomie, ze względu na dużą
konkurencję wśród przewoźników.
Jeśli chodzi o przewozy towarowe w gminie, to odbywają się one głównie po drogach
powiatowych – najważniejsza droga łącząca gminę z Krakowem, przebiegająca poza terenem
gminy droga Mogilany - Raciborsko, wymaga niestety modernizacji, gdyż nie spełnia
odpowiednich parametrów technicznych.
9.7.1. Drogi w gminie.
Przez teren gminy przebiega łącznie 79 km dróg - w tym 42 km stanowią drogi
powiatowe. Większość dróg posiada nawierzchnię bitumiczną – gmina, ze względu na
nieregulowany stan własności oraz zbyt mały budżet nie jest w stanie właściwie prowadzić
programu modernizacji dróg.
Sieć drogowa
Drogi utwardzone w km
Ogólna
Drogi powiatowe
Drogi gminne
liczba dróg
w km
79
W dobrym i
Ogólna
W dobrym
liczba
stanie
37
20
Do naprawy
17
Ogólna
dostatecznym Do naprawy
liczba
stanie
42
35
7
30. Zestawienie parametrów sieci drogowej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 roku).
9.8. Gospodarka odpadami.
Główną jednostką obsługującą gminną gospodarkę odpadami komunalnymi stałymi i
ciekłymi jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Myślenicach.
Usługą zbiórki odpadów komunalnych stałych, odbywającej się 1 lub 2 razy w
miesiącu, jest objętych 80% mieszkańców gminy.
Siepraw 2004
38
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Wywóz ciekłych odpadów komunalnych stanowi problem na terenach, gdzie nie ma
jeszcze kanalizacji. Problem ten od 2003 roku rozwiązywany jest poprzez tańsze od
dotychczas stosowanych metod, dowożenie ścieków do wybudowanej w gminie oczyszczalni.
Na terenie gminy nie ma wysypiska śmieci, a plan zagospodarowania przestrzennego
nie dopuszcza lokalizowania takiego wysypiska, z uwagi na ukształtowanie terenu gminy i
istniejącą
zabudowę.
Najbliższe
składowiska
śmieci
to:
składowisko
Odpadów
Komunalnych w Borzęcie (gmina Myślenice) – data rozpoczęcia eksploatacji – 1976 rok,
data zakończenia eksploatacji – 2006 oraz składowisko Odpadów Komunalnych w
Skrzynce (gmina Dobczyce) – data rozpoczęcia eksploatacji – 1988 rok, zakończenia
eksploatacji – październik 2004 r.
Koszty wywozu odpadów w gminie są bardzo duże – szczególny problem stanowi to
dla zlokalizowanych na terenie gminy zakładów pracy.
10.
Zasoby turystyczne.
Gmina Siepraw, z racji swego atrakcyjnego położenia, ma wiele do zaoferowania
przybywającym na jej teren turystom. Głównym walorem gminy jest bardzo malowniczy
krajobraz, związany z pagórkowatym ukształtowaniem terenu, a także czyste powietrze i
niezanieczyszczone przez przemysł środowisko. Do tego dochodzą bliskość dużych ośrodków
turystycznych – Krakowa i Wieliczki (łatwe połączenie komunikacyjne).
W sezonie letnim turyści mogą skorzystać z przebiegających przez teren gminy
szlaków turystycznych, a także z dostępu do Zalewu Dobczyckiego – już wkrótce możliwe
będzie prawdopodobnie rozbudowanie bazy rekreacyjnej umożliwiającej korzystanie ze
Zbiornika. Bogactwo zabytków historycznych oraz związanych z kultem błogosławionej
Anieli Salawy oraz kultem Obrazu Matki Bożej Zakliczyńskiej, przyciąga co roku na teren
gminy licznych pielgrzymów i zwiedzających. W gminie zaczyna rozwijać się też
agroturystyka.
W sezonie zimowym turyści skorzystać mogą z działającego w gminie stoku i
wyciągów narciarskich.
Gmina Siepraw może stanowić ponadto doskonałą bazę wypadową do okolicznych
miejscowości, równie bogatych w ciekawe obiekty zabytkowe.
10.1. Zabytki i pomniki przyrody.
Na terenie Gminy Siepraw znajduje się kilka zabytkowych obiektów wysokiej klasy.
W tym duża ilość kapliczek słupowych z XVIII, XIX i XX wieku oraz stare chałupy i zagrody
Siepraw 2004
39
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
(najstarsza z 1850 roku). Kapliczki i krzyże, w które obfituje ziemia sieprawska stawiane były
przeważnie przez bogatszych gospodarzy na ich roli, z prośbą o boże błogosławieństwo lub
jako wotum za otrzymane łaski. Dziś większość kapliczek jest zadbana, często ozdobiona
kwiatami – odprawia się przy nich m. in. nabożeństwa maryjne w maju i czerwcu. Istnieje
jednak pewna liczba małych kapliczek przydrożnych, które są w stanie wymagającym
remontu.
Miejsca zabytkowe w gminie nie są jeszcze oznakowane.
10.1.1. Siepraw
Na terenie sołectwa Siepraw znajdują się następujące zabytki historyczne i
przyrodnicze:
1. Kościół p.w. Św. Marcina przebudowany w XVIII w. ze starszej XIII - wiecznej
świątyni, odrestaurowany w latach powojennych, a w nim:

kamienne płyty nagrobne z XV - XVII wieku: jedna z 1528 roku, druga z XVI
– XVII wieku z herbami Pielesz i Szeliga, trzecia, pochodząca z 1609 roku –
Elżbiety i Jakuba Olszowskich;

charakterystyczny układ wnętrza, pozbawiony wyodrębnionego prezbiterium.
2. Kościół p.w. Św. Michała Archanioła, zbudowany w 1620 roku, spalony w 1968 roku
i odbudowany w roku 2000, a w nim:

chrzcielnica kamienna z XVII wieku - miejsce chrztu Błogosławionej Anieli
Salawy;

pierwsza kamienna chrzcielnica z kościoła p.w. Św. Marcina(XV – XVII
wiek), służąca obecnie za kropielnicę;

słynący łaskami obraz Matki Bożej Sieprawskiej z XVI wieku;
3. Nowy kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła, zbudowany w latach 60 - 70tych XX wieku, konsekrowany w 1995 roku, a w nim:

kaplica z relikwiami i obrazem Błogosławionej Anieli Salawy;
4. Trzy kaplice z XIX wieku: kapliczka z wizerunkiem Św. Kingi w Olszowicach,
kapliczka z wizerunkiem Św. Jakuba oraz kapliczka rodziny Czerwieniów,
wyposażona w liczne rzeźby i obrazy ludowe, a także w pochodzący z 1827 roku
posąg Św. Floriana.
Siepraw 2004
40
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
5. Wotywna kapliczka murowana w pobliżu kościoła parafialnego, w sadzie plabanii –
nieznana data pochodzenia – na mensie ołtarzowej rzeźba z pierwszej połowy XIX
wieku, przedstawiająca Chrystusa upadającego pod Krzyżem.
6. Kaplica p.w. Św. Anny w Krzyszkowicach z XVI wieku (wówczas na terenie parafii
sieprawskiej) – dała początek odrębnej parafii krzyszkowickiej.
7. Studzienka (źródełko) Błogosławionej Anieli Salawy - miejsce związane z jej
dzieciństwem, odbudowana i poświęcona w 1991 roku.
8. Krzyż przydrożny ufundowany w 1919 roku przez rodzinę Sudrów.
9. Cmentarze parafialne:

stary cmentarz przy kościele p.w. Św. Marcina – uporządkowany po II wojnie
światowej, znajduje się na nim m. in. zbiorowa mogiła parafian zmarłych
podczas epidemii cholery w połowie XIX wieku.

cmentarz parafii p.w. Św. Michała Archanioła, tzw. „na kopani”, położony w
pewnej odległości od kościoła, na karczowisku dworskim. Znaleziono na nim
grób matki Błogosławionej Anieli Salawy – w 1987 roku otrzymał on
nagrobek z podobizną Bł. Anieli.

Cmentarz przy murze kościelnym, kościoła p.w. Św. Michała Archanioła.
Można na nim zobaczyć m. in. zabytkową kapliczkę – kolumnę z
płaskorzeźbami, ufundowaną w 1712 roku przez Marcina Oramusa oraz
pomnik poświęcony poległym podczas I wojny światowej. Na cmentarzu
znaleźć możemy także liczne kamienne nagrobki z przełomu XIX i XX wieku.
10. Skałka „Kopytko”
10.1.2. Zakliczyn.
Sołectwo Zakliczyn może pochwalić się licznymi obiektami zabytkowymi:
1. Drewniany kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych z 1773 roku, utrzymany w
stylu rokokowym, a w nim:

gotycki krucyfiks pochodzący z lat 1430-1440;

obraz Matki Boskiej Różańcowej zwanej Zakliczyńską z XVII – XVIII wieku
(w ołtarzu bocznym);

obraz „Ecce Homo” z XVII – XVIII wieku;
Siepraw 2004
41
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

obraz Św. Mikołaja oraz stacje Męki Pańskiej z XVII – XVIII wieku;

barokowa chrzcielnica datowana na połowę XVII wieku;

dzwon kościelny z 1761 roku;
2. Zabytkowy dwór i park (z licznymi starodrzewami) z 1874 roku - dawne gniazdo
rodowe rodziny Jordanów – postawiony przez Witolda Koppfa.
3. Cmentarz parafialny

kamienne nagrobki z przełomu XIX i XX wieku
10.1.3. Łyczanka
W sołectwie Łyczanka znajduje się drewniana kaplica zbudowana w II połowie XIX
wieku, w 1861 roku, na terenie ówczesnego zespołu dworskiego. Znajdują się w niej: kopia
Obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Zakliczyna (XVIII wiek), barokowe figury Św. Wojciecha
i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika z XVII wieku oraz stacje Drogi Krzyżowej wykonane
przez miejscowego rzeźbiarza ludowego, Zdzisława Sudera..
10.1.4. Zabytki
wpisane
do
Rejestru
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków.
Kilka z wymienionych w poprzednich punktach obiektów, zostało wpisanych do
rejestru zabytków:
 Stary kościół p.w. Św. Michała Archanioła w Sieprawiu;
 Kościół parafialny w Zakliczynie, wraz ze znajdującymi się w nim zabytkowymi
przedmiotami (krucyfiks, obrazy).
10.2. Szlaki turystyczne.
Przez teren gminy Siepraw przebiegają trzy szlaki turystyczne:
 Niebieski - szlak „Świątnickich Ślusarzy” prowadzący z Krakowa - Swoszowic do
Myślenic (na odcinku Siepraw – Myślenice czas przejścia ok. 4 godz.);
 Czarny - szlak „Garbów Sieprawia” prowadzący z Sieprawia do Lasu Bronaczowa
pod Mogilanami (czas przejścia ok. 3 godz.);
 Nieoznakowany szlak turystyczny prowadzący z Dobczyc do Sieprawia (przez
Zakliczyn).
Siepraw 2004
42
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
11.
Infrastruktura turystyczna.
Pomimo licznych atrakcji turystycznych, jak i dużej liczby odwiedzających gminę
turystów i pielgrzymów, gmina Siepraw nie posiada jeszcze dobrze rozbudowanej
infrastruktury turystycznej
11.1. Baza noclegowa.
Bazę noclegową gminy stanowią: hotel „Gawęda” we wsi Czechówka z salą
konferencyjną na 26 osób.
11.1.1. Gospodarstwa agroturystyczne.
W gminie Siepraw, a konkretnie we wsi Czechówka, położonej nad Zalewem
Dobczyckim funkcjonują dwa gospodarstwa agroturystyczne, które oferują swoim gościom
oprócz noclegów, także pełne wyżywienie. Właścicielami gospodarstw są Państwo Józefa i
Józef Kiszka oraz Pani Janina Ślusarczyk.
11.2. Gastronomia.
Gmina ma do zaoferowania przybywającym turystom dwie działające w Sieprawiu
pizzerie: Pizzeria Venezia i Pizzeria Kilimandżaro Mega Pizza..
11.3. Informacja turystyczna.
Jedyny, jak do tej pory, punkt informacji turystycznej znajduje się w Urzędzie Gminy
Siepraw. Gmina planuje w najbliższym czasie postawienie drugiego punktu – przy kościele
p.w. Św. Michała Archanioła w Sieprawiu – jest to miejsce tłumnie odwiedzane przez
pielgrzymów, przybywających do Sieprawia w związku z kultem błogosławionej Anieli
Salawy.
12.
Kultura w gminie.
12.1. Ośrodki kultury.
Na terenie gminy Siepraw działa od 2001 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
korzystający z budynku sportowego należącego do gminy oraz z pomieszczeń budynku
Rzemieślniczej Spółdzielni Karpaty. W tym samym budynku mieści się także Biblioteka
Siepraw 2004
43
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Publiczna. Filia tej biblioteki – Biblioteka w Zakliczynie - mieści się w budynku prywatnym.
Księgozbiory bibliotek to: 13 tys. woluminów w bibliotece w Sieprawiu oraz 6 tys.
woluminów w Zakliczynie.
Sieprawski GOKIS zajmuje się organizacją życia kulturalnego mieszkańców gminy, a
także promocją aktywnego stylu życia. Oferta usług GOKIS - u jak i biblioteki w zakresie
kultury nadal jest uboga – brakuje sali widowiskowej, którą mogłyby użytkować te instytucje.
W chwili obecnej, po odrestaurowaniu zabytkowego kościoła p. w. Św. Michała Archanioła,
gmina użytkuje budynek kościoła, jako okazjonalną salę koncertowo – wystawową. Jest ona
w stanie pomieścić ok. 200 osób, ma bardzo dobrą akustykę – nie odprawia się tam już
regularnych mszy. Obiektowi temu potrzebny jest parking, mogący pomieścić zarówno
samochody mieszkańców, przybywających na koncerty i msze do pobliskiego kościoła, jak i
turystów, czy pielgrzymów, odwiedzających kościół.
Przy GOKIS działają: kółko plastyczne oraz schola młodzieżowa i orkiestra dęta.
Brak jest niestety w gminie dobrej czytelni oraz kawiarni – świetlicy dla młodzieży,
zbyt mało jest też kół zainteresowań, mogących stanowić ciekawą ofertę dla tutejszych
mieszkańców.
12.2. Imprezy kulturalne i sportowe.
GOKIS w Sieprawiu organizuje w ciągu roku różnego rodzaju imprezy kulturalne i
sportowe. Kalendarz stałych imprez w gminie kształtuje się następująco:
Kwiecień:

„Konkurs Palm Wielkanocnych” w starym kościele p. w. Św. Michała
Archanioła (organizator - GOKIS);
Maj:
 „Konkurs Fotografii Gminnej” w Szkole Podstawowej w Czechówce
(organizator – GOKIS);
 „Dni Kultury Fizycznej i Sportu” połączone ze „Światowym Dniem Walki z
Paleniem”. „Święto Gminy” – impreza o charakterze masowym (biegi
przełajowe, konkurencje sportowe) na obiekcie sportowym LKS Karpaty
(organizator: GOKIS);
 „Wyścigi Kolarskie Na Rowerach Górskich o Puchar Wójta Gminy”,
„Mistrzostwa Małopolski Zrzeszenia LZS” (organizator – GOKIS i Urząd
Gminy Siepraw);
Czerwiec:
Siepraw 2004
44
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

„Gminne Obchody Dnia Dziecka” - obchodzone co roku w innej Szkole
Podstawowej – w roku 2004 w SP w Łyczance – gry i zabawy dla dzieci na
wolnym powietrzu (organizator: SP z terenu gminy i GOKIS);
Wrzesień:

„Siepraw bez barier” – impreza integracyjna z niepełnosprawnymi
(organizator – Towarzystwo Walki z Kalectwem, Fundacja im. Błogosławionej
Anieli Salawy i GOKIS).
Grudzień:

„Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych” (organizator: GOKIS i Parafia
Siepraw w 2004);
Odbył się także dwukrotnie „Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Strażackich”
(organizator: Zarząd Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie,
GOKIS i Zarząd Gminny ZOSP). Oprócz tych, we wrześniu odbywają się dwa odpusty
parafialne w parafii Siepraw, zaś w październiku odpust w parafii zakliczyńskiej. W 2004
roku GOKIS, oprócz stałych imprez organizuje jeszcze wiele innych, eventów. Będą to: w
lipcu - półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży; w sierpniu – Mistrzostwa Małopolski w
kolarstwie górskim o Puchar Wójta Gminy Siepraw; we wrześniu – wystawa plastyczna; w
październiku – koncert Dnia Papieskiego; w listopadzie – wystawa fotograficzna i koncert
obchodów Święta Niepodległości; w grudniu – wystawa świąteczna i Mikołajki.
12.3. Chóry i zespoły gminne.
Mieszkańcy gminy Siepraw mogą realizować swoje muzyczne pasje w działającej na
terenie gminy orkiestrze dętej, orkiestrze młodzieżowej Big Band oraz w scholi młodzieżowej
„Schola Angeli”, prowadzonej przez p. Ewę Kapelską. „Schola Angeli” wydała w 2002 roku
swoją pierwszą płytę. Dla młodszych Sieprawian działa chór dziecięcy.
12.4. Artyści i rzemieślnicy.
Twórcy ludowi - malarze, rzeźbiarze – tworzący na terenie gminy to:

Zdzisław Suder - rzeźbiarz; wykonał m. in. stacje Drogi Krzyżowej
umieszczone w kaplicy w Łyczance;

Tadeusz Dźwig – rzeźbiarz;

Wojciech Bętkowski – członek Związku Polskich Artystów
Lutników;

oraz nieżyjący już malarz – Stanisław Pyrdek.
Siepraw 2004
45
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Na terenie Gminy mieszka i tworzy artysta malarz Jerzy Wójcik – swoje prace
wystawiał m. in. w Usingen, Bad Camberg, Divon, Gelsenkirchen, Myślenicach, Mławie i in.
12.5. Towarzystwa i koła zainteresowań.
Od 1999 roku ma terenie gminy działa „Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Sieprawskiej”, które wydaje gazetką lokalną pt. „Z czterech Stron Gminy”.
Ponadto w sołectwie Czechówka działa Koło Gospodyń Wiejskich.
13.
Sport i baza rekreacyjna w gminie.
Na terenie gminy działają dwa piłkarskie kluby sportowe: LKS Karpaty w Sieprawiu i
LKS Jordan Sum w Zakliczynie. Pierwszy z nich zrzesza ok. 100 piłkarzy w drużynach:
juniorzy młodsi i starsi, trampkarze młodsi i starsi oraz seniorzy. LKS Jordan Sum zrzesza ok.
60 piłkarzy, którzy trenują w zespole juniorów i seniorów. Oba LKS – y korzystają z boisk
sportowych należących do gminy – w Zakliczynie jest to boisko dzielone z tamtejszą szkołą.
Od stycznia 2004 roku działa na terenie gminy kompleks narciarski „Siepraw – ski”,
w skład którego wchodzą trzy talerzykowe wyciągi narciarskie o długości:360m, 220m,
100m. Stok jest sztucznie dośnieżany (armatki śnieżne, ratraki) oraz oświetlony, co
umożliwia jadę nocą. Planuje się w najbliższym czasie wytyczenie narciarskich tras
biegowych (2,5 km) oraz snowparku i specjalnie skonstruowanych rynien do akrobacji
snowboardowych.
Istnieje także w gminie sekcja kolarstwa górskiego – co roku zawodnicy biorą udział
w zawodach o Puchar Wójta Gminy.
Odczuwa się w gminie braki w zakresie miejsc rekreacyjnych, w tym ścieżek
rowerowych, ogólnodostępnych boisk sportowych, czy placów zabaw. Terenem dogodnym
do urządzenia takich miejsc jest, stanowiący własność gminy, teren w samym centrum
sołectwa Siepraw, nad potokiem Sieprawka, a także teren dzierżawiony od AWRSP położony
na Rusinkach we wsi Siepraw.
Brak też ogólnodostępnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej – pomimo iż istnieją
nowe lub wyremontowane sale przyszkolne. Potrzeba zbudowania wielofunkcyjnej sali
mogącej pomieścić większą ilość osób, na różnego rodzaju imprezy.
Siepraw 2004
46
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
14. Oświata i wychowanie.
Działania oświatowe w Sieprawiu mają długą tradycję. Pierwsza szkoła ludowa
powstała na tym terenie pod koniec XVI wieku. Szkoła przetrwała Potop Szwedzki,
prowadząc działalność jeszcze w 1665 roku.
Obecnie Gmina może się poszczycić nowoczesnym budynkiem gimnazjum, oddanym
do użytku w 2003 roku. Oprócz gimnazjum sieprawskiego, na terenie gminy działają
następujące placówki: SP im. T. Kościuszki w Sieprawiu, SP w Czechówce, SP w Łyczance,
SP im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, tymczasowe gimnazjum w
Zakliczynie (jeden z roczników Gimnazjum w Sieprawiu (klasa II) przeniesiono na czas
remontu budynku – kiedy rocznik ten skończy naukę w tej klasie, zostanie znów przeniesiony
do macierzystego Gimnazjum) oraz dwa przedszkola – w Sieprawiu i w Zakliczynie.
Każda ze szkół podstawowych posiada własny budynek z salami lekcyjnymi, ponadto
szkoły z Zakliczynie i Sieprawiu posiadają sale gimnastyczne.
Sieprawskie Gimnazjum mieści się częściowo w budynku szkoły podstawowej, a
częściowo w nowym skrzydle – taki podział był spowodowany zbyt małą liczbą uczniów
szkoły podstawowej, a zarazem zbyt duża liczbą uczęszczających do gimnazjum. Gimnazjum
nie posiada własnej sali gimnastycznej.
W okresie od 1999 – 2003 roku wszystkie szkoły uruchomiły pracownie internetowe.
Poniższe zestawienia prezentują liczbę szkół podstawowych i uczniów w gminie
Siepraw w latach 1997 – 2001, na tle powiatu myślenickiego i województwa małopolskiego.
1997
szkoły
1998
1999
2000
2001
4
4
4
4
4
1 067
1 039
888
718
709
69
67
65
63
62
16 279
16 014
13 901
11 782
11 565
1 746
1 698
1 647
1 595
1 558
Siepraw
uczniowie
Powiat
szkoły
Myślenicki
uczniowie
Województwo
szkoły
Małopolskie
uczniowie
416 496 402 149 340 558 280 569 272 769
31. Szkoły podstawowe w Gminie Siepraw na tle powiatu i województwa 1997-2001 (liczba szkół i
liczba uczniów).
Siepraw 2004
47
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
1997 1998
1999
2000
2001
szkoły
xxx
xxx
1
1
1
uczniowie
xxx
xxx
123
278
387
szkoły
xxx
xxx
20
23
23
uczniowie
xxx
xxx
1 945
3 915
5 845
szkoły
xxx
xxx
480
504
532
uczniowie
xxx
xxx 51 186 99 616 147 391
Siepraw
Powiat myślenicki
Województwo małopolskie
32. Gimnazja w Gminie Siepraw na tle powiatu i województwa 1997-2001(liczba szkół i liczba
uczniów).
Według najnowszych danych, z września 2003 roku w gminie uczy się następująca liczba
dzieci i młodzieży:
Uczniowie Gminy Siepraw, stan na 20.09.2003
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Siepraw
Zakliczyn
Zakliczyn
Siepraw
Łyczanka
Czechówka
Razem
Klasy I
-
-
30
49
7
19
105
Klasy II
-
-
28
54
6
18
106
Klasy III
-
-
27
32
18
20
97
Klasy IV
-
-
26
53
18
18
115
Klasy V
-
-
33
59
11
24
127
Klasy VI
-
-
40
52
11
22
125
Nauczane
-
-
-
-
-
-
2
Razem
-
-
184
299
71
121
125
I
107
-
-
-
-
-
107
109
32
-
-
-
-
141
114
-
-
-
-
-
114
330
32
-
-
-
-
362
w domu
gimnazjum
II
gimnazjum
III
gimnazjum
Razem
33. Uczniowie Gminy Siepraw w 2003 r.
Siepraw 2004
48
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Jak widać z powyższego zestawienia, liczba uczniów w młodszych rocznikach coraz
bardziej się kurczy. Biorąc pod uwagę malejący wskaźnik przyrostu naturalnego, można
prognozować, iż za klika lat, do roku 2010, liczba uczniów w sieprawskich szkołach
zmniejszy się o ok. 157 osób, a liczba oddziałów zmniejszy się z 48 w 2003 roku do 42.
Trudno na razie przewidzieć, jaki wpływa na wzrost liczby uczniów będzie miała
migracja, bowiem dotychczas do gminy napływają jedynie osoby starsze, w wieku
poprodukcyjnym, do tego też dojdą jeszcze pewnie migracje na zewnątrz – migracje młodych
Sieprawian za pracą do krajów Unii Europejskiej.
Prognozy dotyczące stanu liczebnego uczniów w gminie Siepraw pokazuje poniższe
zestawienie.
Liczba uczniów we wrześniu, roku...
Wyszczególnienie Faktyczna
Prognozowana
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SP Siepraw
301
295
272
253
282
264
262
268
SP Zakliczyn
184
172
164
162
165
168
162
154
SP Łyczanka
71
76
79
69
60
64
61
47
SP Czechówka
121
106
104
96
85
84
80
87
Razem SP
677
649
619
580
592
580
565
556
Gimnazjum
330
340
360
370
342
320
308
298
32
32
0
0
0
0
0
0
362
372
360
370
342
320
308
298
1039
1021
979
950
934
900
873
854
Siepraw
Gimnazjum
Zakliczyn
Razem
Gimnazja
Razem
uczniowie
34. Prognozy dotyczące liczby uczniów w Gminie Siepraw do roku 2010.
15. Udział gminy w związkach i stowarzyszeniach.
Gmina Siepraw bierze aktywny udział w życiu regionu. Działa w dwóch związkach
regionalnych: Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa oraz od kwietnia 2004 roku w
Związku Gmin Dorzecza Skawinki. Głównym zadaniem Związku Gmin Dorzecza Skawinki
Siepraw 2004
49
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
jest podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego w
granicach administracyjnych gmin przynależących do Związku. Szczególną troską ma zostać
objęte dorzecze rzeki Skawinki – doprowadzenie wód rzeki do stanu naturalnej czystości i
jego utrzymanie, w celu zapewnienia mieszkańcom terenów dorzecza lepszych warunków
życia i rozwoju. Oprócz tych działań prowadzona ma być m. in. edukacja ekologiczna
obywateli.
Dzięki współpracy na szczeblu regionalnym gminie udało się sfinansować i
przeprowadzić wiele inwestycji, na które nie mogłaby sobie pozwolić z uwagi na zbyt
skromny budżet. Jedną z takich inwestycji była budowa kanalizacji w sołectwie Zakliczyn.
Obecnie w ramach Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa podpisano wstępną umowę
dotyczącą współpracy z Holendrami przy realizacji projektów finansowanych ze środków
strukturalnych Unii Europejskiej. Jednym z omawiających szczegóły współpracy był wójt
Gminy Siepraw.
16.
Ochrona zdrowia.
Służbę zdrowia reprezentują w gminie dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej:
NZOZ Grupowa Praktyka Lekarska Ośrodek Zdrowia BiB oraz NZOZ Remedium – oba w
Sieprawiu, zatrudniają czterech lekarzy. Ponadto funkcjonuje w gminie prywatny gabinet
stomatologiczny, a także apteka prywatna. Praktykę prowadzi w gminie pięć pielęgniarek.
17.
Promocja gminy i prasa lokalna.
Gmina Siepraw aktywnie działa na rzecz promocji lokalnych walorów krajobrazowych
i zabytków historycznych. Ze środków gminy wydano foldery i mapki, opisujące podstawowe
walory i położenie gminy. Również sama parafia w Sieprawiu podjęła działania promujące
tutejsze zabytki religijne, wydając folder informacyjny dotyczący historii tutejszych
kościołów oraz kultu Błogosławionej Anieli Salawy.
Ponadto gmina stara się być obecna w wydawnictwach dotyczących całego regionu i
województwa: informacje o walorach gminy znaleźć możemy m. in. w nowo wydanym
albumie „Województwo Małopolskie. Panorama gmin”.
Powstają też publikacje i monografie dotyczące historii tutejszych parafii, jak i samej
gminy Siepraw. Najcenniejsze z nich to: „Siepraw. Parafia i jej kościoły. Gmina”, autorstwa
Adama Pitali i Franciszka Batko oraz „Dzieje parafii p.w. Wszystkich Świętych w Zakliczynie
k. Myślenic”, autorstwa Aleksandra Mysińskiego.
Siepraw 2004
50
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Gmina obecna jest także w Internecie. Podstawowych informacji o gminie szukać
możemy na następujących stronach:
 http://www.siepraw.pl;
 http://ww.siepraw.hg.pl;
 http://www.siepraw.diecezja.krakow.pl;
 http://www.siepraw-ski.pl;
 http://www.gminypolskie.pl;
 http://www.malopolskie.pl;
 http://www.malopolska.pl/JST/Gminy/Gmina+Siepraw;
 http://www.powiat-myslenice.pl;
 http://www.gminy.pl;
 http://www.atlas.okay.pl;
 http://www.regioset.pl/siepraw;
 http://www.karpaty-siepraw.sport.va.pl;
Z prasy lokalnej dostępne są w gminie „Gazeta Myślenicka”, „Na plus. Przegląd
Gospodarczy Dorzecza Raby”, oraz wydawana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Sieprawskiej gazeta „Z czterech Stron Gminy”.
Siepraw 2004
51
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
18. Analiza SWOT dla Gminy Siepraw.
Słabe strony
Mocne strony
1.
Dobry stan środowiska naturalnego, oraz liczne
walory przyrodnicze i krajobrazowe.
2.
Duży potencjał turystyczny, atrakcje
turystyczne, zabytki.
3.
Przyciągający pielgrzymów, kult
Błogosławionej Anieli Salawy.
4.
1.
Rozdrobnienie struktury agrarnej.
2.
Rozproszenie zabudowy i brak wyraźnie
wyodrębnionego centrum gminy.
3.
Zła sytuacja dochodowa w rolnictwie.
4.
Duża liczba ludności biernej zawodowo.
Dobra baza dla sportów zimowych
5.
Niski poziom wykształcenia mieszkańców.
5.
Bliskość Krakowa i ważnych węzłów
komunikacyjnych.
6.
Brak dogodnych połączeń z ważnymi węzłami
komunikacyjnymi.
6.
Aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców.
7.
Słaba baza kulturalna i sportowo – rekreacyjna.
7.
Tradycje rzemieślnicze.
8.
Brak dobrej bazy noclegowej i gastronomicznej.
8.
Zaradność i dobra organizacja władz
lokalnych.
9.
Słaby poziom skanalizowania gminy.
9.
10. Ograniczony dostęp do sieci Internetowej.
Dobra infrastruktura techniczna.
10. Solidna i nowoczesna baza oświatowa.
11. Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości:
Forum Trzech Sektorów, ulgi inwestycyjne.
Zagrożenia
Szanse
1.
Przynależność do stowarzyszeń
międzygminnych i regionalnych.
1.
Odpływ młodych, wykształconych ludzi do pracy w
ośrodkach miejskich oraz do innych krajów UE.
2.
Możliwość wykorzystania funduszy
strukturalnych.
2.
3.
Rozwój Krakowa i innych okolicznych
ośrodków miejskich – nowe miejsca pracy dla
mieszkańców Sieprawia.
Malejący wskaźnik przyrostu naturalnego i osiedlanie
się ludności w wieku poprodukcyjnym - starzenie się
mieszkańców gminy.
3.
Wzrastające bezrobocie.
4.
Silna pozycja sąsiednich gmin, przyciągających
inwestorów i turystów.
5.
Duża konkurencja i walka o rynki zbytu dla
produktów lokalnych w związku z wejściem na
Jednolity Rynek Europejski.
4.
Migracje i osiedlanie się w gminie osób
znużonych życiem w mieście.
5.
Rozwój ruch u pielgrzymkowego związanego z
kultem Błogosławionej anieli Salawy.
6.
Rozwój sportów zimowych w gminie, a z nim
sezonowy napływ turystów.
6.
Kurczenie się popytu na tradycyjnie produkowane w
gminie produkty rzemieślnicze.
7.
Możliwość rozwoju agroturystyki.
7.
Brak możliwości rozwoju funkcji rekreacyjnych
Zalewu Dobczyckiego.
35. Analiza SWOT dla Gminy Siepraw.
Siepraw 2004
52
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
19. Możliwe kierunki rozwoju gminy.
Gmina Siepraw dysponuje przede wszystkim bardzo dużym potencjałem turystycznym.
Są nim zarówno czyste i nieskażone środowisko naturalne, malownicze krajobrazy, jak i moc
atrakcji turystycznych, w postaci cennych zabytków architektonicznych oraz zimowej bazy
rekreacyjnej. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju gminy może mieć także ruch
pielgrzymkowy związany z kultem Błogosławionej Anieli Salawy.
W obecnej chwili gmina nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału; związane jest to z
brakiem w ostatnich kilkunastu latach, dobrze przemyślanej i przygotowanej strategii
rozwoju. Pomysł na realizację projektu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest
jednym z wielu sygnałów na to, iż sposób podejścia mieszkańców gminy oraz jej władz do
konieczności wieloletniego planowania rozwoju, uległ w ostatnim czasie znacznym i
pozytywnym zmianom. Wyrazem tych zmian jest także nowopowstała kompleksowa strategia
wieloletniego rozwoju gminy Siepraw.
Biorąc po uwagę istniejące zasoby gminy, można wyznaczyć kilka możliwych kierunków
w jakich powinna się ona rozwijać. Najbardziej klasyczne warianty rozwoju, możliwe dla
Gminy Siepraw, to postawienie na:
1. Przyciągnięcie inwestorów i rozwój gospodarczy gminy;
2. Rozwój funkcji turystycznych, poprzez rozbudowę zaplecza turystycznego i
intensywną promocję gminy;
3. Rozwój funkcji mieszkalnych w gminie – przyciągniecie nowych osiedleńców z
okolicznych ośrodków miejskich i budowa infrastruktury usługowej pozwalającej na
zaspokojenie ich podstawowych potrzeb;
4. Rozbudowę infrastruktury gminnej – modernizację istniejących sieci dostarczających
podstawowe media, rozbudowę i modernizację dróg gminnych.
19.1. Rozwój gospodarczy.
Rozwój w pierwszym z kierunków, czyli postawienie na przyciągnięcie dużych
inwestycji i rozwój gospodarczy gminy, byłby z pewnością bardzo korzystny, jednakże
pamiętać należy o istniejących istotnych ograniczeniach, w postaci ukształtowania terenu,
utrudniającego powstawanie zaplecza infrastrukturalnego (budynki) oraz niedostępności
terenów gminy dla dużych inwestycji, z uwagi na objęcie gminy ochroną zlewni Zalewu
Dobczyckiego. Dlatego wydaje się, że działania ewentualnie podjęte w tym kierunku,
powinny dotyczyć głównie tworzenia zachęt dla rozwoju drobnej działalności gospodarczej –
rzemieślniczej, czy usługowej, która jednakże byłaby na tyle silna, iż mogłaby tworzyć nowe
Siepraw 2004
53
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
miejsca pracy dla mieszkańców gminy. Przykładem takich dobrych praktyk jest realizowana
od jakiegoś czasu polityka inwestycyjna gminy, zawierająca system ulg i zwolnień
podatkowych dla przedsiębiorców tworzących w gminie nowe miejsca pracy.
19.2. Turystyka.
Bardzo dobrym kierunkiem rozwoju dla Gminy Siepraw jest wykorzystanie w jak
najlepszy sposób istniejącego potencjału turystycznego gminy. Już dziś do gminy przybywa
wielu turystów i pielgrzymów, jednakże istniejące zaplecze – noclegowe, gastronomiczne,
miejsca parkingowe, czy kwestia właściwego systemu informacji o gminie i promocji lokalnej
– ciągle nie pozwala na pełne korzystanie z istniejących możliwości. Inwestycja w rozbudowę
tego zaplecza z pewnością może zaprocentować intensywnym rozwojem gminy oraz
napływem dodatkowego kapitału. Od pewnego czasu, Gmina Siepraw, przy współpracy z
podmiotami pozarządowymi, w tym z tutejszymi władzami kościelnymi (opiekującymi się
zabytkowymi obiektami z terenu gminy), inwestuje w odbudowę i renowację zabytkowych
budynków oraz w zagospodarowywanie ich otoczenia. Wyrazem tej polityki gminy jest
między innymi projekt budowy zaplecza parkingowego dla zabytkowego kościoła w gminie,
który gmina postanowiła sfinansować przy współudziale środków z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.
19.3. Mieszkalnictwo.
Postawienie na rozwój funkcji mieszkalnych jest na chwilę obecną bardzo korzystny dla
gminy – z napływem ludności z dużych ośrodków miejskich napływają nowe, drobne
inwestycje i kapitał, rozwija się działalność gospodarcza, związana głównie z rozbudową
zaplecza usługowego dla rosnącej liczy mieszkańców (sklepy, salony fryzjerskie i in.) oraz
zmienia się układ i wygląd tutejszej zabudowy – nowopowstające domy jednorodzinne
uatrakcyjniają wygląd gminy. W dłuższej perspektywie jednak ten trend może być
niekorzystny dla gminy, na ogół bowiem na terenie tym osiedlają się ludzie w wieku
poprodukcyjnym, którzy uciekają na wieś od hałasu i zgiełku miejskiego. Przy stale
malejącym wskaźniku przyrostu naturalnego, za kilkanaście lat zupełnie może zmienić się
charakter gminy – starzejąca się struktura społeczna rodzi nowego rodzaju problemy, w tym
duże obciążenia dla finansów gminy, które nie będą w żaden sposób równoważone przez
kapitał pochodzący z uprawianej na terenie gminy działalności gospodarczej, co będzie miało
z kolei związek z malejącą ilością młodych, aktywnych na rynku pracy mieszkańców gminy.
Siepraw 2004
54
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Do tego należy także uwzględnić odpływ młodych ludzi do dużych ośrodków miejskich, w
poszukiwaniu lepszego wykształcenia i pracy. Jeśli nie zmieni się sytuacja gospodarcza
całego kraju i nie zmniejszy się poziom bezrobocia, taki scenariusz dla gminy jest bardzo
możliwy.
19.4. Infrastruktura.
Niezbędne dla prawidłowego realizowania podstawowych funkcji gminy wydaje się być
inwestowanie w rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej. Wejście
Polski do Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości w tej dziedzinie. Dziś przy
mniejszym nakładzie środków własnych będzie można zrealizować większą ilość
niezbędnych inwestycji. Uchwalony w 2004 roku, „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy
Siepraw na lata 2004-2006”, zawiera bogaty plan działań, które w większości mogą być z
dużą korzyścią dla gminy współfinansowane ze środków strukturalnych UE.
19.5. Korzystny scenariusz.
Z punktu widzenia zasobów, jak i możliwości finansowych gminy, najkorzystniejszym
kierunkiem rozwoju wydaje się być kierunek stanowiący wypadkową przedstawionych
powyżej możliwości.
Przede wszystkim Gmina Siepraw powinna postawić na rozbudowę potrzebnego
zaplecza dla rosnącego ruchu turystycznego. Dzięki takiemu podejściu można będzie bowiem
nie tylko skutecznie wypromować gminę, ale także stworzyć nowe miejsca pracy dla jej
mieszkańców, przy obsłudze nowopowstałych obiektów usługowo – rekreacyjnych.
Z obu tych źródeł – turyści i nowe miejsca pracy - pochodzić będzie cenny kapitał,
potrzebny gminie na zaspokojenie jej podstawowych potrzeb infrastrukturalnych. Nowe
miejsca pracy pozwolą także zatrzymać odpływ młodych ludzi i uchronić strukturę społeczną
przed starzeniem się. Potencjał turystyczny gminy – zaplecze i warunki do uprawiania
sportów zimowych, a także letni ruch turystyczny związany z kultem Błogosławionej Anieli
Salawy i przyszłymi możliwościami wykorzystania Zalewu Dobczyckiego do celów
rekreacyjnych – mogą zagwarantować, iż praca przy obsłudze ruchu turystycznego stanie się
zajęciem stałym, nie tylko sezonowym i da możliwości całorocznego utrzymania się z pracy
w tym sektorze.
Siepraw 2004
55
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
20. Źródła wiedzy o gminie.
Niniejsze opracowanie powstało przede wszystkim dzięki dużemu zaangażowaniu władz
Gminy Siepraw, jak i pracowników Urzędu Gminy, którzy służyli każdą potrzebną
informacją.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących zasobów i polityki gminy udzielić może
Wójt Gminy Siepraw, Pan Tadeusz Pitala oraz pracownicy Urzędu Gminy.
21. Opracowania, dokumenty i źródła informacji.
1. Materiały Urzędu Gminy Siepraw:

opracowania dotyczące struktury demograficznej, rynku pracy i bezrobocia,
zasobów oświatowych oraz przyrodniczych i kulturalnych gminy;

w zakresie polityki inwestycyjnej: Uchwała Nr XIII/117/2003 Rady Gminy
Siepraw z dnia 11 września 2003 r.;

Statut Związku Gmin Dorzecza Skawinki;
2. Materiały z oficjalnych stron internetowych Urzędu Gminy Siepraw, www.siepraw.pl:

Raport z planowania strategicznego rozwoju Gminy Siepraw;
3. Wydawnictwa promocyjne gminy i parafii Siepraw;
4. Monografie:

A. Pitala, F. Batko, Siepraw. Parafia i jej kościoły. Gmina, Kraków 1994;

A. Mysiński, Dzieje parafii p.w. Wszystkich Świętych w Zakliczynie k. Myślenic,
Zakliczyn 2001;
5. Opracowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Województwo
Małopolskie 2002, Kraków 2003;
6. Opracowanie: Województwo Małopolskie. Panorama Gmin, Kraków 2004;
7. Raport O Stanie Gospodarki Lokalnej w Powiecie Myślenickim, Kraków 2003;
8. Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Myślenickim, Kraków 2003;
9. Powiat Myślenicki. Informator Turystyczny;
10. SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich;
11. SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.
Uzupełnienie Programu;
Siepraw 2004
56
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
12. Informacja dla beneficjentów SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich;
13. Strony internetowe:

http://www.siepraw.pl;

http://ww.siepraw.hg.pl;

http://www.siepraw.diecezja.krakow.pl;

http://www.siepraw-ski.pl;

http://www.gminypolskie.pl;

http://www.malopolskie.pl;

http://www.malopolska.pl/JST/Gminy/Gmina+Siepraw;

http://www.powiat-myslenice.pl;

http://www.gminy.pl;

http://www.atlas.okay.pl;

http://www.regioset.pl/siepraw;

http://www.karpaty-siepraw.sport.va.pl;
22. Spis tabel:
01.
Mapa powiatu myślenickiego ........................................................................................................................ 7
02.
Stan ludności gmin powiatu myślenickiego wg faktycznego miejsca zamieszkania. ................................... 8
03.
Dzieci urodzone na obszarze gminy 1998-2003. ......................................................................................... 18
04.
Zmiana liczby ludności w gminach powiatu myślenickiego w latach 1997 – 2001. ................................... 18
05.
Procentowa zmiana liczby ludności w gminach powiatu myślenickiego (w 2001 r. względem 1997 r.) .... 19
06.
Struktura demograficzna mieszkańców gminy Siepraw (stan na koniec 2003 r.). ...................................... 19
07.
Struktura ludności wg płci w latach 1997 – 2001. ....................................................................................... 20
08.
Struktura ludności wg grup wiekowych w gminach powiatu myślenickiego (stan z 2001 r.). .................... 20
09.
Poziom wykształcenia mieszkańców Gminy Siepraw ogółem w 2002 r. .................................................... 21
10.
Poziom wykształcenia kobiet i mężczyzn w Gminie Siepraw w 2002 r...................................................... 21
11.
Podmioty gospodarcze w Gminie Siepraw w 2003 r. .................................................................................. 22
12.
Ludność Gminy Siepraw wg źródeł dochodów w 2003 r. ........................................................................... 23
13.
Pracujący w Gminie Siepraw: ogółem i kobiety.......................................................................................... 24
14.
Struktura bezrobocia w Gminie Siepraw w 2003 r. ..................................................................................... 25
15.
Poziom bezrobocia w Gminie Siepraw na tle powiatu w 2003 r. ................................................................ 25
16.
Wykształcenie a struktura bezrobocia w Gminie Siepraw w 2003 r. .......................................................... 26
17.
Dochody Gminy Siepraw. ........................................................................................................................... 27
18.
Klasy gruntów ornych i ich powierzchnia w Gminie Siepraw. ................................................................... 31
19.
Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych w gminie. ............................................................................... 31
20.
Gospodarstwa rolne wg prowadzonej działalności gospodarczej – stan na koniec 2002 r. ......................... 31
Siepraw 2004
57
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
21.
Liczba gospodarstw w gminie utrzymujących zwierzęta. ........................................................................... 32
22.
Liczba zwierząt gospodarskich w gospodarstwach gminy. ......................................................................... 32
23.
Zestawienie parametrów sieci energetycznej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 r.). ........................ 33
24.
Zestawienie parametrów sieci wodociągowej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 roku). .................. 34
25.
Długość czynnej sieci wodociągowej w gminach powiatu myślenickiego w latach 1997 – 2001. ............. 34
26.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminach powiatu myślenickiego (w latach 1997 – 2001). ........... 35
27.
Zestawienie parametrów sieci kanalizacyjnej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 roku). .................. 36
28.
Zestawienie parametrów sieci gazowej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 roku). ............................ 36
29.
Zestawienie parametrów sieci telekomunikacyjnej i pocztowej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003
roku) – wg danych TP S.A. ......................................................................................................................... 37
30.
Zestawienie parametrów sieci drogowej w Gminie Siepraw (stan na koniec 2003 roku). .......................... 38
31.
Szkoły podstawowe w Gminie Siepraw na tle powiatu i województwa 1997-2001 (liczba szkół i liczba
uczniów). ..................................................................................................................................................... 47
32.
Gimnazja w Gminie Siepraw na tle powiatu i województwa 1997-2001(liczba szkół i liczba uczniów). .. 48
33.
Uczniowie Gminy Siepraw w 2003 r. .......................................................................................................... 48
34.
Prognozy dotyczące liczby uczniów w Gminie Siepraw do roku 2010. ...................................................... 49
35.
Analiza SWOT dla Gminy Siepraw............................................................................................................. 52
Siepraw 2004
58
Download