POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA

advertisement
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
KIERUNEK POŁOŻNICTWO
Studia I stopnia stacjonarne
PRAKTYKI ZAWODOWE
PROGRAM ZAJĘĆ
OPIEKA NEONATOLOGICZNA
ROK AKADEMICKI 2010/2011
Rok II
Semestr letni
Czas realizacji – 80 godzin
Opracowali:
Dr hab. n. med. Prof PUM Grażyna Czaja-Bulsa
Mgr Agata Marasz
Mgr Aneta Szechter-Grycewicz
1
I.
CEL ZAJĘĆ:
Doskonalenie podstawowych umiejętności pielęgniarskich w opiece nad noworodkiem
Pogłębianie umiejętności pielęgnowania noworodka podczas pobytu w szpitalu
Pogłębianie umiejętności pielęgniarskich we współdziałaniu z lekarzem –neonatologiem w opiece na
noworodkiem zdrowym i chorym oraz wcześniakiem
Kształtowanie samodzielnej i twórczej postawy studenta do rozwiązywania
problemów zdrowotnych w opiece nad wcześniakiem i noworodkiem z problemami zdrowotnymi
Kształtowanie samodzielnych i twórczych zachowań studenta do promowania postaw
profilaktycznych w stosunku do matki dziecka i ich rodziny.
o
o
o
o
o
II.
MIEJSCE ZAJĘĆ
o
III.
Klinika Neonatologii PUM w Szczecinie – SPSK-1 Police oraz SPSK-2 Pomorzany ,lub inna placówka w
porozumieniu z Dziekanatem
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
o
IV.
80 godzin dydaktycznych
METODY NAUCZANIA
o
o
o
o
o
o
o
V.
Instruktaż
Pokaz z instruktażem
Ćwiczenia
Uczestnictwo w pracy
Pogadanka
Omówienie przypadków
Zapoznanie ze standardami postępowania (algorytmy, zasady)
FUNKCJE ZAWODOWE P0ŁOŻNEJ REALIZOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ:
o
o
o
o
o
o
o
VI.
Pielęgnacyjna
Opiekuńcza
Terapeutyczna
Rehabilitacyjna
Profilaktyczna
Promowania zdrowia
Wychowawcza
UNIWERSALNE UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKIE REALIZOWANE W TRAKCIE ZAJĘĆ:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
VII.
Komunikowanie się z matką, noworodkiem , ich rodziną oraz z zespołem terapeutycznym
Opiekowanie się noworodkiem zdrowym, chorym oraz przedwcześnie urodzonym
Diagnoza pielęgniarska
Prowadzenie procesu pielęgnowania noworodka
Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego
Wykonywanie zabiegów leczniczych u noworodków
Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych u noworodków
Organizowanie pracy położnej(położnego) na różnych odcinkach w oddziale neonatologii
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Ocena rezultatów wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych w opiece nad noworodkiem
EWALUACJA ZAJĘĆ
o
o
o
Obserwacja studentów w czasie wykonywanej pracy
Pytania kontrolne
Ocena dokumentacji procesu pielęgnowania
2
L.p
TEMATY DO
REALIZACJI
CZAS REALIZACJI
WYMAGANIA PROGRAMOWE
PODSTAWOWE
PONAD- PODSTAWOWE
ILOŚĆ GODZIN
ILOŚĆ DNI
1.
Zajęcia
organizacyjne.
Zapoznanie z
dokumentacją i
organizacją pracy w
oddziale.
Student:
- zapozna się ze strukturą organizacyjną i
specyfiką pracy w oddziale neonatologii
- scharakteryzuje funkcje zawodowe położnej
- pozna i zdobędzie umiejętności prowadzenia
dokumentacji medycznej obowiązującej w
oddziale.
Student:
- zapozna się i scharakteryzuje
strukturę organizacyjną i
specyfiką pracy w oddziale
intensywnej terapii noworodka
- wykaże umiejętność
prowadzenia dokumentacji w
formie elektronicznej
5
1/2
2.
Udział położnej w
zapobieganiu
zakażeniom
zakładowym w
oddziale
neonatologicznym
Student:
- zapozna się z procedurami w oddziale
neonatologicznym:
- omówi i zastosuje w praktyce zasady aseptyki
i antyseptyki
- scharakteryzuje procedury:
* higienicznego mycia rąk
* stosowania środków antyseptycznych w
zabiegach inwazyjnych
* selektywnej zbiórki odpadów na oddziale
neonatologicznym
* pobierania, transportowania i przechowywania
materiału biologicznego do badań
diagnostycznych
* stosowania środków dezynfekcyjnych
* sterylizacji sprzętu na potrzeby oddziału
neonatologicznego
* z zasadami postępowania po ekspozycji z
materiałem potencjalnie zakaźnym
Student:
- zapozna się i scharakteryzuje
procedury mające zastosowanie
w zwalczaniu zakażeń
wewnątrzszpitalnych w opiece
nad noworodkiem matki HIV
(+) dodatniej, HBs (+)
dodatniej,
- scharakteryzuje zasady reżimu
sanitarnego obowiązującego w
oddziale intensywnej terapii
noworodka.
5
1/2
3
3.
Zasady opieki nad
noworodkiem
zdrowym w pierwszej
dobie życia
Student:
- omówi zasady przyjęcia noworodka w oddział
* ocena wg skali Agar
* pomiary masy urodzeniowej, długości,
obwodów klatki piersiowej i głowy
- omówi i założy(wypełni) dokumentację
związaną z przyjęciem noworodka w oddział
- oceni stan ogólny noworodka wg obserwacji
parametrów życiowych i zabarwienia powłok
skórnych
- scharakteryzuje zasady wykonywania
pierwszych szczepień u noworodka
- scharakteryzuje profilaktykę przeciw chorobie
krwotocznej u noworodków witaminą K
- scharakteryzuje i poprowadzi obserwację
adaptacji noworodka do środowiska
zewnętrznego
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
trudnych lub nowych:
* zaobserwuje i scharakteryzuje
zaburzenia w procesie adaptacji
noworodka do życia
pozamacicznego
10
1
4.
Zasady opieki nad
noworodkiem
zdrowym w kolejnych
dobach życia
Student:
- zaobserwuje i scharakteryzuje stany
przejściowe u noworodka
- prowadzi obserwację stanu i zabarwienia
powłok skórnych
- monitoruje parametry życiowe noworodka
- omówi metody i techniki karmienia noworodka
zdrowego
- scharakteryzuje i wykonuje czynności
higieniczne w stosunku do noworodka
( przewijanie, kąpiel, ubieranie itp.)
- pozna techniki masażu oraz korzyści dla
noworodka wynikające z wykonywania masażu
Student:
- zaobserwuje i scharakteryzuje
zaburzenia w procesie adaptacji
noworodka do życia
pozamacicznego
- samodzielnie oceni możliwości
wykonania i wykona masaż
noworodka
10
1
4
5.
Udział położnej w
opiece nad
noworodkiem chorym
( z podejrzeniem
wady serca)
Student:
- prowadzi obserwację zabarwienia skóry
- prowadzi monitoring parametrów ogólnych
- bierze udział w karmieniu noworodka w
zależności od jego stanu klinicznego
- wykona pomiar ciśnienia tętniczego za pomocą
sfigmomanometru i aparatury specjalistycznej,
oceni pomiar na podstawie siatek centylowych
RR
- wykona i oceni pomiar tętna na tętnicy
promieniowej i innych dużych tętnicach
- potrafi obsługiwać kardiomonitor oraz
pulsoksymetr i analizować
monitorowane parametry noworodka
- uczestniczy w wykonywanym EKG u dziecka
- nawiąże kontakt z opiekunami i zaktywizuje
ich do opieki nad noworodkiem
Student:
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
5
1/2
6.
Udział położnej w
opiece nad
noworodkiem z
zakażeniem
( w układzie
moczowym , w
drogach
oddechowych, z
zapaleniem opon
mózgowordzeniowych)
Student:
- scharakteryzuje wynik dodatni badania
mikrobiologicznego wykonanego u noworodka
- prowadzi obserwację zabarwienia skóry
- prowadzi monitoring parametrów ogólnych
- prowadzi bilans płynów i karmienia noworodka
- prowadzi pomiary masy ciała
- obserwuje noworodka w kierunku wystąpienia
objawów niespecyficznych
- analizuje dodatkowe wyniki badań
laboratoryjnych w kierunku zakażenia
- prowadzi obserwacje w kierunku zaburzeń
oddychania, wystąpienia i narastania duszności
- bierze udział w karmieniu noworodka w
zależności od jego stanu klinicznego
- scharakteryzuje i wyjaśni zasady wykonywania
zabiegów drogą inhalacyjną)
- omówi zasady leczenia tlenem
Student:
10
1
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
5
- obliczy czas inhalacji i ilość koniecznego
rozpuszczalnika dla leku podanego drogą
nebulizacji
- wykona drenaż ułożeniowy, masaż pleców,
- potrafi zapewnić odpowiedni mikroklimat w
sali chorego dziecka
- scharakteryzuje udział położnej w
antybitykoterapii
- poinformuje opiekunów i dziecko o
wykonywanych zabiegach leczniczych
7.
8.
Zasady opieki nad
noworodkiem z
hiperbilirubinemią
Student:
- omówi przyczyny występowania i rodzaje
żółtaczek u noworodka
- poda normy laboratoryjne w poszczególnych
dobach życia noworodka
- prowadzi obserwację zabarwienia skóry
- prowadzi monitoring parametrów ogólnych
- bierze udział w karmieniu noworodka w
zależności od jego stanu klinicznego
- scharakteryzuje rodzaje leczenia
hiperbilirubinemii u noworodka
- rozumie zastosowanie oraz bierze czynny
udział w prowadzeniu fototerapii i innych
metodach leczenia żółtaczki
- prowadzi ocenę skuteczności podjętych działań
Zasady opieki nad
wcześniakiem i
noworodkiem
wymagającym
intensywnego
nadzoru medycznego
Student:
Pozna zasady obowiązujące w opiece nad
noworodkiem wymagającym intensywnego
nadzoru
- potrafi scharakteryzować i ocenić parametry
życiowe noworodka monitorowanego
- potrafi prowadzić obserwację wcześniaka i
noworodka wymagającego intensywnego
nadzoru medycznego
- omówi podstawowe urządzenia używane w
Student:
5
1/2
20
2
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
6
oddziale intensywnego nadzoru noworodka i
ich parametry
- scharakteryzuje i wykona toaletę noworodka w
inkubatorze
- bierze udział w karmieniu noworodka w
zależności od jego stanu klinicznego
- omówi problemy pielęgnacyjne u wcześniaka i
noworodka w oddziale intensywnego nadzoru
medycznego
9.
10
Zadania położnej
(położnego)
wynikające z
prowadzenia procesu
pielęgnowania
Student :
Student:
- Scharakteryzuje etapy procesu pielęgnowania
- potrafi prowadzić proces pielęgnowania
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
Zaliczenie zajęć
praktycznych
Student:
Student:
otrzymuje zaliczenie na podstawie zdobytych
wiadomości, umiejętności, postawy zawodowej
oraz dokumentacji procesu pielęgnowania
wybranego dziecka.
Zrealizuje samodzielnie
umiejętności w warunkach
nowych lub w sytuacji trudnej
7
1/2
3
1/2
7
Download