zapytanie ofertowe - całość

advertisement
Wrocław, 1 czerwiec 2017r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/5.4 /2
dotyczące wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla 480
osób w ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna–szybka diagnostyka i
leczenie”,POWR.05.04.00-00-0078/16-00.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4.
Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław
Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Liderem projektu są Pracodawcy Zdrowia , ul. Fabryczna
10/D2, 53-609 Wrocław, Partnerem zaś Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, ul pl. Ludwika
Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław.
II. Tryb wyboru oferty:
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności,
opisaną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Harmonogram postępowania: dnia 1.06.2017r. - zaproszenie do składania ofert. Dnia 9.06.2017r.
godzina 15:00:00 – data zakończenia składania ofert – liczy się data wpływu do siedziby Pracodawców
Zdrowia,
ul.
Fabryczna
10/D2,
53-609
Wrocław
lub
na
adres
mailowy
([email protected]). Dnia 12.06.2017r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty.
Zapytanie zostanie udostępnione w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
CPV:
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1
Założono przeprowadzenie 4 edycji szkoleń: 2 edycje na Dolnym Śląsku, jedna na Śląsku i jedna w
Małopolsce, każda edycja po 6 szkoleń dla grup 20 -osobowych. Przewidziano 2 dni szkoleniowe po 6
godzin dziennie na każdą grupę, w weekendy (sobota-niedziela).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakwaterowanie:
Śląskie
Dolnośląskie
Małopolskie
09-10.09.2017
60
3
18-19.11.2017
60
3
01-02.07.2017
60
3
02-03.09.2017
60
3
16-17.09.2017
60
3
07-08.10.2017
60
28-29.10.2017
60
3
11-12.11.2017
60
3
Cena za sale konferencyjną za godzinę
(netto/brutto)
Cena za kolację za 1 osobę (netto/brutto)
Cena za obiad za 1 osobę (netto/brutto)
Cena za przerwę kawową za 1 osobę
(netto/brutto)
Cena za nocleg za 1 osobę (netto/brutto)
Liczba sal konferencyjnych
Liczba osób
Data szkolenia
Województwo
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zakwaterowanie uczestników w pokojach 2 osobowych, w
hotelu co najmniej trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno – szkoleniowym spełniającym standard
hotelu trzygwiazdkowego, położonym na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego,
małopolskiego. Jeżeli ilość pokoi nie będzie wystarczająca, Wykonawca jest zobowiązany do
zakwaterowania uczestników w innych pokojach bez wpływu na cenę za pokój, nie dopuszcza się
zakwaterowania osób poza obiektami Wykonawcy.
3
2. W przypadku zaistnienia sytuacji uczestnictwa w szkoleniu nieparzystej liczby osób pod względem
płci, Oferent zapewni pokój jednoosobowy dla kobiety lub mężczyzny, w zależności od potrzeb.
3. Szkolenia będą się odbywały w weekendy tj. sobota-niedziela. Konkretna liczba osób będzie
przekazywana Oferentowi na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, jednakże w
2
szczególnych przypadkach Oferent dopuszcza możliwość modyfikacji ilości noclegów/posiłków w dniu
rozpoczęcia zajęć po przyjeździe wszystkich uczestników. Zamawiający dokona zapłaty jedynie za
faktycznie wykorzystane noclegi/posiłki.
2. Sale szkoleniowe
Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale
dydaktyczne powinny posiadać okna i być wyposażone w sprzęt do przeprowadzenia szkoleń
(projektor multimedialny, laptop, nagłośnienie, flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem
pisaków), umożliwiający realizację zajęć. Temperatura w pomieszczeniach powinna być dostosowana
do potrzeb użytkowników. Sale szkoleniowe muszą znajdować się w kompleksie budynków, w którym
realizowana będzie usługa hotelowa i gastronomiczna.
Szkolenia będą odbywały się w układzie sobota-niedziela. W związku z tym, że planowane są również
szkolenia dla kilku grup jednocześnie Oferent zapewni dostępność sal, które pomieszczą średnio 20
uczestników każda plus trener.
3. Wyżywienie
Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia, a
dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki
odżywcze. Posiłki powinny być podawane w innej sali niż sala wykładowa, ale w tym samym budynku
lub na terenie tego samego ośrodka lub hotelu. Posiłki powinny być podawane na zastawie
ceramicznej, z kompletem sztućców metalowych i serwetek. Wykonawca musi zapewnić obsługę
pozwalającą na szybkie i sprawne wydanie posiłków.
Wyżywienie podczas szkoleń:
a) przerwa kawowa na szkoleniach- sobota oraz niedziela, tj. dwie przerwy kawowe podczas szkoleń;
b) obiady dla uczestników – sobota oraz niedziela, tj. dwa obiady podczas szkoleń;
c) kolacja dla osób korzystających z noclegu – sobota, tj. jedna kolacja podczas szkoleń.
Informacje dodatkowe:
1. Liczba przerw kawowych dla każdej osoby podczas jednego szkolenia – 2 (każdego z 2 dni
szkoleniowych w trakcie zajęć po uzgodnieniach z Zamawiającym).
2. Śniadanie zostanie zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu” wraz z gorącymi napojami kawa,
herbata czarna, herbaty smakowe, z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier oraz wodą mineralną i
sokiem,
przy
zastrzeżeniu
konieczności
podania
posiłków
bezmięsnych
(wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.)
3. Każdy obiad składać się ma z dwóch dań oraz napoju. Posiłki będą takie same dla wszystkich
uczestników
przy
zastrzeżeniu
konieczności
podania
posiłków
bezmięsnych
(wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.), o których wykonawca zostanie poinformowany
najpóźniej do godz. 11.00 w dniu realizacji usługi.
4. Kolacja składać się ma z dwóch dań oraz napoju przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków
bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.), o których Wykonawca zostanie
poinformowany najpóźniej do godz. 11.00 w dniu realizacji usługi.
3
5. Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata czarna, herbaty smakowe), z
dodatkami: mleko/śmietanka, cukier, wody mineralnej, soków oraz ciast, ciastek oraz słonych
przekąsek.
6. Harmonogram godzinowy posiłków i przerw kawowych podporządkowany będzie pod wymagania
Zamawiającego.
7. Menu poszczególnych posiłków ustala Wykonawca z zastrzeżeniem punktów 1 do 5, przy akceptacji
Zamawiającego.
V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY:
Przewidywany termin realizacji umowy przypada na okres lipiec 2017-listopad 2017.
09-10.09.2017
Śląskie
18-19.11.2017
01-02.07.2017
02-03.09.2017
Dolnośląskie
16-17.09.2017
07-08.10.2017
28-29.10.2017
Małopolskie
11-12.11.2017
Miejsce realizacji zamówienia: Województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy na skutek
wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego oraz zmiany
(zmniejszenia) ilości maksymalnego wykorzystania dostawy usługi noclegowej i cateringowej oraz
wynajmu sal.
VI. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wejścia i sal zgodnie z aktualnie obowiązującymi
zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji.
2. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykorzystane
usługi.
3. Istnieje możliwość przekazania zaliczki na poczet zamówionych usług, w wysokości nie większej niż
30% wartości zlecenia, na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
4
VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy na skutek
wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego oraz zmiany
(zmniejszenia) ilości maksymalnego wykorzystania dostawy usługi noclegowej i cateringowej oraz
wynajmu sal.
VIII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zamówień uzupełniających nie przekraczających
50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną infrastrukturę
do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać poniższe minimalne
wymagania:
a) Posiadają obiekt 3* lub standard 3*
Udokumentowaniem kryterium będzie przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego
zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej
przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu
warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych prawem kryteriów.
b) Obiekt znajduje się na terenie województw: małopolskie, śląskie, dolnośląskie.
c) Obiekt posiada sale przystosowane do przeprowadzenia szkolenia i dysponuje odpowiednim
sprzętem (wielkość sali pozwalająca na ustawienie stołów dla minimum 20 uczestników; sala
wyposażona w stoły, krzesła (fotele), projektor, ekran projekcyjny, tablica typu Flip chart, stały
bezprzewodowy dostęp do Internetu. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie
Wykonawcy o posiadanym sprzęcie na formularzu załącznika nr 2 – Wykaz posiadanego sprzętu.
d) Wykonawca zapewnia uczestnikom stały dostęp do Internetu zarówno w salach dydaktycznych, jak
i w zajmowanych przez uczestników pokojach. Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie
oświadczenie Wykonawcy o posiadanym dostępie do Internetu na formularzu załącznika nr 2 – Wykaz
posiadanego sprzętu.
2. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający preferuje, aby wśród
osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia dotyczącego usługi wyżywienia
(55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) zatrudniona była minimum 1
osoba znajdująca się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami,
osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym
i niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące
opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki).
5
a) osoba powinna być zatrudniona w jednej z poniższych form:
- na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na
postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez
organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach
państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 143 j.t. z późn. zm.) lub odpowiadających mu
programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno
trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
b) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących
zatrudniania ww. osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie
udokumentować fakt zatrudniania ww. osób, w szczególności poprzez przedłożenie umów o pracę oraz
dokumentów poświadczających status osób zatrudnionych,
c) w przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej liczby
wskazanych osób (chyba, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający
będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Udokumentowaniem spełnienia kryterium będzie oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu klauzul
społecznych na formularzu załącznika nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.
X.INFORMACJE O WYKLUCZENIU:
Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu udziałów
lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia,
określonego w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww.
oświadczenia zostaną odrzuceni.
XI. OFERTA CZĘŚCIOWA
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
XII. PRZYGOTOWANIE OFERTY
6
Ofertę należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 9.06.2017r. do
godziny 15:00:00 w formie pisemnej na adres:
Pracodawcy Zdrowia
Ul. Fabryczna 10/D2
53-609 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wybór hotelu – projekt „Wykwalifikowana kadra
medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”
lub
w formie elektronicznej (przedstawione muszą być skany podpisanych dokumentów) na adres:
[email protected]
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 – Wykaz posiadanego sprzętu,
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych,
5. przedstawienie przez Wykonawcę posiadanego zaszeregowania poprzez przedstawienie kserokopii
posiadanej decyzji o nadaniu kategorii wydanej przez odpowiedni organ (marszałek województwa) lub
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków standardu 3* z wyszczególnieniem wymaganych
prawem kryteriów.
Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji (wraz z upoważnieniem). Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować
będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Koszty związane z
przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego – Iwona Wójcik tel. 795 490 877
XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
XIV. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Kryteria wyboru oferty to: cena, standard hotel, spełnianie klauzul społecznych.
Cena 0 - 75 pkt,
-Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną
podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj: C = Cmin / Coof x 75 pkt. Cena w ofercie musi być podana w
walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.
Oferent może uzyskać maksymalnie 75 pkt.
-Standard Hotelu ****gwiazdki i więcej -0-5 pkt.
-Spełnienie dodatkowego kryterium-klauzul społecznych 0-20 pkt.
a) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przy obsłudze wyżywienia 1 osoby – 0 pkt
b) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przy obsłudze wyżywienia 2 osób – 10 pkt
c) Wykonawca deklaruje zatrudnienie przy obsłudze wyżywienia 3 i więcej osób – 20 pkt
7
Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 0-20 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia
według wzoru określonego w załączniku nr 4 do formularza ofertowego zawierającego informacje czy
i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby
w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem ponadgimnazjalnym i
niższym, osoby długotrwale bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby sprawujące
opiekę lub powracające na rynek pracy po okresie sprawowania opieki) zostanie zaangażowanych przy
realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji
zamówienia. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby
spełniającej w/w warunki.
Osoba powinna być zatrudniona w jednej z poniższych form:
- na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 j.t. z późn. zm.) lub na
postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez
organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach
państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 143 j.t. z późn. zm.) lub odpowiadających mu
programów lub form zatrudnienia określonych w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zatrudnienie minimalnej liczby wskazanych osób powinno
trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
Definicja osoby niepełnosprawnej zawarta jest w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ceny brutto za lunch, kolację, przerwę kawową oraz nocleg podlegają weryfikacji na podstawie
złożonych ofert, jednak nie mogą przekraczać stawki założonej w szczegółowym budżecie projektu oraz
w Wykazie dopuszczalnych stawek dla towarów i usług „Taryfikatorze” obowiązującym dla konkursu
5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, programu Wiedza Edukacja Rozwój
(dokument
dostępny
pod
adresem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21242/Zalacznik_12_Wykaz_typowych_kosztow_zak
upu_towarow_i_uslug.pdf). W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje z
wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie
zasady konkurencyjności.
XV. OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
-Ocena ofert planowana jest na dzień 12.06.2017r. W tym dniu zostanie ogłoszony wybór
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
-Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony, o czym oferenci zostaną powiadomieni za
pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.
-Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając
pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
-W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
-Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi
8
oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w budżecie
projektu.
-Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalno-merytoryczne. W
przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym
dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.
XVI. DODATKOWE INFORMACJE
1. W ramach zamówienia istnieje możliwość składania ofert wariantowych.
2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w
wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni od terminu złożenia oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania
przyczyny.
5. Każdy Oferent /Wykonawca, w ofercie podaje cenę netto i brutto, tj. zawierającą pełny koszt
ponoszony przez Zamawiającego. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
dokonywane będą w złotych polskich.
6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury,
maksymalnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, z takim
zastrzeżeniem, że wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego
zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.
7. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego
transzy z Ministerstwa Zdrowia. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
8. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
– w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz
bez zachowania należytej staranności w szczególności jakichkolwiek nieuzasadnionych opóźnień w
dostarczaniu dokumentacji oraz informowaniu o zaistniałych problemach.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy
oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem
zajęć w innym terminie.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym ds.
stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, skracania zajęć i
realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem,
uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z
realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia
Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty nie powodują
powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
12. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty poinformujemy poprzez e-mail i zaproszenie do
podpisania umowy .
9
Download