SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO

advertisement
Sprawozdanie
Dziekana Wydziału
Przyrodniczo-Technologicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
za rok 2011
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Spis treści
1.
Nazwa Jednostki ............................................................................................................................................. 3
2.
Dane adresowe................................................................................................................................................ 3
3.
Kierownik Jednostki ....................................................................................................................................... 3
4.
Struktura Jednostki ......................................................................................................................................... 3
5.
Aparatura naukowa ......................................................................................................................................... 4
6.
Dane liczbowe o składzie Rady Wydziału ..................................................................................................... 4
7.
Zatrudnienie .................................................................................................................................................... 4
8.
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych............................................................................................... 5
9.
Najważniejsze osiągnięcia naukowe uszeregowane w formie rankingu ......................................................... 5
10. Prowadzone w jednostce w sposób ciągły badania naukowe i prace badawczo - rozwojowe z określeniem
dyscyplin i specjalności ................................................................................................................................ 34
11. Publikacje naukowe ...................................................................................................................................... 36
12. Monografie naukowe .................................................................................................................................... 57
13. Międzynarodowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe .......................................... 63
14. Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut, katedrę ............ 64
15. Realizowane projekty badawcze, umowy z innymi podmiotami na prace badawcze ................................... 65
16. Realizowane projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową ....................................... 73
17. Baza laboratoryjna ........................................................................................................................................ 75
18. Patenty i wdrożenia ...................................................................................................................................... 76
19. Wykaz wdrożeń udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostką wyników badań naukowych i prac
rozwojowych prowadzonych w jednostce .................................................................................................... 76
20. Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych .................................................. 76
21. Członkostwo z wyboru i pełnione funkcje w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacjach
i instytucjach naukowych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu
międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego) ........................................................... 78
22. Konferencje naukowe ................................................................................................................................... 82
23. Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów ................................................................................. 87
24. Informacje o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych krajów z podziałem na
staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne ................................................................................ 87
25. Nagrody i wyróżnienia ................................................................................................................................. 88
26. Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uczelnią..................................................................................... 88
27. Inne ważne informacje.................................................................................................................................. 88
28. Ogólne uwagi o rozwoju jednostki ............................................................................................................... 89
2
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
………………………..
Wrocław, dnia …………….
Pieczątka Jednostki
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
ZA ROK 2011
1. Nazwa Jednostki
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
2. Dane adresowe
Ulica: plac Grunwaldzki
Nr domu: 24a
Kod pocztowy: 50-363
Miejscowość: Wrocław
Telefon: (071) 320 15 38
Fax: (071) 320 15 35
E-mail: [email protected]
3. Kierownik Jednostki
Nazwisko i imię: Parylak Danuta
Telefon służbowy: (071) 320 15 34
Stanowisko służbowe: Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Fax: (071) 320 15 35
Tytuły i stopnie naukowe: profesor doktor habilitowany
E-mail: [email protected]
4. Struktura Jednostki
1. Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
2. Instytut Inżynierii Rolniczej
3. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
4. Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
5. Katedra Fizyki i Biofizyki
6. Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
7. Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
8. Katedra Ochrony Roślin
9. Katedra Ogrodnictwa
10. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
11. Katedra Żywienia Roślin
12. Wydziałowe Biuro Praktyk
13. Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych
3
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
5. Aparatura naukowa
Wykaz aparatury naukowej zakupionej (uzyskanej) w roku sprawozdawczym:
Zestaw do chromatografii jonowej z detektorem
System kontroli poziomu ssania
Łaźnia wodna z mieszaniem i pompą
System do pomiaru nacisków powierzchniowych oraz siły nacisku wraz z
systemem synchronizacji obrazu video
Analizator impedancji
Analizator spalin
Klucz systemowy do wideoekstensometru
Kolorymetr do pomiaru barw
Zestaw titrator TIM 80
Piknometr gazowy CR-400
Stanowisko badawcze - aerotunel
Homogenizator materiału roślinnego MM 400 Retsch
Wytrząsarka o ruchu kołowym
Wirówka MPW-56 z wirnikiem kątowym – 2 sztuki
Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
Automatyczny system do elektroforezy kapilarnej kwasów nukleinowych
Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym
Spektrofotometr UV-VIS
Wytrząsarka orbitalna
Homogenizator
Młynek laboratoryjny WZ-1
Wirówka laboratoryjna chłodzona MPW-380R
Wyparka obrotowa próżniowa RV digital z pompą próżniową LABORT N
810.3 F
Stacja meteo z oprogramowaniem
Thermomix
Chromatograf gazowy CLARUS 580 GC
Generator wodoru N 9306059
Przystawka do analizy profili kwasów tłuszczowych AGILENT 7890A
G3440A
Mikroskop biologiczny AXIO SCOPE A1
Instytut Nauk o
Glebie i Ochrony Środowiska
Instytut Inżynierii Rolniczej
Katedra Botaniki i Ekologii
Roślin
Katedra Fizyki i Biofizyki
Katedra Genetyki, Hodowli
Roślin i Nasiennictwa
Katedra Kształtowania
Agroekosystemów i Terenów
Zieleni
Katedra Ochrony Roślin
Katedra Ogrodnictwa
Katedra Szczegółowej
Uprawy Roślin
6. Dane liczbowe o składzie Rady Wydziału
Liczba członków ogółem: 106
- w tym członków z tytułem prof. oraz stopniem dr hab.: 71
7. Zatrudnienie
Liczba zatrudnionych ogółem na dzień 31grudnia 2011 r.: 316
1) Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 186
a) liczba osób z tytułem naukowym profesora: 28
w tym liczba osób z tytułem naukowym do 45 roku życia: 0
b)liczba osób ze stopniem dr hab.: 43
w tym liczba osób ze stopniem doktora habilitowanego do 40 roku życia: 1
c) liczba osób ze stopniem dr: 106
w tym liczba osób ze stopniem doktora do 35 roku życia: 27
4
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
d) asystenci: 9
2)
Pracownicy dydaktyczni: 11
3) Pracownicy techniczni, administracyjni i pracownicy obsługi: 119
a) pracownicy technicznych: 84
w tym ze stopniem dr: 6
b) pracownicy administracyjni: 23
c) pracownicy obsługi: 12
8. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
1) Liczba uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora: 3
2) Liczba uprawnień do nadawania stopni doktora habilitowanego : 2
Podać rodzaj i zakres uprawnień
stopnia doktora:
- w zakresie: agronomii, inżynierii rolniczej, ogrodnictwa
Podać rodzaj i zakres uprawnień
stopnia doktora habilitowanego:
- w zakresie: agronomii, inżynierii rolniczej
3) Liczba stopni naukowych doktora nadanych w okresie sprawozdawczym : 18
w tym pracownicy: 1
doktoranci : 16
osoby spoza uczelni: 1
4) Liczba stopni naukowych doktora uzyskanych w okresie sprawozdawczym poza uczelnią
w tym pracownicy : 1
doktoranci : 1
5) Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego nadanych w okresie sprawozdawczym : 4
w tym pracownicy : 4
osoby spoza uczelni: 0
6) Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego uzyskanych w okresie sprawozdawczym
poza uczelnią: 0
7) Liczba tytułów naukowych profesora uzyskanych w okresie sprawozdawczym
przez pracowników wydziału: 2
8) Liczba postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora osobom spoza uczelni
przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym : 0
9. Najważniejsze osiągnięcia naukowe uszeregowane w formie rankingu
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Badania nad dynamiką pierwiastków śladowych w zadrzewionych zanieczyszczonych glebach
porolnych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki składu roztworów glebowych - dr hab. Cezary
Kabała, prof. nadzw.
Badania nad dynamiką pierwiastków śladowych prowadzone były na sześciu powierzchniach położonych na
terenach znajdujących się pod wpływem przemysłu miedziowego, w rejonie huty miedzi Legnica i w rejonie
składowiska odpadów po flotacji rud miedzi Żelazny Most. Dopływ pierwiastków do ektopróchnic zależał od
ich stężenia w opadzie biomasy oraz od ilości samej biomasy i dość znacznie różnicował się w kolejnych latach
badań. W ujęciu sezonowym dopływ metali był największy jesienią, to jest w okresie maksymalnego opadania
liści. Rzutowało to jednocześnie na nagromadzenie metali w ektopróchnicach, które w większości przypadków
malało od jesieni do późnego lata, to jest w miarę ubytku biomasy ściółki powodowanego rozkładem
1.
5
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
biologicznym. Zawartość pierwiastków w ektopróchnicach drzewostanów sosnowych przy składowisku Żelazny
Most rośnie z wiekiem drzewostanów i była największa w dobrze wykształconych próchnicach moder-mor pod
najstarszym drzewostanem. Na podstawie analiz rozpuszczalności pierwiastków w ektopróchnicach i glebach, a
także zmian ich koncentracji w odciekach i roztworach glebowych stwierdzono, że mobilność ołowiu w
środowisku glebowym w rejonach zanieczyszczonych emisjami przemysłu miedziowego jest niższa niż miedzi i
znacznie niższa niż arsenu i kadmu, co wynika zarówno ze słabszej rozpuszczalności związków ołowiu w
ektopróchnicach oraz z silniejszej sorpcji tego metalu w glebach.
Badania nad potencjalną i aktualną rozpuszczalnością oraz fitoprzyswajalnością arsenu w glebach
Złotego Stoku – prof. dr hab. Anna Karczewska
W ramach grantu promotorskiego i pracy doktorskiej zrealizowano badania nad czynnikami decydującymi o
rozpuszczalności i fitoprzyswajalności arsenu w zanieczyszczonych glebach Złotego Stoku, niegdyś
największego w Europie ośrodka przetwórstwa arsenu. W doświadczeniach laboratoryjnych i wazonowych
wykazano, że dodatki zastosowane do gleby mogą istotnie wpływać na rozpuszczalność form arsenu i jego
fitoprzywajalność. Pobranie arsenu przez testowane rośliny można modyfikować wprowadzając do gleby
związki żelaza oraz rozpuszczalne fosforany. Reakcje różnych grup roślin uprawianych na glebach o różnych
właściwościach są różne.
Publikacje:
Lewińska K., Karczewska A., 2011. Ocena przydatności metody DGT do określenia biodostępności arsenu i
pobrania przez rośliny – na przykładzie kłosówki wełnistej (Holcus lanatus). Ochrona Środowiska i Zasobów
Naturalnych, 49, 513-520.
2.
Badania nad wpływem substancji organicznej na rozpuszczalność i formy metali ciężkich oraz
arsenu w glebach zanieczyszczonych poddanych rekultywacji oraz w odpadach poflotacyjnych
górnictwa miedzi i arsenu – prof. dr hab. Anna Karczewska
W roku 2011 kontynuowano badania laboratoryjne i wazonowe nad wpływem substancji organicznej o różnym
stopniu humifikacji i różnych właściwościach na rozpuszczalność, formy i fitoprzyswajalność metali ciężkich
oraz arsenu w glebach oraz odpadach bogatych w te pierwiastki – w warunkach rekultywacji”. Prace
realizowane są w ramach grantu MNiSW (numer projektu: N305 395538). Uzyskane wyniki laboratoryjnych
testów ekstrakcji wskazują, że łatwo rozpuszczalna frakcja różnych substancji organicznych może przyczyniać
się do mobilizacji metali oraz arsenu, ale frakcja nierozpuszczalna zazwyczaj wykazuje dużą zdolność
sorbowania uruchomionych połączeń. Szczególnie intensywna mobilizacja miedzi z gleb zanieczyszczonych i
odpadów poflotacyjnych następuje pod wpływem higienizowanych wapnem osadów ściekowych o odczynie
alkalicznym. Nie przetworzone osady ściekowe mogą powodować uruchamianie arsenu z gleb
zanieczyszczonych w Złotym Stoku. Badania są kontynuowane
3.
4. Procesy wietrzenia skał magmowych Sudetów i Bloku Przedsudeckiego – prof. dr hab. Jerzy Weber
Badania zmierzały do określenia związku pomiędzy rodzajem skały macierzystej oraz ilościowym i
jakościowym składem tworzących się koloidów glebowych, zwłaszcza minerałów ilastych, a także zbadanie
wpływu jaki wywiera odmienny skład mineralogiczny tych skał na właściwości środowiska glebowego, ze
szczególnym uwzględnieniem składników kompleksu sorpcyjnego oraz zasobności w składniki pokarmowe
roślin. Uzyskane wyniki wykazały, że właściwości analizowanych zwietrzelin i gleb wytworzonych z różnych
skał magmowych w warunkach środowiska górskiego modyfikowane są zakwaszającym wpływem substancji
organicznej, występującej w znacznych ilościach nawet w poziomach skały macierzystej. Przeprowadzone
badania dostarczyły nowych danych dotyczących wietrzenia skał magmowych kwaśnych należących do różnych
klas systematycznych oraz procesów powstawania gleb górskich, ze szczególnym uwzględnieniem przemian
frakcji koloidalnej.
Publikacje:
Weber J., Tyszka R., Kocowicz A., Szadorski J., Dębicka M., Jamroz E. Mineralogical composition of colloidal
fraction of soils derived from granitoides of Sudetes and Fore Sudetic Block, SW Poland. Praca złożona w 2011
r. do druku w European Journal of Soil Science.
Instytut Inżynierii Rolniczej
Modelowanie deformacji korzenia marchwi w warunkach obciążeń skupionych metodą elementów
skończonych – dr hab. inż. Roman Stopa
Zaproponowano metodę wyznaczania nacisków powierzchniowych w oparciu o metodę elementów skończonych
przy wykorzystaniu programów COSMO-S/M oraz Abaqus. Do przeprowadzenia obliczeń każdy z tych
programów wymaga wprowadzenia wiarygodnych danych dotyczących własności materiałów modelowych.
Wyznaczono dla badanych odmian marchwi moduł sprężystości podłużnej i liczbę Poissona oraz określono
parametry, od których wielkości te zależą. Wyznaczanie nacisków powierzchniowych za pomocą modeli
zbudowanych w oparciu o metodę elementów skończonych wymaga przyjęcia kryteriów definiujących naciski
1.
6
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
dopuszczalne. W pracy, na podstawie badań mikroskopowych i pomiarów wielkości komórek przed i po
odkształceniu w kierunku siły obciążającej przyjęto umowna wartość graniczną na poziomie 0,20. Odkształcenie
odpowiadające naciskom powierzchniowym dopuszczalnym ze względu na trwałość przechowalniczą (związaną
z pojawieniem się zjawisk prowadzących do rozpoczęcia procesów gnilnych) na poziomie 0,05.
2. Wpływ stopnia rozpylenia na rozkład opadu cieczy –dr hab. inż. Antoni Szewczyk
Celem badań była ocena rozkładu opadu cieczy rozpylanej przy zastosowaniu wybranych rozpylaczy w
warunkach zmiany stopnia rozpylenia i różnej prędkości wiatru czołowego działającego na rozpyloną strugę.
Badania rozkładu opadu rozpylonej cieczy wykonano na stanowisku składającym się z tunelu
aerodynamicznego, wentylatora z układem umożliwiający zmianę prędkości strumienia powietrza w przedziale
0,0-4,5ms-1. Do pomiaru równomierności rozkładu rozpylonej cieczy wykorzystano stół rowkowy o podziałce
50mm. Zmianę stopnia rozpylenia wykonywano poprzez zmianę ciśnienia roboczego w zakresie 0,1-0,4MPa. Do
badań wykorzystano rozpylacze ciśnieniowe konwencjonalne i eżektorowe wytwarzające duże napowietrzone
krople. Uzyskane wyniki badań i ich analiza umożliwiły przeprowadzenie oceny zależności wpływu stopnia
rozpylenia na rozkład opadu cieczy, która wykazała istotny wpływ zmiany widma rozpylenia, wielkości kropli
oraz prędkości wiatru na rozkład opadu rozpylanej cieczy na opryskiwanej powierzchni. Przy większym
ciśnieniu cieczy roboczej zanotowano większe przesunięcie całej masy kropel w kierunku działania strumienia
powietrza i zmniejszaniu się objętości cieczy opadłej na opryskiwanej powierzchni.
Użytkowanie darni w rekultywacji, rekreacji oraz na łąkach i pastwiskach – dr inż. Jarosław
Czarnecki
W ramach realizowanego projektu badawczego prowadzono badania, których celem było dokonanie analizy
zmian parametrów trakcyjno-wytrzymałościowych podłoży zadarnionych różniącym się intensywnością
użytkowania z uwzględnieniem zmian wybranych parametrów fizycznych tych podłoży, jak i składu
botanicznego roślin. Badania prowadzono zarówno na specjalnie założonych poletkach badawczych, łąkach i
pastwiskach wielkoobszarowych oraz terenach rekreacyjnych. Badania przeprowadzone na poletkach
doświadczalnych pozwoliły stwierdzić, że intensywne użytkowanie badanej darni skutkowało zmianą
parametrów fizycznych gleby. Obliczona na podstawie oporów penetracji zwięzłość rosła istotnie wraz z
intensywnością użytkowania, nie wykazano natomiast wpływu głębokości penetracji na wartości zwięzłości. Na
poletkach doświadczalnych przeprowadzono również badania trakcyjne z zastosowaniem wybranych opon typu
Grass stosowanych w mikrociągnikach wykonujących zabiegi pielęgnacyjne na obiektach trawiastych.
Użytkowanie (ugniecenie darni) powodowało zmiany w składzie botanicznym runi. Wzrost intensywności
użytkowania zawsze skutkował wzrostem udziału procentowego roślin o płytkim systemie korzeniowym.
Poziom użytkowania nie wpływał na wartości generowanych sił trakcyjnych badanych opon, jednak wpływ
użytkowania był zauważalny w przypadku wartości współczynnika siły wzdłużnej. Wzrost obciążenia
pionowego badanych opon doprowadzał zawsze do wzrostu sił trakcyjnych, nie wpływał natomiast na wielkość
współczynnika siły wzdłużnej.
3.
Ocena właściwości trakcyjnych układu koło-podłoże w aspekcie zdolności uciągowych ciągnika jako
uniwersalnego źródła energii – prof. dr hab. Włodzimierz Białczyk
Przeprowadzono badania oceny energetycznej współpracy układu koło napędowe – podłoże rolnicze.
Analizowano zmiany trakcyjności układu w aspekcie zmian poślizgu kół, zmiany obciążenia prostopadłego koła.
Do badań użyto opony o różnych wymiarach geometrycznych i zróżnicowanej rzeźbie bieżnika. Badania
przeprowadzono z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska do badań trakcyjnych w warunkach polowych.
Badania prowadzono na polach uprawnych oraz na drogach leśnych. Badania polowe wykazały, że typ
stosowanej technologii uprawy istotnie wpływa na właściwości trakcyjne badanych opon. Najwyższe wartości
siły i sprawności trakcyjnej oraz współczynnika przyczepności badane opony uzyskiwały zawsze w technologii
siewu bezpośredniego, w pozostałych technologiach uprawy uzyskiwano gorsze wyniki. Zwiększenie obciążenia
koła przyczyniło się do wzrostu sił i sprawności trakcyjnych we wszystkich technologiach uprawy gleby bez
względu na rozmiar i typ stosowanej opony. Maksymalne wartości sprawności trakcyjnej występowały przy
poślizgach z zakresu 2 - 8%, przy czym niższe wartości poślizgów odpowiadających sprawnościom
maksymalnym obserwowano przy wyższym poziomie obciążenia. Wyniki badań przeprowadzonych na drogach
leśnych wykazały, że właściwości trakcyjne badanych opon zależą od typu nawierzchni drogi. Wyższe wartości
sił i sprawności trakcyjnych oraz współczynników przyczepności badane opony uzyskiwały na drodze
utwardzonej.
4.
Ocena skutków oddziaływania techniki na podłoża rolnicze o różnych technologiach uprawy gleby –
dr inż. Anna Cudzik
Przeprowadzono badania dotyczące analizy właściwości gleb uprawianych różnymi technologiami: orkową,
bezorkową i „zerową”. Analizowano takie parametry gleby jak: wilgotność, maksymalne naprężenia ścinające,
zwięzłość, zawartość CO2 w glebie. Badania wykazały, że zastosowanie uproszczeń uprawowych sprzyja
zatrzymywaniu wilgoci w glebie, w uprawie tradycyjnej wilgotność gleby była na ogół najwyższa, natomiast w
przypadku „uprawy zerowej” najniższa. W glebie po orce lub talerzowaniu stwierdzono niższe wartości
5.
7
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
zwięzłości oraz naprężeń ścinających w warstwie objętej zabiegami. Na większych głębokościach parametry te
ulegają znacznemu wzrostowi. Gleba nieuprawiana charakteryzowała się wyższymi wartościami naprężeń
ścinających oraz zwięzłości w powierzchniowych warstwach, natomiast wartości te nie ulegały znacznym
zmianom w warstwach głębszych. Zawartości CO2 w glebie uprawianej różnymi technologiami nie wykazywały
znacznego zróżnicowania. Najwyższą zawartość CO2 obserwowano w glebie nieuprawianej, natomiast najniższe
w glebie uprawianej orkowo.
6.
Optymalizacja technologii otrzymywania chipsów warzywnych o zmodyfikowanym smaku z
zastosowaniem suszenia osmotycznego, konwekcyjnego oraz mikrofalowego w warunkach
obniżonego ciśnienia – dr hab. inż. Adam Figiel
Przeprowadzono 3 grupy badań:
- Odwadnianie chipsów warzywnych metodą osmotyczną:
Chipsy warzywne o różnym kształcie wycięte z miąższu dyni oraz korzeni buraków ćwikłowych. poddano je
suszeniu osmotycznemu z wykorzystaniem soku z malin, aronii oraz pigwowca (dla dyni), w przypadku buraka
użyto soku z surowca. Zastosowano różną temperaturę soków przy stałym stężeniu roztworów. Wyznaczono
czas suszenia poszczególnych próbek oraz kinetykę suszenia osmotycznego. Przeprowadzono ocenę sensoryczną
– intensywności smaku i zapachu oraz akceptowalności produktu. Ocena jakości wysuszonego produktu
obejmowała także wyznaczenie parametrów barwy, zawartości karotenoidów, polifenoli ogółem oraz
właściwości przeciwutleniających. Przeprowadzono także podobne badania, w których substancją osmotyczną
były roztwory soli kuchennej oraz sacharozy.
- Suszenie chipsów buraczanych metodą łączoną:
Chipsy z buraków ćwikłowych odwodnione osmotycznie w zagęszczonym soku jabłkowym z dodatkiem świeżej
mięty. Określono optymalne warunki odwodnienia. Próbki dosuszano następnie metodą mikrofalowopróżniową. Wyznaczono krzywe suszenia dla badanych kształtów oraz przeprowadzono badania właściwości
fizycznych.
- Jakość chipsów z buraków uzyskanych różnymi metodami podsuszania i smażeniem
Świeży oraz podsuszony różnymi metodami materiał smażono w oleju. W ramach badań jakościowych
wyznaczono gęstość, barwę, zawartość tłuszczu oraz właściwości sensoryczne. na podstawie zdjęć
mikroskopowych opisano strukturę wewnętrzną oraz wyjaśniono przyczynę zróżnicowanego stopnia
wchłaniania tłuszczu.
Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych aparatów udojowych na zdolność utrzymania wybranych
parametrów doju przy wahaniach podciśnienia roboczego w instalacji dojarki rurociągowej –dr inż.
Danuta Skalska
W pracy położono uwagę na wpływ różnych rozwiązań konstrukcyjnych aparatów udojowych na zdolność
utrzymania wybranych parametrów doju przy wahaniach podciśnienia roboczego. Po zaprojektowaniu i
wykonaniu stanowiska badawczego przeprowadzono pierwszy etap badań, którego celem była analiza wpływu
sygnałów testowych opisanych wskaźnikami jakości sterowania na zmiany wahań podciśnienia w rurociągu
mlecznym i na zmiany średniego podciśnienia w pierwszym cyklu pulsacji, w trzech następnych cyklach po
wprowadzeniu zakłócenia. Następnie analizowano wpływ wybranego wskaźnika jakości sterowania na zmiany
średniego podciśnienia ssania, masażu, amplitudy podciśnienia ssania, wahania podciśnienia w cyklu po
wprowadzeniu zakłócenia do rurociągu mlecznego przy pracy 6 aparatów udojowych. Wykazano, że, parametry
ciśnieniowe w rurociągu mlecznym nie zależą od ilości powietrza i sposobu wprowadzania zakłócenie do
instalacji, natomiast zależą istotnie od parametrów opisujących zakłócenie – pola powierzchni pod krzywą zmian
podciśnienia w czasie trwania zakłócenia i jej maksymalnej amplitudy.
7.
8. Suszenie drożdży spożywczych – dr inż. Marta Pasławska
W doświadczeniach laboratoryjnych oceniano możliwość wykorzystania płatków owsianych, otrębów
pszennych, siana i słomy jako nośników do utrwalania drożdży Saccharomyces cerevisiae metodą suszenia
mikrofalowo-próżniowego. Stwierdzono, że proces suszenia mikrofalowo-próżniowego przebiegał dwuetapowo.
Poszczególne etapy opisano równaniami matematycznymi.Proces suszenia drożdży Saccharomyces cerevisiae
immobilizowanych na nośnikach spowodował obniżenie liczby aktywnych komórek, jednak żywotność drożdży
po suszeniu była w każdym przypadku wysoka. Aktywność enzymatyczna oceniana na podstawie testu
sacharolitycznego była zróżnicowana dla poszczególnych preparatów – najwyższa dla drożdży suszonych na
nośniku, jaki stanowiły płatki owsiane, a najniższa dla drożdży wysuszonych po inkubacji na słomie. Na
podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że płatki owsiane i siano są znacznie lepszymi nośnikami do
utrwalania drożdży Saccharomyces cerevisiae metodą mikrofalowo-próżniową niż otręby pszenne i słoma.
9. Badanie cech elektrycznych miodu – dr hab. inż. Deta Łuczycka
W pierwszym etapie projektu przebadano 16 rodzajów miodu podzielonych na 4 kategorie w zależności od
terminu zbioru i rodzaju pożytku. Określono cechy chemiczne: zawartość cukrów (fruktozy, glukozy, sacharozy,
maltozy, maltotriozy i oligosacharydów), O2, i pH oraz zawartość suchej masy, popiołów i białka. Spośród cech
8
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
dielektrycznych badano: współczynnik strat dielektrycznych, przenikalność elektryczną względną i
przewodność. W badanym zakresie częstotliwości (500-10000Hz) w miodach późnoletnich i spadziowych
współczynnik strat dielektrycznych wynosił odpowiednio 103,79-8,07 i 94,22-6,91 natomiast dla miodów
wiosennych i wczesno-letnich 51,99-2,88 i 75,64-5,72. Przenikalność elektryczna względna okazała się
najwyższa dla miodów wczesno-letnich (114,35-64,21). Miody spadziowe wyróżniały się wysokim poziomem
przewodności – 778,67 S m-1. Zaobserwowano istotne statystycznie zależności między poziomem maltotriozy a
poziomem zawartości cukrów prostych, białka, popiołu i związków lotnych.
10. Ocena przydatności wybranych substratów pochodzenia rolniczego i przemysłowego do pozyskania
biogazu na przykładzie wybranego powiatu rolniczego - prof. dr hab. Józef Szlachta
Prowadzono badania dotyczące: oceny efektywności pozyskiwania biogazu z odpadów przemysłu rolnospożywczego wytłoków, wywaru, odpadów pochodzenia zwierzęcego (treści żołądka i przedżołądka;
właściwości fizyko-chemicznych substratów i ich przydatność do fermentacji beztlenowej; zastosowanie
dodatków enzymatycznych do zakiszania materiału roślinnego-mozgi trzcinowatej, spartiny preriowej, prosa
rózgowatego.
W ramach badań wykazano, że:badane kiszonki (mozga trzcinowata, spartina preriowa) charakteryzowały się
wysokim uzyskiem biogazu odpowiednio: 505 i 464 ln biogazu/kg s.m.o. przy czym zastosowanie dodatku
silage F 14 zwiększyło znacząco uzysk, odpowiednio: 622 i 542 ln biogazu/kg s.m.o. (odpowiednio o 23,16% i
16,81%); uzysk metanu z mozgi oraz ze spartiny był również wysoki i wynosił odpowiednio: 70,1 % z mozgi
bez dodatku oraz 68,3% z mozgi z dodatkiem Silage F 14. Dla spartiny odpowiednio 67% i 60,2%. Dodatek ma
wpływ na mniejszy uzysk metanu; faza stabilnego wzrostu dla mozgi trzcinowatej z dodatkiem zaczyna się w
26-tym dniu fermentacji, a bez dodatku w 28 dniu. W przypadku spartiny preriowej z dodatkiem faza ta zaczyna
się w 25 dniu, a dla spartiny bez dodatku w 27 dniu; największe nachylenie fazy intensywnego wzrostu ma
krzywa uzysku biogazu z mozgi z dodatkiem enzymatycznym oraz spartiny z dodatkiem; wyraźnie mniejsze jest
nachylenie krzywych uzysku biogazu bez dodatku dla mozgi i spartiny; kiszonki z mozgi trzcinowatej i spartiny
preriowej mogą być wykorzystane z powodzeniem jako surowce stosowane w biogazowniach rolniczych.
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Rola służb doradczych w przemianach rolnictwa i obszarów wiejskich (Projekt badawczy
finansowany przez MNISW nr 2378/B/H03/2008/35) - dr inż. Julian Kalinowski
W ramach projektu zrealizowano następujące tematy badawcze:
- Znaczenie służb doradczych we wdrażaniu programów rolno środowiskowych – prof. dr hab. Barbara
Kutkowska
Instytucja doradztwa rolniczego w Polsce ma podstawowe znacznie we wdrażaniu programów
rolnośrodowiskowych w gospodarstwach. Podstawowym źródłem informacji dla większości rolników o
programach rolnośrodowiskowych są ośrodki doradztwa rolniczego. Informacje te uzyskane zostały przede
wszystkim dzięki kontaktom indywidualnym rolnika z doradcą. Uzyskane od doradców informacje były
podstawą do podjęcia przez rolników decyzji o wprowadzeniu pakietów rolnośrodowiskowych. Zdecydowały o
tym fakcie jednak głównie względy finansowe, czyli możliwość uzyskania dotacji pieniężnych, ale także aspekt
ochrony środowiska i chęć wytwarzania zdrowej żywności. Podstawową formą pracy doradczej są szkolenia
organizowane przez ODR-y. W szkoleniach dotyczących programów rolnośrodowiskowych uczestniczyło
jedynie około połowy respondentów. Przeciętny rolnik uczestniczył w 2-3 szkoleniach trwających 11-20 godzin.
Duże znaczenie w prawidłowym wdrażaniu pakietów rolnośrodowiskowych mają kontakty bezpośrednie rolnika
z wyspecjalizowanym doradcą.
Publikacje:
Kutkowska B. 2011. Rola służb doradczych we wdrażaniu programów rolnośrodowiskowych, Roczniki
Naukowe SERiA, XIII, 4, 96-100.
1.
2. Doradztwo rolnicze a rozwój lokalny - dr inż. Julian Kalinowski
Przeprowadzone badania wykazały, że funkcjonowanie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we
Wrocławiu stanowi ważny element inspirowania i wspierania aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na
rzecz rozwoju lokalnego. Do atutów państwowych jednostek doradztwa rolniczego, ułatwiających im działania
wspierające rozwój lokalny, należą m.in.: ustawowe umocowanie ich zadań w tym zakresie, dobre rozlokowanie
w terenie i w związku z tym znajomość problemów i potrzeb lokalnych, wykwalifikowana i doświadczona kadra
doradców wysoko oceniana przez klientów doradztwa, współpraca z rozmaitymi podmiotami szczebla lokalnego
i ponadlokalnego.
Publikacje:
Kalinowski J. 2011. Doradztwo rolnicze a rozwój lokalny. Wybrane aspekty. [w:] Gospodarka lokalna w teorii i
praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 179, 162-171.
3.
Wykorzystanie Internetu w pozyskiwaniu informacji rolniczych - dr inż. Julian Kalinowski
9
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
W hierarchii różnych źródeł informacji rolniczej Internet zajmuje jednak dopiero trzecią pozycję po prasie
fachowej, doradcach Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i telewizyjnych programach
rolniczych. Wynika to zarówno ze słabego stanu posiadanych przez rolników umiejętności w zakresie obsługi
komputera, jak i ciągłego uznania dla tradycyjnych form i środków przekazu informacji. Do najważniejszych
informacji poszukiwanych przez większość rolników w Internecie należą informacje technologiczne, rynkowe i
o stanie pogody. Udział rolników sięgających po te informacje z Internetu zwiększa się wraz ze wzrostem
powierzchni gospodarstw.
Publikacje:
Kalinowski J., Prymon K. 2011. Znaczenie Internetu jako źródła informacji rolniczych. Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XIII, 2. 186-190.
Kapitał ludzki na przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce (Projekt
badawczy N N114 186738 finansowany przez MNISW) - dr inż. Henryk Łabędzki
Respondenci wskazywali na duże znaczenie organizacji pozarządowych dla społeczności lokalnych, jednakże
znajomość tych organizacji, jak i czynny w nich udział nie były powszechne. Ankietowani znacznie lepiej
oceniali pracę urzędników gmin niż radnych. W poszczególnych formach współpracy sąsiedzkiej uczestniczyło
zaledwie od kilku do kilkunastu procent mieszkańców wsi. Najczęściej występującą formą współpracy było
wspólne organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Badana ludność wykazywała
nieufność wobec obcych osób oraz zaniepokojenie wzrostem ich napływu w ostatnich latach. Wyzwaniem dla
obszarów przygranicznych jest potrzeba zwiększenia otwartości ludności wobec obcych osób i kultur. Jest to
warunek niezbędny optymalnej komunikacji i interakcji społecznej na tym stykowym obszarze.
Publikacje:
Łabędzki H. Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich powiatu Żary. Roczniki Naukowe SERiA, XIII,
2, 284-289.
4.
Mechanizacja małych gospodarstw rodzinnych na Dolnym Śląsku (Projekt badawczy N N313
313034finansowany przez MNISW) – dr inż. Tomasz Szuk,
Badana zbiorowość 18 gospodarstw charakteryzuje się zbyt wysokim poziomem umaszynowienia, przy
stwierdzonym niewielkim ich wykorzystaniu rocznym powoduje niepotrzebny wzrost kosztów utrzymania i
kosztów jednostkowych eksploatacji. Posiadany sprzęt techniczny pomimo przeciętnego deklarowanego zużycia
na poziomie 40% jest w znacznej mierze przestarzały technicznie i technologicznie. Inwestycje maszynowe w
badanych gospodarstwach nie pozwalają na poprawę jakości parku maszynowego i uniemożliwiają dyfuzję
postępu technicznego oraz technologicznego do tych jednostek.
Publikacje:
Szuk T. 2011.Mechanizacja małych gospodarstw rodzinnych na Dolnym Śląsku, Roczniki Naukowe SERiA, 13,
2, 483-488.
5.
Perspektywy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Dolnego Śląska - dr inż. Hanna
Adamska (praca habilitacyjna)
Przeprowadzone badania nad zmianami uwarunkowań środowiskowych obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku
w okresie 1998-2007, z wykorzystaniem wskaźników zrównoważonego rozwoju dla ładu środowiskowego,
pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:1.Średnia syntetyczna wartość wskaźnika ekologizacji
planowania przestrzennego w poszczególnych regionach funkcjonalnych obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku
w okresie 1998-2007 wykazywała charakter rosnący, ale nie przekroczyła 0,450 pkt. Odmienne zjawisko miało
miejsce jedynie w regionie IV, gdzie wartość wskaźnika obniżyła się w stosunku do roku wyjściowego. 2. Duże
rozpiętości wskaźnika charakteryzującego ekologizację planowania przestrzennego występowały wewnątrz
poszczególnych regionów, co przedkładało się na wartości minimalne (poniżej 0,100 pkt) oraz maksymalne
(powyżej 0,900 pkt). 3.Średnia wartość syntetycznego wskaźnika dla dziedziny jakość wód wynosiła ponad
0,600 pkt, a maksymalne wartości w przypadku niektórych regionów (Region I) były zbliżone do jedności.
Świadczy to o poprawie stanu wód na tych obszarach oraz o likwidacji nielegalnych odprowadzeń ścieków.
4.Średni syntetyczny wskaźnik uwarunkowań środowiskowych ujmujący wszystkie analizowane cechy nie
wykazał zróżnicowań w przestrzeni województwa dolnośląskiego.
Publikacje:
Adamska H. 2011. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska na obszarach wiejskich południowo-zachodniej
Polski. Roczniki Naukowe SRRiA, XIII, 4, 7-12.
6.
Ubezpieczeniowa składka zaufania w zależności od wybranego kryterium optymalizacyjnego
(Projekt badawczy MNiSW nr 4526/B/H03/2011/40 - dr hab. Helena Jasiulewicz
Przyjęcie symetrycznej funkcji straty przy wyznaczaniu składki zaufania oznacza, że przeszacowanie i
niedoszacowanie składki o tą samą wartość ma takie samo znaczenie. W praktyce ubezpieczeniowej obie
sytuacje prowadzą do różnych konsekwencji finansowych. Zaproponowano i przeanalizowano niesymetryczne
7.
10
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
funkcje straty takie, jak Linex, Entropy, Stein. Dla niesymetrycznej funkcji straty Linex wyznaczono składkę
zaufania i porównano ją ze składką wyznaczoną przy zastosowaniu kwadratowej funkcji straty.
Modele rozwoju wielofunkcyjnych obszarów wiejskich i jakość życia na obszarach wiejskich - prof.
dr hab. Barbara Kutkowska, dr Mirosław Struś, dr inż. Henryk Łabędzki, mgr inż. Tomasz Pilawka
Opracowano osiem modeli rozwoju wielofunkcyjnych obszarów wiejskich na Dolnym Śląsku. Jako podstawę
konstrukcji modeli przyjęto dynamikę i poziom urbanizacji tych obszarów oraz ich wielofunkcyjność. Na
podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono 68 gmin spełniających kryterium wielofunkcyjności, które
następnie przypisano do jednego z ośmiu modeli rozwoju. Modele te dostosowano do warunków w jakich
funkcjonują dane gminy, z uwzględnieniem ich zróżnicowania. Wypracowane propozycje opierają się na
założeniu, że należy tworzyć (adekwatne do lokalnych możliwości) warunki rozwoju sprzyjające podnoszeniu
poziomu rozwoju i życia obszarów peryferyjnych tak aby ograniczać ich marginalizację. Opracowane modele
koncentrują się na endogenicznych czynnikach rozwoju i starają się wykorzystać potencjał tkwiący w samych
obszarach. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wymaga aktywnych działań wspierających ze strony
samorządu terytorialnego zarówno na poziomie regionu jak i gminy. Samorząd powinien zwłaszcza tworzyć
warunki dla rozwoju przedsiębiorczości (np. poprzez instytucje otoczenia biznesu) oraz inwestować w szeroko
pojętą infrastrukturę, w tym społeczną. Z przeprowadzonych badań otrzymano rozkład gmin, który można
porównać do układów typu rdzeń-peryferie (core and peripheries). Dowiedziono, że obszary wiejskie położone
w bliskim sąsiedztwie metropolii lub aglomeracji miejskich charakteryzują się wysokim poziomem życia.
Pozostałe gminy występujące na peryferiach województwa, często w rejonach oddalonych, słabo
skomunikowanych charakteryzowały się znacznie niższym poziomem życia niż pozostałe.
Publikacje:
Kutkowska B., Łabędzki H., Struś M. 2011. Modele rozwoju wielofunkcyjnych obszarów wiejskich na
przykładzie Dolnego Śląska. Wieś i Rolnictwo. IRWiRol PAN, Warszawa, 2(151), 76-98.
Pilawka T. Wijatyk B. 2011. Poziom życia na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. Roczniki Naukowe SERiA,
XIII, 3, 250-254.
8.
9. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich – dr inż. Izabela Kurtyka, dr inż. Julian Kalinowski
W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę określenia sylwetki – profilu osobowego rolników – właścicieli
indywidualnych gospodarstw rolnych, którzy poprzez działalność agroturystyczną poszukują swej
samowystarczalności ekonomicznej. Badania wykazały iż świadczenie usług agroturystycznych wiąże się z
posiadaniem wielu umiejętności. Do bardziej istotnych należy przedsiębiorczość rolników co przekłada się na
chęć do zdobywania wiedzy i kwalifikacji z zakresu świadczenia usług turystycznych, podejmowania wielu
aktywności gospodarczych (dla wielu z badanych kwaterodawców produkcja rolnicza i agroturystyczna nie była
jedynym źródłem dochodu), a także umiejętnym wykorzystaniu posiadanych zasobów (walory turystyczne,
wolne pomieszczenia) w celu pozyskania środków pieniężnych. W badaniach wykazano, że samorząd
terytorialny dysponuje instrumentami, za pomocą których może rozwijać gospodarkę turystyczną na poziomie
lokalnym.
Publikacje:
Kurtyka I. 2011. Właściciele gospodarstw agroturystycznych na Dolnym Śląsku – profil l usługodawców.
Roczniki Naukowe SERiA, XIII, 3, 158-162.
Struś M., Kalinowski J. 2011. Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój turystyki w gminie. [w:]
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Nr 179. 154-161,
10. Koncepcja zaprojektowania i wdrożenia produktu regionalnego „wołowina sudecka” na obszarach
ONW Sudety” (Projekt badawczy MNISW nr 24/9-R/2010/G) –prof. dr hab. Bożena Tańska – Hus,
dr inż. Stanisław Minta, dr Marek Nowak
Wstępne wyniki badań rynkowych wskazują na potrzebę wprowadzenia do praktyki gospodarczej wysokiej
jakości wołowiny i cielęciny pochodzącej z obszaru Sudetów oraz jej wyróżnienia na tle innych produktów np.
poprzez zaznaczenie lokalnego charakteru i unikatowych walorów Sudetów mających wpływ na wysoką wartość
mięsa pozyskiwanego z bydła tam żyjącego. Potencjał przyrodniczy i rolniczy pozwala na rozwijanie chowu i
hodowli bydła mięsnego, natomiast dużym problemem jest odpowiednie zorganizowanie łańcucha
dystrybucyjnego od rolnika, przez ubój i wstępne przetwórstwo, oraz gastronomię. W projekcie przyjęto
założenie, że najlepszą drogą na osiągnięcie sukcesu rynkowego będzie współpraca pomiędzy rolnikami,
przetwórcami i gastronomią, ponieważ docelowymi odbiorcami finalnymi mają być turyści i kuracjusze
odwiedzający rejon sudecki i dla których nie będzie problemem relatywnie wysoka cena za proponowany
produkt żywnościowy.
Publikacje:
Minta S. 2011.Wykorzystanie marki regionalnej w praktyce przedsiębiorstwa agrobiznesu. Roczniki Naukowe
SERiA, XIII, 3, 204-209.
Minta S. 2011. Produkcja i dystrybucja żywności ekologicznej w alternatywnych kanałach podaży. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, Ekonomiczne Problemy Usług,74, 145-154.
11
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
11. Badania nad siłą ekonomiczną gospodarstw rolnych – dr inż. Tomasz Berbeka, dr inż. Jan Spiak
W warunkach funkcjonowania w UE gospodarstwa rolne w istotny sposób zmieniły poziom siły ekonomicznej.
Zmiana struktury ekonomicznej gospodarstw następuje ze zmiennym nasileniem w zależności od jego obszaru,
typu produkcyjnego i zróżnicowania regionalnego na poziomie województwa. Badania przeprowadzone na
terenie Dolnego Śląska w roku 2011 pozwolą na dokonanie oceny faktycznego wpływu obciążeń podatkowych
produkcji rolniczej, jak również wpływu reformy KRUS na dochody indywidualnych gospodarstw rolnych.
Wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie wpłynie na zmniejszenie obecnych obciążeń podatkowych
gospodarstw oraz umożliwi określenie faktycznej sytuacji finansowej w gospodarstwach rolnych. W oparciu o
metodę analizy statystycznej dokonano oceny dynamiki zmian w latach 2007-2009 podmiotów gospodarczych
działających w Sekcji-A na tle ogółu firm w gospodarce narodowej. Wyniki badań wykazały, że dynamika
zmian liczby podmiotów w Sekcji rolnictwo, łowiectwo i rybactwo miała podobny charakter jak w całej
gospodarce, a dominującymi formami działalności były mikro-przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby
fizyczne.
Publikacje:
Berbeka T. 2011. Wyniki produkcyjno - ekonomiczne indywidualnych gospodarstw rolnych położonych w
regionie sudeckim, Roczniki Naukowe SERiA, XIII, 3, 29-33.
Spiak J. 2011. Zmiany struktur podmiotów gospodarczych w agrobiznesie. Roczniki Naukowe SERiA, XIII, 1,
358 – 362.
12. Ekologizacja rolnictwa i ochrona środowiska – dr hab. Maria Golinowska prof. nadzw., dr Krzysztof
Rutkiewicz, dr Kamila Kwaśnicka
Badania dotyczące ekologizacji rolnictwa zostały poszerzone o określenie kierunków produkcji. Gospodarstwa
ekologiczne Dolnego Śląska charakteryzują się tym iż w 80% gospodarstw głównym kierunkiem produkcji są
łąki i pastwiska we wszystkich regionach funkcjonalnych. Rozwój gospodarstw ekologicznych świetnie wpisuje
się w system rolnictw alternatywnego. Rolnictwo to zakwalifikowane została przez Komisję Europejską do
systemu realizującego filozofię i wymogi rozwoju zrównoważonego Analizując kierunki produkcji w rolnictwie
ekologicznym i utrzymującą się tendencję nie tylko na Dolnym Śląsku trudno będzie zachować równowagę w
strukturze organizacji gospodarstw ekologicznych.
Wspólnotowe uregulowania dotyczące ochrony środowiska pociągają za sobą konieczność ponoszenia
znacznych nakładów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Udzielanie pomocy publicznej,
stanowiącej finansowe wsparcie dla przedsiębiorstw dostosowujących prowadzoną działalność do regulacji
wynikających z prawa ochrony środowiska, jest niezbędne z uwagi na wysokie koszty realizowanych inwestycji
i innowacji proekologicznych. Ograniczone możliwości finansowe przedsiębiorstw w tym zakresie stanowią
istotną barierę przy podejmowaniu tego rodzaju przedsięwzięć. Państwa członkowskie uczestniczą w programie
przekierowania udzielanej pomocy publicznej na cele horyzontalne. Trend ten jest zasadniczo rezultatem
przyznawania coraz większych środków na ochronę środowiska i rozwój regionalny, a w mniejszym stopniu
determinuje go także finansowe stymulowanie prac badawczo-rozwojowych, pomoc na rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw oraz pomoc na zatrudnienie i szkolenia pracowników.
Zagadnieniem, które wymagało szczególnej analizy była problematyczna kwestia charakteru kar pieniężnych i
opłat podwyższonych uregulowanych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Istotne znaczenie miało ponadto
ukazanie błędów obecnych w polskojęzycznym tekście dyrektywy 2004/35/WE, jak również wybranych
aspektów jej implementacji oraz uchybień towarzyszących transpozycji wskazanej wyżej dyrektywy do
polskiego porządku prawnego.
Publikacje:
Golinowska M. 2011. Produkcja w gospodarstwach ekologicznych Dolnego Śląska Roczniki Naukowe SERiA,
XIII, 3, 88-93.
Golinowska B, Kutkowska B. Berbeka T. 2011.Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a zrównoważony
rozwój rolnictwa na przykładzie Dolnego Ślaska /w/ Implementacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju, Wyd.
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 148-180.
Rutkiewicz K. 2011 Prawno-ekonomiczne aspekty udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska w
krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, 13, 4, 148-153.
13. Zarządzanie organizacjami spółdzielczymi w gospodarce rynkowej Polski i krajów UE i procesy
integracyjne dr hab. Danuta Mierzwa prof. nadzw., mgr inż. Małgorzata Krotowska
W gospodarce krajów UE spółdzielczość zajmuje ważne miejsce i należy do popieranych form gospodarowania.
W Polsce należałoby podjąć wszelkie działania mające na celu rozwój tego sektora gospodarki. Jest on możliwy,
jeśli przedsiębiorstwa spółdzielcze przyswoją takie formy współczesnej przedsiębiorczości jak: marketing,
controlling, kierowanie menedżerskie, umiejętne gromadzenie i wykorzystanie kapitału. Prowadzone w roku
2011 badania miały na celu zbadanie poziomu zorganizowania się rolników w grupy producentów rolnych w
Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego. Zaledwie 2% producentów jest członkami
GPR, jednakże zauważyć należy tendencje wzrostową, zarówno w liczebności grup ogółem, ilości ich członków
12
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
jak również rodzajów produktów dla których grupy powstają. Corocznie w Polsce powstają średnio 64 nowe
grupy. Wzrost w tworzeniu się grup zaobserwować można było w latach po akcesyjnych. Uzasadnieniem może
być fakt dopłat przeznaczonych dla grup producenckich w ramach pierwszej i drugiej edycji PROW. Udział grup
utworzonych do 2005 roku trwale działających do końca 2010 roku wynosi 52%. Proces tworzenia GPR jest
bardzo zróżnicowany geograficznie. Najwięcej omawianych podmiotów powstaje w centralnej i zachodniej
części kraju, natomiast w regionach wschodnich zrzeszanie się rolników jest niewielkie.
Publikacje:
Mierzwa D. 2011- The development and importance of cooperative companies in the national economy of the
EU countries. (w) Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises – pod red.
naukową Stefana Lachiewicza i Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 235255.
Mierzwa D. 2011. Działalność największych grup spółdzielczych w Europie. Roczniki Naukowe SERiA, XIII, 2,
320-324.
Mierzwa D. 2011. Zastosowanie rachunku marginalnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym. Wyd.
UP w Poznaniu - Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(21), 61-70.
Krotowska M. 2011. Proces organizowania się polskich rolników w grupy producenckie, Roczniki Naukowe
SERiA, XIII, 2, 246-250.
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
1. Taksonomia i ekologia ramienic (Characeae) – dr Jacek Urbaniak
W minionym roku zakończono część badań taksonomicznych w obrębie rodziny Characeae polegającej na
analizie morfologicznej oospor z rodzajów Chara, Nitella, Nitellopsis i Lychnothamnus. Oospory poddano
dwojakiej analizie: 1) zmienności rozmiarów (zmienność morfometryczną) oraz 2) zmienności ornamentacji
ściany zewnętrznej za pomocą mikroskopu skaningowego. Obie cechy są istotnym elementem opisującym
zmienność wewnątrzgatunkową i międzygatunkową, a co za tym idzie mają duże znaczenie taksonomiczne. W
wyniku badań opisano i udokumentowaną zmienność wszystkich gatunków z wymienionych wyżej rodzajów
występujących na terenie Polski (30) oraz wyznaczono istotne statystycznie korelacje podobieństwa pomiędzy
niektórymi gatunkami.
W ramach pracy dokonano też krytycznej analizy klasyfikacji systematycznej w obrębie rodziny Characeae,
potwierdzając istnienie raczej wielu drobnych taksonów z licznymi gatunkami krytycznymi (formami
przejściowymi), aniżeli kilku tzw. gatunków zbiorowych z licznymi formami i odmianami morfologicznymi, co
proponowali wcześniej niektórzy autorzy. Prace będą kontynuowane w oparciu o markery molekularne.
W wyniku kilkuletnich prac zespołowych, dokonano ponadto krytycznej analizy rozmieszczenia i występowania
przedstawicieli rodziny Characeae na Lubelszczyźnie. Analiza występowania - wykonana w oparciu o materiały
historyczne (zielnikowe) oraz współczesne - potwierdza negatywne zmiany zachodzące w występowaniu flory,
będące następstwem działań antropogenicznych. Zmiany w rozmieszczeniu udokumentowane są na mapach.
Opublikowana praca jest jedną z cyklu zaplanowanych prac dokumentujących florę ramienic Polski.
Publikacje:
Urbaniak J. 2011. A SEM and light microscopy study of the oospore wall ornamentation in Polish charophytes
(Charales, Charophyceae) – genus Chara. Nova Hedwigia 93 (1-2): 1-28.
Urbaniak J. 2011b. A SEM study of the oospore wall ornamentation in Polish charophytes (Charales,
Charophyceae) – genus Lychnothamnus, Nitella and Nitellopsis. Nova Hedwigia 93 (3): 537-549.
Urbaniak J., Sugier P. Gąbka M., 2011. Charophytes of the Lubelszczyzna region (Eastern Poland) Acta. Soc.
Bot. Pol. Vol. 80, No. 2: 159-168.
Urbaniak J., Langangen A., Van Raam J. 2011. An SEM study of the oospore wall ornamentation in the genus
Tolypella (Charales, Charophyceae). Abstrakt: [w] Matuła J., Richter D., Urbaniak. J. The past, present, future
of phycological research. Its signification for Man and environment protection”. Wrocław –Pawłowice, Poland,
19-21 May 2011. p. 197.
Urbaniak J. 2011. Taxonomic reexamination of Charophytes (sect. Hartmania) based on morphological and
molecular data. Fifth European Phycological Congress, Rodes-Grece 4-9 Sept. 2011.
Właściwości ekologiczne i skutki ekspansji czeremchy amerykańskiej Prunus serotina Ehrh. w
wybranych fitocenozach leśnych - dr inż. Aleksandra Halarewicz
Celem pracy było określenie wpływu czynników zewnątrz- i wewnątrzpopulacyjnych na wzrost i rozwój
populacji P. serotina w różnych fitocenozach leśnych. Kolejnym zagadnieniem analizowanym w ramach
powyższego opracowania była charakterystyka zmian zachodzących w ekosystemach leśnych zdominowanych
przez czeremchę amerykańską. Badania prowadzono w latach 2008-2010 w Parku Krajobrazowym „Dolina
Jezierzycy” na terenie Nadleśnictwa Wołów (Dolny Śląsk). Na wybranym terenie w pięciu typach siedliskowych
lasu wytypowano łącznie 13 obiektów badawczych, zawierających zróżnicowane pod względem zagęszczenia
populacje P. serotina.. Niezależnie od głównego kierunku badań, prowadzono również badania entomologiczne
i mikologiczne czeremchy amerykańskiej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że spośród
2.
13
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
pięciu typów siedliskowych lasu, bór mieszany świeży i las mieszany świeży stwarzają najlepsze warunki do
naturalnego odnawiania się populacji P. serotina. Pomimo szerokiej amplitudy ekologicznej omawianej rośliny
w odniesieniu do żyzności podłoża, występowanie P. serotina w lesie mieszanym wilgotnym prawdopodobnie
jest ograniczone przez silne uwilgotnienie gleby. W borze mieszanym wilgotnym silnie rozwinięta warstwa
zielna, a w borze sosnowym świeżym warstwa mszysta, ograniczają rozprzestrzenianie się czeremchy
amerykańskiej.
Publikacje:
Halarewicz A., Jackowski J.W. 2011. Leaf damage of the black cherry, Prunus serotina Ehrh., by the leaf beetle,
Gonioctena quinquepunctata Fabr.: an accidental foraging on a neophytic host, or an established trophic link?
Polish Journal of Ecology 59(3): 587-595.
Halarewicz A. 2011. Odnawianie się czeremchy amerykańskiej, Prunus serotina Ehrh., na siedliskach borowych.
Sylwan 155(8): 530-534.
Halarewicz A. 2011. Przyczyny i skutki inwazji czeremchy amerykańskiej Prunus serotina w ekosystemach
leśnych. Leśne Prace Badawcze 72(3): 267-272.
Halarewicz A., Pląskowska E. 2011. Czeremcha amerykańska Prunus serotina Ehrh. gospodarzem Monilinia
seaveri (Rehm) Honey. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 562: 65-70.
Halarewicz A. 2011. Czeremcha amerykańska. Las Polski 19: 18-21.
Halarewicz A. 2011. Tissue localization of the condensed tannins in the leaves of the black cherry, Prunus
serotina Ehrh. EJPAU 14 (4): #01
3.
Badania ekologiczne inwazyjnych chwastów z rodzaju Fallopia spp. i Heracleum spp. w warunkach
ekosystemu miejskiego - dr hab. Teresa Brej, mgr Justyna Sołtysiak
W 2011 roku przeprowadzono graficzną analizę danych dotyczących rozmieszczenia chwastów z rodzaju
Fallopia na terenie Wrocławia. Wykorzystano tutaj metodę kartowania, wyznaczając jako pole badawcze
kwadrat o wymiarach 1000 m x 1000 m. Łącznie wytyczono 340 kwadratów. W każdym z pól obliczono liczbę
skupień oraz powierzchnię klonalnych kęp Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis i Fallopia × bohemica.
Obecność wszystkich przedstawicieli z rodzaju Fallopia stwierdzono w 79 polach badawczych, czyli na ponad
23% powierzchni miasta. Najliczniej występował rdestowiec japoński, którego skupiska zlokalizowano w 53
kwadratach, stanowiących ponad 15,5% powierzchni obszaru badań. Kępy Fallopia japonica rozproszone były
niemal we wszystkich częściach Wrocławia, z wyjątkiem północnych i skrajnie zachodnich terenów. Drugi z
rdestowców – rdestowiec sachaliński występował sporadycznie. Najwięcej kęp Fallopia sachalinensis
zlokalizowano w południowo- wschodniej części miasta. Oceniono również kumulację wybranych metali
ciężkich (Cd, Cr, Fe, Pb i Zn) w pędach i częściach podziemnych u dwóch gatunków rdestowców (Fallopia
japonica i F. x bohemica), pochodzących z terenu dwóch aglomeracji: Wrocławia i Pragi. Stężenie metali w
kłączach rdestowca japońskiego było znacznie wyższe niż u rdestowca pośredniego. Spośród badanych metali na
szczególną uwagę zasługuje chrom; pomimo, iż w podłożu poziom Cr nie przekraczał zawartości naturalnej –
rdestowce zgromadziły wyjątkowo duże ilości tego pierwiastka.
Publikacje:
Sołtysiak J., Berchová–Bímová K., Vach M., Brej T. 2011. Heavy metals content in the Fallopia genus in
Central European Cities - study from Wroclaw and Prague. Acta Botanica Silesiaca 7: 209 - 218
Sołtysiak J.2011. Biologia populacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden.) na terenie
Siechnic. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Wielofunkcyjność badań w rolnictwie i
leśnictwie”. Kraków , p. 73
4. Badania ekologiczne mszaków (Bryophyta) – dr hab. Ewa Fudali, prof. nadzw.
W roku 2011 przeprowadzono badania florystyczno-ekologiczne w 15 parkach zlokalizowanych na terenie
Wrocławia. Badania te stanowią kolejny etap zaplanowanych długoletnich obserwacji nad zmianami w
strukturze gatunkowej i przestrzennej brioflory współczesnego miasta, które maja odpowiedzieć na następujące
pytania: czy gatunki mszaków utrzymują się w miastach czy też może ustępują z nich pod wpływem stałej presji
urbanizacyjnej, czy trwają na stałych stanowiskach, czy też może przemieszczają się lub rozprzestrzeniają ? Czy
pojawiają się nowe gatunki i jaka jest ich ekologia?
Wyniki (skład gatunkowy) uzyskane w 2011 porównano z danymi zgromadzonymi w roku 2000 oraz 2006.
Stwierdzono, że w okresie 11 lat brioflora parków Wrocławia ulegała niewielkim zmianom ilościowym oraz
zauważalnym zmianom jakościowym. W okresie 2000-2011 zaobserwowano łącznie występowanie 13
gatunków nie zarejestrowanych w roku 2000, a z liczby 64 gatunków odnotowanych w roku 2000, w roku 2011
nie odnaleziono ponownie 8.
Publikacje:
Fudali E. 2011. Materiały do flory mchów Kotła Wielkiego Stawu w Karkonoszach. Przyr. Sudetów 14: 7-16.
Wójcik G., Fudali E. 2011. Nowe stanowiska mchu świetlanki długoszowatej Schistostega pennata (Hedw.)
Web. et Mohr w Górach Stołowych (Sudety Środkowe). Przyr. Sudetów 14: 3-6.
Popiela A., Fudali E., Łysko A. 2011. Changes in the vegetation of „Wrzosiec” mire in 1991-2009 (Western
Pomerania). Biodiversity Research and Conservation 21: 49-54.
14
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Fudali E. 2011. Bryo-chorological analysis of the changes in the moss flora of Karkonosze glacial cirques
during XX century. Rocz. AR Pozn. 390, Bot.- Stec. 15: 105-121.
Fudali E. 2011. Zmiany zachodzące współcześnie w brioflorze miast – na przykładzie parków Wrocławia
(obserwacje z lat 2000, 2006, 2011). Acta Bot. Siles. 6: 63-77
W roku 2011 pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Matuły pracownicy Katedry (dr inż. Dorota
Richter, dr Jacek Urbaniak) zorganizowali XXX Międzynarodową Konferencję Naukową Polskiego
Towarzystwa Fykologicznego pt. „Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość badań fykologicznych. Ich
znaczenie dla człowieka i ochrony środowiska”
W konferencji udział wzięło 107 osób, w tym 35 z ośrodków zagranicznych (z Chin, Czech, Finlandii,
Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii). We Wrocławiu
odbyło się 30-te, jubileuszowe spotkanie algologów (zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Fykologicznym),
obejmujące 7 sesji referatowych i 2 posterowe. Wygłoszono 41 referatów oraz zaprezentowano 72 postery.
Rocznicowy charakter konferencji stanowił okazję do przypomnienia najważniejszych osiągnięć oraz
podsumowania działalności Polskiego Towarzystwa Fykologicznego. Zaprezentowano m.in. osiągnięcia
polskich algologów na tle badań światowych, jak też ich zasługi dla rozwoju ogólnej wiedzy o pro- i
eukariotycznych glonach. Istotnym celem konferencji była też wymiana informacji na temat współczesnych polskich i światowych dokonań w dziedzinie fykologii oraz określenie i wytyczenie kierunków badań nad
sinicami i glonami. Prezentowane na konferencji prace dotyczyły: postępów w taksonomii i poznaniu
zmienności prokariotycznych i eukariotycznych glonów (w oparciu o badania molekularne i morfologiczne),
bioróżnorodności, struktury i strategii życiowych glonów - w powiązaniu z warunkami ekologicznymi i
rozmieszczeniem geograficznym, a także reakcji zbiorowisk sinic i glonów na czynniki stresowe (problem
odporności na toksyczne substancje).
Publikacje:
Matuła J. Richter D., Urbaniak J.,(eds) 2011. Book of Abstract 30th International Conference of the Polish
Phycological Society, Wrocław-Pawłowice, Poland, 19-21-May 2011, 232 pp.
5.
Badania florystyczno-stratygraficzne torfowisk – dr hab. Klara Tomaszewska, prof. nadzw., dr inż.
Magda Podlaska, dr Anna Koszelnik – Leszek, mgr inż. Katarzyna Kołodziejczyk
Przeprowadzone badania dotyczyły kompleksu torfowisk niskich znajdujących się niedaleko Miękini (ok. 30 km
od Wrocławia). W obrębie badanego kompleksu bagiennego występują trzy obiekty różniące się składem
gatunkowym: (1) teren zdegradowany z powodu nieudanej introdukcji olchy Alnus glutinosa, (2) łąka kośna
bagienna sporadycznie wykorzystywana, (3) typowe fitocenozy torfotwórcze. Ogółem rozpoznano 77 gatunków
należących do zbiorowisk z 11 klas fitosocjologicznych, z czego ponad połowę stanowią przedstawiciele klasy
Molinio-Arrhenatheretea. Na obszarze niezalesionym wyróżniono 5 fitocenoz – w tym 4 zaliczane do
torfotwórczych i jedna typowa dla łąk pobagiennych (Alopecuretum pratensis). Analiza wymagań siedliskowych
wykazała, iż większość gatunków wykazuje zbliżone wymagania ekologiczne. W części zalesionej pojawiają się
taksony o szerszej skali ekologicznej np. Polygonum bistora L., Carem hirta L., Plantago lanceolata L.
Publikacje:
Tomaszewska K., Kołodziejczyk K., Podlaska M. 2011. Influence of human activity on diversity of peatland
phytocenosis in Miękinia near Wrocław. Archives of Environmental Protection, vol. 37, 2: 81 – 92.
Koszelnik-Leszek A., Tomaszewska K., Czak M. 2011. Natural and environmental values and dangers of
ecological areas “Ścinawskie Swamps”. Archives of Environmental Protection, vol. 37, 1: 33-42.
Tomaszewska K., Bogdańska A. 2011. Zróżnicowanie florystyczne wybranych alei gmin: Namysłów,
Świerczów oraz Domaszowice na Dolnym Śląsku. Architektura Krajobrazu. (Landscape Architecture), 1(30):2731.
Kołodziejczyk K., Tomaszewska K., Pieprzka R. 2011. Zawartość chromu w poziomach gleby organicznej w
rejonie Legnicy. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 48: 204-209.
6.
Ekologiczne badania roślin z obszarów serpentynitowych na Dolnym Śląsku – dr hab. Ludwik
Żołnierz
Badano dwa aspekty ekologicznej roli traw w roślinności muraw kserotermicznych na dolnośląskich
serpentynitach. Pierwszy dotyczył znaczenia poszczególnych gatunków traw w sukcesji ekologicznej roślinności
murawowej - od stadiów pionierskich, przez dojrzałe - po zdegradowane w wyniku rozwoju skupisk gatunków
ekspansywnych, przede wszystkim Calamagrostis epigejos. W toku analiz opartych o hierarchiczną klasyfikację
aglomeracyjną, dominujące gatunki traw okazały się gatunkami różnicującymi roślinność wyróżnionych stadiów
sukcesyjnych. Drugi aspekt badań dotyczył specyfiki pobierania przez rośliny muraw pierwiastków
decydujących o odrębności siedlisk serpentynitowych. Badanych sześć gatunków traw w porównaniu z ziołami
dwuliściennymi gromadzą niższe ilości magnezu wapnia i niklu, lecz jednocześnie w większości wykazują
wyższe koncentracje chromu. Ponadto, w przeglądowym artykule przedstawiono szeroki opis historii badań
flory i roślinności Masywu Ślęży - od XVIII w. po współczesność. Scharakteryzowana została szata roślinna
7.
15
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Masywu, a także przedstawiono główne współczesne problemy jej ochrony. Praca zawiera obszerną bibliografię
obejmującą ponad 60 pozycji autorów niemieckich od XVIII w. i powojennych polskich.
Publikacje:
Żołnierz L. 2011. The role of grasses in the ecology of dry grasslands occurring on Polish serpentines. W: Frey
L. (ed.) Advances in grass biosystematics. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków,
87-97. ISBN: 978-83-62975-02-0
Żołnierz L. 2011. Szata roślinna Masywu Ślęży – historia poznania, stan zachowania, problemy ochrony. W:
Kunicki W., Smereka J. (red.): Ślężańskie Światy. Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe,29-40. ISBN 978-83-7432-721-3
Zbiorowiska roślinne nieużytkowanych łąk pobagiennych na Dolnym Śląsku – ich przemiany oraz
wartość gospodarcza i przyrodnicza - dr inż. Magda Podlaska
Na Dolnym Śląsku przeanalizowano 6 kompleksów łąk pobagiennych, pierwotnie będących użytkami zielonymi,
a obecnie nieużytkowanych lub użytkowanych ekstensywnie. Ze względu na korzystniejsze warunki
wilgotnościowe, rowy melioracyjne w obrębie badanych łąk stanowią refugia pozwalające przetrwać roślinności
torfowiskowej. Podobnie, jak na otaczających je łąkach pobagiennych, dominują w nich fitocenozy i gatunki
charakterystyczne dla klas Phragmitetea R.Tx. et Prsg 1942 i Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937. Obecne są
również gatunki chronione, zagrożone lub rzadkie we florze torfowisk, jak np. jaskier wielki (Ranunculus
lingua L.), krwawnik kichawiec (Achillea ptarmica L.), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris L.), sit drobny
(Juncus bulbosus L.), tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora L.), okrężnica bagienna (Hottonia palustris L.).
Zagrożenie natomiast stanowi wkraczanie neofitów, takich, jak np. tawuła kutnerowata (Spiraea tomentosa L.)
Publikacje:
Podlaska M. 2011. Flora rowów melioracyjnych nieużytkowanych łąk pobagiennych Dolnego Śląska. WodaŚrodowisko-Obszary Wiejskie, t. 11 z. 2 (34): 109-124.
8.
9. Zasoby populacyjne storczyków z rodzaju Dactylorhiza na Dolnym Śląsku – dr Joanna Pokorny
Wykonano analizę fitosocjologiczną następujących zbiorowisk roślinnych z udziałem storczyków: murawy
bliźniczkowe z klasy Nardo-Callunetea z udziałem Dactylorhiza maculata, podtorfione i wilgotne łąki
(Cirsietum rivularis) , obrzeża śródłąkowych rowów melioracyjnych, fragmenty młak (Caricetalia davallianae)
z udziałem D. majalis, murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea z udziałem D.sambucina,
kamieniołomy marmurów, piaskowców, hałdy pokopalniane, zarośla z udziałem D. fuchsii. Na wybranych
stanowiskach D. majalis określono m.in. liczebność populacji (5-524 osobników), strukturę wiekową (w dwóch
populacjach brak jest stadium wegetatywnego). Dokonano również określenia rozproszenia (układ w większości
populacji wyspowy- rośliny zajmują miejsca silnie uwilgotnione i nasłonecznione) oraz zagęszczenia populacji
(1,14-7,8 osobników/m2). W przypadku populacji D. sambucina zaobserwowano brak osobników w stadium
wegetatywnym oraz brak owoców spowodowany spadkiem temperatury poniżej 0C w okresie kwitnienia;
odnotowano również obumieranie kwiatów i całych roślin. Największą liczbą zawiązanych owoców
charakteryzują się populacje D. maculata (80% zawiązanych owoców) na stanowiskach odizolowanych od
wpływu czynników antropogenicznych oraz populacje D. majalis, zwłaszcza na łąkach użytkowanych kośnie
(75-90%).
Katedra Fizyki i Biofizyki
Wpływ czynników fizykochemicznych na błony biologiczne i lipidowe modele błon - prof. dr hab.
Halina Kleszczyńska
Przeprowadzono badania aktywności biologicznej ekstraktów pochodzących z różnych części roślin (np. z
owoców, liści, łęciny i łuski), w odniesieniu do błony biologicznej (erytrocytów) i lipidowych modeli błon
(liposomów i płaskich błon lipidowych - BLM). Aktywność biologiczną określono także dla wybranych,
pojedynczych związków zawartych w roślinach, w szczególności dla antocyjanów i kwasu chlorogenowego.
Zbadano również wpływ nowej grupy surfaktantów kationowych typu gemini na błonę biologiczną
(erytrocytów), pod kątem ich przydatności jako związków mogących transportować DNA do komórki w ramach
terapii genowej, oraz jako potencjalnych inhibitorów pomp oporności wielolekowej. Określono też skutki
działania cyklodextryny i cholesterolu na błony plemników koguta poddanych konserwacji poprzez zamrożenie
(kriokonserwacji).
Wykazano wysoką aktywność antyoksydacyjną ekstraktów i związków roślinnych, które skutecznie chronią
błonę biologiczną i lipidową przed utlenieniem, indukowanym przez czynniki fizykochemiczne (rodnik AAPH i
promieniowanie UV). W oddziaływaniu z błonami, wyżej wymienione substancje zmieniają kształty
erytrocytów, zmniejszają płynność błon w części hydrofobowej, zmniejszają upakowanie główek polarnych
lipidów błonowych, nie powodują jednak ich uszkodzenia, co więcej powodują wzrost oporności osmotycznej
erytrocytów oraz wzrost stabilności i czasu życia płaskich błon lipidowych. Badania strukturalne pozwalają
przypuszczać, że substancje roślinne w oddziaływaniu z błonami biologicznymi i lipidowymi, lokalizują się
głównie w zewnętrznej monowarstwie lipidowej tych błon, chroniąc je przed wolnymi rodnikami.
1.
16
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Publikacje:
Bonarska-Kujawa D., Pruchnik H., Oszmiański., Sarapuk J., Kleszczyńska H. (2011) Changes Caused by Fruit
Extracts in the Lipid Phase of Biological and Model Membranes. Food Biophysics, 6, 58-67.
Cyboran S., Bonarska-Kujawa D., Kapusta I., Oszmiański J., Kleszczyńska H. (2011) Antioxidant potentials of
ployphenolic extracts from leaves of trees and fruit busches. Cur. Top. Biophys. 34: 15-21.
Bonarska -Kujawa D., Cyboran S., Oszmiański J., Kleszczyńska H. (2011) Antioxidant properties of apple
leaves and fruits extracts as effective antioxidants. Jurnal of Medical Plant Research 5 (11): 2339-2347
Badania oddziaływania trzech grup związków: kopolimerów, lipidów tiomocznikowych oraz
surfaktantów cukrowych z plazmidowym DNA- dr Teresa Kral
Badania miały na celu określenie stopnia oddziaływania oraz charakterystykę powstałych struktur
supramolekularnych z uwzględnieniem stopnia ich upakowania (kondensacja).
Wyniki badań wskazują, że powstające lipopleksy DNA-lipidy tiomocznikowe są najbardziej efektywne
zarówno in vivo jak i in vitro co jest konsekwencją uprotonowienia grup funkcyjnych lipidów tiomocznikowych.
W mniejszym stopniu aktywne są surfaktanty cukrowe a kopolimery nie oddziałują z plazmidowym DNA.
Badania dotyczące odziaływań wyżej wymienionych grup związków z plazmidowym DNA zostały w całości
wykonane w Pradze (J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i., Republika Czeska) z
wykorzystaniem metody Time Correlated Single Photon Counting Fluorescence Corellation Spectroscopy
(TCSPC-FCS).
Publikacje:
Pembouong G., Morellet N., Kral T., Hof M., Scherman D., Bureau M. F., Mignet N. (2011) A comprehensive
study in triblock copolymer membrane interaction, Journal of Controlled Release, Volume 151, Issue 1, 57-64
Breton M., Berret J. F., Bourgaux C., Kral T., Hof M., Pichon C., Bessodes M., Scherman D., and Mignet N.
(2011) Protonation of Lipids Impacts the Supramolecular and Biological Properties of Their Self-Assembly.,
Langmuir 27 (20), 12336-12345
2.
Określenia aktywności biologicznej ekstraktów polifenolowych uzyskanych z owoców aronii, czarnej
porzeczki, jeżyny i maliny - prof. dr hab. Janina Gabrielska
W pracy oznaczono zawartość polifenoli ogółem, antocyjanów oraz aktywność przeciwrodnikową w stosunku
do kationorodnika ABTS+•. Badania aktywności przeciwutleniającej tych ekstraktów wykonano następnie w
układzie modelowych błon liposomowych ustalając sekwencję aktywności w zależności od rodzaju
rozpuszczalnika zastosowanego do ekstrakcji (eter dietylowy ≈octan etylu >> metanol ≥ woda). Przeprowadzony
test na przeżywalność bakterii E.Coli metanolowych i wodnych wyciągów z owoców aronii, czarnej porzeczki,
jeżyny i maliny wykazał słabe właściwości antybakteryjne wodnych wyciągów z jeżyny, czarnej porzeczki i
maliny (stężenie progowe powodujące 100 % niszczenie bakterii - MIC wyniosło 65 mg/ml) i brak takiej
aktywności wyciągów z aronii (w stężeniach do 80 mg/ml). Aktywności przeciwbakteryjnej nie wykazywały
wyciągi z róży (Rosa canina) natomiast charakteryzowały się one zależną od sposobu ekstrakcji wysoką
aktywnością przeciwutleniającą w stosunku do lipidowych błon liposomów.
3.
Badania dotyczące serii nowych cukrowych surfaktantów kationowych: bromków ω–
(alkildimetylamonowo)-alkiloaldonamidowych z łańcuchami alkilowymi zawierającymi 10, 12, 14 i 16
atomów węgla - prof. dr hab. Bożenna Różycka-Roszak
Przeprowadzono badania właściwości agregacyjnych przy zastosowaniu kalorymetrii ITC w temperaturze 25 0C
i 40 0C oraz konduktometrii w temperaturze 25 0C dla tych związków, jak również – w celach porównawczych
– dla dwóch standardowych surfaktantów kationowych: bromków dodecylotrimetyloamonowego i
dodecylodimetuloetyloamonowego. Uzyskano wartości krytycznego stężenia micelarnego CMC, entalpii
micelizacji, molowego ciepła właściwego micelizacji oraz stopnia jonizacji miceli. Ponadto obliczono entropię i
potencjał chemiczny micelizacji. Metodą kalorymetrii DSC zmierzono wpływ badanych związków cukrowych
na przejścia fazowe w błonach modelowych DPPC i DPPC z cholesterolem, a także ich zdolność do kondensacji
DNA oraz cytotoksyczność względem linii komórkowych L929 i A549. Na podstawie pomiarów i modelowania
teoretycznego stwierdzono, że właściwości agregacyjne badanych związków, w szczególności fizykochemiczne
parametry micelizacji w porównaniu do tychże parametrów surfaktantów standardowych są uwarunkowane
budową atomową części hydrofilowej cząsteczek oraz jej konformacją względem łańcucha alkilowego w miceli.
Zmiany parametrów przejścia fazowego w błonach modelowych w zależności od rodzaju i stężenia surfaktantu
są skorelowane ze stopniem współmierności molekuł surfaktantów z molekułami lipidów. Stwierdzono również,
że badane związki wykazują zdolność do kondensacji DNA tym większą, im dłuższy posiadają łańcuch
alkilowy.
4.
5.
Analiza zapisów prądowych aktywności kanałów jonowych otrzymywanych w metodzie patch clamp.
- dr Janusz Miśkiewicz
17
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
W przypadku pomiarów aktywności kanałów jonowych dla konfiguracji całokomórkowej i łatkowej zauważalna
jest różnica w obserwowanych prądach jonowych, a w szczególności obliczanych prawdopodobieństw otwarcie i
zamknięcia kanałów jonowych. Hipotezą, którą sprawdzono było założenie, że kanały jonowe nie działają
niezależnie, lecz ich zachowanie jest skorelowane przestrzennie. W toku badań przeanalizowano zapisy z łatek
błony wakuolarnej buraka czerwonego, które na swej powierzchni wykazywały aktywność więcej niż jednego
kanału jonowego. W wyniku analizy wykazano, że stany otwarcia i zamknięcia kanałów jonowych nie są
niezależne. Ponadto pokazano, że korelacje te są zaburzane przez obecność związków ołowiu.
Analiza zależności między krytycznym stężeniem micelarnym (cmc), a strukturą reprezentowaną
przez desktryptory topologiczne zwane indeksami wiązalności cząsteczkowej - dr Anna Mozrzymas
Zależności między Logcmc, a indeksami topologicznymi wprowadzono dla 23 różniących się strukturą
surfaktantów. Otrzymane związki korelacyjne umożliwiają przewidywanie cmc kationowych surfaktatntów o
różnej strukturze, oraz będą pomocne w projektowaniu nowych surfaktantów.
Prowadzono również badania związane ze zdefiniowaniem uogólnionej macierzy, która reprezentuje cząsteczki
zawierające wiązania wielokrotne i heteroatomy. Nowa uogólniona macierz definiuje nowy uogólniony indeks
topologiczny, z którego mogą być obliczone różne indeksy topologiczne stosowane w badaniu ilościowej
zależności pomiędzy strukturą i aktywnością (QSAR) oraz strukturą i właściwościami (QSAR) związków
organicznych, w szczególności związków organicznych zawierających wiązania wielokrotne i heteroatomy.
Publikacje:
Mozrzymas A., Różycka-Roszak B. (2011) Prediction of critical micelle concentration of cationic surfactants
using connectivity indices. Journal Of Mathematical Chemistry, 49, 276-289
Mozrzymas A. (2011) A generalized graph-theoretical matrix of heterosystems and its application to the VMV
procedure. Computational Biology and Chemistry, 35, 347-352
6.
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Opracowanie metody selekcji odpornych genotypów na mątwika ziemniaczanego (Globodera
rostochensis) na wczesnych etapach hodowli przy zastosowaniu markerów molekularnych - prof. dr
hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz, dr Renata Galek
W wyniku przeprowadzonych badań oceniono 90 genotypów ziemniaka odpornych i podatnych na patotyp Ro1
mątwika ziemniaczanego. Materiał przetestowano na obecność dwóch markerów DNA sprzężonych z genem
odporności H1, zlokalizowanym w V chromosomie. Marker wielkości 0.76 kb PCR obecny był we wszystkich
odpornych genotypach oraz występował także w materiałach podatnych. Drugi marker wielkości 0.14 kb
występował w większości form odpornych a brak jego stwierdzono w rodach i odmianach podatnych. Marker
ten powinien być przydatny do selekcji odpornych genotypów ziemniaka na patotyp Ro1 mątwika i znaleźć
zastosowanie w praktyce hodowlanej.
Publikacje:
Galek R., Rurek M., De Jong W.S. Pietkiewicz G., Augustyniak H., Sawicka-Sienkiewicz E. 2011. Application
of DNA markers linked to the potato H1 gene conferring resistance to pathotype Ro1 Globodera rostochiensis.
Journal of Applied of Genetics 52: 407-411.
1.
Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis) u żyta (Secale
cereale L.) –dr hab. Henryk Bujak, prof. nadzw.
Dokonano oceny stopnia porażenia mączniakiem prawdziwym 397 linii wsobnych żyta ozimego. Ocenę
podatności genotypów żyta na porażenie przez Blumeria graminis przeprowadzono w doświadczeniu
szklarniowym. Szklarniowe doświadczenie infekcyjne przeprowadzano z wykorzystaniem własnej polowej
populacji patogena utrzymywaną na siewkach wrażliwej odmiany żyta. Inokulację przeprowadzano w fazie
trzech liści metodą ‘miotełkową. Następnie rośliny umieszczono w kamerze o wysokiej wilgotności. Stopień
porażenia roślin oceniony został po siedmiu dniach od inokulacji, posługując się wspomnianą skalą.
Następnie wybrano 50 genotypów żyta o najniższej odporności i 50 genotypów charakteryzujących się
najwyższą odpornością na porażenie mączniakiem prawdziwym. Z genotypów tych wyizolowano DNA do
dalszych analiz molekularnych. Obecnie wybrane genotypy testowane są na obecność markerów sprzężonych z
siedmioma allelami locus Pm3. Wybrane genotypy testowane są na obecność markerów sprzężonych z
siedmioma allelami locus Pm3. W późniejszym terminie przewidziano analizy obecności markerów sprzężonych
z innymi genami Pm, których sekwencje są dostępne w literaturze. W celu sprawdzenia poprawności analiz
molekularnych zgromadzono kolekcję linii pszenicy posiadających poszukiwane u żyta geny Pm. Wspomniane
wyżej odmiany i linie posłużą w badaniach molekularnych, jako formy referencyjne, dla wykazania swoistości
przeprowadzonych reakcji PCR.
2.
3.
Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych do hodowli odmian mieszańcowych żytadr hab. Henryk Bujak prof. nadzw.
18
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Celem badań była ocena możliwości formowania zarodków haploidalnych przy wykorzystaniu krzyżowania
oddalonego wybranych genotypów żyta z kukurydzą. Obserwacje wykonane w świetle mikroskopu
fluorescencyjnego wykazały osadzanie się pyłku od 93 do 100% bez względu na to, czy słupki analizowanych
genotypów żyta były jeszcze dodatkowo potraktowane regulatorami wzrostu. Kiełkowanie pyłku na znamieniu
dla badanych genotypów średnio wyniosło 78%, a dla genotypu 3 sięgnęło 86%. Poddanie słupków opryskowi
2,4D czy Dicamba zwiększyło średnie kiełkowanie pyłku do 84 -86%. Stwierdzono drastyczne obniżenie
procentu kiełkujących ziaren pyłku kukurydzy w szyjce słupka żyta do poziomu 5%. Zastosowane induktory
chemiczne, a zwłaszcza 2,4-D stymulowały kiełkowanie pyłku do 9%. Osiąganie zalążka przez łagiewki
pyłkowe kukurydzy obserwowano również w niewielkim stopniu, sięgającym średnio 3-5%. Największy udział
łagiewek zaobserwowano dla genotypu 4 i 5 po zastosowaniu przepylenia kukurydzą oraz oprysku 2,4-D,
odpowiednio 12%-10%, a także genotypu 3 po zastosowaniu Dicamba – 10%. Ponadto między 18 a 21 dniem od
przeprowadzonych zabiegów przepylenia, przepylenia i oprysków wyizolowano na pożywki regeneracyjne
słupki żyta z oznakami powiększenia części zalążkowej, z niektórych wyizolowano same powiększone zalążki.
Nie uzyskano jednak regeneratów. Dalsze obserwacje mikroskopowe, na preparatach trwałych dadzą ostateczną
odpowiedź, o możliwości formowania się zarodków i najlepszym terminie pobierania zalążni do kultur in vitro.
Identyfikacja źródeł genetycznej odporności na mączniaka i rdzę w kolekcji linii rodów i odmian
żyta- dr hab. Henryk Bujak prof. nadzw.
W przeprowadzonych testach szklarniowych oceną podatności na porażenie przez Blumeria graminis objęto
ogółem 439 genotypów żyta ozimego pochodzących od hodowców oraz materiały własne Katedry. Wśród
badanych materiałów można wyróżnić formy wykazujące wyższą odporność na porażenie przez mączniaka od
najmniej porażonej odmiany wzorcowej Bosmo. Można wyróżnić ród DC 945, który uzyskał ocenę na średnim
poziomie 2,0. Ponadto siedem z badanych rodów żyta dorównywały odpornością odmianie wzorcowej Bosmo.
Pozostałe badane genotypy nie wykazały wysokiej odporności na mączniaka prawdziwego w warunkach
sztucznej inokulacji. Wśród badanych materiałów żyta nie stwierdzono występowania form całkowicie
odpornych na mącznika prawdziwego (Blumeria graminis), jednak jako źródło odporności, które nie będzie
obniżało plonu i wartości cech użytkowych może zostać wykorzystany ród DC 945, który wykazał istotnie
wyższą odporność od odmian wzorcowych.
Do ananlizy obeności w materiałach genu odporności na rdze brunatną Lr1 wykorzystano kilka, znanych z
literatury, markerów molekularnych sprzężony z tym genem jednak nie udało się uzyskać ampikonu o długości
560 pz u badanych genotypów. Jednak obecność prażków o innych długościach wskazuje na prawidłowe
dobranie warunków reakcji. Marker spężony z genem odporności na rdzę brunatną Lrk10 powinien posiadać
długość około 650 pz. Wstępne testowanie starterów wykazło obecność ampikonów o długości około 1000 i
więcej pz u przeanalizowanych genotypów.
4.
Stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach porejestrowych – dr hab. Henryk
Bujak prof. nadzw.
Celem badań była ocena interakcji genotypowo-środowiskowej odmian pszenicy ozimej dla plonu oraz kilku
cech jego struktury, analiza struktury interakcji G x E oraz ocena rolniczej stabilności plonowania badanych
odmian. Materiał badawczy stanowiły 23 odmiany pszenicy ozimej z 12 miejscowości z kolejnych trzech
sezonów wegetacyjnych. Doświadczenia prowadzono w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego. Badania wykazały istotne zróżnicowanie odmian, lat, miejscowości i środowisk dla plonu ziarna,
masy tysiąca ziaren, wysokości roślin oraz terminu kłoszenia na przeciętnym i intensywnym poziomie
agrotechniki. Stwierdzono istotną interakcję odmian pszenicy ozimej ze środowiskami dla plonu ziarna, masy
tysiąca ziaren, wysokości roślin oraz terminu kłoszenia. Stwierdzono istotną regresje plonu, wysokości roślin i
masy tysiąca ziaren względem środowiska (lata x miejscowości).
Publikacje:
Stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach porejestrowych – Rozprawa doktorska mgr
inż. Gwidon Tratwal
Weber R., Zalewski D., Bujak H., Kaczmarek J., Śmiałek E. 2011. Interakcja odmian pszenicy ozimej z
warunkami środowiska w kształtowaniu poziomu plonowania na podstawie wyników PDO na Dolnym Śląsku.
Annales UMCS Vol.. LXVI (2): 1-10.
Bujak H., Tratwal G. 2011. Ocena stabilności plonowania odmian pszenicy ozimej na podstawie doświadczeń
porejestrowych w Polsce. Biuletyn IHAR 260/261: 69-79
5.
Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.) – ocena wybranych cech i zdolności do androgenezy w
kulturze in vitro - prof. dr hab. Sawicka-Sienkiewicz Ewa, mgr inż. Kozak Kamila
W efekcie wykonanych badań uzyskano wartościowe wyniki, mające istotne znaczenie dla hodowli łubinu
wąskolistnego oraz uzyskania roślin haploidalnych u tego gatunku. Ocena wybranych mieszańców
wewnątrzgatunkowych i mutantów łubinu wąskolistnego pozwoliła na wytypowanie genotypów przydatnych do
doskonalenia tej rośliny w dalszych procesach hodowlanych. Wykazano istotny wpływ typu wzrostu roślin na
ich wysokość oraz liczbę zawiązywanych strąków na pędzie głównym. Formy o zdeterminowanym typie
6.
19
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
wzrostu (formy epigonalne) dawały rośliny niższe i zawiązywały więcej strąków na pędzie głównym, niż formy
tworzące rozgałęzienia boczne. Stwierdzono różny potencjał genotypów łubinu wąskolistnego do kalogenezy i
embriogenezy oraz wytypowano te, które odznaczały się najwyższymi zdolnościami morfogenetycznymi.
Publikacje:
Łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.) – ocena wybranych cech i zdolności do androgenezy w kulturze in
vitro. Rozprawa doktorska mgr inż. Kamila Kozak
Kozak K., Galek R., Waheed M.T., Sawicka-Sienkiewicz E. 2011. Anther culture of Lupinus angustifolius:
callus formation and the development of multicellular and embryo-like structures. Plant Growth Regulation DOI
10.1007/s10725-011-9638-2
Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna mieszańców i ich form rodzicielskich – Lupinus
mutabilis i L. album sensu lato” - prof. dr hab. Sawicka-Sienkiewicz Ewa, mgr Zoga Marek
Obserwacje cytogenetyczne pozwoliły na stwierdzenie liczby chromosomów w badanych materiałach.
Potwierdzono występowanie 2n=48 chormosomów u mieszańców międzygatunkowych i Lupinus mutabilis oraz
2n-50 chromosomów u L. albus. Przeprowadzenie fluorescencyjnej in situ hybrydyzacji z sondami rDNA
umożliwiło zidentyfikowanie trzech par chromosomów. Jedna para posiadała sygnały hybrydowe sondy 25S
rDNA w regionie NOR chromosomów satelitarnych, a sondy 5S rDNA położone były subtelomerowo i
przyśrodkowo na dwóch pozostałych parach chromosomów. Analizy z zastosowaniem metody GISH nie
przyniosły oczekiwanych rezultatów. Sygnały sond u mieszańców były bardzo słabe. Systemy markerów
molekularnych umożliwiły wykazanie zróżnicowania genetycznego w obrębie badanych linii. Największy
polimorfizm DNA otrzymano przy zastosowaniu starterów RAPD. Natomiast markery SST i STS umożliwiły
wykazanie zróżnicowania pomiędzy gatunkami Lupinus mutabilis a Lupinus. albus.
Publikacje:
Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna mieszańców i ich form rodzicielskich – Lupinus mutabilis i L.
album sensu lato”. Rozprawa doktorska mgr inż. Marek Zoga
7.
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
Ocena produkcyjnych i przyrodniczych skutków uprawy pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej po
sobie oraz możliwości ich ograniczania – prof. dr hab. Danuta Parylak, mgr inż. Michał Paluch, mgr
inż. Leokadia Wojtala
Wykazano wyraźne uzależnienie zdrowotności podstawy źdźbła pszenicy i pszenżyta od stanowiska, a
rosnących w monokulturze od stosowanych zabiegów regeneracyjnych. Porażenie pszenicy ozimej zależało od
genotypu - odmiana Satyna była zdecydowanie bardziej podatna na porażenie przez choroby podsuszkowe niż
Kobiera i Sukces. Korzystny fitosanitarny wpływ międzyplonu ścierniskowego z gorczycy białej zaznaczył się
szczególnie w odniesieniu do systemu korzeniowego. W konsekwencji istotnie wyżej plonowała pszenica
uprawiana po międzyplonie niż bezpośrednio po sobie, a spośród odmian - Sukces i Kobiera. Także porażenie
pszenżyta ozimego było większe w uprawie po sobie niż w płodozmianie. W monokulturze zastosowanie
efektywnych mikroorganizmów przyczyniło się do wyraźnego wzrostu zainfekowania korzeni i podstawy źdźbła
odpowiednio o 8,0% i 9,6%. Ograniczeniu porażenia roślin sprzyjało natomiast coroczne przyorywanie
międzyplonu ścierniskowego, także w połączeniu z użyciem po żniwach użyźniacza glebowego UGmax.
Właściwości gleby w niewielkim stopniu zależały od stanowiska i zabiegów proekologicznych.
Publikacje:
Paluch M., Parylak D. 2011. Wpływ zabiegów proekologicznych na wybrane właściwości chemiczne i
biologiczne gleby w monokulturze pszenżyta ozimego. W: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i
ochronie środowiska EKO-DOK (1). Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej: 317-324.
Parylak D., Paluch M. 2011. Zmiany właściwości fizycznych gleby pod wpływem uproszczeń agrotechnicznych
w monokulturze pszenicy ozimej. IV Konferencja Naukowa PTA w 100-lecie powstania Zakładu Rolnictwa w
SGGW. „Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa”. 5-7 września 2011, SGGW w
Warszawie: 125-126. Streszczenie zamieszczone w materiałach konferencyjnych.
Paluch M., Parylak D. 2011. Wpływ zabiegów proekologicznych w monokulturze pszenżyta ozimego na
ograniczenie porażenia przez choroby podsuszkowe. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Streszczenia.
Poznań, 17-18.02.2011, 222.
Wojtala L., Parylak D. 2011. Znaczenie stanowiska i genotypu w ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej przez
choroby podsuszkowe. 51. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin. Streszczenia. Poznań, 17-18.02.2011, 237.
Paluch M., Parylak D. 2011. Wpływ zabiegów proekologicznych w monokulturze pszenżyta ozimego na
ograniczenie porażenia przez choroby podsuszkowe. Prog. Plant Protect. 51 (3), 1328-1332.
Wojtala L., Parylak D. 2011. Znaczenie stanowiska i genotypu w ograniczaniu porażenia pszenicy ozimej przez
choroby podsuszkowe. Prog. Plant Protect. 51 (3), 1301-1304.
1.
20
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Opracowanie nowych technologii uprawy wybranych roślin energetycznych z wykorzystaniem
osadów komunalnych, geokompozytów i innych dodatków oraz próby stosowania ich biomasy przy
produkcji biogazu z odpadów rolniczych i hodowlanych - prof. dr hab. Leszek Kordas
Kontynuowano badania z zakresu uprawy tzw. roślin energetycznych szczególnie na glebach najsłabszych i
zdegradowanych. Stosunkowo niska produkcyjność tych gleb może być podniesiona poprzez nawożenie
osadami komunalnymi, które w rolnictwie produkującym na cele spożywcze nie mogą być stosowane. W
równolegle prowadzonych badania na kilku doświadczeniach stosuje się nawożenie osadami komunalnymi w
różnych dawkach, a także różnego rodzaju wspomaganie rozwoju tych roślin poprzez dodatek geokompozytów,
substancji mineralnych i organicznych. Celem doświadczeń jest zoptymalizowanie nowej agrotechniki uprawy
roślin energetycznych z jednoczesnym ich wykorzystaniem do produkcji biogazu a także stabilizacji
biologicznej plaż zbiorników poflotacyjnych. Wyniki uzyskane w dwuletnich i trzyletnich badaniach wskazują
na duże możliwości produkcyjne tych roślin, a także na duże zdolności bioremediacyjne niektórych z nich.
Zaznaczyły się wyraźnie różne możliwości poszczególnych gatunków do zasiedlania stanowisk. Największe
zdolności rekultywacyjne wykazują mieszanki traw a najmniejsze topinambur.
2.
Wpływ wieloletniego upraszczania uprawy i sposobów regeneracji stanowiska w zmianowaniu i
monokulturze na środowisko glebowe, zachwaszczenie i plonowanie i wybranych gatunków zbóż prof. dr hab. Leszek Kordas, mgr inż. Marta Jabłońska
Zwiększenie efektywności produkcji zmusza rolników do coraz powszechniejszego stosowania uprawy
uproszczonej lub uprawy w monokulturze. Uprawa taka oprócz wielu zalet ma wiele wad, stąd też badania
związane z tym problemem. Celem wieloletnich badań jest określenie możliwości uprawy roślin w tak trudnych
warunkach oraz znalezienie sposobów regeneracji stanowiska, szczególnie w przypadku uprawy po sobie. W
badaniach testowana jest przydatność takich preparatów jak uzdatniacze glebowe typu UG Max, Biojodis i
Efektywne Mikroorganizmy oraz preparatu organiczno-mineralnego Rosahumus w uprawach żyta ozimego i
jarego a także pszenżyta jarego. Uzyskane wyniki wskazują na pozytywny wpływ czynników regenerujących
glebę na jej stan, oraz na roślinę a głównie jej plonowanie. Wstępnie stwierdzić można istotne różnice w
plonowaniu pszenżyta w zależności od systemu uprawy. W uprawie bezorkowej doszło do wzrostu
zachwaszczenia.
Publikacje:
Kordas L., Jabłońska M. 2010, Ziemniak w racjonalnym płodozmianie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk
Rolniczych, 557, 33-42.
Kordas L., Dopierała P., Jabłońska M. 2011. Możliwości uprawy wybranych gatunków zbóż odmian
populacyjnych i heterozyjnych na glebie średniej w różnych rejonach klimatycznych polski. Zeszyty
Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 559, 123-133.
3.
Możliwości plonotwórcze owsa i żyta uprawianych w siewie czystym i mieszaninach w warunkach
produkcji ekologicznej – dr inż. Ewa Tendziagolska
Doświadczenia polowe są prowadzone w Stacji Doświadczalnej UP oraz w certyfikowanym gospodarstwie
ekologicznym w Kamieńcu Wrocławskim. Badania dotyczą doboru zabiegów agrotechnicznych w uprawie zbóż
w płodozmianie ekologicznym poprzez zapewnienie poziomu ochrony roślin dostępnymi na rynku
ekologicznym środkami ochrony oraz wykorzystanie metody mieszania odmian w celu zwiększenia odporności
zbóż przeciwko patogenom. W badaniach uwzględniono różne odmiany żyta i owsa, a także wsiewki
międzyplonowe.
Publikacje:
Tendziagolska E., Wacławowicz R. 2011. Zmiany w zapasie diaspor chwastów w uprawach ekologicznych
Prog. Plant Protect 51 (3), 1235-1239.
4.
Agrotechnika mieszanek roślin uprawnych – dr hab. Piotr Sobkowicz, prof. nadzw., mgr inż.
Agnieszka Lejman
W doświadczeniu polowym przeprowadzonym na glebie lekkiej badano możliwości regulowania
zachwaszczenia w mieszance jęczmienia jarego z grochem siewnym odmiany pastewnej. Celem doświadczenia
było zbadania skuteczności bronowania odchwaszczającego. Stosowano dwa typy brony: zębową bronę lekką
oraz bronę palcową. Każdą z bron stosowano na początku krzewienia jęczmienia będącego komponentem
mieszanki i po siedmiu dniach. Bronowano w jednym z tych terminów lub w obu terminach jedno- lub
dwukrotnie. W celu oceny skuteczności zabiegów mechanicznych doświadczenie zawierało obiekty, na których
stosowano preparat Chwastox Ekstra 300 SL w pełnej dawce lub w połowie dawki, a także obiekt, na którym nie
prowadzono zabiegów regulujących zachwaszczenie. Aby uniezależnić się od ewentualnej corocznej zmienności
zachwaszczenia stosowano tzw. chwast testowy, którym była gorczyca biała wysiewana kilka dni po siewie
mieszanki. Badano wpływ użytych metod na zachwaszczenie naturalne, gorczycę, komponenty mieszanki oraz
właściwości gleby. Wyniki badań są w trakcie opracowania.
W dwóch doświadczeniach polowych badano wpływ zróżnicowania gatunkowego zasiewów zbóż na
plonowanie i zachwaszczenie. Uprawiano cztery zboża: jęczmień, owies, pszenicę i pszenżyto w zasiewach
5.
21
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
czystych i w mieszankach 3-gatunkowych i jednej czterogatunkowej. Stwierdzono niewielką nadproduktywność
mieszanek: jęczmienia, owsa i pszenżyta, jęczmienia pszenżyta i pszenicy oraz czteroskładnikowej. Z kolei
mieszanki jęczmienia, owsa i pszenicy oraz owsa, pszenicy i pszenżyta nie wykorzystały potencjału plonowania
uprawianych w nich gatunków. Żadna z mieszanek nie plonowała wyżej niż jęczmień w siewie czystym –
najwyżej plonujący gatunek w doświadczeniu. Zróżnicowanie gatunkowe zasiewów miało niewielki wpływ na
zachwaszczenie. Najmniejszą liczbą i masą chwastów charakteryzował się łan mieszanki jęczmienia, owsa i
pszenżyta. Istotnie większym zachwaszczeniem odznaczały się: pszenżyto oraz mieszanka jęczmienia, pszenicy i
pszenżyta.
Publikacje:
Sobkowicz P., Lejman A. 2011. Reakcja jęczmienia jarego oraz wsiewek koniczyny perskiej i seradeli na
nawożenie azotem. Fragm. Agron. 1: 50-61.
Sobkowicz P., Lejman A. 2011. Oddziaływanie wielogatunkowych mieszanek zbożowych na zachwaszczenie
gatunkami jednoliściennymi. Progr. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl. 51(1): 478-481.
Ocena warunków siedliska w zależności od sposobów użytkowania pól - dr hab. Wiesław
Wojciechowski
Badaniami objęto ocenę wybranych właściwości gleby od sposobu prowadzenia ugoru oraz określenie stanu
zachwaszczenia w różnych typach sadów. Wieloletnie odłogowanie pól przyczyniło się do pogorszenia
właściwości środowiska glebowego. Pokrycie ugoru rutwicą wschodnią poprawiło znacznie wskaźnik jej
struktury i średnią ważoną średnicę agregatu oraz zmniejszyło wskaźnik rozpylenia. Na ugorze najstarszym z
rutwicą ilość ruchomych form azotu była niższa niż w pozostałych ocenianych wariantach, co może mieć
korzystne znaczenie w ochronie środowiska glebowego. Wykazano również, że sadzenie jabłoni w redlinach
zwiększyło liczbę gatunków zachwaszczających niż sadzenie tradycyjne drzew, co obserwowano szczególnie w
warunkach stosowania geokompozytu sorbującego wodę w glebie. Chwastami dominującymi niezależnie od
czynników doświadczenia były gatunki charakterystyczne dla sadów jak: Chamomilla suaveolens, Poa annua,
Capsella bursa-pastoris i Taraxacum officinale oraz dodatkowo Stellaria media.
Publikacje:
Strączyńska S., Strączyński S., Wojciechowski W. 2010: Wpływ różnych sposobów użytkowania gruntów na
niektóre właściwości gleb. Rocz. Gleb. 61, 4, 227-232
Wojciechowski W., Sowiński J. 2011. Wiek i sposób prowadzenia ugoru z rutwicy a wybrane właściwości gleby
w warunkach Sudetów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 559, 247-254.
Zawieja J., Wojciechowski W., Gudarowska E. 2011. Zróżnicowanie chwastów w różnych typach sadów
jabłoniowych. Ekol. i Tech., 3A, 112A, 194-199.
6.
Dynamika roślinności segetalnej jako rezultat zmian w sposobie użytkowania pól i warunków
siedliskowych – dr Janina Zawieja
Kontynuowane były badania nad zmianami w składzie gatunkowym zbiorowisk roślinnych tworzących się na
gruntach porolnych objętych działalnością gospodarczą w wybranych rejonach województwa dolnośląskiego.
Analizując skład gatunkowy tych zbiorowisk zwrócono uwagę na gatunki roślin przydatne w przemyśle
farmaceutycznym. Oceniano miedzy innymi ilość i częstość występowania roślin zielarskich na tych terenach.
Podjęto także badania nad problemem występowania w zbiorowiskach segetalnych gatunków pasożytniczych i
kwarantannowych. Gatunki te infekując ważne gospodarczo uprawy mogą być przyczyną dużych strat w
roślinach uprawnych. Z tych względów wymagają one zwalczania. Jednak ze względu na ochronę
bioróżnorodności, niektóre rzadkie gatunki powinny podlegać ochronie. Stąd istotnym wydaje się rozpoznanie
tego problemu. Jednocześnie w 2011 roku rozpoczęto badania nad analizą składu gatunkowego roślin
występującego na użytkach rolnych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie rzek. W wyniku powodzi, zalania w
glebie zachodzi szereg negatywnych procesów wpływających na jej właściwości. Przez co zmieniają się warunki
siedliskowe, które wpływają na roślinność tam występującą. Przyczyniają się wręcz do wykształcenia nowych
zbiorowisk mających często charakter nieustabilizowany i przejściowy. Skład gatunkowy oraz nasilenie
występowania gatunków posłużą jednocześnie do oceny warunków siedliskowych gruntów podlegających
czasowym podtopieniom.
Publikacje:
Zawieja J. Roślinność strefy ochronnej Huty Miedzi „Legnica” i na sąsiadujących gruntach ornych. Zesz. Probl.
Post. Nauk Rol. 562: 267-282.
Zawieja J., Dradrach A. Zbiorowiska roślinne nowo powstałych osiedli mieszkaniowych na obrzeżach
Wrocławia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 562: 283-292.
7.
8. Pozarolnicze wykorzystanie traw - dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.
Do rekultywacji biologicznej składowiska odpadów stosuje się trawy, ze względu na ich zdolności glebotwórcze,
przeciwerozyjne oraz dekoracyjne. Rośliny akumulują toksyczne pierwiastki z odcieku składowiskowego w
swojej biomasie. W doświadczeniu na składowisku odpadów komunalnych Swojczyce we Wrocławiu określono
akumulację metali ciężkich z odcieku przez pięć gatunków wysianych odmian traw. Najlepszym
22
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
gatunkiem/odmianą trawy do akumulacji metali ciężkich jest Festuca ovina odmiana Noni oraz Lolium perenne
odmiana Inka. W innych badaniach stwierdzono, że wartość cech bonitacyjnych murawy zależy od sposobu
budowy boiska, składu gatunkowego, jakości i częstotliwość zabiegów pratotechnicznych. Na monokulturowej
murawie wiechlinowej, rosnącej na mineralno-humusowym podłożu występowały w dużym nasileniu choroby,
największym jednak problemem były grzyby powodujące czarcie kręgi. Murawy na podłożu mineralnohumusowym wzbogacone w sztuczne włókna charakteryzowały się dobrą zdrowotnością roślin.
Publikacja:
Gąbka D., Wolski K. 2011. Use of Turfgrasses in Landfill Leachate Treatment. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 20,
No. 5. 1161-1165.
Pląskowska E., Wolski K. 2011. Badanie zdrowotności muraw piłkarskich podgrzewanych. Zesz. Probl. Post.
Nauk Rol. 562, 187-195.
Określenie zdolności rozmnażania oraz rozmieszczenie nawłoci na obszarze Dolnego Śląska - dr
Magdalena Szymura
Określono zdolności rozmnażania generatywnego i wegetatywnego nawłoci. Taksonem, który charakteryzuje się
największą liczbą skiełkowanych nasion we wszystkich analizowanych terminach oraz warunkach kiełkowania
jest Solidago canadensis. Uzyskane wyniki potwierdzają tezę, że potencjalny zasięg występowania
północnoamerykańskich nawłoci w Europie jest znacznie większy, niż rzeczywisty. Analizowano wpływ
zwiększającego się pokrycia nawłoci na różnorodność biologiczną zasiedlanych fitocenoz. Różnorodność
biologiczną określono na podstawie liczby gatunków współwystępujących w płacie roślinności z nawłociami
oraz za pomocą wskaźnika Shannona Wienera. Najliczniej występującymi na badanym obszarze gatunkami
nawłoci były: Solidago canadensis i S. gigantea, stwierdzone na podobnej liczbie stanowisk. Ich rozmieszczenie
miało charakter skupiskowy. Nie stwierdzono różnic w preferencjach badanych taksonów nawłoci do
zajmowania różnych typów siedlisk.
Publikacje:
Szymura M., Szymura T.H. 2011. Wpływ inwazyjnych gatunków nawłoci (Solidago spp.) na różnorodność
biologiczną zasiedlanych fitocenoz. I Ogólnopolska Konf. Nauk. „Synantropizacja w dobie zmian różnorodności
biologicznej”. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 27.
9.
Katedra Ochrony Roślin wraz z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej
Wpływ uproszczeń w uprawie roli pod pszenicę ozimą na zgrupowania stawonogów epigeicznych i
glebowych – obroniona w 2011 roku praca habilitacyjna dr. hab. Jacka Twardowskiego
Głównym celem pracy było porównanie liczebności, różnorodności gatunkowej, zmian w sezonowej dynamice
oraz struktury ekologicznej stawonogów epigeicznych (Carabidae, Staphylinidae, Araneae) oraz mezofauny
glebowej (Collembola, Acari), w trzech systemach uprawy roli: tradycyjnej, uproszczonej i zerowej.
Doświadczenie prowadzono w dwóch miejscowościach na Dolnym Śląsku, w latach 2003–2007, w dwóch
okresach wegetacji, tj. jesienią i wiosną–latem. Pola doświadczalne pszenicy ozimej należały do Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz gospodarstw indywidualnych. Do realizacji celów badawczych użyto po
cztery pułapki Barbera na każdym z trzech obiektów. Do wypłaszania mezofauny glebowej wykorzystano
aparaty Tullgrena. Uzyskane wyniki wskazują na silne pozytywne oddziaływanie uproszczeń w uprawie roli na
liczebność i różnorodność biotyczną Carabidae. Jest prawdopodobne, że stanowisko nieuprawiane, bądź uprawa
spłycona zwiększała ich liczebność i bioróżnorodność, wyraźnie zwłaszcza bezpośrednio po wykonaniu
zabiegów. Nie wykazano istotnej zmiany w strukturze dominujących gatunków. Różnorodność gatunkowa
Carabidae w okresie jesiennym była zdecydowanie różna od okresu wiosenno-letniego. Do najliczniej
oznaczanych gatunków jesienią należały: Notiophilus aquaticus, Trechus quadristriatus, Calathus fuscipes oraz
Bembidion femoratum, natomiast wiosną: Poecilus cupreus, Harpalus affinis, Ophonus brevicollis, Bembidion
properans i Pterostichus melanarius. Większość odłowionych chrząszczy to gatunki zoofagiczne, które mogą
być ważnymi wrogami naturalnymi szkodników. Zarówno chrząszcze kusakowate, jak i pająki odławiane do
pułapek Barbera, były najliczniejsze w uproszczonej metodzie uprawy roli. Siew bezpośredni pszenicy nie
powodował wyraźnych zmian w liczbie obu badanych grup stawonogów. W badaniach stwierdzono, że
liczebność i bioróżnorodność pożytecznych organizmów epigeicznych oraz glebowych, zwiększa się w
przypadku uprawy roli w technologii bezorkowej. Można zatem, proponować uproszczone metody uprawy roli
do praktyki, jako bliskie proekologicznym ideom, zwłaszcza w gospodarstwach stosujących integrowane zasady
produkcji rolniczej.
1.
Wykorzystanie saprotroficznych form Fusarium oxysporum Schlecht. Ex Fr. do zwalczania różowej
zgnilizny korzeni pora (Allium ampeloprasum ssp. Porrum (L) J. Gay) – obroniona w 2011 roku praca
habilitacyjna dr. hab. Krzysztofa Matkowskiego
W pracy oceniano antagonistyczne oddziaływanie wyselekcjonowanych, saprotroficznych form Fusarium
oxysporum w stosunku do Pyrenochaeta terestris. Analizowano wpływ tych szczepów na plonowanie pora i
rozwój różowej zgnilizny korzeni pora na glebach naturalnie zasiedlonych przez grzyby jak i sztucznie
2.
23
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
inokulowanych. Wykazano, że szczepionka zawierająca niepatogeniczne formy F. oxysporum jest skutecznym
środkiem ochronnym przeciwko różowej zgniliźnie korzeni pora i jest równie skuteczna jak tiofanat metylu.
Występowanie roślinożernych i drapieżnych roztoczy (Acari) w różnych systemach prowadzenia
sadu jabłoniowego – obroniona w 2011 roku praca doktorska mgr inż. Marty Lenort
Praca jest obszernym, pionierskim nie tylko w skali kraju, ale także w piśmiennictwie światowym,
opracowaniem wpisującym się w nurt poszukiwań proekologicznych metod walki ze szkodnikami jabłoni.
Uzyskane wyniki, porównujące liczebność roztoczy w 10 nowoczesnych systemach uprawy jabłoni, wskazują
na możliwość wykorzystania takich zabiegów jak cięcie i formowanie koron oraz sposobów nasadzeń w redukcji
liczebności roztoczy fitofagicznych. Autorka określiła także modelowane poprzez architekturę sadu i dobór
odmian, warunki mikrosiedliskowe, sprzyjające występowaniu roztoczy drapieżnych. Udowodniono, że
zaniechanie stosowania akarycydów spowodowało znaczący wzrost bioróżnorodności zgrupowania roztoczy,
pozwalający na utrzymywanie populacji roztoczy szkodliwych poniżej progu szkodliwości.
3.
Badania zanieczyszczenia mikologicznego powietrza w pomieszczeniach szpitalnych i użytku
publicznego - dr hab. Elżbieta Pląskowska
We współpracy naukowo-badawczej z Katedrą Dermatologii, Alergologii i Wenerologii Akademii Medycznej
we Wrocławiu powstały prace poświęcone badaniom czystości powietrza w pomieszczeniach klinicznych. Dla
celów diagnostyki dermatofitów przetestowano specjalistyczne pożywki i rozpoznano grzyby najczęściej
występujące w pomieszczeniach użytku publicznego. Dzięki tym badaniom zaproponowano dr hab. Elżbiecie
Pląskowskiej funkcję stałego redaktora działu „Grzyby a środowisko” w czasopiśmie Mykologia Lekarska oraz
funkcję konsultanta do spraw diagnostyki grzybów glebowych.
Publikacje:
Ogórek R., Pląskowska E. 2011. Analiza mikologiczna powietrza wybranych pomieszczeń użytku publicznego.
Doniesienie wstępne. Mykologia Lekarska, 18(1): 24-29.
Ogórek R., Kalinowska K., Pląskowska E., Baran E., Moszczyńska E. 2011. Zanieczyszczenia powietrza
grzybami na różnych podłożach hodowlanych w wybranych pomieszczeniach kliniki dermatologicznej. Część I.
Mykologia Lekarska, 18(1): 30-38.
Ogórek R., Kalinowska K., Pląskowska E., Baran E., Matkowski K. 2011. Zanieczyszczenia powietrza
grzybami na różnych podłożach hodowlanych w wybranych pomieszczeniach kliniki dermatologicznej. Część II.
Mykologia Lekarska, 18(2): 79-86.
Ogórek R., Pląskowska E., Kalinowska K. 2011. Charakteristics and taxonomy of Alternaria fungi. Mykologia
Lekarska, 18(3): 150-155.
Pląskowska E., Korol M., Ogórek R. 2011. Fungi found in air-conditioned room. Mykologia Lekarska, 18(4):
178-186.
Ogórek R., Pląskowska E., Kalinowska K., Fornalczyk P., Misztal A., Budziak J. 2011. The analysis of
mycological air pollution in selected rooms of student hostess. Mykologia Lekarska, 18(4): 201-210.
4.
Katedra Ogrodnictwa
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plonowanie i wartość biologiczną owoców
oberżyny (Solanum melongena L.) - dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska, prof. nadzw., mgr
inż. Magdalena Krygier
W roku 2011 przeprowadzono 4 doświadczenia polowe, obejmujące zastosowanie ściółek żywych,
syntetycznych i organicznych, jak również nawożenie azotowe w uprawie oberżyny (Solanum melongena L.), a
także ocenę porównawczą 13 odmian tego gatunku.
Stwierdzono wyraźny wpływ zastosowanych ściółek na plonowanie oberżyny. Czynnikiem, który w tych
badaniach w dużym stopniu modyfikował plon była temperatura gleby. Pomiary wykonane przy pomocy
elektronicznych mierników wskazały na jej duże zróżnicowanie pod badanymi ściółkami. Najwyższy plon
wydały rośliny uprawiane na ściółce z folii przezroczystej, przed założeniem, której powierzchnię gleby
opryskano herbicydem, a najmniejszy plony uzyskano przy użyciu ściółki organicznej z pociętego miskantusa.
Najmniej konkurencyjną żywą ściółką rosnącą łącznie z oberżyną była koniczyna biała wysiewana w terminie
sadzenia roślin lub po 3 tygodniach po ich posadzeniu. Wszystkie zabiegi ograniczające konkurencję koniczyny i
trawy (koszenie, oprysk herbicydem, opóźnianie terminu siewu) przyniosły pozytywny efekt w postaci
wyższego plonu bakłażana. Stwierdzono również, że oberżyna najlepiej plonowała przy zastosowaniu saletry
amonowej zastosowanej w ilości 75 kg N·ha-1 przed sadzeniem rozsady i 25 kg N·ha-1 pogłównie. Spośród
badanych w doświadczeniu odmian oberżyny najlepiej plonowała Vernal F 1 i Epic F1. Plon owoców w istotny
sposób zależał od stopnia dojrzałości owoców. Większy plon uzyskano zbierając owoce bardziej dojrzałe, jednak
te młodsze, będące w optymalnej fazie dojrzałości charakteryzowały się większą wartością biologiczną.
1.
24
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Publikacje:
Adamczewska-Sowińska K., Krygier M. 2011. Wpływ terminu zbioru owoców oberżyny na wielkość i jakość
plonu. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Konferencja naukowa „Nauka i praktyka
ogrodnicza dla zdrowia i środowiska”, Lublin 14 – 16 września 2011: 9.
Ocena plonowania i wartości biologicznej siedmiolatki (Allium fistulosum L.) uprawianej na zbiór w
różnych porach roku, z uwzględnieniem osłaniania roślin i zróżnicowanego nawożenia N - prof. dr
hab. Eugeniusz Kołota, dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska, prof. nadzw., dr inż. Cecylia M.
Uklańska-Pusz
Celem przeprowadzonych badań obejmujących doświadczenia polowe była ocena plonowania oraz wartości
odżywczej cebuli siedmiolatki odmiany Performer w zależności od okresu uprawy i terminu zbioru. Rośliny były
uprawiane przez taki sam okres w następujących terminach: 05.04.-08.06., 06.05.-08.07., 07.06.-10.08., 08.07.10.09., 05.08.-11.10., lub zbierane po 60, 75, 90, 105, 120, 135 i 150 dniach po posadzeniu rozsady. Rośliny
uprawiane przez okres 135 i 150 dni były bielone poprzez podsypywanie ziemią dolnej części łodygi rzekomej.
Wyniki badań dowiodły, że rośliny w takiej samej fazie wzrostu, zbierane w miesięcznych odstępach czasu od
początku czerwca do września plonowały na zbliżonym, w październiku zaś na niższym poziomie. W okresie
tym następował systematyczny spadek zawartości suchej masy, karotenoidów, cukrów, olejków lotnych i
azotanów. Opóźnienie terminu zbioru z 60 do 120 dni od posadzenia roślin przyczyniło się do znacznego
wzrostu plonu przy jednoczesnym spadku zawartości witaminy C, karotenoidów, chlorofilu a + b, cukrów,
olejków lotnych, azotanów, N ogólnego, K i Ca. Rośliny charakteryzujące się większym udziałem części
wybielonej posiadały niższą zawartość chlorofilu a + b oraz karotenoidów, wyższy zaś poziom witaminy C.
2.
Wpływ odmiany i przechowywania na plonowanie i wartość biologiczną dyni – dr hab. Anita
Biesiada prof. nadzw.
Badania przeprowadzone w latach 2006–2008 miały na celu ocenę jakości dojrzałych owoców dyni
pochodzących od 6 odmian dyni olbrzymiej Cucurbita maxima (‘Amazonka’, ‘Ambar’, ‘Bambino’, ‘Karowita’,
‘Melonowa Żółta’, ‘Uchiki Kuri’) i 6 odmian dyni zwyczajnej Cucurbita pepo (‘Danka Polka’, ‘Miranda’,
‘Junona’, ‘Pyza’ i ‘Warszawska Makaronowa’ oraz ‘Jet’ F1) przed i po przechowaniu. Oceniono zawartości
karotenoidów, witaminy C, skrobi, polifenoli, ekstraktu, suchej masy, cukrów redukujących i ogółem, azotanów
oraz makroelementów (P, K, Mg, Ca) w owocach bezpośrednio po zbiorze i po 90-dniowym przechowywaniu w
przechowalni grawitacyjnej. Dynię uprawiano z rozsady sadzonej w pole w połowie maja, owoce zbierano w
drugim tygodniu września. Owoce odmian należących do dyni olbrzymiej zawierały więcej karotenoidów,
witaminy C, skrobi, ekstraktu, suchej masy oraz cukrów ogółem i redukujących niż owoce dyni zwyczajnej.
Największą zawartość karotenoidów odnotowano w częściach jadalnych odmian ‘Amazonka’ (18,40 mg 100 g–1
ś.m.), ‘Ambar’ (15,49 mg 100 g–1 ś.m.). Najwięcej skrobi miały owoce odmiany ‘Ambar’ (61.5 mg 100 g –1
ś.m.), ‘Amazonka’ (31,3 mg _ 100 g–1 ś.m.) i ‘Uchiki Kuri’ ((20,95 mg 100 g–1 ś.m.). Różnice w zawartości
polifenoli pomiędzy badanymi odmianami były mniej widoczne niż w przypadku karotenoidów, witaminy C czy
skrobi. Po 90-dniowym przechowywaniu zawartości karotenoidów, witaminy C, cukrów, suchej masy i
azotanów oraz wartość pH malały, podczas gdy poziom makroskładników wzrastał. Nie odnotowano znaczących
zmian w zawartości polifenoli po przechowaniu.
Publikacje:
Biesiada A., Nawirska A., Kucharska A., Sokół-Łętowska A. 2011.Chemical composition of pumpkin fruit
depending on cultivar and storage. Ecological Chemistry and Engineering A. vol. 18,1: 9-19.
Nawirska-Olszańska A., Biesiada A., Sokół-Łętowska A, Kucharska A.Z. 2011. Zawartość związków
bioaktywnych i właściwości przeciwutleniające przecierów z dyni wzbogaconych pigwowcem, dereniem,
truskawkami i jabłkami. Acta Sci. Pol., Technologia Alimentaria, 10 (1): 51-60.
3.
Wpływ dawki i formy azotu oraz odmiany na plonowanie i skład chemiczny rzodkiewki - prof. dr
hab. Eugeniusz Kołota, dr inż. Piotr Chohura
Przeprowadzono doświadczenia polowe z dwoma odmianami rzodkiewki – Treto F1 i Wernar F1, uprawianymi
na zbiór jesienny. Oceniano wpływ zróżnicowanych dawek azotu zapewniających uzyskanie zasobności gleby
przed siewem nasion, na poziomie: 50, 100 i 150 mg N·dm -3 oraz 4 nawozy różniące się formą azotu: saletra
amonowa 34% N – [NH4NO3], saletra wapniowa 15,5% N – [Ca(NO3)2·H2O], siarczan amonu 20,0% N –
[(NH4)2SO4], ENTEC 26% N – [NH4NO3+(NH4)2SO4 + 0,8% DNPP. Najwyższy plon handlowy rzodkiewki
odmiany Treto F1 zapewniło użycie saletry amonowej, która w porównaniu z saletrą wapniową, siarczanem
amonu i nawozem ENTEC 26 zapewniła uzyskanie najwyższych plonów zgrubień. W przypadku odmiany
Wernar F1 wpływ rodzaju nawozu azotowego na plon handlowy był z reguły nieistotny. Niezależnie od rodzaju
zastosowanego nawozu azotowego zwiększenie koncentracji tego składnika w glebie z 50 do 100 mg N·dm-3
powodowało istotny wzrostu plonu handlowego rzodkiewki. Przy zawartości 150 mg N·dm -3 plon ten
utrzymywał się na podobnym poziomie jak przy 100 mg N·dm-3. Zawartość azotanów w zgrubieniach
rzodkiewki wzrastała wraz ze zwiększaniem koncentracji azotu w glebie, ale nie przekraczała dopuszczalnych
4.
25
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
norm. Rośliny nawożone siarczanem amonu i nawozem ENTEC 26 zawierały istotnie mniejsze ilości azotanów
w częściach jadalnych w porównaniu z nawożonymi saletrą amonową i saletrą wapniową.
Publikacje:
Chohura P., Kołota E. 2011. The effect of nitrogen fertilization on radish yielding. Acta Scientarum Polonorum
Hortorum Cultus 10(1): 23-30. 20, IF
Opracowanie najlepszego sposobu produkcji materiału szkółkarskiego na podkładce Pumiselect® dr hab. Adam Szewczuk prof. nadzw., dr inż. Ewelina Gudarowska
Wykazano, że najbardziej przydatnym dla praktyki, sposobem produkcji materiału szkółkarskiego na podkładce
Pumiselect® jest okulizacja sadzonek zdrewniałych w drugim roku szkółki i zakładanie oczka na drewnie
dwuletnim. Stwierdzono, że podkładka Pumiselect® może być wykorzystana do intensyfikacji produkcji
brzoskwini w warunkach Polski. Powinno się sadzić przede wszystkim drzewa dwuletnie, ze względu na ich
możliwości plonotwórcze, oraz mniejszą wrażliwość na uszkodzenia mrozowe pąków w porównaniu do słabiej
rosnących drzew sadzonych jako jednoroczne. Rozstawa w jakiej należy sadzić dwuletnie drzewa powinna
zależeć od odmiany. Stwierdzono, że drzewa rosnące na tej podkładce wymagają konstrukcji podtrzymującej
korony i bardzo intensywnego przerzedzania zawiązków
Publikacje:
Szewczuk A., Gudarowska E. Przydatność podkładki karłowej Pumiselect® w uprawie brzoskwini, 2011,
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 114 ss.
5.
Wpływ kontrolowanego nawożenia potasem na drzewa jabłoni - dr hab. Adam Szewczuk prof.
nadzw., prof. dr hab. Andrzej Komosa, dr inż. Ewelina Gudarowska
Na podstawie badań, prowadzonych po wejściu drzew w pełnię owocowania stwierdzono, że wzrost zawartości
przyswajalnego potasu od 12 do 20 mg K·100 g-1 s.m. gleby na skutek nawożenia chlorkiem potasu, siarczanem
potasu i saletrą potasową zwiększało pH gleby w warstwie ornej i podornej, w wyniku wzrostu zawartości
przyswajalnego wapnia. Wzrastające nawożenie potasem z zastosowaniem chlorku potasu, siarczanu potasu i
saletry potasowej zwiększało zawartość siarczanów w warstwie ornej i podornej gleby oraz chlorków w
warstwie podornej. Stwierdzono, że forma nawozu potasowego, przy stosowaniu wysokich dawek, dla uzyskania
poziomu 20 mg K·100 g-1 s.m. gleby, wpływa na zwiększenie zasolenia gleby (EC), jednak ten efekt wystąpił
tylko przy zastosowaniu saletry potasowej. Wykazano brak wpływu nawożenia potasem na zawartość
przyswajalnego azotu i fosforu w glebie oraz udowodniono, że wzrastające nawożenie potasem nie wpływa na
zawartość azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki i chloru w liściach jabłoni, bez względu na formę
zastosowanych nawozów potasowych.
Publikacje:
Szewczuk A., Komosa A., Gudarowska E 2011. Effect of soil potassium levels and different potassium
fertilizers on yield, macroelement and chloride nutrion status of apple trees in full fruition period. Acta
Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 10 (1), 83-94.
6.
Wpływ dolistnego traktowania krzemem na rozwój sezonowych roślin ozdobnych. Część I:
sanwitalia okazała Sanvitalia speciosa ‘Sunbini’, werbena ogrodowa Verbena ‘Patio Blue’ i portulaka
cieniolubna Portulaca umbraticola ‘Duna Red’ – dr inż. Regina Dębicz, dr inż. Katarzyna
Wróblewska
Dwuczynnikowe doświadczenie z trzema taksonami ozdobnych roślin sezonowych: sanwitalii okazałej
Sanvitalia speciosa ‘Sunbini’, werbeny ogrodowej Verbena ‘Patio Blue’ i portulaki cieniolubnej Portulaca
umbraticola ‘Duna Red’ przeprowadzono w latach 2009-2010. Pierwszym czynnikiem doświadczenia było
stężenie preparatu Actisil odpowiadające 60, 120 i 180 mg Si · dm-3 roztworu, aplikowanego trzykrotnie w
formie oprysku, drugim typ podłoża: substrat torfowy oraz substrat torfowy z piaskiem w proporcji 3:1. W
przeprowadzonym doświadczeniu wykazano korzystny wpływ dokarmiania krzemem na rozwój wegetatywny
werbeny oraz na liczbę pędów bocznych wszystkich badanych gatunków. Ich liczba była tym większa im
wyższe było stężenie preparatu. Badane taksony roślin w wyniku opryskiwania Actisilem miały większą liczbę
paków i kwiatów lub kwiatostanów i o większej średnicy. Lepiej kwitły rośliny uprawiane w substracie
torfowym.
Publikacje:
Dębicz R., Wróblewska K. 2011. The effect of silicon foliar application on the development of Season
ornamental plants. Part I: Sanvitalia speciosa ‘Sunbini’, Verbena ‘Patio Blue’ and Portulaca umbraticola
‘Duna Red’. Acta Agrobotanica 64 (4): w druku.
7.
8.
Wpływ dolistnego traktowania krzemem na rozwój sezonowych roślin ozdobnych. Część II: srebrzeń
krzewiasty Argyranthemum frutescens ‘Blazer Rose’, kocanki ogrodowe Xerochrysum bracteatum
‘Gold’, osteospermum Ecklona Osteospermum ecklonis ‘Grande Pink Blush’ i gaura Lindheimera
Gaura lindheimeri ‘Corinas Choice’– dr inż. Regina Dębicz, dr inż. Katarzyna Wróblewska
26
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Prowadzone w ostatnich latach badania potwierdziły, że nawożenie krzemem, wpływającym na odporność roślin
na wiele czynników stresowych, pozytywnie oddziałuje na rozwój roślin, poprawiając jakość roślin ozdobnych.
Dwuczynnikowe doświadczenie z czterema taksonami roślin sezonowych: srebrzeniem krzewiastym
Argyranthemum frutescens ‘Blazer Rose’, kocankami ogrodowymi Xerochrysum bracteatum ‘Gold’,
osteospermum Ecklona Osteospermum ecklonis ‘Grande Pink Blush’ i gaurą Lindheimera Gaura lindheimeri
‘Corinas Choice’ przeprowadzono w latach 2009-2010. Pierwszym czynnikiem doświadczenia było stężenie
preparatu Actisil odpowiadające 60, 120 i 180 mg Si · dm-3 roztworu, aplikowanego trzykrotnie w formie
oprysku, drugim typ podłoża: substrat torfowy oraz substrat torfowy z piaskiem w proporcji 3:1. Actisil wpłynął
korzystnie na liczbę pędów bocznych wszystkich badanych w doświadczeniu odmian roślin. Największą liczbę
pąków i kwiatów lub kwiatostanów stwierdzono u roślin Xerochrysum i Osteospermum ecklonis ‘Grande Pink
Blush’ opryskiwanych Actisilem w stężeniu 0.3 % oraz 0.2 % u Argyranthemum i Gaura lindheimeri ‘Corinas
Choice’. Wpływ typu podłoża na wzrost roślin zależał od gatunku rośliny. U srebrzenia i osteospermum
słabszym wzrostem odznaczały się rośliny uprawiane w podłożu z dodatkiem piasku, typ podłoża nie miał
natomiast wpływu na rozwój wegetatywny kocanek ogrodowych.
Wpływ sorbującego wodę geokompozytu i ściółkowania korą sosnową na wzrost i kwitnienie
wybranych gatunków bylin – dr inż. Regina Dębicz, dr inż. Katarzyna Wróblewska, dr inż.
Przemysław Bąbelewski
Celem doświadczenia było określenie wpływu nowej formy aplikacji supersorbentu w postaci geokompozytu na
rozwój przymiotna ogrodowego, sadźca purpurowego i firletki chalcedońskiej. Pierwszy czynnik stanowiło
zastosowanie geokompozytu, drugi - ściółkowanie korą sosnową. Geokompozyt składał się z polimeru
zamkniętego w geowłókninie. Po namoczeniu w wodzie umieszczano go w glebie i sadzono nad nim rośliny.
Oceniano wzrost i kwitnienie roślin w terminie ich najobfitszego kwitnienia. Wykazano korzystny wpływ
geokompozytu na wzrost wegetatywny wszystkich badanych bylin. Rośliny osiągnęły większą średnicę i liczbę
pędów oraz (u sadźca) wysokość. Geokompozyt wpływał także pozytywnie na kwitnienie przymiotna i sadźca.
Niezależnie od zastosowania ściółki w kombinacjach z geokompozytem rośliny kwitły obficiej i miały większe
kwiatostany. Kora sosnowa korzystnie wpływała na wysokość i średnicę sadźca, a niekorzystnie na średnicę
roślin i liczbę pędów firletki.
9.
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Agrotechniczna poprawa produktywności lnu transgenicznego stanowiącego źródło nowych
związków bioaktywnych do zastosowań przemysłowych – prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Badano 3 typy lnu o zmienionych własnościach genetycznych: typ 1 - nadprodukujący flawonoidy, typ 2 nadprodukujący glukozowe pochodne fenylopropanoidów i typ 3 - o zwiększonej zawartości kwasów
tłuszczowych omega-3. Z każdym typem lnu założono niezależne doświadczenie, w układzie losowanych
bloków, w czterech powtórzeniach, na 1 czynnik zmienny, którym była zróżnicowana ilość wysianych na 1 m 2
nasion wynosząca odpowiednio: 400, 600 i 800. Po wschodach, w fazie jodełki i przed zbiorem określono liczbę
roślin na 1 m2. Przed zbiorem na 10 roślinach z każdego poletka określono następujące cechy morfologiczne:
wysokość roślin, wysokość do I.go rozgałęzienia, liczbę na roślinie: rozgałęzień i torebek, liczbę nasion z rośliny
oraz. średnicę pędu głównego. Na podstawie liczby nasion z rośliny i liczby torebek na roślinie wyliczono liczbę
nasion w 1 torebce. Określono masę nadziemnej części rośliny z rozbiciem na: nasiona, torebki i łodygi oraz
wyliczono strukturę plonu. Po zbiorze roślin oznaczono plony nasion i słomy oraz masę 1000 nasion. Plony
nasion sprowadzono do stałej 7% zawartości wody. Bez względu na typ lnu liczba roślin po wschodach była
niższa od planowanej. Wzrost ilości wysiewu na 1 m2 z 400 do 800 nasion o pełnej wartości użytkowej
spowodował u typu I i III zmniejszenie procentowego udział roślin po wschodach w stosunku do wysianych
nasion. Nie zauważono takiej zależności u typu II. Zaniki roślin podczas wegetacji zwiększały się w miarę
wzrostu ilości wysiewu. Wzrost ilości wysiewu spowodował u wszystkich typów lnu obniżenie z rośliny masy
nasion oraz procentowego udziału nasion w masie nadziemnej części rośliny. Dla typu I i II wystarczająca, dla
uzyskania wysokiego plonu nasion i słomy, liczba wysianych nasion na 1 m2 wynosi 400, a dla typu III 600.
1.
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i plonowanie łubinu andyjskiego
(Lupinus mutabilis Sweet) – prof. dr hab. Andrzej Kotecki
W trzyczynnikowym doświadczeniu złożonym metodą losowanych podbloków w układzie „split-plot”, w
czterech powtórzeniach, na trzy czynniki zmienne, badano w kolejności: I. Formy łubinu andyjskiego
reprezentowane przez dwa typy morfologiczne, o: a) częściowo zdeterminowanym wzroście (forma
semiepigonalna), b) zdeterminowanym wzroście (forma epigonalna); II. Terminy siewu: a) najwcześniejszy, b)
opóźniony w stosunku do pierwszego terminu siewu o 14 dni; III. Liczbę wysianych nasion o pełnej wartości
użytkowej na 1 m2: 60, 90 i 120. Po wschodach i przed zbiorem określono obsadę roślin. Bezpośredni przed
zbiorem, na 10 losowo pobranych roślinach z każdego poletka, określono następujące cechy morfologiczne:
wysokość roślin do wierzchołka pędu głównego, wysokość do I. rozgałęzienia, wysokość do I. strąka, liczbę
rozgałęzień bocznych I. rzędu, liczbę zawiązanych na roślinie strąków z rozbiciem na strąki ogółem,
2.
27
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
wypełnione i płonne, liczbę nasion z rośliny. Oznaczono również masę łodyg, nasion i strączyn, a na podstawie
uzyskanych wyników wyliczono strukturę plonu nadziemnej części rośliny. Obliczono również liczbę nasion w
1 strąku, masę nasion w strąku i strączyn. Po zbiorze określono plon nasion, słomy i resztek pozbiorowych.
Badane czynniki kształtowały większość cech morfologiczny, elementy struktury plonu i plon. Semiepigonalna
forma łubin w I terminie siewu plonowała najwyżej przy wysiewie na 1 m2 60 nasion, a epigonalna przy 120.
Opóźnienie siewu o 2 tygodnie skutkowało niższymi plonami nasion. Dla formy semiepigonalnej najlepsze
efekty uzyskano z wysiewu na 1 m2 90 nasion , a dla epigonalnej przy 60.
Wpływ nawożenia siarką i aplikacji biostymulatora Asahi SL na rozwój i plonowanie gorczycy białej
(Sinapis alba L.) – dr hab. Marcin Kozak prof. nadzw., (osoba odpowiedzialna: dr inż. Magdalena
Serafin-Andrzejewska)
W przeprowadzonych dwóch niezależnych eksperymentach polowych oceniono reakcję gorczycy białej na
zróżnicowane dawki nawożenia siarką (I seria badań) oraz różne terminy aplikacji biostymulatora Asahi SL (II
seria badań). Długość okresów wegetacyjnych gorczycy białej w I serii badań kształtowała się w największym
stopniu pod wpływem zróżnicowanego przebiegu warunków pluwio-termicznych, a następnie swoistych cech
odmianowych, natomiast w II serii badań odnotowano ponadto wpływ aplikacji biostymulatora Asahi SL na
kilkudniowe wydłużenie fazy dojrzewania roślin. Rozwój wegetatywny i generatywny gorczycy białej w I serii
badań analizowany na podstawie wybranych cech morfologicznych roślin, struktury plonu, wielkości i jakości
uzyskanego plonu nasion był determinowany w znacznym stopniu przebiegiem układem warunków
wilgotnościowo-termicznych w latach prowadzenia eksperymentu polowego. Zastosowanie 10 kg S·ha -1, w
porównaniu do obiektów pozbawionych nawożenia tym składnikiem, skutkowało istotnie bujniejszym wzrostem
roślin gorczycy białej (zwiększenie wysokości roślin, wysokości do I rozgałęzienia, wytworzenie większej
liczby rozgałęzień I rzędu) oraz zawiązaniem większej liczby łuszczyn na 1 roślinie o większej masie nasion z 1
łuszczyny. Dla uzyskania najwyższego plonu nasion gorczycy białej oraz wydajności składników pokarmowych
optymalną dawką okazało się 20 kg siarki zastosowane przedsiewnie na 1 hektar. W II serii badań zróżnicowane
terminy aplikacji biostymulatora Asahi SL w istotny sposób modyfikowały wszystkie analizowane cechy
biometryczne roślin, co następnie znalazło swoje odzwierciedlenie w poziomie uzyskanych plonów nasion i
wydajnościach składników pokarmowych. Ponadto oprysk roślin gorczycy Asahi SL zwiększał procentową
zawartość tłuszczu w nasionach. Zwyżka plonu nasion, w ujęciu procentowym, uzyskana z uprawy nasiennej
odmiany Nakielska z aplikacją Asahi SL w fazie pąkowania oraz listnienia (1,56 t·ha-1) w stosunku do wariantu
kontrolnego z tą odmianą (1,45 t·ha-1) wyniosła, średnio w trzyleciu badawczym, 7,6%, natomiast w odniesieniu
do wartości 1,35 t·ha-1 najniższego plonu nasion odmiany Radena stanowiła 15,5%.
3.
Agroekologiczne i żywieniowe aspekty uprawy łubinu wąskolistnego w siewie czystym i
współrzędnym z pszenżytem jarym – kierownik tematu: dr hab. Marcin Kozak prof. nadzw.
Przeprowadzono doświadczenia polowe i laboratoryjne nad współrzędną uprawą łubinu wąskolistnego z
pszenżytem jarym. Celem badań było określenie reakcji dwóch odmian łubinu wąskolistnego na współrzędną
uprawę z pszenżytem jarym, w porównaniu do siewu czystego obydwu gatunków. Na rozwój roślin łubinu
wąskolistnego i pszenżyta jarego, cechy morfologiczne oraz poziom uzyskanych plonów największy wpływ miał
przebieg warunków wilgotnościowo-termicznych w poszczególnych sezonach wegetacyjnych, a w dalszej
kolejności ilość wysiewu komponentów mieszanek i ich swoiste cechy odmianowe. Najwyższe plony nasion
łubinu uzyskano uprawiając w siewie czystym odmianę Zeus, natomiast słomy odmianę Graf. Podobnie
najwyższy plon ziarna pszenżyta jarego odmiany Dublet osiągnięto przy zastosowaniu siewu czystego.
4.
Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przedplonów strączkowych w uprawie rzepaku ozimego w
regionie dolnośląskim – prof. dr hab. Andrzej Kotecki
W 2011 roku w jednoczynnikowym doświadczeniu, w czterech powtórzeniach, oceniano następujące
przedplony: bobik (odmiany Granit i Olga), groch siewny (odmiana Brylant), łubin wąskolistny (odmiana Zeus),
pszenica jara (odmiana Trappe). Powierzchnia jednego poletka wynosiła 108 m2, a powierzchnia doświadczenia
2160 m2. Przed założeniem doświadczenia określono zasobność gleby w makroelementy oraz pH.
Doświadczenie założono w stanowisku po zbożach. Podczas wegetacji prowadzono obserwacje rozwoju roślin
oraz po zbiorze określono plony nasion/ziarna oraz resztek pozbiorowych. Ponadto w nasionach/ziarnie i
resztkach pozbiorowych oznaczono zawartość makroskładników (N, P, K, Ca, Mg). Układ warunków
wilgotnościowo-termicznych w okresach wegetacyjnych roślin wpłynął korzystnie na wysoki poziom
uzyskanych plonów nasion oraz resztek pozbiorowych. Spośród ocenianych gatunków przedplonowych
najwyższym plonem ziarna charakteryzowała się pszenica jara Trappe, a w dalszej kolejności wysoki plon
nasion uzyskano z uprawy bobiku odmiany Granit i grochu odmiany Brylant. Najniższą masą resztek
pozbiorowych charakteryzował się łubin wąskolistny Zeus, natomiast pozostałe przedplony wytworzyły podobną
masę resztek pozbiorowych. Nagromadzenie w resztkach pozbiorowych N, P i K wynikało z właściwości
gatunkowych przedplonu oraz kształtowało się po wpływem czynnika odmianowego i wynosiło w kg·ha -1 dla: N
od 31,5 do 68,7, P 2,1 - 5,8 i K 18,3 - 40,9. Po zbiorze gatunków przedplonowych założono 2 czynnikowe
5.
28
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
doświadczenie z rzepakiem ozimym odmiany Nelson, w 4 powtórzeniach, w którym czynnikiem I rzędu są
przedplony, natomiast II rzędu dawki azotu stosowane wiosną (0, 60, 120, 180 kg·ha-1 N).
Porównanie plonowania różnych gatunków prosowatych w warunkach Polski południowozachodniej – dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw.
W 2011 został przeprowadzony został ostatni rok badań mających na celu porównanie plonowania trawy
sudańskiej (odmiana Akklimat) z sorgiem (odmiany (Rona 1 i Sucrosorgo 506) oraz mieszańcami trawy
sudańskiej z sorgiem (odmiana Csaba i Nutri Honey). Trawę sudańską i mieszańce tego gatunku z sorgiem
użytkowano 1- lub 2-kośnie. Odmiany sorga były zbierane jednokrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego. W
2011 roku, sucrosorga 506 zapewnił najwyższy plon świeżej masy wynoszący 70 t z ha. Z pozostałych
testowanych form i odmian sorga zebrano niższy o 10-15 t z ha plon świeżej masy. Zawartość suchej masy w
zbieranej masie była modyfikowana przez sposób użytkowania oraz gatunek rośliny prosowatej. Sucrosorgo 506
odznaczało się najniższą zawartością suchej masy – 18,2%. Zielonka z sorga Rona 1, z mieszańcem sorga z
trawą sudańską oraz z trawy sudańskiej, użytkowanych 1-kośne zapewniło uzyskanie dojrzałości woskowej
ziarna, a zawartość suchej masy wynosiła od 25 do 32%. Użytkowanie 2 kośne wpłynęło na obniżenie zawartość
suchej masy podczas zbioru o 4-10 p.p.
6.
Wzrost oraz plonowanie form owsa w zależności od terminu siewu – dr hab. Józef Sowiński, prof.
nadzw.
W doświadczeniu oceniany jest wpływ terminu siewu: przedzimowy w 2 dekadzie listopada i wiosenny w 2
dekadzie marca na wysokość i jakość plonu trzech odmian owsa. Trzecim czynnikiem zmiennym była
zróżnicowana ilość wysiewu wynosząca 300 i 450 ziarniaków na m2. W doświadczeniu testowane są odmiany i
rody: ozima (brytyjska) – Milenium, jara – Bingo i przewódkowa STH8326. W okresie zimy po rozhartowaniu
siewek, nastąpiły uszkodzenia roślin spowodowane przez ptaki. W wiosennym terminie siewu owies jary i
przewódkowy w małym stopniu przeszedł proces jarowizacji i faza wiechowania wystąpiła później oraz w
mniejszym stopniu niż u odmiany Bingo. Dodatkowo z terminu siewu wiosną po zahamowaniu wegetacji
wynikającego z suszy, po poprawie warunków wilgotnościowych nastąpiło wznowienie wegetacji i rośliny
wytworzyły bardzo dużo niedogonów. Utrudniło to przeprowadzenie zbioru i wpłynęło na wysokość plonu,
który był niski i oscylował w zakresie od 2,0 do 3,5 t z ha. Plon ziarna w siewie przedzimowym był wyższy o
30-50% niż w siewie wiosennym.
7.
Wpływ terminu zbioru na wydajność soku sorga cukrowego i jego przydatność do konwersji do
bioetanolu – dr hab. Józef Sowiński, prof. nadzw.
Materiał biologiczny stanowiły dwie odmiany z rodzaju Sorghum: sorgo cukrowe - BMR Elite oraz mieszaniec
sorga z trawą sudańską - Nutri Honey. Sorgo wysiewano siewnikiem poletkowym Wintersteiger na poletka o
powierzchni 15 m2 każde, uprzednio nawożone nawozami mineralnymi (120 kg N·ha -1, 80 kg P·ha-1, 120 kg
K·ha-1). Zaplanowano 8 terminów zbioru od połowy sierpnia 2011 do końca listopada 2011, w odstępach co
dwa tygodnie. Bezpośrednio po zbiorze materiał roślinny rozdrobniono. Określono wydajności soku na prasie
tłokowej przy ciśnieniu ok. 30 atm oraz zawartość ekstraktu [% wag.] za pomocą gęstościomierza
oscylacyjnego. Frakcję płynną poddano okresowej fermentacji etanolowej z udziałem przemysłowych drożdży
gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae w temperaturze 30ºC. Po zakończeniu procesu wykonano destylację na
kolumnach do sprawnej destylacji. Przy użyciu gęstościomierza oscylacyjnego oznaczono zawartość etanolu w
destylatach [% obj.]. Sorgo cukrowe BMR Elite przez cały okres prowadzenia badań odznaczało się wyższą
wydajnością soku roślinnego niż mieszaniec sorga z trawą sudańską. Wraz z opóźnieniem zbioru spadała
wydajność soku roślinnego, zwłaszcza u odmiany BMR Elite. Zawartość ekstraktu w soku roślinnym u odmiany
BMR Elite, w większości terminów pobrania soku była wyższa o 2-3 punkty procentowe niż u odmiany Nutri
Honey. Wydajność etanolu wynosiła od 31 do 51 dm3 na 1 tonę soku dla odmiany Nutri Honey podczas gdy u
odmiany BMR Elite od 38 do 62 dm3 na 1 tonę soku.
8.
Wartość gospodarcza kilku odmian jęczmienia ozimego w zależności od intensywności uprawy – dr
hab. Barbara Chrzanowska-Drożdż
W sezonie 2010-2011 w RZD Pawłowice przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe 2 - czynnikowe z 13
odmianami jęczmienia ozimego, uprawianymi na dwóch poziomach agrotechniki A 1 i A2. Badania zostały
przeprowadzone w systemie PDOiR. Poziom A2 w porównaniu do A1 różnił się wyższym o 40 kg N∙ha-1
poziomem nawożenia, dwukrotnym stosowaniem fungicydów, użyciem retardantu wzrostu i nawozów
mikroelementowych. Badano wartość gospodarczą nastepujących odmian: Scarpia, Merlot, Epoque, Lomerit,
Fridericus, Maybrit, Rosita, Merle, Laverda, Nickela, Karakan oraz Metaxa i Souleyka. Okres wegetacji 20102011 był sprzyjający dla wzrostu i rozwoju jęczmienia ozimego. Układ warunków meteorologicznych sprzyjał
dobremu przezimowaniu roślin. Największym zagrożeniem dla zdrowotności liści jęczmienia ozimego była rdza
jęczmienia i rynchosporioza. Pod wpływem dwukrotnego stosowania fungicydów poprawiła się zdrowotność
wszystkich odmian. Średni plon ziarna na niskim poziomie agrotechniki A1 wynosił 8,34 t·ha-1 , a na wysokim
poziomie agrotechniki był istotnie wyższy i wynosił 9,10 t∙ha -1. Najwyższym plonem ziarna na poziomie A1
9.
29
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
odznaczała się odmiana Souleyka 9,34 t∙ha-1, Nickela 8,79 i Maybrit 8,69 t∙ha-1, nieco niżej plonowały odmiany:
Scarpia i Rosita. Średni przyrost plonu ziarna wszystkich odmian na wysokim poziomie agrotechniki A 2 w
stosunku do niskiego A 1 wynosił 0,76 t∙ha-1. Najwyższym przyrostem plonu odznaczały się odmiany Rosita
1,09 i Laverda 1,05 t∙ha -1. Przyrost plonu powyżej 1 t∙ha-1 obydwu odmian był spowodowany przede wszystkim
wysoką masą ziarna z kłosa, wynikającą z dużej liczby ziaren w kłosie.
10. Wpływ głębokości siewu i nawożenia azotem na plon i jakość ziarna ozimej pszenicy twardej – dr
hab. Barbara Chrzanowska-Drożdż
W okresie 2010-2011 w RZD Pawłowice przeprowadzono ścisłe doświadczenie polowe 2 - czynnikowe z
odmianą ozimą Komnata pszenicy twardej. Badano 2 głębokości siewu 2 i 6 cm ( I czynnik) oraz w obrębie
dawki azotu (90 kg/ha ) (II czynnik) stosowano azot w następujących terminach: I. kontrola – bez azotu, II. 30
(BBCH 00) + 30 (BBCH 28) + 30 (BBCH 32), III. 30 (BBCH 28) + 30 (BBCH 32) + 30 (BBCH 49), IV. 30 (BBCH
28) + 60 (BBCH 32), V. 60 (BBCH 28 ) + 30 (BBCH 32), V. 30 (BBCH 28) + 30 (BBCH 32) + 15+15 r-r mocznika
(BBCH49). Przebieg pogody w okresie wegetacji pszenicy był sprzyjający dla prawidłowego wzrostu i rozwoju
odmiany Komnata. Duża warstwa śniegu przy temperaturze minus 5ºC sprzyjały dobremu przezimowaniu
odmiany. Największym zagrożeniem dla zdrowotności pszenicy okazała się fuzarioza kłosów (Fusarium spp).
Głębokość siewu nie miała istotnego wpływu na wysokość plonu ziarna. Plon ziarna pszenicy durum w sezonie
2010-2011 należy ocenić jako wysoki, który wahał się od 4,26 t∙h-1 do 6,33 t·ha-1. Plon ziarna zależał od terminu
stosowania azotu w obrębie dawki 90 kg N∙ha-1. Niezależnie od głębokości siewu, najbardziej korzystna dla
wysokości plonu ziarna była dawka 90 kg N·ha-1 z podziałem : 60 kg wczesną wiosną (BBCH 28) + 30 kg N∙ha-1
w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 32). Plon ziarna odmiany Komnata na poziomie 6,30 t·ha -1 wynikał przede
wszystkim z wysokiej liczby kłosów (528) z jednostki powierzchni.
11. Ocena oddziaływania PRP- SOL i PRP - EBV na plonowanie pszenicy ozimej odmiany Muszelka –
dr hab. Barbara Chrzanowska-Drożdż
Doświadczenie jednoczynnikowe w układzie losowanych bloków założono w RZD Pawłowice. Czynnikiem
doświadczenia było stosowanie preparatów PRP na tle nawożenia NPK: 1) N+P+K, 2). N + PRP-SOL, 3). N +
PRP-SOL + PRP-EBV. W sezonie 2010-2011 warunki meteorologiczne sprzyjały bardzo dobremu
przezimowaniu pszenicy ozimej. W okresie wegetacji wiosenno-letniej największym zagrożeniem dla pszenicy
była rdza brunatna oraz fuzarioza kłosów. Nasilenie występowania chorób było zbliżone na wszystkich
obiektach.. Plon ziarna nie był statystycznie zróżnicowany pod wpływem stosowania N+ PRP-SOL oraz
łącznego stosowania N+PRP-SOL + PRP-EBV i zbliżony do plonu podczas stosowania tylko N+P+K.
Najwyższy plon ziarna stwierdzono z obiektu N+ PRP-SOL + PRP –EBV (9,07 t∙ha-1), który wynikał z
wysokiej liczby kłosów z 1m2 -570 szt.·m2. Najwięcej białka (12,0%), glutenu mokrego w ziarnie (25,4%) oraz
najwyższą liczbą opadania (257 s) odznaczało się ziarno pszenicy z obiektu na którym stosowano PRP-SOL i
PRP-EBV na tle N+P+K.
12. Stosowanie biologicznych zapraw do ochrony ziemniaka jako alternatywnej metody ochrony roślin i
indukowania reakcji obronnych w roślinie – dr hab. Maria Pytlarz-Kozicka
W doświadczeniu polowym w pierwszym roku badań wykazano, że badane odmiany ziemniaka pozytywnie
reagowały na zaprawianie bulw zaprawami biologicznymi zwiększeniem liczby pędów, bulw oraz ich masą, a w
konsekwencji wyższymi plonami. Dotyczy to zwłaszcza obiektów, na których zaprawiano bulwy zaprawami
FZB 24WG oraz Proradix. Badania będą powtórzone w latach 2012 i 2013. Najwyższe plony uzyskała odmiana
Finezja, najniższe odmiana Cyprian.
13. Wpływ bioregulatorów wzrostu na plonowanie kilku odmian ziemniaka o różnej odporności na
choroby wirusowe – dr hab. Maria Pytlarz-Kozicka
Doświadczenie polowe z regulatorami wzrostu Kelpak i NanoGro prowadzono pierwszy rok. W doświadczeniu
wykazano, że stosując bioregulatory Kelpak rośliny ziemniaka miały większą masę części nadziemnych i bulw
oraz lepiej rozwinięty był system korzeniowy. Badania będą kontynuowane w latach 2012-2013.
14. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem, borem i siarką na plon nasion i profil kwasów
tłuszczowych jasno i ciemnonasiennych odmian lnu oleistego – dr inż. Anna WondołowskaGrabowska
W doświadczeniu wykazano, że czynnik odmianowy, nawozowy oraz współdziałanie badanych czynników nie
różnicowały istotnie wysokości roślin. Odmiana Szafir uzyskała wyższą wartość długości technicznej i liczbę
rozgałęzień. Na masę słomy odziarnionej istotny wpływ wywarły odmiany i nawożenie. Rośliny odmiany Szafir
osiągały wyższą masę słomy odziarnionej, o około 16%, w porównaniu do roślin odmiany Oliwin, a wartość
najwyższą uzyskano przy zastosowaniu średniej dawki azotu, siarki i boru. Stwierdzono istotną różnicę masy
nasion. Odmiana Oliwin uzyskiwała wartości wyższe o około 19%, w porównaniu do odmiany Szafir. Czynnik
odmianowy i nawozowy wywarł istotą różnicę na energię i zdolność kiełkowania nasion Wartość energii
kiełkowania u odmiany Szafir była o 13% wyższa w stosunku do nasion odmiany Oliwin, natomiast wyższą
30
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
zdolność kiełkowania posiadały nasiona odmiany Oliwin. Wartość energii i zdolności kiełkowania nasion była
wysoka przy nawożeniu 50 kg S·ha-1 i 10 kg B S·ha-1 bez udziału N. Odnotowano wyższy plon u
ciemnonasiennej odmiany Szafir w porównaniu do jasnonasiennej odmiany Oliwin.
15. Próba oceny zależności pomiędzy wartością słodowniczą ziarna jęczmienia browarnego a stanem
odżywienia roślin azotem – dr hab. inż. Marek Liszewski
Wyniki badań wskazują, że czynnikiem najsilniej decydującym o plonie ziarna jęczmienia browarnego i jego
cechach jakościowych był przebieg pogody. Nawożenie azotem w dawkach 20 i 40 kg N.ha -1 powodowało
kolejne istotne przyrosty plonu ziarna ogółem i plonu ziarna celnego. Zwiększenie wielkości dawki nawożenia
azotem do 60 kg N.ha-1 nie miało istotnego wpływu na plonowanie jęczmienia oraz masę słodu, niezależnie od
sposobu jej aplikacji.
Katedra Żywienia Roślin
Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych – prof. dr hab. Zofia
Spiak, dr inż. Krzysztof Gediga
Wynalazkiem jest sposób rewitalizacji, który polega na tym, że do podłoża wprowadza się mieszaninę piasku,
fosfogipsu oraz skały okruchowej o średnicy ziaren nie przekraczającej 2 cm w stosunku masowym,
odpowiednio 1,25-4:1,25-4:1,25-4 kg m-2 albo mieszaninę piasku, fosfogipsu, skały okruchowej i skały płonnej
w stosunku masowym, odpowiednio 1,25-4:1,25-4:1,25-4:1,25-4 kg m-2. Następnie wysiewa się nasiona roślin
dobrze znoszących takie podłoża, np. lucernę i/lub koniczynę czerwoną i/lub koniczynę białą i/lub mieszanki
tych roślin. Sposób, według wynalazku, może znaleźć zastosowanie głównie do rewitalizacji odpadów
flotacyjnych, szczególnie z przemysłu miedziowego, poprzez wprowadzenie odpowiednio dobranych substancji
strukturotwórczych i obniżających ruchliwość metali ciężkich oraz uprawę wytypowanych gatunków roślin.
Patent: Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych nr zgłoszenia 394743
B09C1/00 B09B3/00 data publikacji 12-09-2011 - Spiak Zofia, Gediga Krzysztof, Kaszubkiewicz Jarosław,
Grabas Kazimierz, Kołwzan Barbara, Mizera Wojciech
1.
Geochemia w archeologii. Analiza zawartości fosforu w glebie jako wskaźnik dawnego osadnictwa –
dr inż. Gediga Krzysztof, dr inż. Urszula Piszcz
Wykonane analizy geochemiczne, a zwłaszcza ich porównanie z wynikami uzyskanymi w trakcie badań
geomagnetycznych, powierzchniowych i wykopaliskowych wskazuje na ogromny potencjał informacyjny
kryjący się w tej kategorii źródeł. Wyniki analiz z odwiertów wykonanych w ramach siatki o boku 10 m
pozwalają na wydzielenie zróżnicowanych stref występowania fosforu, które po skorelowaniu ze strefami
występowania anomalii geomagnetycznych pozwalają wnioskować na temat funkcjonalnego zróżnicowania
przestrzeni stanowiska. Na szczególną uwagę zwraca zwłaszcza korelacja i znaczna zbieżność wyników badań
geofizycznych i fosforowych w obrębie obszarów próbnych, gdzie wykonywano odwierty w oparciu o siatkę o
boku 2 m. Jej dokładność odwzorowania jest zbliżona do wyników otrzymywanych z próbkowania poziomów
kulturowych w obrębie wykopów badawczych. Istotnym elementem prowadzonych badań są analizy
geochemiczne, związane z oznaczaniem ilościowej zawartości fosforu w próbach pobieranych z osadów.
Analizie poddawane są próby pobierane z siatki odwiertów pokrywającej badaną przestrzeń. W trakcie badań
wykonano 900 odwiertów, pobrano i poddano analizie 3500 próbek. Dodatkowo pobierano również próbki z
różnych poziomów, eksplorowanych w obrębie stanowiska, wykopów (w tym przypadku w oparciu o siatkę o
boku 1 m). Uzyskane w ten sposób wyniki i przedstawienie ich w formie zróżnicowanych map obrazujących
ilościowe zawartości fosforu, stanowią podstawę do rozważań i interpretacji na różnych poziomach
szczegółowości. Wykonane w Dzielnicy analizy geochemiczne, a zwłaszcza ich porównanie z wynikami
uzyskanymi w trakcie badań geomagnetycznych, powierzchniowych i wykopaliskowych wskazuje na ogromny
potencjał informacyjny kryjący się w tej kategorii źródeł.
Publikacje:
Furmanek M., Wiśniewski A., Gediga K., Jary Z., Lisa L., Piszcz U., Skrzypek G. 2011. "Odkryć niewidoczne".
Wybrane zagadnienia z geoarcheologii Śląska, (w:) A. Żeleżniewicz, J. Wojewoda, W. Cieżkowski (red.),
Mezozoik i Kenozoik Dolnego Śląska, WIND: Wrocław, 159-168.
Furmanek M., Gediga K., Piszcz U., Rapiński A.: Możliwości poznawcze prospekcji geochemicznej i
geomagnetycznej stanowisk archeologicznych na przykładzie badań w Dzielnicy, woj. opolskie, Metody
geoinformacyjne w badaniach archeologicznych. Środowisko i Kultura, Environment and Culture, tom 9, ISBN
978-83-62662-53-1 s.27-29
2.
Rola i funkcjonowanie terminalnej oksydazy plastydowej u Thellungiella halophila rosnącej w
warunkach stresu solnego - dr Piotr Stępień
W trakcie dotychczasowych badań wykazano wysoki stopień odporności na stres solny u Thellungiella. Roślina
zdolna była tolerować 500 mM stężenia soli, wykazując przy tym niewielkie objawy stresu. W warunkach tych
obserwowano u Thellungiella znaczący wzrost jego intensywności transportu elektronów przez PSII. Co więcej,
3.
31
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
ten dodatkowy przepływ elektronów okazał się zależny od stężenia O 2. Na bazie doświadczeń in vivo z użyciem
technik spektroskopowych, badań z użyciem selektywnych inhibitorów komponentów fotosyntetycznego
łańcucha transportu elektronów oraz analiz proteomicznych udowodniono, że obserwowany u Thellungiella
alternatywny transport elektronów spowodowany jest indukcją funkcjonującego w chloroplaście białka,
terminalnej oksydazy plastydowej (Ptox), która działa jako „odpływ” dla elektronów transportowanych z
fotosystemu II. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano funkcjonowanie Ptox jako „zaworu
bezpieczeństwa” konkurującego z procesem generacji reaktywnych form tlenu i skutecznie chroniącego aparat
fotosyntetyczny Thellungiella halophila przed uszkodzeniami fotooksydacyjnymi. Obecnie trwają prace nad
dokładnym określeniem roli i sposobu funkcjonowania Ptox u Thellungiella halophila, ze szczególnym
uwzględnieniem czynników umożliwiających jego działanie jako skutecznego „odpływu” dla elektronów
transportowanych z fotosystemu II. W pierwszym rzędzie prowadzone są analizy dystrybucji białka Ptox i
kompleksów PSII we frakcjach błon tylakoidowych, pochodzących z roślin kontrolnych oraz rosnących w
warunkach zasolenia w celu przetestowania hipotezy, według której u Thellungiella rosnącej w warunkach stresu
solnego możemy mieć do czynienia ze zmodyfikowaną dystrybucją białek w obrębie błon tylakoidowych,
polegającą na bliskiej lokalizacji Ptox ze znaczącą ilością kompleksów PSII.
Odmianowa reakcja pszenicy na syntetyczne regulatory wzrostu – dr inż. Edward Grzyś, dr inż.
Anna Demczuk, dr Eżbieta Sacała
Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu retardantów (Moddus 250 EC i Antywylegacz płynny
675 SL) na wzrost i rozwój odmian pszenicy ozimej i jarej. Badania prowadzono w ramach grantu
finansowanego przez MNiSW (numer projektu N310 152435). Projekt badawczy realizowany był na bazie
trzech wzajemnie uzupełniających się eksperymentów, prowadzonych w warunkach doświadczenia polowego, w
hali wegetacyjnej oraz w laboratorium (komora wegetacyjna). Na podstawie przeprowadzonych badań
stwierdzono, że zastosowanie retardantów w uprawie pszenicy ozimej miało wpływ na ograniczenie wzrostu
elongacyjnego źdźbła u badanych odmian. Największy stopień skrócenia źdźbła stwierdzono u odmian: Turnia,
Bogatka i Zyta. Z kolei do odmian najmniej podatnych na stosowane retardanty należy zaliczyć: Opus i Turkis.
Pod wpływem retardantów stosowanych w uprawie pszenicy odnotowano wzrost zawartości chlorofilu w
liściach. U większości odmian stwierdzono również większą aktywność reduktazy azotanowej w liściach. Nie
stwierdzono różnic w aktywności kwaśnych fosfataz, potencjalnej aktywności fotosystemu PS II w liściach,
wielkości powierzchni liści oraz zawartości wybranych makro- i mikroelementów (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu,
Zn) w roślinach z obiektów kontrolnych w stosunku do roślin z obiektów, na których stosowano retardanty. W
doświadczeniach z pszenicą jarą źdźbło w największym stopniu uległo skróceniu pod wpływem retardantów u
odmian Torka i Bombona. Natomiast najmniej podatna na ograniczenie długości źdźbła była odmiana Nawra.
W doświadczeniach laboratoryjnych stwierdzono, że najkorzystniej na wzrost korzeni pod wpływem
retardantów reagowały odmiany: Bogatka, Tonacja i Zyta, natomiast w obrębie odmian pszenicy jarej odmiany:
Nawra, Torka, i Żura.
Publikacje:
Grzyś.E, Demczuk A., Sacała E., Grocholski J. 2011. Reakcja odmian pszenicy ozimej na retardanty. Prog. Plant
Protection/Post. Ochr. Roślin, 51, 2: 560-564.
4.
Ocena toksycznego działania Roundupu i Basty na siewki ogórka (Cucumis sativus L.) – dr Elżbieta
Sacała, dr inż. Anna Demczuk, dr inż Edward Grzyś
W doświadczeniu laboratoryjnym zbadano toksyczne działanie herbicydów aplikowanych do podłoża. Badanymi
herbicydami były dwa powszechnie stosowane herbicydy Roundup i Basta, a rośliną doświadczalną ogórek
(Cucumis sativus L.) odmiany Władko F-1. Oceny działania herbicydów dokonano na podstawie analizy
parametrów wzrostowych oraz wybranych parametrów biochemicznych (aktywność reduktazy azotanowej,
zawartość białka, zawartość barwników fotosyntetycznych). Stwierdzono, że herbicydy obecne w pożywce
zdecydowanie wpływają na wzrost i badane parametry biochemiczne ogórka.
Publikacje:
Sacała. E., Demczuk A., Grzyś E. 2011. Laboratory study to investigate the response of Cucumis sativus L. to
Basta and Roundup applied to the rooting medium. In the book: Herbicides – Mechanisms and Mode of Action:
49-62. InTech – Open Access Publisher; edited by Mohammed Naguib Abd El-Ghany Hasaneen, ISBN 978953-307-744-4
5.
Wpływ przedsiewnej biostymulacji laserowej na wybrane parametry fizjologiczne buraka cukrowego
– dr Elżbieta Sacała, dr inż. Anna Demczuk, dr inż. Edward Grzyś
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu przedsiewnej biostymulacji materiału siewnego buraka
cukrowego na wybrane parametry fizjologiczne (aktywność reduktazy azotanowej, zawartość barwników
fotosyntetycznych, koncentracja azotanów). Doświadczenia wykonano na dwóch odmianach buraka Ruvecie i
Tizianie. Cztery razy w ciągu sezonu wegetacyjnego pobierano z pola materiał roślinny i w laboratorium
przeprowadzano analizy biochemiczne. U obydwu odmian stwierdzono wyraźny wzrost aktywności reduktazy
azotanowej w roślinach stymulowanych wyższą dawką lasera, zwłaszcza w początkowym okresie wegetacji. W
6.
32
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
przypadku Ruvety efekt ten utrzymywał się przez cały sezon wegetacyjny. Biostymulacja laserowa
modyfikowała również zawartość chlorofilu szczególnie w liściach Tiziany. Biostymulacja nasion laserem
modyfikuje aktywność fizjologiczną roślin i może być skutecznym sposobem zwiększania ich produktywności.
Publikacje:
Sacała. E., Demczuk A., Grzyś E., Prośba-Białczyk U., Szajsner H. The effect of pre-sowing laser irradiation of
seeds on some agro-physiological parameters in sugar beet. International Agrophysics vol. 26 (w druku)
Wpływ dawki i formy selenu na plon i zawartość makroskładników w kukurydzy (Zea mays L.) - dr
hab. Barbara Patorczyk-Pytlik, prof. nadzw., mgr inż. Aldona Zimoch
Celem podjętych badań było określenie wpływu dawki i formy selenu stosowanego doglebowo na plon i
zawartość makroskładników w częściach nadziemnych kukurydzy. Badania prowadzone były w hali
wegetacyjnej, a selen został wprowadzony jako Na2SeO4 i Na2SeO3 w dawkach: 0 (kontrola), 0,100; 0,250;
0,500; 0,75; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 mgSe·kg-1gleby. Biomasa roślin zebranych z gleby nawiezionej Na2SeO4 była
większa, niż z Na2SeO3. Zwiększenie dawki Na2SeO4 spowodowało obniżenie zawartości N, K oraz Ca w
nadziemnych częściach kukurydzy. Niższe dawki Se (VI) (0.1, 0.25, 0.5 mgSe·kg -1) spowodowały wzrost
zawartości P i spadek S. Przy wyższych stężeniach tego pierwiastka zaobserwowano odwrotną zależność. Po
wprowadzeniu do gleby Na2SeO3 rośliny zawierały mniej N, S, a więcej P, K, Ca i Na w porównaniu do roślin z
obiektu kontrolnego. Przy zwiększaniu się dawek Se (IV) spadała zawartość N, K i S, natomiast wzrosła ilość P,
Ca, Mg i Na w nadziemnych częściach kukurydzy.Wprowadzenie selenu do gleby spowodowało zaburzenia w
pobieraniu makroskładników przez nadziemne części kukurydzy, co było zależne od dawki i formy Se. Wyniki
badań będą prezentowane podczas konferencji zagranicznej VIPCA II w Austrii w lutym 2012 roku.
7.
Wpływ nawożenia siarką elementarną na plon i skład chemiczny pszenicy ozimej. – dr inż. Grzegorz
Kulczycki
W doświadczeniu polowym przeprowadzonym na glebie ciężkiej w rejonie południowo-zachodniej Polski
(szerokość 500 20’ N, długość 170 26’ E, wysokość 210 m) badano wpływ nawożenia siarką elementarną
pszenicy ozimej na jej plon i skład chemiczny. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków w czterech
powtórzeniach. Siarkę elementarną stosowano doglebowo i dolistnie. Doglebowe nawożenie siarką elementarną
zastosowano w dwóch dawkach wysiewając jesienią 40 kg S·ha -1 (S-W1) oraz 80 kg S·ha-1 (S-W2) w postaci
nawozu Wigor 90 zawierającego 90% siarki elementarnej. Dolistnie siarkę elementarną stosowano w postaci
nawozu Sulphur (zawierającego 80% siarki elementarnej) także w dwóch dawkach 5 dm 3·ha-1 (S-S1) oraz 10
dm3·ha-1 (S-S2) opryskując pszenicę wiosną w fazie widocznego liścia flagowego (37 BBCH). Nawożenie
doglebowe siarką elementarną w dawce 80 kg S·ha-1 zwiększyło istotnie plon ziarna w porównaniu do plonu
ziarna z obiektu kontrolnego. Plon słomy wzrósł znacząco w stosunku do obiektu kontrolnego, gdy nawożono
siarką elementarną doglebowo w dawce 80 kg S·ha-1 oraz dolistnie w dawce 10 dm3 Sulphuru·ha-1. Nawożenie
siarką elementarną znacząco zwiększało zawartość siarki ogólnej w trakcie wegetacji pszenicy w fazie 39 BBCH
przy największych dawkach siarki i w fazie 59 BBCH przy wszystkich dawkach, natomiast nie stwierdzono
istotnych różnic w zawartości tego pierwiastka w plonie końcowym (ziarnie i słomie). Doglebowo aplikowana
siarka elementarna w obu stosowanych dawkach znacząco obniżyła odczyn gleby i istotnie zwiększyła zawartość
formy siarczanowej w glebie w stosunku do obiektu kontrolnego.
Publikacje:
Kulczycki G. 2011. The effect of soil and foliar sulphur application on winter wheat yield and soil properties.
Nawozy i Nawożenie/Fert. Fertil. (w druku)
8.
Wiodące kryteria oceny poprzemysłowego obiektu bezglebowego dla potrzeb rekultywacji - prof. dr
hab. Zofia Spiak, dr inż. Krzysztof Gediga
Zgromadzone w zbiorniku Konrad Nr 3 odpady flotacyjne rud miedzi charakteryzują się wieloma cechami
niekorzystnymi dla wegetacji roślin jak: skład ziarnowy, mała przewiewność, duża retencja wód opadowych, złe
warunki powietrzno-wodne, mała ilość składników przyswajalnych, brak substancji organicznej, stosunkowo
wysoka zawartość Pb i Cu. Dla tych utworów antropogenicznych zaproponowano metodykę badania i oceny
bezglebowego podłoża w aspekcie przyszłych rozwiązań rekultywacyjnych, uwzględniając geologiczne i
hydrogeologiczne warunki oraz materiały, substancje i zabiegi agrotechniczne kształtujące właściwości podłoża
w celu umożliwienia wegetacji roślin poprzez: poprawę właściwości fizycznych, zapewnienie łatwo dostępnych
dla roślin makro i mikroelementów, utrzymanie właściwego odczynu, zwiększenie liczebności i aktywności
metabolicznej mikroorganizmów biorących udział w procesach glebotwórczych, zabezpieczenie gruntu przed
rozwojem niepożądanych mikroorganizmów.
Publikacje:
Spiak Z., Gediga K., Kaszubkiewicz J., Grabas K., Kołwzan B., Grotowski A., Mizera W. 2011. Wiodące
kryteria oceny poprzemysłowego obiektu bezglebowego dla potrzeb rekultywacji. W: Innowacyjne rozwiązania
rewitalizacji terenów zdegradowanych ss.74-87 [w:] CBiDGP
9.
33
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
10. Prowadzone w jednostce w sposób ciągły badania naukowe i prace badawczo - rozwojowe z
określeniem dyscyplin i specjalności
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Nauki rolnicze i leśne – agronomia, kształtowanie środowiska - gleboznawstwo, ochrona środowiska
rolniczego
1. Dynamika procesów glebowych w zróżnicowanych warunkach bioekologicznych i ich wpływ na środowisko
przyrodnicze
Instytut Inżynierii Rolniczej
Nauki rolnicze – inżynieria rolnicza, bioinżynieria
2. Energetyczne wykorzystanie i przetwarzanie biomasy i innych nośników energii odnawialnych, jako źródła
energii
3. Kształtowanie cech techniczno-eksploatacyjnych maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i
zwierzęcej. Oddziaływanie maszyn i ciągników rolniczych na środowisko glebowe
4. Bezpieczeństwo pracy i ergonomiczne kształtowanie warunków pracy w rolnictwie
5. Doskonalenie przetwarzania produktów roślinnych w aspekcie uzyskania produktu najwyższej jakości.
Badania reologiczne surowców roślinnych i produktów spożywczych
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Nauki ekonomiczne – ekonomia, zarządzanie, marketing, polityka regionalna
Nauki rolnicze – agronomia – ekonomika rolnictwa, ekonomika ochrony środowiska
6. Perspektywy rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich Dolnego Śląska
7. Przemiany agrarne na Dolnym Śląsku
8. Oddziaływanie instrumentów WPR na gospodarstwa i obszary wiejskie
9. Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony roślin i ochrony środowiska
10. Sprawność oddziaływania służb doradczych
11. Procesy integracyjne w rolnictwie
12. Zarządzanie i efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw rolnych, spółdzielczych
13. Znaczenie i rola technologii informatycznych (TI) na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarstw rolników indywidualnych
14. Ekonomiczne aspekty mechanizacji gospodarstwa rolnych
15. Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
16. Badania preferencji konsumentów produktów żywnościowych w Polsce i wybranych krajach UE
17. Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych
18. Oddziaływanie samorządu terytorialnego na aktywizację społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin
Nauki biologiczne – biologia, ekologia – biologia i ekologia roślin, ochrona środowiska przyrodniczego
19. Badania naturalnych ekosystemów niżowych i górskich na Dolnym Śląsku (ze specjalnym uwzględnieniem
Sudetów).
20. Rośliny inwazyjne jako zagrożenie dla środowiska abiotycznego i biotycznego. Biologia gatunków
inwazyjnych na Dolnym Śląsku i ich zagrożenie dla istniejącej różnorodności florystycznej.
21. Badania lądowych ekosystemów polarnych w Arktyce (Spitsbergen).
22. Badania florystyczno-stratygraficzne torfowisk z różnych rejonów Polski oraz konieczność ich ochrony.
23. Biologia, stan zachowania i ochrona storczykowatych (Orchidaceae) na Dolnym Śląsku.
24. Przyczyny i mechanizmy postępującej degradacji bioróżnorodności gatunkowej w różnych siedliskach na
terenie Dolnego Śląska
25. Taksonomia i ekologia glonów – w badaniach morfologicznych i molekularnych
26. Ekologiczne badania roślin z dolnośląskich obszarów serpentynitowych
Katedra Fizyki i Biofizyki
Nauki biologiczne – biofizyka
27. Badanie aktywności przeciwutleniającej polifenoli roślinnych w odniesieniu do błony biologicznej oraz ich
wpływ na strukturę i funkcję błony.
28. Elektrofizjologia oddziaływań związków metaloorganicznych z kanałami jonowymi tonoplastu.
29. Modyfikacja błon biologicznych i modelowych przez związki biologicznie aktywne.
34
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
30. Badania procesu micelizacji i oddziaływania z błonami modelowymi jonowych i niejonowych
surfaktantów.
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Nauki rolnicze – agronomia - biologia rolnicza, genetyka roślin, hodowla roślin, biotechnologia rośłin,
fizjologia roślin, nasiennictwo.
31. Genetyczne podstawy hodowli zbóż chlebowych i kukurydzy.
32. Zwiększenie zmienności genetycznej łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet).
33. Określenie zmienności i odziedziczalności cech użytkowych żyta, pszenicy, kukurydzy i łubinu
indyjskiego.
34. Zastosowanie markerów molekularnych do selekcji niektórych cech użytkowych roślin uprawnych.
35. Opracowanie metod kultur in vitro dla wybranych gatunków roślin.
36. Wyprowadzanie mieszańców oddalonych w rodzaju Lupinus.
37. Twórcza i zachowawcza hodowla odmian uprawnych wiesiołka (Oenothera paradoxa Hudziok).
38. Hodowla zachowawcza topinamburu (Helianthus tuberosus).
39. Opracowanie nowych metod hodowli kukurydzy z wykorzystaniem selekcji indeksowej.
40. Badania nad możliwością zastosowania biostymulacji laserowej do podwyższenia parametrów
warunkujących wartość siewną i plonowanie zbóż, roślin warzywnych i zielarskich.
Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni
Nauki rolnicze – agronomia - uprawa roli i roślin, ekologia rolnicza, ochrona roślin, herbologia,
łąkarstwo, kształtowanie terenów zieleni
41. Możliwości regulowania warunków siedliskowych roślin uprawnych.
42. Optymalizacja polowej produkcji roślinnej.
43. Nowe systemy uprawy roli i roślin.
44. Optymalizacja wykorzystania traw w produkcji łąkowej, rekultywacji, ochronie przyrody oraz rekreacji.
45. Waloryzacja przyrodnicza, krajobrazowa oraz ocena możliwości wykorzystania roślin w kształtowaniu
terenów zieleni.
Katedra Ochrony Roślin wraz z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej
Nauki rolnicze – agronomia - ochrona roślin, entomologia, fitopatologia, mikrobiologia,
46. Szkodliwa i pożyteczna entomofauna oraz patogeny w zmieniających się agroekosystemach i na terenach
zurbanizowanych
47. Aktywność fizjologiczna odpornych na fungicydy mutantów Trichoderma spp.
48. Czynniki warunkujące efektywne wykorzystanie szczepów bakterii rizosferowych i endorizosferowych w
biologicznej ochronie roślin
49. Wpływem zdolności bakterii do wzrostu w obecności produktów utleniania kwasu kawowego, z
zastosowaniem szczepu PSR114 i jego Tn5 transpozonowego mutanta M2029 o obniżonej tolerancji na
obecność produktów oksydacji tego związku.
50. Ocena zdolności endofitycznych bakterii zasiedlających różne odmiany kukurydzy pod względem
możliwości wiązania azotu oraz wykorzystania jako jedynego źródła węgla i energii specyficznych dla tej
rośliny związków fenolowych o działaniu przeciwbakteryjnym.
Katedra Ogrodnictwa
Nauki rolnicze – agronomia, ogrodnictwo - sadownictwo, warzywnictwo, dendrologia, nawożenie roślin
ogrodniczych i uprawa roślin zielarskich, oraz rośliny ozdobne
51. Porównanie różnych sposobów produkcji rozsady warzyw.
52. Doskonalenie metod produkcji warzyw (sposoby sadzenia, zastosowanie nowych form nawozów, zabiegi
pielęgnacyjne, zwalczanie chwastów, ściółkowanie, stosowanie płaskich osłon).
53. Zastosowanie roślin okrywowych w uprawie warzyw.
54. Ocena możliwości wprowadzenia do uprawy mniej znanych gatunków warzyw
55. Ocena skuteczności nawożenia doglebowego, dolistnego i fertygacji z uwzględnieniem wartości
biologicznej plonu warzyw polowych oraz szklarniowych
56. Optymalizacja nawożenia mineralnego i organicznego roślin przyprawowych i leczniczych
57. Opracowanie technologii produkcji wybranych gatunków ziół z uwzględnieniem metod uprawy, sposobu i
terminu zakładania plantacji oraz wieku roślin
58. Ocena przydatności do warunków klimatycznych Dolnego Śląska nowych odmian i podkładek różnych
gatunków roślin sadowniczych
35
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
59. Ocena skuteczności różnych metod osłabiania wzrostu drzew, a w szczególności zastosowania podkładek
karłowych, cięcia korzeni, sposobów sadzenia i prowadzenia drzew
60. Ograniczenie ilości stosowanych pestycydów w uprawach sadowniczych poprzez zastosowanie technologii
uprawy gleby w rzędach drzew eliminujących herbicydy
61. Ocena wybranych metod intensyfikacji uprawy brzoskwini przy wykorzystaniu różnych sposobów
sadzenia, formowania i cięcia drzew, podkładek oraz metody uprawy gleby
62. Ocena wpływu zastosowania geokompozytów sorbujących wodę na wzrost i owocowanie jabłoni
63. Optymalizacja rozmnażania roślin ozdobnych za pomocą sadzonek, wykorzystanie krzemu do
optymalizacji uprawy sezonowych roślin ozdobnych, zastosowanie geokompozytów sorbujących wodę w
uprawie roślin ozdobnych
Katedra Żywienia Roślin
Nauki rolnicze – agronomia - nawożenie
nauki biologiczne - biologia - fizjologia roślin
64. Współdziałanie wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na plonowanie roślin oraz wybrane
elementy żyzności gleb z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.
65. Badania nad wyłonieniem optymalnej metody oceny potrzeb nawożenia mikroelementami
66. Badania nad określeniem progu toksyczności niektórych metali ciężkich (Zn, Cu, Ni, Mn, Cr, Cd, Pb) dla
roślin, z uwzględnieniem ich form występowania w glebach oraz gatunków uprawianych roślin. Ocena
możliwości ograniczania dostępności tych metali dla roślin.
67. Przydatność różnych roztworów ekstrakcyjnych do oceny stanu zaopatrzenia roślin w niektóre
mikroskładniki.
68. Stosowanie preparatów pochodzenia organicznego do ograniczenia fitotoksyczności metali ciężkich.
69. Badania nad ustaleniem krytycznych koncentracji Mn i Co w roślinach strączkowych uprawianych na
glebach lekkich i bardzo lekkich.
70. Wpływ nawożenia siarką na plonowanie roślin oraz właściwości fizyko-chemiczne gleb.
71. Wpływ gospodarowania ekologicznego na jakość produkowanej żywności i środowisko glebowe.
72. Wpływ zróżnicowanego nawożenia użytków zielonych sodem i potasem na plonowanie i równowagę
jonową w roślinach
73. Reakcje roślin na czynniki stresowe:
- stres pokarmowy – deficyt składników pokarmowych,
- stres solny i suszę
- metale ciężkie – ołów, kadm, miedź
- herbicydy i substancje allelopatyczne
- rola i funkcjonowanie plastydowej oksydazy terminalnej (PTOX) w odporności na stres solny u
Tellungiella halophila,
- modyfikacje fotosyntetycznego transportu elektronów w odpowiedzi na stres solny u Arabidopsis thaliana i
Tellungiella halophila.
74. Zastosowanie testów wzrostowych w ocenie fitotoksyczności ksenobiotyków
11. Publikacje naukowe1
1) Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports:
Autor
(autorzy)
Tytuł artykułu
Lp.
Czasopismo
rok, nr , str.
1
1.
2
Acta Biologica
Cracoviensia
Series Botanica
3
Szymura M.,
Wolski K.
4
Leaf epidermis traits as
tools to identify Solidago L.
taxa in Poland.
5
2011, 53/1, 38-46
6
0,586
2.
Acta
Scientiarum
PolonorumHortorum Cultus
Kołota E.,
Biesiada A.
The effect of nitrogen
fertilization on yieldingh
and chemical composition
of radicchio chicory for
2010,9(4), 85-91
0,547
IF wg JCR
Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor) podaje w publikacji afiliację w
tej jednostce. W wypadku wielu afiliacji autora w jednej publikacji, punkty otrzymać może tylko jedna, wskazana
przez niego jednostka. Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych,
materiałach konferencyjnych oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.
1
36
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
3.
Acta
Scientiarum
PolonorumHortorum Cultus
Moszczyńska
E., Matkowski
K.,
Pląskowska E.,
Biesiada A.
4.
Acta
Scientiarum
PolonorumHortorum Cultus
Acta
Scientiarum
PolonorumHortorum Cultus
Acta
Scientiarum
PolonorumHortorum Cultus
Acta
Scientiarum
PolonorumHortorum Cultus
Chohura P.,
Kołota E.
Acta
Scientiarum
PolonorumHortorum Cultus
Acta Societatis
Botanicorum
Poloniae
Chemosphere
Szewczuk A.,
Gudarowska
E., Dereń D.
Communications
In Soil Science
And Plant
Analysis
Communications
in Soil Science
and Plant
Analysis
Kabała C.,
Wilk J.,
Karczewska
A., Szopka K.
Karczewska
A., Orłów K.,
Kabała C.,
Szopka K.,
Gałka B.
13.
Computational
Biology And
Chemistry
Mozrzymas A.
14.
Drying
Technology
15.
Ecological
Chemistry and
Engineering
Antal T.,
Figiel A.,
Kerekes B.,
Sikolya L.
Spiak Z.,
Śmiatacz S.,
Piszcz U.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
KołotaE.,
AdamczewskaSowińska
E. Kołota
Szewczuk A.,
Komosa A.,
Gudarowska
Urbaniak J.,
Sugier P.,
Gąbka M.
Szopka K.,
Karczewska
A., Kabala C.
autumn-harvest cultivation
Fungi assemblages of the
phyllosphere of eastern
purple coneflower
(Echinacea purpurea (L.)
Moench.) fertilized with
ammonium sulphate. ,
2011,10(4), 89-98
0,547
The effect of nitrogen
fertilization on radish
yielding. 2011, 10(1): 2330.
Application of synthetic
mulches and flat covers
with perforated foil and
agrotextile in zucchini.
Yield and quality of leafy
parsley as affected by the
nitrogen fertilization .
2011, 10(1), 23-30
0,547
2011, 10(4), 179189
0,547
2011, 10(3), 145154
0,547
Effect of soil potassium
levels and different
potassium fertilizers on
yield, macroelement and
chloride nutrion status of
apple trees in full fruition
period.
Effect of the method of
planting and rootstock on
growth and yielding of
selected apple cultivars.
Charophytes of the
Lubelszczyzna region
(Eastern Poland).
Mercury accumulation in
the surface layers of
mountain soils: A case
study from the Karkonosze
Mountains, Poland
Copper, zinc, and lead
fractions in soils long-term
irrigated with municipal
wastewater.
Effects o Chelating
Compounds on
Mobilization and
Phytoextraction of Copper
and Lead In Contaminated
Soils.
A generalized graphtheoretical matrix of
heterosystems and its
application to the VMV
procedure.
Effect of drying Methods on
the Quality of the Essential
Oil of Spearmint Leaves
(Mentha spicata L.)
Effect of phosphorus and
potassium fertilization on
nitrates (V) content in
2011, 10 (1), 83-94
0,547
2011, 10 (4) 15-26
0,547
2011, 80(2),159168
0,256
2011, 83, 11,1507–
1512.
3,155
2011, 42, 8, 905919
0,619
2011, 42, 12, 13791389
0,432
2011, 35, 347-352
1,281
2011, 29 (15),
1836-1844
1,662
2010, 17, 7, 847854
0,294
37
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
16.
Ecological
Chemistry and
Engineering
Spiak Z.,
Śmiatacz S.,
Piszcz U.
17.
European
Journal Of Soil
Biology
M.P.
Oksinska,
S.A.I. Wright,
S.J. Pietr
18.
Food Biophysics
19.
Journal Of
Applied
Genetics
20.
Journal of
Controlled
Release
21.
Journal of Food
Engineering
22.
Journal of
Materials
Chemistry
23.
Journal of
Medicinal Plants
Research
24.
Langmuir
25.
Lithos
BonarskaKujawa D.,
Pruchnik H.,
Oszmiański J.,
Sarapuk J.,
Kleszczyńska
H
Galek R.,
Rurek M., De
Jong W.S.
Pietkiewicz G.,
Augustyniak
H., SawickaSienkiewicz E.
Pembouong
G., Morellet
N., Kral T.,
Hof M.,
Scherman D.,
Bureau M.,
Mignet N.
Calin Sanchez
A., Szumny
A., Figiel A.,
Jałoszyński K.,
Adamski M.,
CarbonellBarachina A.
Mozrzymas
A., RóżyckaRoszak B
BonarskaKujawa D,
Cyboran S.,
Oszmiański J.,
Kleszczyńska
H.
Berton M.,
Berret J.,
Bourgaux C,
Kral T., Hof
M., Pichon C.,
Bessodes M.,
Scherman D.,
Mignet N.
Pietranik A.,
Storey C.,
Dhuime B.,
Tyszka R.,
Whitehouse
maize and buckwheat.
Effect of nitrogen form and
dose on nitrates(V) content
in selected species of
vegetables
Colonization of wheat
seedlings (Triticum
aestivum L.) by strains of
Pseudomonas spp. with
respect to their nutrient
utilization profiles
Changes Caused by Fruit
Extracts in the Lipid Phase
of Biological and Model
Membranes.
2010, 17, 7, 837846
0,294
2011, 47 (6), 364373
1,741
2011, 6, 58-67
1,648
Application of DNA
markers linked to the potato
H1 gene conferring
resistance to pathotype Ro1
Globodera rostochiensis.
2011, 52, 407-411
1,482
A comprehensive study in
triblock copolymer
membrane interaction.
2011, 151, 57-64
7,164
Effects of vacuum level and
microwave power on
rosemary volatile
composition during
vacuum-microwave drying
2011, 103, 219-227
2,168
Prediction of critical micelle
concentration of cationic
surfactants using
connectivity indices.
Extracts from apple leaves
and fruits as effective
antioxidants.
2011, 49, 276-289
5,101
2011, 5(11), 23392347
0,879
Protonation of Lipids
Impacts the Supramolecular
and Biological Properties of
their Self-Assembly.
2011, 27 (20),
12336-12345
4,269
Decoding whole rock,
plagioclase, zircon and
apatite isotopic and
geochemical
signatures from variably
2011, 127, 3-4, 455467
3,121
38
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
M.
26.
Nova Hedwigia
Urbaniak J.,
27.
Nova Hedwigia
Urbaniak J.,
28.
Plant Growth
Regulation
Kozak K.,
Galek R.,
Waheed M.T.,
SawickaSienkiewicz E.
29.
Polish Journal of
Ecology
Szymura T.H.,
Szymura M.
30.
Polish Journal of
Ecology
Halarewicz A.,
Jackowski J.
31.
Polish Journal
of
Environmental
Studies
Polish Journal of
Environmental
Studies
Gąbka D.,
Wolski K.
32.
33.
Przemysł
Chemiczny
Wielgusz K.,
Andruszewska
A.,
Pląskowska E.,
Szewczyk W.,
Bocianowski
J., Weber Z.
Durkalec M.,
Opaliński S.,
Spiak Z.,
Korczyński
M., Chojnacka
K.
contaminated dioritic
magmas.
A SEM and light
microscopy study of the
oospore wall ornamentation
in Polish charophytes
(Charales, Charophyceae)genus Chara
A SEM study of the oospore
wall ornamentation in
Polish charophytes
(Charales, Charophyceae)genus Lychnothamnus,
Nitella and Nitellopsis
Anther culture of Lupinus
angustifolius:
callus formation and the
development of
multicellular and embryolike structures
Soil properties and light
availability determine
species richness and
vegetation diversity in an
overgrown coppice oak
stand.
Leaf damage of the black
cherry, Prunus serotina
Ehrh., by the leaf beetle,
Gonioctena
quinquepunctata Fabr.: an
accidental foraging on a
neophytic host, or an
established trophic link?
Use of Turfgrasses in
Landfill Leachate
Treatment. Pol. J. Environ.
Stud.
The effect of flax seed
dressing with
biopreparations, Chitosan
and its derivatives on fungal
communities in soil
Ocena toksyczności
przekompostowanych
sorbentów
glinokrzemianowych
stosowanych do filtracji
powietrza.
39
2011, 93(1-2), 1-28
0,913
2011, 93(3-4), 537549
0,913
2011, DOI
10.1007/s10725011-9638-2
1,630
2011, 59 (3), 523533
0,542
2011, 59(3), 589597
0,542
2011, 20, 5, 11611165
0,543
2011, 20(1), 215224
0,543
2011, 90(5), 742747
0,290
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
2) Publikacje w czasopismach recenzowanych krajowych i zagranicznych
Czasopismo
Autor (autorzy)
Tytuł artykułu
1
1.
2
Acta Agrobotanica
3
Dębicz
R.,Wróblewska K.
5
2011, 64 (4), 99106
2.
Acta Agrobotanica
Wróblewska K.,
Dębicz R.
3.
Acta Agrophysica
4.
Acta Agrophysica
Kaszubkiewicz J.,
Kawałko D.,
Jezierski P.
Bieniek J.,
Domaradzka M.,
Przybysz K.,
Woźniakowski W.
4
The effect silicon foliar application on
the development of season ornamental
plants, Part I, Sanvitalia speciosa
‘Sunbini’ Verbena ‘Patio Blue’ and
Portulaca umbraticola ‘Duna Red’,
The effect silicon foliar application on
the development of Season
ornamental plants, Part II,
Argyranthemum frutescens ‘Blazer
Rose’, Xerochrysum bracteatum
‘Gold’, Osteospermum ecklonis
‘Grande Pink Blush’ and Gaura
lindheimeri ‘Corinas Choice’
Wybrane właściwości wodne
mieszaniny glebowej,
2011, 17 (2), 277288
5.
Acta Botanica
Silesiaca
Fudali E.
6.
Acta Botanica
Silesiaca
7.
Acta Botanica
Silesiaca
Sołtysiak J.,
Berchova-Bimova
K.,
Vach M.,
Brej T.
Szymura M.,
Szymura T.H.
Wykorzystanie paliw alternatywnych
na bazie wyselekcjonowanych frakcji
odpadów komunalnych i
przemysłowych w Cementowni
Górażdże
Zmiany zachodzące współcześnie w
brioflorze miast – na przykładzie
parków Wrocławia (obserwacje z lat
2000, 2006, 2011),
Heavy metals content in the Fallopia
genus in Central European Cities –
study from Wroclaw and Prague,
2011, 6, 195-212
8.
Acta Botanica
Silesiaca
Żołnierz L.,
Klocek I.,
Pruchniewicz D.
9.
Acta Scientiarum
Polonorum
10.
Annales UMCS
Architektura
Krajobrazu
(Landscape
Architecture)
Archives of
Interakcja odmian pszenicy ozimej z
warunkami środowiska w
kształtowaniu poziomu plonowania na
podstawie wyników PDO na Dolnym
Śląsku,
Zróżnicowanie florystyczne
wybranych alei gmin, Namysłów,
Świerczów oraz Domaszowice na
Dolnym Śląsku
Natural and environmental values and
2011, 66 (2), 110,
11.
NawirskaOlszańska A.,
Biesiada A.,
Sokół-Łętowska
A., Kucharska
A.Z.
Weber R.,
Zalewski D.,
Bujak H.,
Kaczmarek J.,
Śmiałek E.
Tomaszewska K.,
Bogdańska A.
Rozmieszczenie nawłoci (Solidago
spp,) na obszarze Dolnego Śląska oraz
ich wpływ na różnorodność
biologiczną zasiedlanych fitocenoz,
Rozwój skupień inwazyjnego
słonecznika bulwiastego (Helianthus
tuberosus sensu lato) i ich wpływ na
roślinność siedlisk
antropogenicznych,
Zawartość związków bioaktywnych i
właściwości przeciwutleniające
przecierów z dyni wzbogaconych
pigwowcem, dereniem, truskawkami i
jabłkami,
Lp.
12.
Koszelnik-Leszek
40
rok, nr , str.
2011, 64 (4),107114
2011, 188, 17 (1),
65-75
2011, 6, 63-77
2011, 7, 209-218
2011, 6, 211-225
2011,
Technologia
Alimentaria, 10
(1), 51-60
2011, 1(30), 2731
2011, 37(1), 33-
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Environmental
Protection
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Archives of
Environmental
Protection
Biodiversity,
Research and
Conservation
Biuletyn Instytutu
Hodowli i
Aklimatyzacji
Roślin
Biuletyn Instytutu
Hodowli i
Aklimatyzacji
Roślin
BotanikaSteciana
Roczniki Akademii
Rolniczej w
Poznaniu
Communications in
Agricultural and
Applied Biological
Sciences
Current Topics in
Biophysics
20.
Current Topics in
Biophysics
21.
Ecological
Chemistry and
Engineering A
Ecological
Chemistry and
Engineering A
22.
23.
Ecological
Chemistry and
Engineering A
24.
Ecological
Chemistry and
Engineering A
Ekologia i
Technika
25.
26.
27.
Electronic Journal
of Polish
Agricultural
Universities
(EJPAU)
Folia Horticulture
A.,
Tomaszewska K.,
Czak M.
Tomaszewska K.,
Kołodziejczyk K.,
Podlaska M.
Popiela A.,
Fudali E.,
Łysko A.
dangers of ecological areas
„Ścinawskie Swamps”,
42
Influence of human activity on
diversity of peatland phytocenosis in
Miękinia near Wroclaw
Changes in the vegetation of
„Wrzosiec” mire in 1991-2009
(Western Pomerania)
2011, 37(2), 8192
Bujak H., Tratwal
G.
Ocena stabilności plonowania odmian
pszenicy ozimej na podstawie
doświadczeń porejestrowych w Polsce
2011, 260/261,
69-79
Weber R., Bujak
H., Kaczmarek J.,
Gacek E.
Analiza zmienności plonowania
odmian pszenicy ozimej w Polsce
południowo-zachodniej
2011,260/261,
121-133
Fudali E.
Bryo-chorological analysis of the
changes In the moss flora of the
Karkonosze Mts glacial cirques
during XX century
2011, 15, 105-121
K. Pisarska.
M. Adamski.
S.J. Pietr
Lack of nifH gene in some endophytic
bacteria isolated on RC solid medium
2011, 76 (2),
699-704
Cyboran S.,
Bonarska-Kujawa
D., Kapusta I.,
Oszmiański J.,
Kleszczyńska H.
Żyłka R., Kupiec
J., Przestalski S.
Antioxidant potentials of polyphenolic
extracts from leaves of trees and fruit
bushes
2011, 34, 15-21
Peptides conformational changes of
the erythrocyte membranę induced by
organometallic tin compounds
Nitrogen Transformations
in Composts Produced from
Municipal Solid Wastes
The effect of the age of plantation and
harvest term on chemical composition
and antioxidant activity of stinging
nettle (Urtica dioica L,)
Chemical composition of pumpkin
fruit depending on cultivar and
storage
2011, 34, 31-35
Carbon and nitrogen content of
mountain meadow and forest podzols
and brown acid soils
Zróżnicowanie chwastów w różnych
typach sadów jabłoniowych,
2011, 18, 4, 553561
Tissue localization of the condensed
tannins in the leaves of the black
cherry, Prunus serotina Ehrh,
2011, 14(4), 1-5
Effect of differentiated nitrogen
fertilization on the yield and quality of
2011, 23/1, 61-66,
Bekier J., Drozd
J., Licznar M.
Biesiada A.,
Kucharska A.,
Sokół-Łętowska
A. Kuś A.
Biesiada A.,
Nawirska A.,
Kucharska A.,
Sokół-Łętowska
A.
Kocowicz A.,
Jamroz E.
Zawieja J.,
Wojciechowski
W., Gudarowska
E
Halarewicz A.
Chohura P.,
Kołota E.
41
2011, 21, 49-54
2011, 18, 4, 497506
2010, 17, 9, 10611067
2011, 18,1, 9-19
2011, 19, 3A,
194-199
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
leaf lettuce,
28.
Folia Horticulture
Krężel J., Kołota
E.
Response of Chinese cabbage grown
in spring season to differentiated of
forms of nitrogen fertilization,
2011, 23(1), 5559
29.
Folia Horticulture
Yield and nutritive value of selected
endive cultivars grown for spring and
autumn harvest,
2011, 23/2, 111118
30.
Fragmenta
Agronomica
Wpływ zróżnicowanego nawożenia
organicznego i wzrastających dawek
azotu na wskaźniki struktury roli,
2011, 3, 16-25
31.
Fragmenta
Agronomica
Uklańska-Pusz
C.M.,
AdamczewskaSowińska K
Giemza-Mikoda
M., Wacławowicz
R., Zimny L.,
Malak D.
Kuc P.,
Tendziagolska E.
Liszewski M.,
Błażewicz J.,
Kozłowska K.,
Zembold-Guła A.,
Szwed Ł.
Plonowanie buraka cukrowego w
różnych wariantach uprawy roli,
2011, 3, 63-69
32.
Fragmenta
Agronomica
33.
Fragmenta
Agronomica
Nowak W.,
Sowiński J., Jama
A.
34.
Fragmenta
Agronomica
35.
Fragmenta
Agronomica
36.
Infrastruktura i
Ekologia Terenów
Wiejskich
Infrastruktura i
Ekologia Terenów
Wiejskich
Gudarowska E.
Szewczuk A.,
38.
Infrastruktura i
Ekologia Terenów
Wiejskich
Szewczuk A.,
Dereń D.,
Gudarowska E
39.
Inżynieria Rolnicza
40.
Inżynieria Rolnicza
41.
Inżynieria Rolnicza
42.
Inżynieria Rolnicza
Białczyk W.,
Czarnecki J.,
Cudzik A.,
Brennensthul M.,
Białczyk W.,
Czarnecki J.,
Cudzik A.,
Brennensthul M.,
Białczyk W.,
Cudzik A.,
Czarnecki J.,
Brennensthul M.,
Kaus A.
Białczyk W.,
Cudzik A.,
Czarnecki J.,
Brennensthul M.,
37.
Podgórska-Lesiak
M., Sobkowicz P.,
Lejman A.
Sobkowicz P.,
Lejman A.
Gudarowska E.,
Szewczuk A.,
Wpływ nawożenia azotem na cechy
rolnicze ziarna jęczmienia
browarnego,
2011,28(1), 4049
Wpływ częstotliwości zbioru i
zróżnicowanego nawożenia azotem na
plonowanie wybranych klonów
wierzby krzewiastej (Salix viminalis
L,),
Dynamika pobierania i wykorzystanie
azotu w mieszankach jęczmienia
jarego z grochem siewnym,
Reakcja jęczmienia jarego oraz
wsiewek koniczyny perskiej i seradeli
na nawożenie azotem,
Wpływ podkładki i geokompozytu
sorbującego wodę na wzrost i
owocowanie jabłoni,
The influence of the rootstock and soil
conditioner on growth and yielding of
young apple trees planted in various
places characterized by diverse longterm methods of soil management,
Ocena wzrostu drzew jabłoni
prowadzonych w redlinach przy
zastosowaniu nawadniania i
ściółkowania gleby
Ocena wpływu użytkowania różnych
darni na ich cechy trakcyjnowytrzymałościowe
2011, 28 (3), 5562
Ocena współpracy wybranych opon z
podłożem zadarnionym
2011, 8(133), 2329
Ocena procesu przenoszenia siły
napędowej przez oponę 7,60-16 w
różnych technologiach uprawy gleby
2011, 4(129), 714
Ocena sprawności trakcyjnej opony
użytkowanej na różnych podłożach
rolniczych
2011, 8(133), 1522
42
2011, 3, 100-111
2011, 1, 50-61
2011, 5, 83-94
2011, 11, 87-95
2011, 5,71-82
2011, 4(129), 1522
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Kaus A.
Białczyk W.,
Czarnecki J.,
Cudzik A.,
Brennensthul M.,
Wolski K.
Bieniek J., Sawko
Ł. Molendowski
F., Dańczuk P.,
Kwietniak K.
Bohdziewicz J.,
Grzemski P.
Cudzik A.,
Białczyk W.,
Czarnecki J.,
Brennensthul M.,
Kaus A.
Cudzik A.,
Białczyk W.,
Czarnecki J.,
Brennensthul M.,
Kaus A.
Falińska K.,
Faliński T.,
Bieniek J.
Figiel A., Spychaj
R., Gil Z.,
Bojarczuk J.
Fugol M., Pilarski
K.
Fugol M., Prask
H.
43.
Inżynieria Rolnicza
44.
Inżynieria Rolnicza
45.
Inżynieria Rolnicza
46.
Inżynieria Rolnicza
47.
Inżynieria Rolnicza
48.
Inżynieria Rolnicza
49.
Inżynieria Rolnicza
50.
Inżynieria Rolnicza
51.
Inżynieria Rolnicza
52.
Inżynieria Rolnicza
Gnutek Z.
53.
Inżynieria Rolnicza
54.
Inżynieria Rolnicza
Jałoszyński K.,
Szarycz M.,
Surma M.,
Pasławska M
Jałoszyński K.,
Szarycz M.,
Surma M.,
Pasławska M.
55.
Inżynieria Rolnicza
56.
Inżynieria Rolnicza
57.
Inżynieria Rolnicza
Komarnicki P.
58.
Inżynieria Rolnicza
Komarnicki P.
59.
Inżynieria Rolnicza
Lejman K.,
Owsiak Z.,
Szewczyk A.
Jaźwiec B.,
Stępień B., Kita
A., Pasławska M.
Kamiński E.,
Stopa R., Stępień
B.
Ocena współpracy wybranych opon z
podłożem zadarnionym,
2011, 8(133), 2329
Analiza ekonomiczna wykorzystania
osadek kukurydzy jako paliwa
alternatywnego
2011, 9(134), 714
Właściwości reologiczne warzyw
uprawianych pod osłonami
Analiza wybranych właściwości gleby
w różnych technologiach uprawy
2011, 8(133), 3743
2011, 4(129), 3340
Ocena zmian wybranych właściwości
podłoży leśnych przy różnych
metodach zrywki drewna
2011, 8(133), 6168
Wykorzystanie programu „RSPmech”
do oceny stopnia eksploatacji
ciągników w RSP Rostkowice
Właściwości mechaniczne ziarna
polskiej pszenicy twardej
2011, 4(129), 4958
Burak cukrowy jako substrat do
biogazowni
Porównanie uzysku biogazu z trzech
rodzajów kiszonek, kukurydzy, lucern
i trawy
Wybrane aspekty użytkowania energii
w rolnictwie
Analiza suszenia mikrofalowopróżniowego kalafiora
2011, 5(130), 6372
2011, 9(134),3137
Analiza suszenia owoców głogu w
warunkach obniżonego ciśnienia z
nagrzewaniem mikrofalowym,
Kinetyka suszenia i skurcz
suszarniczy
Instrumentalna i sensoryczna analiza
twardości i sprężystości suszonego
melona żółtego
Zmiana nacisków powierzchniowych
korzeni marchwi w funkcji czasu przy
stałej wartości przemieszczania
początkowego
Wykorzystanie satelitarnego systemu
GPS do monitorowania parametrów
pracy pojazdów i maszyn w rolnictwie
Zastosowanie systemu monitoringu
GPS w efektywnym zarzadzaniu
pracą pojazdów rolniczych
Wpływ wybranych parametrów
wytrzymałościowych gleby lekkiej na
jej opory skrawania zębami
kultywatora
2011, 5(130), 9198
43
2011, 9(134), 2329
2011, 9(134), 4955
2011, 9(134), 6571
2011, 9(134), 7379
2011, 4(129),
105-112
2011, 4(129),
135-142
2011, 9(134),
101-107
2011, 8(133),
173-180
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
60.
Inżynieria Rolnicza
Luberański A.,
Wiercioch M.,
Krzyś A., Szlachta
J.
Luberański A.,
Wiercioch M.,
Skalska D., Ita A.
B.
Łuczycka D.,
Szewczyk A.,
Puski K.
Łuczycka D.,
Szewczyk A.,
Puski K.
Molendowski F.,
Bieniek J., Górnik
Ł., Worobiec G.
Molendowski F.,
Bieniek J., Górnik
Ł., Worobiec G.
Molendowski F.,
Romański L.,
Hutnik K.
Molendowski F.,
Wiercioch M.,
Kałwa T.
Mulka R.,
Szlachta J.,
Szulczewski W.
Pasławska M.,
Stępień B., Surma
M., Jałoszyński
K.,
Pasławska M.,
Stępień B., Surma
M., Jałoszyński
K., Drożdż W.
Peroń S., Surma
M., Zdrojewski Z.
61.
Inżynieria Rolnicza
62.
Inżynieria Rolnicza
63.
Inżynieria Rolnicza
64.
Inżynieria Rolnicza
65.
Inżynieria Rolnicza
66.
Inżynieria Rolnicza
67.
Inżynieria Rolnicza
68.
Inżynieria Rolnicza
69.
Inżynieria Rolnicza
70.
Inżynieria Rolnicza
71.
Inżynieria Rolnicza
72.
Inżynieria Rolnicza
73.
Inżynieria Rolnicza
Peroń S., Surma
M., Zdrojewski Z.
Pieczarka K.
74.
Inżynieria Rolnicza
Skalska D.
75.
Inżynieria Rolnicza
Skalska D.
76.
Inżynieria Rolnicza
77.
Inżynieria Rolnicza
Stępień B.,
Pasławska M.,
Jaźwiec B.
Stopa R.
Wahania podcisnienia w aparatach
udojowych przy obniżonym
podciśnieniu systemowym w dojarni
typu „rybia ość”
Analiza dopasowania nowoczesnych
gum strzykowych do wymiarów
krowich strzyków
2011, 8(133),
189-196
Elektryczne metody wykrywania
zafałszowań miodu
2011, 5(130),
165-170
Wpływ temperatury na cechy
dielektryczne miodu
2011, 9(134),
117-121
Metoda doboru maszyn do koszenia
traw na terenach zieleni miejskiej
2011, 9(134),
123-129
Ocena wybranych kosiarek i
wykaszarek ogrodniczych
2011,9(134), 131136
Ocena porównawcza kombajnu
zbożowego New Holland CS 6070 z
kombajnem Bizon Rekord Z-058
Warianty technologii produkcji sałaty
a koszty mechanizacji
2011, 8(133),
223-228
Modelowanie przebiegu fermentacji
beztlenowej w oparciu o podstawowe
czynniki sterujące procesem
Trwałość barwy owoców
jagodowych przechowywanych w
stanie zamrożenia
2011, 9(134),
137-143
Charakterystyka suszenia wycierki
ziemniaczanej w złożu fontannowym
2011, 5(130),
215-222
Charakterystyka suszarnicza owoców
rokitnika pospolitego poddanego
wstępnym zabiegom
przygotowawczym
Suszenie owoców jałowca w złożu
fontannowym
Analiza właściwości trakcyjnych
ciągnika Fendt 820 w wybranych
technologiach uprawy gleby
Wpływ wybranego wskaźnika jakości
sterowania na parametry doju w
aparatach udojowych w dojarce
rurociągowej
Wybrane wskaźniki jakości
sterowania i ich wpływ na średnie
podciśnienie w rurociągu mlecznym i
jego amplitudę wahań w dojarce
rurociągowej
Wpływ metody suszenia na zdolność
do rehydracji suszonej pietruszki
2011, 9(134),
169-176
Wyznaczenie liczby Poissona dla
korzeni marchwi z wykorzystaniem
wideoekstensometru
2011, 5(130),
259-266
44
2011, 8(133),
197-206
2011, 8(133),
229-235
2011, 9(134),
161-167
2011, 9(134),
177-183
2011, 9(134),
193-199
2011, 8(133),
237-244
2011, 8(133),
245-252
2011, 4(129),
251-256
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
78.
Inżynieria Rolnicza
Stopa R.
79.
Inżynieria Rolnicza
Stopa R.,
Smolnicki T.
80.
Inżynieria Rolnicza
Surma M., Peroń
S.,
81.
Inżynieria Rolnicza
82.
Inżynieria Rolnicza
83.
Inżynieria Rolnicza
Surma M., Peroń
S., Jałoszyński K.,
Pasławska M.
Surma M., Peroń
S., Jałoszyński K.,
Pasławska M.
Szarycz M., Lech
K. Jałoszyński K.,
84.
Inżynieria Rolnicza
Szewczyk A.,
Łuczycka D.
85.
Inżynieria Rolnicza
Szewczyk A.,
Łuczycka D.,
Lejman K.
86.
Inżynieria Rolnicza
Szewczyk A.,
Łuczycka D.,
Rojek G.
87.
Inżynieria Rolnicza
88.
Inżynieria Rolnicza
89.
Journal of
Agribusiness and
Rural Development
Journal of
Elementology
Szewczyk A.,
Łuczycka D.,
Rojek G.
Wiercioch M.,
Luberański A.,
Szlachta J.,
Skalska D.
Mierzwa D.
90.
Bogacz A.,
Woźniczka P.,
Łabaz B.
Sosna I
91.
Journal of Fruit and
Ornamental Plant
Research
92.
Journal of Fruit and
Ornamental Plant
Research
Sosna I.,
Kortylewska D
93.
Journal of Plant
Protection
Research
Journal of Reserrch
and Applications in
Agricultural
Krawczyk A.,
Hurej M.,
Jackowski J.
Golinowska M.
94.
Zmiana nacisków powierzchniowych
korzeni marchwi w funkcji czasu przy
stałej wartości obciążenia
początkowego
Modelowanie rozkładów
przemieszczeń walcowej próbki
bulwy ziemniaka przy obciążeniu
osiowym metodą elementów
skończonych
Analiza wymiarowa czynników
wpływających na wymianę masy
podczas suszenia rozpyłowego
brzeczki słodowej
Wykorzystanie suszarki fontannowej
do suszenia rozłogów perzu
właściwego
Badanie kinetyki suszenia kalafiora w
suszarce fontannowej
2011, 9(134),
215-221
Zależność współczynnika dyfuzji
wody w kostkach marchwi od
temperatury powietrza suszącego
Ocena stopnia pokrycia opryskiwanej
powierzchni asymetrycznym
rozpylaczem dwustrumieniowym
Wpływ parametrów opryskiwania
wybranym rozpylaczem
dwustrumieniowym na stopień
pokrycia opryskiwanych obiektów
Wpływ parametrów rozpylania i
ustawienia wybranego rozpylacza
dwustrumieniowego na rozkład opadu
rozpylanej cieczy
Analiza porównawcza rozkładu opadu
cieczy rozpylonej wybranymi
rozpylaczami dwustrumieniowymi
Wpływ zakłóceń w instalacji
próżniowej dojarki na parametry
pracy wybranych pulsatorów
2011, 5(130),
275-282
Zastosowanie rachunku marginalnego
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
spółdzielczym,
Concentration and pools of heavy
metals in organic soils in post-fire
areas used as forests and meadows,
Effect of pruning time on growth,
blooming and content of chemical
constituents in leaves of four early
ripening plum cultivars,
Preliminary evaluation of the growth
and yield of four Japanese plum
cultivars (Prunus salicina Lindl,)
grafted on Wangenheim Prune
seedlings,
2011, nr 3(21),
61-70,
Syrphids and their parasitoids from
maize crop,
Rodzaje produkcji ekologicznej na
Dolnym Śląsku,
45
2011, 9(134),
223-229
2011, 9(134),
231-237
2011, 5(130),
267-274
2011, 9(134),
239-245
2011, 9(134),
247-253
2011, 4(129),
265-271
2011, 4(129),
273-281
2011, 9(134),
255-261
2011, 8(133),
285-292
2011, 16, 4, 515524,
2010, Vol, 18(2),
151-160
2010, Vol, 18(2),
161-167
2011, 51(1), 9397
2011, 56(3), 108117
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
95.
96.
97.
98.
Engineering
Leśne Prace
Badawcze
(Forest Research
Papers)
Listy
cukrovarnické a
řepařské
Mededelingen
Faculteit
Landbouwkundige
en Toegepaste
Biologische
Wetenschappen,
Universiteit Gent
Mykologia
Lekarska
99.
Mykologia
Lekarska
100.
Mykologia
Lekarska
101.
Mykologia
Lekarska
102.
Mykologia
Lekarska
103.
Mykologia
Lekarska
104.
Ochrona
Środowiska i
Zasobów
Naturalnych
Ochrona
Środowiska i
Zasobów
Naturalnych
Ochrona
Środowiska i
Zasobów
Naturalnych
Ochrona
Środowiska i
Zasobów
Naturalnych
Ochrona
Środowiska i
Zasobów
105.
106.
107.
108.
Halarewicz A.
Przyczyny i skutki inwazji czeremchy
amerykańskiej Prunus serotina w
ekosystemach leśnych,
2011, 72(3), 267272
Prośba-Białczyk
U., Szajsner H.,
Grzyś E.,
Demczuk A.,
Sacała E., Bąk K.
Ogórek R.,
Pląskowska E.
Vliv stimulace osiva na produktivitu
cukrowé řepy
2011, 127, 344347
Epicoccum nigrum for biocontrol
agents in vitro of plant fungal
pathogens,
2011, 76(2), 691698
Ogórek R.,
Kalinowska K.,
Pląkowska E.,
Baran E.,
Matkowski K.
Ogórek R.,
Kalinowska K.,
Pląskowska E.,
Baran E.,
Moszczyńska E.
Ogórek R.,
Pląskowska E.
Zanieczyszczenia powietrza grzybami
na różnych podłożach hodowlanych w
wybranych pomieszczeniach kliniki
dermatologicznej, Część II,
2011, 18(2), 7986
Zanieczyszczenia powietrza grzybami
na różnych podłożach hodowlanych w
wybranych pomieszczeniach kliniki
dermatologicznej, Część I,
2011, 18(1), 3038
Analiza mikologiczna powietrza
wybranych pomieszczeń użytku
publicznego, Doniesienie wstępne,
Characteristics and taxonomy of
Alternaria fungi,
2011, 18(1), 2429
The analysis of mycological air
pollution in selected rooms of student
hostess,
2011, 18(4), 201210
Fungi found in air-conditioned room,
2011, 18(4), 178186
Wybrane pierwiastki szkodliwe w
glebach i marchwi na terenie
rodzinnych ogródów działkowych
„Zabobrze” w Jeleniej Górze,
Porównanie zawartości rtęci w
glebach użytków rolnych powiatu
jeleniogórskiego i ząbkowickiego,
2011, 49, 300-308
Właściwości fizykochemiczne gleb w
lasach grądowych na terenie parku
krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”,
2011, 49, 278-287
Kołodziejczyk K.,
Tomaszewska K.,
Pieprzka R.
Zawartość chromu w poziomach
gleby organicznej w rejonie Legnicy
2011, 48, 204-209
Lewińska K.,
Karczewska A.
Ocena przydatności metody DGT do
określenia biodostępności arsenu i
pobrania przez rośliny – na
2011, 49, 513-520
Ogórek R.,
Pląskowska E.,
Kalinowska K.
Ogórek R.,
Pląskowska E.,
Kalinowska K.,
Fornalczyk P.,
Misztal A.,
Budziak J.
Pląskowska E.,
Korol M., Ogórek
R.
Gałka B.
Jezierski P.,
Kawałko D.,
Kaszubkiewicz J.,
Ochman D.
Kawałko D.,
Jezierski P.,
Kaszubkiewicz J.
46
2011, 18(3), 150155
2011, 48, 276286
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Naturalnych
Ochrona
Środowiska i
Zasobów
Naturalnych
Ochrona
Środowiska i
Zasobów
Naturalnych
Łabaz B., Bogacz
A.
111.
Ochrona
Środowiska i
Zasobów
Naturalnych
Ochman D.,
Kawałko D.,
Kaszubkiewicz J.,
Jezierski P.
112.
Optimum, Studia
ekonomiczne
Pestycydy
(Pesticides)
Machaj M.,
Machaj Ł.
Dancewicz K.,
Gliszczyńska A.,
Halarewicz A.,
Wawrzeńczyk
Cz.,
Gabryś B.
Szopka K., Kabała
C., Karczewska
A., Bogacz A.,
Jezierski P.
109.
110.
113.
Ochman D.,
Jezierski P.
114.
Polish J Soil
Science
115.
Polish Journal of
Agronomy
116.
Polish Journal of
Agronomy
117.
Polish Journal of
Agronomy
118.
Polish Journal of
Entomology
Halarewicz A.,
119.
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Jasiulewicz H.,
Kordecki W.
120.
121.
122.
Kania J., Drygas
M., Kutkowska
B., Kalinowski J.
Rogulska M.,
Grzybek A.,
Szlachta J., Tys J.,
Krasuska E.,
Biernat K., Bajdor
K.
Sowiński J.,
Szydełko E.
Jodź K.
Kalinowski J.,
Kapusta F.
przykładzie kłosówki wełnistej
(Holcus lanatus),
Zawartość wybranych metali ciężkich
oraz zasobność gleb podstawowych
występujących na terenie obniżenia
Milicko-Głogowskiego,
Wpływ słonych wód nadosadowych
na zmiany w obsadzie kompleksu
sorpcyjnego gleb w rejonie
składowiska odpadów poflotacyjnych
„Żelazny Most”,
Zawartość rozpuszczalnych kationów
i anionów w wyciągach wodnych z
gleb zasalanych wodami
poflotacyjnymi infiltrującymi ze
składowiska „Żelazny Most”,
Hayek and Freidman’s Popperian
Themes in Economics,
Effect of farnesol and its synthetic
derivatives on the settling behaviour
of the peach potato aphid Myzus
persicae (Sulz,)
2011, 49, 256-267
2011, 49, 268-277
2011, 48, 266-275
2011, 5 (53), 5-19
2010, 1-4, 51-57
Pools of available nutrients in soils
from different altitudinal forest zones
located in a monitoring system of the
Karkonosze Mountains National Park
(Poland),
System transferu wiedzy dla sektora
rolno-spożywczego – oczekiwane
kierunki rozwoju,
Powiązanie rolnictwa i energetyki w
kontekście realizacji celów
gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
2010, 43 (2),
173-188
Growth rate and yields of a sorghumsudangrass hybrid variety grown on a
light and a medium-heavy soil as
affected by cutting management and
seeding rate,
Fulgoromorpha and Cicadomorpha
(Hemiptera) infesting bracken
(Pteridium aquilinum)
Składki zaufania z zastosowaniem
niesymetrycznych funkcji strat
2011, 4, 23-28
Składka w modelu ryzyka
indywidualnego z zależnymi
roszczeniami opisanymi funkcjami
łączącymi.
Doradztwo rolnicze a rozwój lokalny,
Wybrane aspekty, [w,] Gospodarka
lokalna w teorii i praktyce,
2011, 207, 118135
Logistyczny łańcuch piwa w Polsce i
jego przemiany,
2010, 2, 92-106
47
2011, 7, 22-28
2011, 7, 92-101
2011, 80, 451-456
2011, 207, 101117
2011, 179, 162171,
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Prace Naukowe
Uniwersytetu
Ekonomicznego we
Wrocławiu
Problemy
Inżynierii
Rolniczej
Problemy
Zagospodarowania
Ziem Górskich
KZZG PAN
Problemy
Zagospodarowania
Ziem Górskich
KZZG PAN
Problemy
Zagospodarowani
a Ziem Górskich
PAN
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Progress in Plant
Protection/ Postępy
w Ochronie Roślin
135.
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
136.
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
137.
138.
Kapusta F.
Ziemniak jako pokarm i surowiec w
przetwórstwie przemysłowym,
2010, 2, 107-121
Kutkowska B.,
Struś M.
Finansowanie rozwoju
zrównoważonego z budżetów gmin o
wysokich walorach przyrodniczych na
Dolnym Śląsku,
Ubezpieczenia na życie ze
stochastyczną techniczną stopą
oprocentowania – zastosowanie
modelu Hull’a i White’a
Wiarygodność mierników
finansowych w opinii inwestorów
giełdowych
2011, 152, 264 –
278
RaftowiczFilipkiewicz M.
Inwestycje w markę narodową,
2011, 158, 793802
Struś M.,
Kalinowski J.
Oddziaływanie samorządu
terytorialnego na rozwój turystyki w
gminie, [w,] Gospodarka lokalna w
teorii i praktyce,
Analiza wymiarów krowich strzyków
przed i po przeprowadzonym doju
mechanicznym w wybranych fermach
bydła mlecznego
Rolnictwo terenów sudeckich jako
beneficjent wsparcia unijnego
2011, 179, 154161
Kutkowska B.
Wspomnienie pośmiertne, Prof, dr
hab. Janina Fatyga (1929-2011)
2011, 58, 7-12
Sowiński J.
Wpływ sposobu ugorowania na
wydajność rutwicy wschodniej, na
strukturę biomasy wiosną oraz jej
skład mineralny,
Ekonomika ochrony roślin w teorii i
praktyce,
2011, 58, 71-80
Reakcja odmian pszenicy ozimej na
retardanty
2011, 51, 560-564
Badania grzybów z rodzaju
Gymnosporangium występujących na
Sorbus aucuparia L, w Karkonoskim
Parku Narodowym
Projekt systemu wspomagania
ochrony terenów zielonych
2011, 51(1), 264268
Wpływ różnych wariantów uprawy
konserwującej na zachwaszczenie
kukurydzy,
Znaczenie pająków Theridion
impressum (Araneae) w redukcji
liczebności gatunków szkodliwych
2011, 51 (2),
863–866
Mruklik A.
Prymon K.
Luberański A.,
Krzyś A., Szlachta
J., Wiercioch M.
Kutkowska B.
Golinowska M.
Grzyś E.,
Demczuk A.,
Sacała E.,
Grocholski J.
Kita W., Pusz W.,
Dancewicz A.
Klukowski Z.,
Klukowski P.
Kuc P.,
Tendziagolska E.
Mederski P.,
Klukowski Z.,
Mederska M.
48
2011, 207, 157172
2011, 491-502
2011, 1(71), 95102
2011, 58, 103-111
2011, 51(2), 548559
2011, 51(4),
1470-1475
2011, 51(4),
1757-1763
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
139.
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Ogórek R., Pusz
W., Słabicki W.
141.
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Pląskowska E.,
Pusz W., Ogórek
R.
142.
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Podralska M.,
Klukowski Z.,
Moszczyńska E.
143.
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Sobkowicz P.,
Lejman A.
144.
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Stachowiak M.
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Wojciechowski
W. Zawieja J.
Wacławowicz R.
Wojtala L.,
Parylak D.
153.
Progres in Plant
Protection/Postępy
w Ochronie Roślin
Przegląd Prawa
Rolnego
Przyroda Sudetów
154.
Przyroda Sudetów
Wójcik G.,
Fudali E.
155.
Roczniki
Gleboznawcze
Foltyn S., Bogda
A., Szopka K.,
Karczewska A.
140.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
Paluch M.,
Parylak D.
zasiedlających łany rzepaku
Wpływ biostymulatorów Asahi SL,
Sunagreen oraz Hergit na wzrost
wybranych gatunków grzybów
Wpływ zabiegów proekologicznych w
monokulturze pszenżyta ozimego na
ograniczenie porażenia przez choroby
podsuszkowe,
Porażenie bulw ziemniaka odmian
sałatkowych i przeznaczonych do
pieczenia, sprzedawanych w
supermarketach, przez
Helminthosporium solani
Durieu&Mont,
Przydatność pożywek do wykrywania
grzybów występujących na ciele
chowaczy łodygowych
(Ceutorhynchus pallidactylus i C,
napi) zasiedlających rośliny rzepaku
ozimego
Oddziaływanie wielogatunkowych
mieszanek zbożowych na
zachwaszczenie gatunkami
jednoliściennymi,
Dynamika kosztów chemicznych
środków ochrony roślin,
2011, 51(2), 672677
2011, 51 (3),
1328-1332
2011, 51(1), 293297
2011, 51(4),
1764- 1770
2011, 51(1), 478481
2011, 51 (4),
1490-1497
Tendziagolska E.,
Wacławowicz R.
Zmiany w zapasie diaspor chwastów
w uprawach ekologicznych,
2011, 51, 3, 12351239
Twardowski J.
Wpływ uproszczeń w uprawie roli na
mokrofaunę glebową plantacji
pszenicy ozimej
Następczy wpływ wermikompostu na
zachwaszczenie jęczmienia jarego,
2011, 51(1), 487491
Zmienność nasilenia chorób podstawy
źdźbła odmian pszenicy ozimej w
zależności od wysokości ścierni
przedplonu i sposobu uprawy,
Wpływ udziału ziemniaka w
płodozmianie na bank nasion
chwastów w glebie,
Różnorodność gatunkowa chwastów
w zależności od pielęgnacji wierzby w
pierwszym roku po posadzeniu w
warunkach Sudetów,
Znaczenie stanowiska i genotypu w
ograniczaniu występowania chorób
podsuszkowych na pszenicy ozimej,
Regulacja prawna agroturystyki –
uwagi de lege ferenda,
Materialy do flory mchów Kotła
Wielkiego Stawu w Karkonoszach,
Nowe stanowiska mchu świetlanki
długoszowatej Schistostega pennata
(HEDW,) WEB, et MOHR w Górach
Stołowych (Sudety Środkowe)
Właściwości gleb antropogenicznych
na zwałowisku „Kościelniok” w
Pawłowicach (KWK Pniówek),
2011, 51(2), 879883
Wacławowicz R.,
Zimny L., Kuc P.
Weber R., Kita W.
Wojciechowski
W., Zawieja J.,
Sowiński J.
Kapała A.
Fudali E.
49
2011, 51, 4, 17161719
2011, 51, 1, 497500
2011, 51 (1), 492496
2011, 51 (3),
1301-1304
2010, 2, 212-140
2011, 14, 7-16
2011, 14, 3-6
2011, 62, 2, 79-85
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Gałka B., Chodak
T., Szerszeń L.,
Kaszubkiewicz J.
Jezierski P.,
Tarkowska N.,
Ochman O.
Kabała C., Gałka
B., Jezierski P.,
Bogacz A.
156.
Roczniki
Gleboznawcze
157.
Roczniki
Gleboznawcze
158.
Roczniki
Gleboznawcze
159.
Roczniki
Gleboznawcze
160.
Roczniki
Gleboznawcze
161.
Roczniki
Gleboznawcze
Kawałko D.,
Kaszubkiewicz J.
162.
Roczniki
Gleboznawcze
Krysiak A.,
Karczewska A.
163.
Roczniki
Gleboznawcze
Łabaz B., Bogacz
A., Glina B.
164.
Roczniki
Gleboznawcze
165.
Roczniki Naukowe
SERiA
Strączyńska S.,
Strączyński S.,
Wojciechowski
W.
Adamska H.
166.
Roczniki Naukowe
SERiA
Berbeka T.
167.
Roczniki Naukowe
SERiA
Borkowska M.
168.
Roczniki Naukowe
SERiA
Roczniki Naukowe
SERiA
Golinowska M.
Roczniki Naukowe
SERiA
Roczniki Naukowe
SERiA
Roczniki Naukowe
SERiA
Kalinowski J.,
Prymon K.
Krotowska M.
173.
Roczniki Naukowe
SERiA
Kurtyka I.
174.
Roczniki Naukowe
SERiA
Kutkowska B.
169.
170.
171.
172.
Kaszubkiewcz J.,
Tasz W., Kawałko
D., Serafin R.
Kaszubkiewicz J.,
Gałka B.,
Kawałko D.
Gonet D.
Kruszyński M.
Skład mineralogiczny odpadowej
mączki skalnej i jej przydatność
rekultywacyjna,
Wybrane pierwiastki śladowe w
glebach obszarów pogórniczych
Złotego Stoku,
Transformacja mad w warunkach
regulacji rzeki i długotrwałego
użytkowania rolniczego w dolinie
Dobrej na Nizinie Śląskiej,
Propozycja uproszczenia modelu
USLE dla obszaru małej zlewni
rolniczej,
Wpływ legalnych i nielegalnych
składowisk odpadów na otaczające
gleby w powiecie jeleniogórskim i
wrocławskim,
Właściwości fizyczne gleb w lasach
grądowych na terenie Parku
Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”,
Wpływ zawodnienia na mobilność
arsenu w glebach rejonu dawnego
górnictwa złota i arsenu w Złotym
Stoku,
Zawartość przyswajalnych form
potasu i fosforu oraz wybranych
metali ciężkich w czarnych ziemiach
leśnych i glebach glejowych Parku
Krajobrazowego „Dolina Baryczy”,
Wpływ różnych sposobów
użytkowania gruntów na niektóre
właściwości gleb,
2011, 62, 2, 95100
Ekonomiczne aspekty ochrony
środowiska na obszarach wiejskich
południowo-zachodniej Polski,
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne
indywidualnych gospodarstw rolnych
położonych w regionie sudeckim,
Wpływ lokalnych grup działania na
rozwój obszarów wiejskich Dolnego
Śląska,
Produkcja w gospodarstwach
ekologicznych Dolnego Śląska,
Ocena efektywności zarządzania w
warunkach globalizacji na podstawie
analizy finansowej rolniczej
spółdzielni produkcyjnej,
Znaczenie Internetu, jako źródła
informacji rolniczych,
Proces organizowania się polskich
rolników w grupy producenckie,
Wykorzystanie środków pieniężnych
z tytułu realizacji Programu
Rolnośrodowiskowego
na Dolnym Śląsku,
Właściciele gospodarstw
agroturystycznych na Dolnym Śląsku
– profil usługodawców,
Rola doradztwa rolniczego we
wdrażaniu programów
2011, 13, 4, 7-12
50
2011, 62, 1, 56-64
2011, 62, 2, 141153
2011, 62, 1, 75-81
2011, 62, 2, 179188
2011, 62, 1, 82-90
2011, 62, 2, 240248
2011, 62, 1, 104110
2010, 61, 4, 227232
2011, 13, 3, 29-33
2011, 13,3, 34-40
2011, 13, 3, 8893
2011, 13, 2, 108112
2011, 13, 2, 186190
2011, 13 ,2, 246250
2011, 13, 4, 9196
2011, 13, 3, 158162
2011, 13, 4, 96100
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
175.
Roczniki Naukowe
SERiA
Kwaśnicka K.,
Quinkenstein A.
176.
Roczniki Naukowe
SERiA
Łabędzki H.
177.
Roczniki Naukowe
SERiA
Mierzwa D.
178.
Roczniki Naukowe
SERiA
Minta S.
179.
Roczniki Naukowe
SERiA
Paczkowski L.
180.
Roczniki Naukowe
SERiA
Roczniki Naukowe
SERiA
Pilawka T.,
Wijatyk B.
RaftowiczFilipkiewicz M
182.
Roczniki Naukowe
SERiA
Rutkiewicz K.
183.
Roczniki Naukowe
SERiA
Roczniki Naukowe
SERiA
Roczniki Naukowe
SERiA
Spiak J.
Rośliny Oleiste –
Oilseed Crops
Malarz W.,
Kozak M.,
Kotecki A.
Rośliny Oleiste –
Oilseed Crops
Malarz W.,
Kozak M.,
Kotecki A.
188.
Sylwan
Halarewicz A.,
189.
Środowisko i
Kultura
Furmanek M.,
Gediga K., Piszcz
U., Rapiński A.
190.
191.
Wieś i Rolnictwo
Wieś i Rolnictwo
192.
Wieś i Rolnictwo
Kapusta F.
Kutkowska B.,
Łabędzki H., Struś
M.
Kutkowska B.,
Struś M.
193.
194.
Wieś Jutra
Wieś Jutra
181.
184.
185.
186.
187.
Szuk T.
Tańska-Hus B.
Kapusta F.
Kapusta F.
rolnośrodowiskowych
Uwarunkowania prawne dla plantacji
roślin drzewiastych o krótkiej rotacji i
systemów agroleśnych w zakresie
produkcji biomasy drzewnej w
Niemczech,
Kapitał ludzki i społeczny na
obszarach wiejskich powiatu Żary,
Warszawa-Poznań-Wrocław,
Działalność największych grup
spółdzielczych w Europie, WarszawaPoznań-Wrocław,
Wykorzystanie marki regionalnej w
praktyce przedsiębiorstwa
agrobiznesu,
Analiza sytuacji ekonomicznej
Polskiego Koncernu Mięsnego
„Duda” S,A, w latach 2006-2008,
Poziom życia na obszarach wiejskich
dolnego śląska,
Konkurencyjność małych
gospodarstw rybackich na Dolnym
Śląsku na przykładzie GR „Ruda
Żmigrodzka”
Prawno-ekonomiczne aspekty
udzielania pomocy publicznej na
ochronę środowiska w krajach Unii
Europejskiej,
Zmiany struktur podmiotów
gospodarczych w agrobiznesie,
Mechanizacja małych gospodarstw
rodzinnych na Dolnym Śląsku,
Dzierżawa rolnicza jako instrument
rozwoju obszarów wiejskich,
Wpływ wiosennego nawożenia
różnymi nawozami siarkowymi na
rozwój i cechy morfologiczne rzepaku
ozimego odmiany ES Saphir,
Wpływ wiosennego nawożenia
różnymi nawozami siarkowymi na
wysokość i jakośc plonu nasion
rzepaku ozimego odmiany ES Saphir,
Odnawianie się czeremchy
amerykańskiej (Prunus serotina
Ehrh,) na siedliskach borowych,
Możliwości poznawcze prospekcji
geochemicznej i geomagnetycznej
stanowisk archeologicznych na
przykładzie badań w Dzielnicy, woj.,
Opolskie,
Wspomnienie o Janie Karolu Sondlu,
Modele rozwoju wielofunkcyjnych
obszarów wiejskich na przykładzie
Dolnego Śląska,
Wykorzystanie funduszy
strukturalnych UE do realizacji celów
rozwojowych na przykładzie
wybranych gmin Dolnego Śląska,
Burak cukrowy a unijny rynek cukru,
Zboża w rolnictwie i gospodarce
Polski,
51
2011, 13, 4, 101105
2011, 13, 2, 284289
2011, 13, 2, 320324
2011, 13, 3, 204209
2011, 13, 1, 267273
2011, 13, 3, 250254
2011, 13, 2, 387391
2011, 13, 4, 148153
2011, 13, 1, 358362
2011, 13, 2, 483488
2011, 13, 1, 395400
2011, 32, 1, 97106
2011, 32, 1, 107115
2011, 155(8),
530-534
2011, 9, 27-29
2010, 2, 216-220
2011, 2 (151),
76-98
2011, 3 (152),
156-181
2011, 1-2, 49-54
2011, 3-4, 4-7
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
195.
196.
Wieś Jutra
Wieś Jutra
Kapusta F.
Kapusta F.
197.
198.
Wieś Jutra
Woda-SrodowiskoObszary Wiejskie
Kapusta F.
Podlaska M.
199.
Zagadnienia
Doradztwa
Rolniczego
Zeszyty Naukowe
Instytutu
Sadownictwa i
Kwiaciarstwa
Zeszyty Naukowe
Instytutu
Sadownictwa i
Kwiaciarstwa
Zeszyty Naukowe
SGGW w
Warszawie –
Ekonomika i
organizacja
gospodarki
żywnościowej
Zeszyty Naukowe
SGGW w
Warszawie
Ekonomika i
organizacja
gospodarki
żywnościowej
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu,
Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Kapusta F.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
Rośliny oleiste w rolnictwie polskim,
Gospodarowanie pozostałościami –
ważny czynnik ekologiczny i
ekonomiczny,
Polska wieś – qvo vadis?
Flora rowów melioracyjnych nie
użytkowanych łąk pobagiennych
Dolnego Śląska
Pięćdziesięciolecie koncepcji
zrównoważonego gospodarstwa
rolnego,
Ocena wzrostu, kwitnienia i
plonowania kilku mutacji barwnych
odmiany ‘Jonagold’ i ‘Gala’ w
warunkach Dolnego Śląska,
Forma korony drzew brzoskwini a
uszkodzenia mrozowe,
2011, 7-8, 1-5
2011, 7-8, 23-26
Borkowska M.,
Kruszyński M.
Znajomość wymogów wzajemnej
zgodności (cross-compliance) wśród
rolników z województwa
dolnośląskiego,
2011, 90, 99-109
Prymon K.
Wdrażanie rachunkowości w
rolnictwie na przykładzie Dolnego
Śląska,
2011, 92, 103-115
Berbeka T.
Sytuacja dochodowa gospodarstw
rolnych położonych w regionie
sudeckim,
2011, Rolnictwo,
98, 17-26.
Bodarski R.,
Szyszkowska A.,
Sowiński J.,
Sobczyk
Bodarski R.,
Szyszkowska A.,
Sowiński J.,
Sobczyk
Ocena efektywności zakiszania
mieszanki kukurydzy z bobikiem przy
wykorzystaniu dodatków
bakteryjnych,
2011, Biologia i
Hodowla
Zwierząt, 57
(580), 101-109
2011, Biologia i
Hodowla
Zwierząt, 57
(580), 425-431
2011, Rolnictwo,
99, 7-18
LicznarMałańczuk M.,
Szewczuk A
Szewczuk A.,
Gudarowska E.,
Jawoszek B
Wpływ fazy wegetacji bobiku na
jakość, stabilność tlenową i wartość
pokarmową kiszonek,
2011, 11-12, 2-6
2011, 11, 2 (34),
109-124
2010, 3, 78-87
2011, 18, 7-14
2011, 18, 39-49
Grocholski J.,
Spiak Z.,
Włodarczyk W.
Właściwości fizyczne gleb
postawowych występujących
na terenie Parku Krajobrazowego
„Dolina Baryczy
Wpływ nawożenia potasem
w zmianowaniu na zawartość różnych
form tego składnika w glebie
Grocholski J.,
Spiak Z.,
Włodarczyk W.
Wpływ nawożenia potasem na
zawartość i pobranie tego składnika
przez pszenicę ozimą
2011, Rolnictwo,
98, 27-36
Kapusta F.
Zmiany polskiej wsi w warunkach
Unii Europejskiej
2011, Rolnictwo,
99, 41-50
Bogacz A., Łabaz
B.
52
2011, Rolnictwo,
98. 37-48
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Kapusta F.
Ziemniak w rolnictwie i gospodarce
polski
2011, Rolnictwo,
99, 29-40
Kaszubkiewicz J.,
Jezierski P.,
Kawałko D.
Zawartość wybranych metali
ciężkich w glebach na terenie powiatu
ząbkowickiego
2011, Rolnictwo,
98, 65-78
Koszelnik-Leszek
A.,Kupczak G.,
Grycz R.
Roślinność zwałowiska
poprzemysłowego przy kopalni
„Stanisław” w Jaroszowie
2011, Rolnictwo,
99, 51-62
Wpływ zróżnicowanego nawożenia
azotem na rozwój i plonowanie
szarłatu uprawnego,
2011, Rolnictwo,
98, 79-94
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Kozak M., Malarz
W., Kotecki A.,
SerafinAndrzejewska M.
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Lubicz-Miszewski
M., Szuk T.,
Zimny L.
Sylwetka absolwenta Wydziału
Rolniczego Akademii Rolniczej we
Wrocławiu po 30 latach,
2010, Rolnictwo,
97, 578, 105-118,
Łabaz B., Glina
B., Bogacz A.
Właściwości fizyczne czarnych ziem
obszarów leśnych występujących na
terenie parku krajobrazowego „Dolina
Baryczy”
Charakterystyka substancji
próchnicznych w glebach
postawowych występujących na
terenie Obniżenia MilickoGłogowskiego
2011, Rolnictwo,
98, 95-106
Malarz W., Kozak
M., Kotecki A.
Wpływ nawożenia siarką na
wysokość i jakość plonu nasion
odmian rzepaku ozimego
2011, Rolnictwo,
98, 107-116
Malarz W., Kozak
M., Kotecki A.
Wpływ nawożenia siarką na rozwój i
cechy morfologiczne odmian rzepaku
ozimego
2011, Rolnictwo,
98, 117-126
Sprzedaż bezpośrednia
produktów regionalnych
2011, Rolnictwo,
99, 81-92
Wpływ sposobu uprawy na plon i jego
strukturę dwóch bardzo wczesnych
odmian ziemniaka
2011, Rolnictwo,
98, 127-140
Wpływ sposobu uprawy i
przygotowania sadzeniaków na plon
bardzo wczesnej odmiany ziemniaka
Velox
Organizacja produkcji i kondycja
ekonomiczna gospodarstwa
ekologicznego na tle gospodarstwa
konwencjonalnego,
2011, Rolnictwo,
99, 105-118
Kondycja finansowa towarowych
gospodarstw rolnych,
2011, Rolnictwo,
98, 141-156
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu,
Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu,
Rolnictwo
Łabaz B., Bogacz
A.
Nowak M.,
Tańska-Hus B.,
Minta S.
Pytlarz-Kozicka
M.
Pytlarz-Kozicka
M.
Spiak J.
Spiak J.
53
2011, Rolnictwo,
99, 63-80
2011, Rolnictwo,
99, 119-132
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu,
Rolnictwo
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
Ekonomiczne
Problemy Usług,
Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły
Bankowej we
Wrocławiu
Zeszyty Naukowe
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Ekonomicznego w
Poznaniu
Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły
Bankowej w
Poznaniu
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych, Seria
Ochrona roślin w
miastach i terenach
podmiejskich
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych, Seria
Ochrona roślin w
miastach i terenach
podmiejskich
Produktywność wieloczynnikowa
(MFP) i jednoczynnikowa (SFP)
nakładów w uprawie pomidorów
szklarniowych w latach 2004-2007
2011, Rolnictwo,
99, 133-142
Modyfikacja parametrów
morfologicznych i strukturotwórczych
roślin lnu oleistego nawożonych
makro- i mikroelementami
Wysokość i jakość plonu lnu oleistego
nawożonego makro- i
mikroelementami
2011, Rolnictwo,
99, 143-158
Minta S.
Produkcja i dystrybucja żywności
ekologicznej w alternatywnych
kanałach podaży,
2011, 662, 74,
145-154
Skurjat K.
Czy w działalności gospodarczej jest
miejsce na moralność,
2011, 23, 155166
Prymon M.
Strategie firm globalnym w
kontekście macierzy Ansoffa- o
strategiach wzrostu realnie,
2011, 170, 228238
Prymon K.
Możliwości zastosowania
rachunkowości zarządczej w
rolnictwie
2010, 28, 337-343
Burszta-Adamiak
E., Pląskowska E.,
Weber-Siwirska
M.
Grzyby występujące na wybranych
gatunkach roślin zasiedlających
„zielone dachy” Wrocławia
2011, 562, 29-38
Dębicka M.
Wiązanie fosforu w glebach
intensywnie użytkowanych rolniczo,
2010, 556, 811817
Dradrach A.,
Zawieja J.
Ocena składu botanicznego i wartości
użytkowej wybranych nawierzchni
trawiastych miasta Wrocławia,
2011, 562, 39-48
Galek R.,
Zalewski D.
Wielowymiarowa ocena
współzależności cech użytkowych w
kolekcji żyta jarego,
2010, 556, 375382
Gudarowska E.
Szewczuk A
Wpływ podkładki i geokompozytu na
plon i jakość owoców jabłoni,
2010, 556, 703710
Halarewicz A.,
Pląskowska E.
Czeremcha amerykańska Prunus
serotina Ehrh, gospodarzem
Monilinia seaveri (Rehm) Honey w
Polsce,
2011, 562, 65-70
Stachowiak M.
WondołowskaGrabowska A.
WondołowskaGrabowska A.
54
2011, Rolnictwo,
99, 159-173
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych, Seria
Ochrona roślin w
miastach i terenach
podmiejskich
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych, Seria
Ochrona roślin w
miastach i terenach
podmiejskich
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Kelm M.,
Biesiada A.,
Krawczyk M.,
Ciołek M.
Atrakcyjność kwiatów wybranych
roślin zielarskich dla trzmieli
(Apoidea, Bombus spp,),
2011, 562, 71-76
Klukowski Z.,
Gadomski H.
Czynniki biotyczne modyfikujące
dynamikę populacji kuprówki rudnicy
(Euproctis chrysorrhoea L,),
2011, 562, 77-84
Kordas L.,
Dopierała P.,
Jabłońska M.
2011, 559, 123133
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Kordas L.,
Jabłońska M.
Możliwości uprawy wybranych
gatunków zbóż odmian populacyjnych
i heterozyjnych na glebie średniej w
różnych rejonach klimatycznych
polski,
Ziemniak w racjonalnym
płodozmianie,
2010, 556, 731736
243.
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Mierzwa D.
244.
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych, Seria
Ochrona roślin w
miastach i terenach
podmiejskich
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych, Seria
Ochrona roślin w
miastach i terenach
podmiejskich
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych, Seria
Ochrona roślin w
miastach i terenach
podmiejskich
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Moszczyńska E.,
Pląskowska E.,
Matkowski K.,
Biesiada A.
Ocena możliwości uprawy mutantów
barwnych odmiany ‘Gala’ i
‘Jonagold’ na Dolnym Śląsku ze
szczególnym uwzględnieniem cech
jakościowych owoców
Znaczenie dopłat bezpośrednich
w kształtowaniu sytuacji
ekonomicznej rolniczych spółdzielni
produkcyjnych
(na przykładzie woj., opolskiego),
Grzyby występujące w fyllosferze
jeżówki purpurowej,
Ogórek R.,
Łobczowski M.,
Pusz W.
Wpływ biostymulatora Asahi SL na
wzrost wybranych szczepów
Fusarium oxysporum Schlecht,
2011, 562, 157163
Pląskowska E.
Wolski K.
Badania zdrowotności muraw
piłkarskich podgrzewanych,
2011, 562, 187195
Potyrała A.
Mierzwa D.
Wzmocnienie pozytywnego wpływu
działalności rolniczej na środowisko
naturalne przy udziale funduszy
unijnych,
Nakłady inwestycyjne na ochronę
środowiska obszarów wiejskich w
Polsce,
2010, 556, 583587
238.
239.
240.
241.
242.
245.
246.
247.
248.
LicznarMałańczuk M.,
Szewczuk A
SkowronekGrądziel A.
55
2010, 557, 33-42,
2010, 556, 569574,
2011, 562, 127133
2010, 556, 951957
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
249.
250.
251.
252.
253.
254.
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Zeszyty
Problemowe
Postępów Nauk
Rolniczych
Wpływ systemu prowadzenia drzew
jabłoni na jakość owoców odmiany
Jonagold w okresie pełni
owocowania,
Zawartość azotu i substancji
organicznej w glebach gospodarstw
ekologicznych i konwencjonalnych
2010, 556, 751756
Strochalska B.,
Zimny L., Kuc P.
Wpływ różnych systemów uprawy
buraka cukrowego na wybrane
właściwości fizyczne gleby,
2011, 559, 183193
Wojciechowski
W., Sowiński J.
Wiek i sposób prowadzenia ugoru z
rutwicy a wybrane właściwości gleby
w warunkach Sudetów,
2011, 559, 247254
Zawieja J.
Roślinność strefy ochronnej Huty
Miedzi „Legnica” i na sąsiadujących
gruntach ornych,
2011, 562, 267282
Zawieja J.,
Dradrach A.
Zbiorowiska roślinne nowo
powstałych osiedli mieszkaniowych
na obrzeżach Wrocławia,
2011, 562, 283292
Sosna I., LicznaMałańczuk M.,
Czaplicka M.
Spiak Z., Radoła
J.
2010, 556, 965975
3) Publikacje w naukowych czasopismach zagranicznych innych niż wymienione w punktach 1 i 2 w
języku kongresowym2 lub podstawowym dla danej dyscypliny:
Lp.
Czasopismo
Autor (autorzy)
Tytuł artykułu
rok, nr , str.
1
1.
2
AABRI,University
of Jacksonville
USA
3
Prymon M.
4
The role of diversification strategies
in global companies-research results
2.
Acta Musei
Silesiae,Series ANatural Sciences
Agricoltura –
Istutizioni –
Mercati
Neue
Landwirtschaft
Staniaszek-Kik
M.,
Szczepańska K.
Kapała A.
Lichen biota of tree fall disturbances
in the Polish part of the Karkonosze
Mts (West Sudety Mts)
La disciplina dell’agriturismo in
Polonia
5
2011, 1-11,
www.aabri.com/NC2
011Manuscripts/NC1
1060.pdf
2011, 60, 139-146
Freese D., Böhm
C., Kwaśnicka K.,
Quinkenstein A.,
Uckert G.
Kwaśnicka K.,
Hoffmann J.
Kwaśnicka K.
Ökonomie und rechtlicher Rahmen
für Agroforstsysteme
2011, 1, 91-94
Dekodifikation des polnischen
Umweltrechts?
Tagungsbericht: Eine Dekade der
Harmonisierung im
Umweltschutzrecht – Die Umsetzung
und Anwendung des Umweltrechts
der Europäischen Union in Polen,
Internationale wissenschaftliche
2011, 2, 43-45
3.
4.
5.
6.
Wirtschaft und
Recht in Osteuropa.
Zeitschrift für
Europäisches
Umwelt- und
Planungsrecht“
2011, 1, 119-139
2011, 4, 185-186
Za język kongresowy uważa się następujące języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski.
Przez monografie naukową należy rozumieć recenzowane, spójne tematycznie opracowanie naukowe (minimum
6 arkuszy wydawniczych), opublikowane jako książka lub odrębny tom, przedstawiające jakieś zagadnienie w
sposób oryginalny i twórczy. Monografia powinna zawierać bibliografię naukową. Za monografię nie uznaje się
monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach oraz skryptów akademickich. Przez rozdział w
monografii rozumie się opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego
2
3
56
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Konferenz vom 10.–12.5.2011 in
Lublin, Polen
4) Publikacje w innych czasopismach polskich, nie wymienionych w punkcie 2 :
Czasopismo
Autor (autorzy)
Tytuł artykułu
rok, nr , str.
2
Las Polski
3
Halarewicz A.,
4
Czeremcha amerykańska
5
2011, 19, 18-20
2.
Na pograniczu
biologii i chemii
Włodarczyk W., Spiak Z.
2010, 25, 107-112
3.
Na pograniczu
biologii i chemii
Zimoch A., PatorczykPytlik B
4.
Wyd. Uniwersytet
Rolniczy w
Krakowie
Włodarczyk W.
5.
Wydawnictwo
Wrocławskiego
Towarzystwa
Naukowego
Berbeka T.
Wpływ zróżnicowanego
nawożenia cynkiem na
zawartość i pobranie
manganu, żelaza i
miedzi przez jęczmień
jary.
Wpływ siarki na plon
oraz zawartość selenu w
gorczycy białej.
Wpływ zróżnicowanego
nawożenia cynkiem na
plon kukurydzy oraz
zawartość miedzi,
manganu i żelaza.
Wybrane aspekty
wsparcia finansowego
gospodarstw rolnych w
ramach Wspólnej
Polityki Rolnej.
Lp.
1
1.
2010, 25, 113-122
2011, 633-640
2011, 9(60): 102107
12. Monografie naukowe
5) Autorstwo monografii w języku kongresowym:
Lp.
Wydawca
Autor (autorzy)
Tytuł monografii lub podręcznika
Rok, tom, str.
1
2
3
4
5
1
2
6) Autorstwo rozdziału monografii w języku kongresowym:
Lp.
Wydawca
1
1.
2
InTech – Open
Access
Publisher;
edited by
Mohammed
Naguib Abd
El-Ghany
Hasaneen
Logos Verlag
Berlin
2.
Tytuł monografii
podręcznika
lub
Autor
(autorzy)
Tytuł rozdziału
3
Sacała E.,
Grzyś E.,
Demczuk A.
4
Laboratory study to
investigate the
response of Cucumis
sativus L. to Basta
and Roundup applied
to the rooting medium
5
Herbicides – Mechanisms
and Mode of Action
6
2011, 49-62
Kwaśnicka K.
Föderalismuskritik
unter besonderer
Berücksichtigung des
deutschen
Föderalismus versus
Zentralismus. Allgemeine
und ausgewählte Aspekte.
Zu Ehren Frau Elviera
2011, 57-67
57
Rok, tom, str.
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Schulsystems
Diversification
n oride
in a
real world
Hofmann
Global Management
Conference, Budapest
Godollo
Prymon M.
Marketing
Communications –
managerial aspects
Nove Trendy v
Marketingu
2011, 160-173
Prymon M.
Marketing and
marketing
communication
content of corporate
strategies
The effect of a
vacuum-microwave
drying after osmotic
pre-treatment in
sodium cgloride
solution on the quality
of pumpkin slices
Application of sodium
n oride osmotic
solutions and
vacuum-microwave as
drying methods for
beetroot slices
Properties of
extrudates produced
from potato waste
pulp
Nove trendy v
n oride .
2010, 119-131
Novel operations and
materials in food
processing
2011, 27-40
Novel operations and
materials in food
processing
2011, 41-53
Novel operations and
materials in food
processing
2011, 154-166
Quality of beetroot
slices dried by
vacuum-microwave
method after osmotic
pre-treatment in
sucrose solutions
Sensory properties of
pumpkin treated with
sucrose osmotic
solutions followed by
a vacuum-microwave
drying
The role of grasses in
the ecology of dry
grasslands occurring
on Polish serpentines
Product development and
quality assurance
2011, 79-91
Product development and
quality assurance
2011, 157-170
Advances in grass
biosystematics.
2011, 87-97
The development and
importance of
cooperative
companies in the
national economy of
the EU countries
The effect of nitrogen
fertilization of
Fundamentals of
Management in Modern
Small and Medium-Sized
Enterprises
2011, 235-255
Selected topics in food
biotechnology
2011, 9-20
3.
Szent Istvan
University
Prymon M.
4.
Univerzita
Cyryla a
Metoda,
Trnava,
Słowacja
Univerzity sv,
Cyryla a
Metoda, FMK,
Trnava,
Słowacja
Uniwersytet
Przyrodniczy
we Wrocławiu
7.
Uniwersytet
Przyrodniczy
we Wrocławiu
8.
Uniwersytet
Przyrodniczy
we Wrocławiu
9.
Uniwersytet
Przyrodniczy
we Wrocławiu
10.
Uniwersytet
Przyrodniczy
we Wrocławiu
11.
W. Szafer
Institute of
Botany, Polish
Academy of
Science,
Kraków
Wydawnictwo
Politechniki
Łódzkiej
Lech K.,
Figiel A.,
Korzeniowska
M.,
Oziembłowski
M.
Drożdż W.,
Boruczkowska
H.,
Boruczkowski
T.,
TomaszewskaCiosk E.,
Pasławska M.
Lech K.,
Figiel A.,
Korzeniowska
M.,
Oziembłowski
M.
Korzeniowska
M., Figiel A.,
Lech K.,
Oziembłowski
M., szarycz
M.
Żołnierz L.
5.
6.
12.
13.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Figiel A.,
Oziembłowski
M.,
Korzeniowska
M., Szarycz
M.
Mierzwa D.
Błażewicz J.,
Liszewski M.,
58
2011, 1-10
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Zembold-Guła
A., Kozłowska
K., Szwed Ł.
brewing barley plants
on the malting
productivity
7) Autorstwo monografii w języku polskim:
Lp.
Wydawca
1
1
2
Wolters Kluwer
Polska
Wydawnictwo
Międzynarodowej
Wyższej Szkoły
Logistyki i
Transportu
Wrocław
Wydawnictwo
Oświatowe Atut
we Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego
we Wrocławiu
Autor
(autorzy)
Tytuł monografii
Rok, tom, str.
3
Kwaśnicka K.
4
Odpowiedzialność administracyjna w prawie
ochrony środowiska
Rachunkowość zarządcza i controlling jako
systemy wsparcia zarządzania procesami
logistycznymi.
5
2011, ss. 273
Prymon K.
Elementy finansów, rachunkowości oraz
rachunku kosztów dla inżynierów
2011, ss. 164
Kaszubkiewicz
J., Dębowski
M., Dębowski
M., Jezierski P.,
Kawałko D.,
Tasz W.
Szewczuk A.,
Gudarowska E.
Stan gleb użytkowanych rolniczo na obszarze
Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
2011, 127, ss.
125
Przydatność podkładki karłowej Pumiselect® w
uprawie brzoskwini,
2011, ss. 114
Spiak Z.,
Gediga K.,
Kaszubkiewicz
J., Kołwzan B.,
Grabas K.,
Grotowski A.,
Mizera W.
Grzyś E.
Wykorzystanie odpadów mineralnych i
organicznych do rewitalizacji zdegradowanych
terenów przemysłowych
2010, ss. 210
Wpływ wybranych substancji biologicznie
czynnych na kukurydzę w warunkach stresu
2011, ss. 113
Prymon K.,
Tubis A.
2011, ss. 234
8) Autorstwo rozdziału monografii w języku polskim:
Lp.
Wydawca
1
1.
2
CBiDGP
2.
CreativeTime
Kraków
Tytuł monografii
podręcznika
lub
Autor
(autorzy)
Tytuł rozdziału
3
Spiak Z.,
Gediga K.,
Kaszubkiewicz
J., Grabas K.,
Kołwzan B.,
Grotowski A.,
Mizera W.
Latusek A.
4
Wiodące kryteria
oceny
poprzemysłowego
obiektu
bezglebowego dla
potrzeb rekultywacji
5
Innowacyjne rozwiązania
rewitalizacji terenów
zdegradowanych
6
2011, 74-87
System
Porejestrowego
Doświadczalnictwa
Odmianowego
znaczącym
Rola dokonań młodych
naukowców a możliwości
osiągnięcia sukcesu
naukowego i
zawodowego.
2011, 2, 173177
59
Rok,
str.
tom,
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
3.
Dolnośląska
Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości
i Techniki w
Polkowicach
Szlachta J.
4.
Instytut
Medycyny Wsi
Cież. J.
5.
Instytut Studiów
Regionalnych w
Białymstoku
Instytut Studiów
Regionalnych w
Białymstoku
Instytut Studiów
Regionalnych w
Białymstoku
Karkonoski Park
Narodowy,
Jelenia Góra
Machaj M.,
Kubisz R. J.
elementem postępu
w produkcji zbóż
Przydatność
substratów
pochodzenia
rolniczego do
pozyskiwania
biogazu
Zagrożenia
biologiczne w
rolnictwie w świetle
Dyrektywy
Europejskiej
Eugen von BoehmBawerk
Machaj M.
9.
Karkonoski Park
Narodowy,
Jelenia Góra
Żołnierz L.,
Fudali E.,
Kwiatkowski
P., Matuła J.,
Richter D. ,
Wojtuń B.
10.
LEADERWAY
Sp. z o.o.
Minta S.
11.
Oficyna Wydaw.
ATUTWrocławskie
Wydawnictwo
Oświatowe
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Wrocławskiej
Żołnierz L.
Państwowy
Lwowski
Uniwersytet
Rolniczy
Polskie
Stowarzyszenie
Mykologów
Kurtyka I.
6.
7.
8.
12.
13.
14.
Energetyka alternatywna
2011, 37-43
Zagrożenia czynnikami
biologicznymi w
rolnictwie –
dotychczasowe i nowe
problemy
Ekonomiści szkoły
austriackiej
2011, 48, 5259
Ludwik von Mises
Ekonomiści szkoły
austriackiej
2011, 89-104
Machaj M.
Joseph Schumpeter
Ekonomiści szkoły
austriackiej
2011, 105122
Kabała C.
Gleby Karkonoszy –
historia i stan
poznania oraz
przyszłe wyzwania
badawcze.
Badania w
Karkonoszach
Katedry Botaniki i
Ekologii Roślin
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Systemy i znaki
jakości żywności ze
szczególnym
uwzględnieniem
produktów
regionalnych i
tradycyjnych
Szata roślinna
Masywu Ślężyhistoria poznania,
stan zachowania,
problemy ochrony.
Wpływ zabiegów
proekologicznych na
wybrane
właściwości
chemiczne i
biologiczne gleby w
monokulturze
pszenżyta ozimego,
Agroturystyka w
Polsce
50 lat badań naukowych
w Karkonoskim Parku
Narodowym.
2011, 105126
50 lat badań naukowych
w Karkonoskim Parku
Narodowym
2011, 217245
Wybrane aspekty
zarządzania jakością i
personelem
2011, 78-97
Ślężańskie Światy
2011, 29-40
Interdyscyplinarne
zagadnienia w inżynierii i
ochronie środowiska
2011, 317324
Teoretyczne i praktyczne
aspekty rozwoju
produkcji rolnej i rozwoju
obszarów wiejskich
Ochrona obiektów
budowlanych przed
wilgocią, korozją
2011, 299305
Paluch M,,
Parylak D,
Matkowski K.
Ocena obecności
grzybów w
budynkach
60
2011, 61-76
2011, 7(11),
73-80
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
15.
Budownictwa,
Seria Monografie
Polskie
Towarzystwo
Ekonomiczne
Oddział we
Wrocławiu
biologiczną i ogniem
Rutkiewicz K.
Restrukturyzacja
przemysłu
górnictwa węgla
kamiennego i
stoczniowego w
Unii Europejskiej w
świetle teorii i
praktyki udzielania
pomocy publicznej
Znaczenie Funduszy
Europejskich dla
rozwoju
gospodarczego
Polski
16.
Prawnicza i
Ekonomiczna
Biblioteka
Cyfrowa
Rutkiewicz K.
17.
PWRiL
Poznań
PWRiL
Poznań
UE we Wrocławiu
Kołota E.
Metody uprawy
Kołota E.
Pędzenie warzyw
Choroszy –
Król I i. n. –
M. Nowak
20.
Uniwersytet
Rolniczy w
Krakowie
Jawoszek B.,
Czaplicka M.,
Kortylewska
D.
21.
Uniwersytet
Rolniczy w
Krakowie
Kortylewska
D., Czplicka
M.. Jawoszek
B
22.
Uniwersytet
Rzeszowski
Bohdziewicz
J., Czachor G.
23.
Uniwersytet
Rzeszowski
Molendowski
F., Bieniek J.
24.
Wind Wrocław
Kabała C.,
Chodak T.,
Bogacz A.,
Łabaz B.,
Identyfikacja
potencjału i
zasobów Dolnego
Śląska w obszarze
nauka i technologie
na rzecz poprawy
jakości życia
(Quality of Life)
oraz wytyczenie
przyszłych
kierunków rozwoju.
Ocena wpływu
żywych ściółek na
zawartość
makroskładników w
owocach i liściach
gruszy
‘Pstrągówka’.
Zmiany w spożyciu
mniej znanych
owoców przez
studentów
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu.
Wyznaczenie cech
mechanicznych
wybranych odmian
cebuli (Allium cepa
L.) w zakresie
małych zmian
obciążenia
Metody badania
energochłonności
procesu
rozdrabniania
surowca roślinnego
Przestrzenne
zróżnicowanie gleb i
siedlisk parku
narodowego gór
18.
19.
61
Problemy zarządzania,
Wrocławski Biuletyn
Gospodarczy
2011, 42,
179-202
Gospodarka: Innowacje i
rozwój, Prace Naukowe
Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu
Wrocławskiego
Uprawa warzyw w
pomieszczeniach
Uprawa warzyw w
pomieszczeniach
Badania metodami
foresight
2011, 8, 103136
Wielokierunkowość
badań w rolnictwie i
leśnictwie
2010. 481487
Wielokierunkowość
badań w rolnictwie i
leśnictwie
2010. 489496
Nowoczesne metody
analizy surowców
rolniczych
2011, 213 225
Nowoczesne metody
analizy surowców
rolniczych
2011, 153165
Geoekologiczne warunki
środowiska
przyrodniczego Parku
Narodowego Gór
2011, 1-28
2011, 10-127
2011, 487500
2011, 154221
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Jezierski P.,
Gałka B.,
Kaszubkiewicz
J., Glina B.
Furmanek M.,
Wiśniewski
A., Gediga K.,
Jary Z., Lisa
L., Piszcz U.,
Skrzypek G.
Kwaśnicka K.
25.
WIND Wrocław
26.
Wydawnictwo
KUL, Lublin
27.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Opolskiego
Machaj M.
28.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rolniczego w
Krakowie
Latusek A.,
Jurkowski A.,
Zoga M.
29.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rolniczego w
Krakowie
Jurkowski A.,
Latusek A.,.
Zoga M
30.
Wydawnictwo
Wyższej Szkoły
Zarządzania
„Edukacja” we
Wrocławiu
Kurtyka I.
31.
Wydawnictwo
Wyższej Szkoły
Zarządzania
„Edukacja” we
Wrocławiu
Wydawnictwo
Wyższej Szkoły
Zarządzania
„Edukacja” we
Wrocławiu
Kutkowska B.,
Antosz-Kołcz
I.
33.
Wydawnictwo
Wyższej Szkoły
Zarządzania
„Edukacja” we
Wrocławiu
Prymon K,
34.
Wydział
Inżynierii
produkcji i
Energetyki
Uniwersytetu
Rolniczego im.
Hugona Kołłątaja
Szlachta J.
32.
Popławski M.
stołowych.
Stołowych.
„Odkryć
niewidoczne”
Wybrane
zagadnienia z
geoarcheologii
Śląska
Dyrektywa
2004/35/WE i jej
wdrażanie do
polskiego porządku
prawnego.
Kryzys finansowy w
Unii Europejskiej i
nowe narzędzia
walki z nimi
Stabilność
plonowania odmian
żyta ozimego na
terenie Dolnego
Śląska.
Ocena stabilności
plonowania i
interakcji z
miejscowościami
odmian rzepaku
ozimego.
Turystyka wiejska i
agroturystyka szansa
poprawy
dochodowości
gospodarstw
indywidualnych na
Dolnym Śląsku
Rozwój grup
producentów
rolnych na Dolnym
Śląsku po 2000 roku
Mezozoik i Kenozoik
Dolnego Śląska
2011, 159168
Europeizacja prawa
ochrony środowiska
2011, 417438
Prawo i gospodarka
Polski po traktacie
lizbońskim
2011, 325337
Wielokierunkowość
badań w rolnictwie i
leśnictwie.
2011, 2, 565573
Wielokierunkowość
badań w rolnictwie i
leśnictwie.
2011, 2, 559564
Uwarunkowania integracji
w agroturystyce
2010, 87-99
Uwarunkowania integracji
w agroturystyce
2010, 41-53
Inwestycje
zagraniczne w
sektorze rolnospożywczym na
Dolnym Śląsku w
latach 1998-2007
Sytuacja finansowa
spółek giełdowych
przemysłu
spożywczego w
Polsce
Uwarunkowania integracji
w agroturystyce
2010, 53-63
Uwarunkowania integracji
w agroturystyce
2010 , 63-77
Inżynieria w
produkcji zwierzęcej
– rozwójzastosowanie
praktyczne
Współczesna inżynieria
rolnicza – badania i
zastosowania
2011, 325340
62
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
w Krakowie,
Komitet Techniki
Rolniczej PAN,
Polskie
Towarzystwo
Inżynierii
Rolniczej
Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w
Białymstoku
35.
Adamska H.
Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w
Białymstoku
36.
Golinowska
M.,
Kutkowska B.,
Berbeka T.
Środowisko jako
element
zrównoważonego
rozwoju.
Punkt 8
Zmiany
uwarunkowań
środowiskowych
zrównoważonego
rozwoju obszarów
wiejskich
województwa
dolnośląskiego
Wspólna Polityka
Rolna Unii
Europejskiej a
zrównoważony
rozwój rolnictwa na
przykładzie Dolnego
Śląska.
Środowiskowe
uwarunkowania
zrównoważonego rozwoju
2011, 150166
Implementacyjne aspekty
zrównoważonego rozwoju
2011, 148180
9) Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii w języku kongresowym:
Lp.
1
1
Imię i nazwisko
redaktora
naczelnego
Wydawca
2
3
Tytuł monografii
4
2
10) Redaktor naczelny wieloautorskiej monografii w języku polskim:
Lp.
1
1.
Wydawca
2
LEDARWAY
Sp. z o.o.
Imię i nazwisko
redaktora
naczelnego
3
Minta S.
Tytuł monografii, podręcznika
lub serii wydawniczej
4
Wybrane aspekty zarządzania jakością i personelem
13. Międzynarodowe projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe
1) Liczba i wykaz realizowanych projektów w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej: 1
a) realizowanych z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla których jest ona
podstawowym miejscem pracy,
7 PR European Reintegration Grant (ERG)
Umowa; PERG05-GA-2009-248080
Temat; The role and functioning of the PTOX in stress tolerance in extremophile Thellungiella halophila
Kierownik: dr Piotr Stępień
- okres umowy: 01.11.2009-21.10.2012
63
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
- kwota w PLN: 45000 Euro netto
b) koordynowanych przez jednostkę; 0
2) Liczba i wykaz realizowanych projektów, wykonanych w ramach innych programów Unii
Europejskiej: 7
c) realizowanych z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla których jest ona
podstawowym miejscem pracy,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Realizacja zadania badawczego 2.1 pt. „Analiza i przygotowanie wsadu zawierającego organiczne odpady
rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody” w ramach projektu kluczowego nr POIG.01.01.02-00016/08 „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na
lokalnych i odnawialnych źródłach energii –Politechnika Wrocławska - prof. dr hab. Józef Szlachta, mgr
inż. Małgorzata Fugol, mgr inż. Hubert Prask
Współudział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013: Priorytet 1 „Badania i rozwój
nowoczesnych technologii” Projekt: modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji
rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii;
Projekt "Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej
kompetencji absolwentów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo
Wyższe i Nauka. Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wartość projektu:
12 110 412 zł. Termin realizacji projektu: 1.03.2009-31.12.2013.
Projekt „Zarządzanie i inżynieria produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu” w ramach POKL. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. Wartość projektu: 4 857 647 zł. Termin
realizacji projektu: 1.12.2009-31.03.2014.
Współudział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013: Działania 1.3 Poddziałania
1.3.1. nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00; „Geokompozyty sorbujące wodę –
innowacyjne metody wspomagające wegetację roślin”
Zadanie 5 "Ocena ryzyka stosowania geokompozytów" (01.10.2009-30.04.2014)
kwota: 887 960,00 PLN
Kierownik zadania: Prof. dr hab. Stanisław J. Pietr
Współudział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013: Działania 1.3 Poddziałania
1.3.1. nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00; „Geokompozyty sorbujące wodę –
innowacyjne metody wspomagające wegetację roślin”
Zadanie 8 "Ocena zastosowania geokompozytów sorbujących wodę w sadownictwie " (01.10.200930.04.2014)
kwota: 148 687,70 PLN
Kierownik zadania: Dr inż. Ewelina Gudarowska
Współudział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013: Działania 1.3 Poddziałania
1.3.1. nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.01.03.01-00-181/09-00; „Geokompozyty sorbujące wodę –
innowacyjne metody wspomagające wegetację roślin”
Zadanie 9 "Walidacja efektów wzrostu i zdrowotności bylin i krzewów stosowanych w założeniach
urbanistycznych " (01.10.2009-30.04.2014)
kwota: 526 330,00
Kierownik zadania: dr inż. Katrzyna Wróblewska
d) koordynowanych przez jednostkę;
3) Liczba i wykaz realizowanych projektów finansowanych lub współfinansowanych z innych środków
zagranicznych:
e) realizowanych z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, dla których jest ona
podstawowym miejscem pracy,
f) koordynowanych przez jednostkę;
14. Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut, katedrę
(Podać nazwę placówki, kraj, okres trwania umowy, liczba wyjazdów, wspólne osiągnięcia)
1. Dwustronna umowa z Saksońskim Urzędem Środowiska, Rolnictwa i Geologii (Sächsisches Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie) w Dresden-Pillnitz (Niemcy); umowa na okres 3 lat : 2.09.2008 –
1.09.2011 przedłużona i rozszerzona 14 października 2011.
64
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
2. Umowa dwustronna o wymianie materiałów genetycznych z rodzaju Lupinus, zawarta na okres 10 lat w
roku 2003 (Bilateral Lupin Genetic Material Transfer Agreement) pomiędzy Katedrą Genetyki, Hodowli Roślin
i Nasiennictwa – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz State Of Western Australia, represented by the
Director General of Agriculture of 3 Baron-Hay Court South Perth, Western Australia (DAWA)
Dwukrotny wyjazd pracowników Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Trzykrotne wizyty z
Australii. W roku 2011 – 4 osoby z 3 dniową wizytą były we Wrocławiu. Podjęto wspólne doświadczenia
dotyczące analizy genetycznej - przygotowanie do mapowania u linii wsobnych Lupinus angustifolius, oraz
zarysowano współpracę i wzajemną wymianę materiałów w zakresie Lupinus mutabilis i mieszańców
międzygatunkowych. Dotychczas opublikowano jedną pracę z zakresu otrzymywania mieszańców
międzygatunkowych i wygłoszono referat plenarny na konferencji międzynarodowej w Australii w 2008 roku.
Sawicka-Sienkiewicz E., Galek R., Clements J.C., Wilson J. 2008. Difficulties with interspecific hybrydisation
in the genus Lupinus. Ed.: J.A.Palta and J.D. Berger. Proc. 12 th Int. Lupin Conf. “Lupin for Health and Wealth”,
Fremantle, Western Australia, ISBN 0-86476-153-8: 135-143.
3. KWS SAAT AG (Niemcy)
Okres trwania umowy: 15.10.2009-31.12.2012
- nr 74/11-R/2009 z dn. 26-30.10.2009 r. „Uprawa buraka cukrowego w różnych systemach uprawy
konserwującej z zastosowaniem odmiany odpornej na Roundup”.
Kierownik umowy: Leszek Kordas.
Kwota w roku 2011: 28 000 zł brutto
4. KWS SAAT AG (Niemcy)
Okres trwania umowy: 1.02.2011-31.12.2011
- nr 75/11-R/2011 z dn. 1.02.2011 r. „Ocena różnych systemów odchwaszczania buraka cukrowego w
doświadczeniach polowych”.
Kierownik umowy: Leszek Kordas.
Kwota w roku 2011: 28 000 zł brutto
15. Realizowane projekty badawcze, umowy z innymi podmiotami na prace badawcze
1) Liczba i wykaz projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW, realizowanych w roku
2011 (własne, promotorskie, habilitacyjne): 67 (własne; 49, promotorskie: 17, habilitacyjne: 1)
Lp.
Kierownik/koordy
nator projektu
1
1.
2
Dr inż. Hanna
Adamska
2.
Dr inż. Piotr
Chohura
3.
Dr inż. Regina
Dębicz
Prof. dr hab. Jerzy
Weber
4.
5.
Prof. dr hab. Anna
Karczewska
6.
Dr hab. Cezary
Kabała, prof. nadzw.
7.
Prof. dr hab. Michał
Licznar
Termin
realizacji
4
60/9R/2011/G
5
habilitacyjny
6
19.05.2011 –
18.05.2013
25/13R/2007/G
habilitacyjny
10.05.200709.03.2011
140 750
28/13R/2007/G
12/2-R/09
habilitacyjny
21.05.200720.04.2011
29.09.200904.02.2012
122 880
22/2-R/09
promotorski
24.06.200901.09.2011
49 985
53/2-R/09
promotorski
29.09.200915.03.2011
28 000
71/2-R/09
promotorski
02.10.200931.12.2011
aneks 31.12.11
48 000
Nr umowy
3
Zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich na Dolnym
Śląsku
Plonowanie, jakość owoców i
odżywienie pomidora
szklarniowego uprawianego w
włóknie drzewnym
Zieleń cmentarzy w krajobrazie
wsi Dolnego Śląska
Właściwości zwietrzelin i gleb
wytworzonych z wybranych
skał zasadowych Dolnego
Śląska
Rozpuszczalność i fito
przyswajalność arsenu w
glebach zanieczyszczonych w
perspektywie ich biologicznej
rekultywacji
Rola próchnic leśnych w obiegu
pierwiastków śladowych w
zadrzewionych glebach
porolnych w zasięgu
oddziaływania przemysłu
miedziowego
Charakterystyka gleb centralnej
i wschodniej części Wrocławia
65
Kwota
przyznan
a
7
48 000
Rodzaj
projektu
Temat projektu
promotorski
36 650
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
8.
Dr hab. Cezary
Kabała, prof. nadzw.
9.
Prof. dr hab. Jerzy
Weber
10.
Prof. dr hab.
Włodzimierz
Białczyk
11.
Prof. dr hab. Józef
Szlachta
12.
Dr hab. prof. nadzw.
Teresa Brej
13.
Dr hab. Henryk
Bujak, prof. nadzw.
14.
Prof. dr hab. Danuta
Parylak
15.
Prof. dr hab. Danuta
Parylak
16.
Prof. dr hab. Leszek
Kordas
17.
Dr hab. Elżbieta
Pląskowska
Dr hab. Anita
Biesiada
18.
19.
Dr hab. Marcin
Kozak
20.
Dr hab. Barbara
Patorczyk-Pytlik,
prof. nadzw
Dr Magdalena
Dębicka
21.
Związki między seriami
pokryw stokowych
a morfologią i właściwościami
gleb Sudetów
Środowisko glebowe w rejonie
składowiska odpadów
paleniskowych elektrowni
Bełchatów i Adamów
Ocena właściwości trakcyjnych
układu koło -podłoże w
aspekcie zdolności uciągowych
ciągnika jako uniwersalnego
źródła energii
Ocena przydatności wybranych
substratów pochodzenia
rolniczego i przemysłowego do
pozyskiwania biogazu na
przykładzie wybranego powiatu
rolniczego
Właściwości biologiczne i
ekologiczne inwazyjnych
chwastów z rodzaju rdestowiec
(Fallopia spp.) w warunkach
miejskich na przykładzie
Wrocławia
Identyfikacja genów odporności
na mączniaka prawdziwego
(Blumeria graminis) u żyta
(Secale cereale L.)
Znaczenie biologicznej
aktywizacji gleby w
ograniczeniu negatywnych
skutków uprawy pszenżyta
ozimego po sobie
Ocena przydatności wybranych
proekologicznych zabiegów
agrotechnicznych w
ograniczaniu negatywnych
skutków uprawy pszenicy
ozimej w krótkotrwałej
monokulturze
Wpływ zastosowania
Efektywnych
Mikroorganizmów i
zróżnicowanego nawożenia
mineralnego na wzrost i
plonowanie pszenicy jarej
uprawianej w uproszczonych
systemach
Zdrowotność buraka cukrowego
w uprawie konserwującej
Wpływ wybranych czynników
agrotechnicznych na
plonowanie i wartość
biologiczną cykorii liściowej
typu radicchio (Cichorium
intybus var. foliosum Bisch.).
„Wpływ nawożenia siarką i
aplikacji biostymulatora Asahi
SL na rozwój i plonowanie
gorczycy białej (Sinapis alba
L.)”
Wpływ nawożenia selenem na
jego zawartość w nadziemnych
częściach kukurydzy
Badania nad mechanizmem
wiązania fosforu w glebie oraz
jego oddziaływaniem na
66
41/2-R/10
promotorski
17.05.201024.08.2011
43 160
93/2-R/10
promotorski
28.10.201027.10.2012
50 000
34/5-R/11
promotorski
16.05.2011 –
15.05.2013
48 855
55/5-R/11
promotorski
16.05.2011 –
15.05.2013
49 950
35/1R/2010/G
promotorski
27.04.201007.02.2012
45 011
57/12R/2011/G
promotorski
19.05.201118.11.2012
49 530
89/11R/2010/G
promotorski
28.11.201027.11.2012
50 000
40/11R/2009/G
promotorski
7.07.200931.03.2011
41 000
33/11R/2009/G
promotorski
31.08.200931.05.2011
28 000
58/4R/2010/G
79/13R/2011/
G
promotorski
07.06.2010-3105-2012
13.06.2011
12.06.2013
48 450
44/8R/2009/G
promotorski
08.07.2009 –
10.05.2011
48 000
95/6R/2011/G
promotorski
13.06.201112.12.2012
50 000
65/2-R/07
własny
29.11.200728.11.2012
/aneks/ 31.12.11
promotorski
48 600
166 718
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
22.
Dr inż. Katarzyna
Szopka
23.
Dr inż. Cezary
Kabała, prof. nadzw.
24.
Prof. dr hab.
Tadeusz Chodak
25.
Dr inż. Beata Łabaz
26.
Dr inż. Dorota
Kawałko
27.
Dr inż. Elżbieta
Jamroz
28.
Dr inż. Bernard
Gałka
29.
Prof. dr hab. Jerzy
Weber
30.
Dr inż. Jakub Bekier
31.
Prof. dr hab. Anna
Karczewska
32.
Dr hab. Adam Figiel
33.
Dr inż. Aleksander
Krzyś
właściwości
koloidów
glebowych
Gradienty zanieczyszczenia i
stanu troficzności gleb
Karkonoszy w aspekcie oceny
stabilności regenerowanych i
przebudowywanych
ekosystemów leśnych
Badania nad dynamiką
pierwiastków śladowych w
zadrzewionych
zanieczyszczonych glebach
porolnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dynamiki
składu roztworów glebowych
Badania potencjałów
elektrokinetycznych dla
określenia procesów eluwialnoerozyjnych gleb ornych
Właściwości czarnych ziem
Obniżenia MilickoGłogowskiego wytworzonych
z bezwęglanowych piasków
fluwioglacjalnych
Wpływ głębokości zalegania
zwierciadła wód gruntowych na
właściwości gleb pod lasami
grądowymi
Wpływ gospodarki zrębowej na
transformacje i właściwości
próchnic gleb leśnych oraz
tempo rozkładu materii
organicznej
Wpływ monokultur
świerkowych i drzewostanów
mieszanych na właściwości
gleb wytworzonych z różnych
skał na terenie Gór Stołowych
Ocena stanu materii organicznej
i właściwości gleb
antropogenicznych na
zrekultywowanych terenach
zdegradowanych
geomechanicznie
Analiza kierunków
transformacji materii
organicznej oraz składników
mineralnych w kompostach z
odpadów miejskich,
wytwarzanych według
odmiennych technologii
Wpływ substancji organicznej
na rozpuszczalność i formy
metali ciężkich oraz arsenu w
glebach zanieczyszczonych
poddanych rekultywacji
Optymalizacja technologii
otrzymywania chipsów
warzywnych o
zmodyfikowanym smaku z
zastosowaniem suszenia
osmotycznego, konwekcyjnego
oraz mikrofalowego w
warunkach obniżonego
ciśnienia
Optymalizacja kształtu i
objętości kolektora aparatu
udojowego do doju krów
67
18/2-R/08
własny
12.05.200822.05.2011
120 000
21/2-R/08
własny
21.05.200820.05.2011
151 000
23/2-R/08
własny
11.06.200831.12.2011
31.12.11 (aneks)
240 000
52/2-R/09
własny
07.07.200906.07.2012
90 000
61/2-R/09
własny
01.10.200930.09.2012
120 000
72/2-R/09
własny
05.10.200904.10.2012
146 050
78/2-R/09
własny
19.11.200918.11.2012
84 890
7/2-R/10
własny
24.03.201023.03.2013
149 750
16/2-R/10
własny
30.03.201029.03.2012
59 800
36/2-R/10
własny
26.04.201025.04.2013
195 000
82/5-R/10
własny
28.10.201027.10.2013
198 000
39/5-R/11
własny
16.05.2011 –
15.05.2013
92 396
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Dr hab. inż. Deta
Łuczycka
Dr inż. Marta
Pasławska
Prof. dr hab. Leszek
Romański
Dr inż. Danuta
Skalska
Prof. dr hab.
Włodzimierz
Białczyk
Dr inż. Jarosław
Czarnecki
40.
Dr hab. Roman
Stopa
41.
Dr inż. Tomasz
Szuk
42.
Dr inż. Julian
Kalinowski
43.
Prof. dr hab. Bożena
Tańska-Hus
44.
Dr inż. Henryk
Łabędzki
45.
Dr hab. Helena
Jasiulewicz
46.
Prof. dr hab. Jerzy
Fabiszewski
47.
Dr inż. Joanna
Pokorny
48.
Dr Jacek Urbaniak
49.
Prof. dr hab.
Stanisław
Przestalski
Badanie cech elektrycznych
miodu
Mikrofalowo -próżniowe
suszenie drożdży spożywczych
Analiza pracy dwuśmigłowej
minisiłowni wiatrowej
Wpływ rozwiązań
konstrukcyjnych
aparatów udojowych na
zdolność utrzymania
wybranych parametrów doju
przy wahaniach podciśnienia
roboczego w instalacji dojarki
rurociągowej
Energetyczna ocena procesu
generowania sił napędowych na
podłożach rolniczych i leśnych
Użytkowanie darni w
rekultywacji, rekreacji oraz na
łakach i pastwiskach
Wyznaczanie dopuszczalnych
nacisków powierzchniowych
dla wybranych produktów
rolniczych na podstawie badań
eksperymentalnych i w oparciu
o modele dyskretne
Wpływ mechanizacji produkcji
roślinnej na dochodowość
gospodarstw indywidualnych
Dolnego Śląska.
Znaczenie służb doradczych w
przemianach
gospodarstw rolnych po roku
2004
Koncepcja zaprojektowania i
wdrożenia produktu
regionalnego „wołowina
sudecka” na obszarach ONW
Sudety
Przekształcenia na
przygranicznych obszarach
wiejskich w południowozachodniej Polsce
Dyskretny proces nadwyżki
finansowej firmy
ubezpieczeniowej z
uwzględnieniem reasekuracji i
inwestycji
Zagrożenie środowiska
abiotycznego i biotycznego pod
wpływem inwazji gatunków
azjatyckich z rodzaju barszcz
(Heracleum spp., Apiaceae)
Zasoby, warunki występowania
i trwałość populacji storczyków
z rodzaju Dactylorhiza Necker
et Nevski na Dolnym Śląsku
Taksonomia i filogeneza
ramienic (Charophyta) rodzaj
Chara, sekcja Hartmania- na
podstawie badań
morfologicznych i
molekularnych
Mechanizm działania
wybranych związków
metaloroganicznych na kanały
błonowe (jonowe i złączy
komórkowych) pewnych
68
64/5-R/11
własny
27.05.2011 –
26.11.2012
16.05.2011 –
15.05.2013
16.05.2011 –
15.05.2014
16.05.2011 –
15.05.2013
162 000
56/5-R/11
własny
46/5-R/11
własny
42/5-R/11
własny
2/5-R/10
własny
15.03.2010 –
14.03.2013
144 150
50/5-R/08
własny
13/5-R/10
własny
29.09.2008 –
29.03.2012
aneks 29.03.12
9.04.2010 –
8.04.2013
10/9R/2008/G
własny
68/9R/2008/G
własny
24/9-R/10
95 400
258 900
106 840
99 000
331 200
17.04.200816.04.2011
(przedłużony do
16.12.2011)
22.10.2008 21.10.2011
225 100
własny
22.04.2010 –
21.10.2012
150 000
83/9R/2010/G
własny
18.03.2010 –
17.03.2013
150 000
27/9-R/11
własny
04-05-2011 –
03-05-2013
31600
54/1R/2008/G
własny
09.10.200808.10.2012
192 400
4/1-R/2010/G
własny
19.03.201018.03.2013
111 300
17/1R/2010/G
własny
26.03.-201025.03.2013
153 000
9/3-R/2008/G)
własny
2008-2011
335 000
150 000
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
50.
Prof. dr hab. Halina
Kleszczyńska
51.
Prof. dr hab. Janina
Gabrielska
52.
Prof. dr hab.
Bożenna RóżyckaRoszak
Prof. dr hab.
Stanisław
Przestalski
53.
54.
Prof. dr hab. Halina
Kleszczyńska
55.
Dr inż. Dorota
Bonarska-Kujawa
56.
Prof. dr hab. Leszek
Kordas
57.
Dr Magdalena
Szymura
58.
Dr hab. Wiesław
Wojciechowski
59.
Prof. dr hab. Michał
Hurej
60.
Dr hab. Elżbieta
Pląskowska
61.
Dr inż. Wojciech
Pusz
62.
Elżbieta Magnucka
63.
Prof. dr
hab.Eugeniusz
Kołota
komórek i na inne białka i
lipidy błonowe oraz ochrona
przed działaniem tych
związków
Ochrona organizmów żywych
przed wolnymi rodnikami przez
naturalne substancje
polifenolowe
Ochrona błon lipidowych in
vitro przed wolnymi rodnikami
przez naturalne substancje
polifenolowe z rodziny
Rosaceae oraz ich właściwości
biologiczne: przeciwzapalne i
przeciwbakteryjne
Kationowe surfaktanty cukrowe
otrzymane w oparciu o
odnawialną bazę surowcową
Ochrona środowiska przed
toksycznym wpływem
związków organicznych ołowiu
i cyny metodą elektryczną
Ochronny wpływ ekstraktów
roślinnych na układy
biologiczne narażone na
działanie promieniowania UV
Oddziaływanie polifenoli
roślinnych z modelowymi
i naturalnymi błonami
biologicznymi w aspekcie
nanotechnologii
Wpływ stosowania
Efektywnych
Mikroorganizmów i
międzyplonów ścierniskowych
na plonowanie żyta ozimego
uprawianego po sobie
Charakterystyka roślin
inwazyjnych z rodzaju Solidago
L. występujących na obszarze
południowo-zachodniej Polski
Oddziaływanie międzyplonów
ścierniskowych uprawianych w
ramach KRK na siedlisko
glebowe, plon i wartość
technologiczną ziarna
jakościowej pszenicy jarej
Zespoły organizmów
glebowych jako czynnik
ograniczający plonowanie
ziemniaka uprawianego w
wieloletniej monokulturze
Wpływ systemu uprawy na
porażenie wybranych odmian
kukurydzy przez grzyby z
rodzaju fuzarium
Badania zagrożenia
kosodrzewiny (Pinus mugo
Turra) w Karkonoskim Parku
Narodowym przez grzyby
porażające igły
Rola pszenicznych lipidów
rezorcynolowych w
kształtowaniu zależności typu
ryzobakterie - roślina
Ocena plonowania i wartości
biologicznej siedmiolatki
(Allium fistolosum L.)
69
11/3R/2008/G)
własny
2008-2011
320 000
37/3R/2010/G)
własny
2010-2013
320 000
81/3R/2010/G)
własny
2010-2013
204 000
28/3R/2008/G)
własny
2011-2014
320 000
29/3R/2011/G)
własny
2011-2014
322 000
32/3R/2011/G)
własny
2011-2014
300 000
62/11R/2008/G
własny
08.10.2008 08.10.2011
184 000
15/14R/2010/G
własny
29.03.201028.03.2013
90 000
94/11R/2011/G
własny
12.06.201112.06.2014
133 540
90/4R/2010/G
własny
29.11.201028.11.2013
259 980
87/4R/2010/G
własny
29.11.201028.11.2013
235 578
30/4-R/2011/
własny
12.05.201111.05.2014
165 090
63/4-R/11
własny
20.05.2011 19.05.2011
193 200
69/13-R/10
własny
25.06.2010
24.06.2013.
233 000
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
64.
Dr inż. Anna
WondołowskaGrabowska
65.
Dr hab. Marcin
Kozak
66.
Dr hab. Maria
Pytlarz-Kozicka
67.
Dr inż. Edward
Grzyś
Dr inż. Grzegorz
Kulczycki
68.
69.
Dr inż. Urszula
Piszcz
uprawianej na zbiór w różnych
porach roku , z uwzględnieniem
osłaniania roślin i
zróżnicowanego nawożenia
azotem.
„Wpływ zróżnicowanego
nawożenia azotem, borem i
siarką na plon nasion i profil
kwasów tłuszczowych jasno- i
ciemnonasiennych odmian lnu”
„Agroekologiczne i żywieniowe
aspekty uprawy łubinu
wąskolistnego w siewie
czystym i współrzędnym z
pszenżytem jarym”
„Stosowanie biologicznych
zapraw do ochrony ziemniaka
jako alternatywnej metody
ochrony roślin i indukowania
reakcji obronnych w roślinie”
Odmianowa reakcja pszenicy na
syntetyczne regulatory wzrostu
Badania nad wykorzystaniem
siarki elementarnej do
nawożenia roślin uprawnych
Ocena i modyfikacja testów
glebowych do szacowania
stopnia wysycenia gleby
fosforanami
49/8R/2009/G
własny
07.07.2009 –
06.07.2012
140 750
38/8R/2010/G
własny
26.04.2010 –
25.04.2013
249 500
59/8R/20111/G
własny
23.05.2011 –
22.05.2014
115 778
48/6R/2008/G
77/6R/2009/G
własny
12.09.200811.09.2011
04.11.200903.11.2012
150 000
88/6R/2010/G
własny
29.11. 201028.11.2013
197 950
własny
205 000
2) Liczba i wykaz projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe
Centrum Nauki, realizowanych w roku 2011: 1
Lp.
1
1.
Kierownik
projektu
2
Mgr Katarzyna
Pisarska
Temat projektu
Nr umowy
3
Analiza zróżnicowania bakterii
edndofitycznych zasilających
różne odmiany kukurydzy Zea
mays L.
4
106/4-R/11
Rodzaj
projektu
5
własny bez
stopnia
naukowego
doktora
Termin
realizacji
6
9.12.2011 –
8.01.2013
Kwota
przyznana
7
59 800
3) Liczba i wykaz projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju, realizowanych w roku 2011: 6
Lp.
1
1.
Kierownik
projektu
2
Prof. dr hab.
Tadeusz Chodak
2.
Dr hab. inż. Józef
Cież
3.
Prof. dr hab. Ewa
SawickaSienkiewicz
4.
Dr hab. prof. nadzw.
Henryk Bujak
5.
Prof. dr hab.
Andrzej Kotecki
Temat projektu
Nr umowy
3
Geoekologiczne warunki
środowiska przyrodniczego
Parku Narodowego Gór
Stołowych
Analiza bezurazowych zdarzeń
wypadkowych na potrzeby
działań prewencyjnych w
gospodarstwach agencji
nieruchomości rolnych
Doskonalenie łubinu
andyjskiego (Lupinus mutabilis
Sweet) - perspektywicznej
rośliny uprawnej w Polsce
Nowa technologia
wyprowadzania materiałów
wyjściowych do hodowli
odmian mieszańcowych żyta
„Agrotechniczna poprawa
produktywności lnu
transgenicznego stanowiącego
4
66/2-R/08
Rodzaj
projektu
5
rozwojowy
86/5-R/19
rozwojowy
26/12R/2011/G
rozwojowy
25.03.11
31.12.13
1 202 000
67/12R/2011/G
rozwojowy
08.06.11
31.01.14
600 000
70
25/8R/2011/G
rozwojowy
Termin
realizacji
6
01.07.200831.12.2011
31.12.11 aneks
1.11.201030.04.2013
01.03.2011 –
28.02.2014
Kwota
przyznana
7
1 200 000
530 490
2 509 900
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
6.
Prof. dr hab. Zofia
Spiak
źródło nowych związków
bioaktywnych do zastosowań
przemysłowych”
Opracowanie metody
chemicznej ekstrakcji gleby do
oceny fitotoksyczności
mikroelementów oraz
prognozowania
zanieczyszczenia środowiska.
92/6R/2010/G
rozwojowy
15.11.201014.10.2013
1 300 000
4) Liczba i wykaz umów z podmiotami gospodarczymi, realizowanych w roku 2011: 23
1
1.
Kierownik
umowy
2
Dr hab.
Cezary Kabała,
prof. nadzw.
Podmiot
zlecający
3
KGHM Polska
Miedź S.A.
Oddział – Zakład
Hydrotechniczny
59-305 Rudna
2.
Prof. dr inż.
Leszek Romański
3.
Dr hab. prof.
nadzw. Henryk
Bujak
4.
Dr hab. prof.
nadzw. Henryk
Bujak
5.
Dr hab. prof.
nadzw. Henryk
Bujak
Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej we
Wrocławiu
Stacja
Doświadczalno
Oceny Odmian w
Zybiszowie
Instytut Hodowli i
Aklimatyzacji
Roślin,
Państwowy
Instytut Badawczy
w Radzikowie
MRiRW
6.
Prof. dr hab.
Leszek Kordas
Prof. dr hab.
Michał Hurej
Biomasy Pro sp. z
o.o.
Katedra
Entomologii
Stosowanej
SGGW w
Warszawie
8.
Dr hab. Krzysztof
Matkowski
Henkel Polska sp.
z o.o. w
Warszawie
9.
Dr hab. Krzysztof
Matkowski
10.
Dr hab. Krzysztof
Matkowski
11.
Prof. dr hab.
Stanisław J. Pietr
Dr hab. Marcin
Kozak
Henkel Polska sp.
z o.o. w
Warszawie
Henkel Polska sp.
z o.o. w
Warszawie
Henkel Polska sp.
z o.o.
CHEMAP AGRO
Sp. z o.o.
Lp.
7.
12.
Zadanie badawcze
Nr umowy
Termin
realizacji
6
28.04.97wieloletnia
(raport z danego
roku do 05 XI)
Wartość
umowy
7
24 000
4
Dokumentacja zawartości
metali ciężkich w glebach w
rejonie składowiska Żelazny
Most ze szczególnym
uwzględnieniem wsi
Tarnówek
Edukacja ekologiczna
uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z
zakresu odnawialnych źródeł
energii
5
14/2-R/97
135/D/EE/wr/
2011
01.08.2010 –
30.10.2012
Doświadczenia typu K z
pszenicą.
01/PDO/2011
Umowa
103/12R/2011
71/2011/3
Umowa
104/12R/2011
27.05.2011r. –
10.11.2011r.
10.10.201110.11.2011r.
30 000
Identyfikacja źródeł
genetycznej odporności na
mączniaka i rdzę w kolekcji
linii rodów i odmian żyta.
Uprawa różnych odmian
sorga na cele energetyczne
Wykorzystanie najnowszych
wskaźników i metod
statystycznych dla oceny
faunistycznej
bioróżnorodności pól z
kukurydzą Bt, jej izogeniczną
odminą i 2
konwencjonalnymi
odmianami polskimi
Badania porównawcze w
zakresie skuteczności
ochrony biocydowej tynków
silikatowych, silikonowych i
akrylowych
Badanie podatności spoin na
przerastanie przez grzyby
43/12R/2011/G
10.01.201131.12.2011r.
100 000
45/11-R/2010
30.04.201030.04.2012
15.02.201130.09.2011
92 100
83/4-R/2010
01.12.201030.04.2011
58 560
84/4-R/2010
06.12.201028.02.2011
6 100
Badanie podatności silikonu
CS 25 na porastanie przez
grzyby
Ocena podatności powłok na
porastanie glonami
„Wpływ stosowania
preparatów Hergit i
19/4-R/2011
01.01.201120.05.2011
4 960
98/4-R/11
VAT
97/8-R/2011
5.08 31.08.2011
15.03.2011 –
31.10.2011
17 220
Wykonanie analiz
statystycznych i interpretacji
uzyskanych wyników w
ramach tematu nr 4-1-06-102.
71
5/4-R/2011
138 500
4 200
35 000
6 888
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
13.
Dr hab. Marcin
Kozak
Arysta
LifeScience
Polska Sp. z o.o.
COBORU Stacja
Doświadczalna
Oceny Odmian w
Zybiszowie
Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu
14.
Prof. dr hab.
Andrzej Kotecki
15.
Prof. dr hab.
Andrzej Kotecki
16.
Prof. dr hab.
Andrzej Kotecki
Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu
17.
Prof. dr hab.
Andrzej Kotecki
Uniwersytet
Przyrodniczy w
Poznaniu
18.
Prof. dr hab. Zofia
Spiak
PRP Polska sp. z
o. o.
Proceder Rolland
Pigeon S.A.
19.
Dr inż. Urszula
Piszcz
Politechnika
Wrocławska
Sunagreen w uprawie
pszenicy ozimej”
„Włączenie nawozów typu
OPT do technologii uprawy
roślin zbożowych”
„Wykonanie doświadczeń o
metodyce K z jęczmieniem
ozimym, rzepakiem ozimym i
jęczmieniem jarym”
„Rolnicza i ekonomiczna
waloryzacja przedplonów
strączkowych w uprawie
rzepaku w regionie
dolnośląskim”
„Wpływ uprawy w
mieszankach na plonowanie i
jakość nasion roślin
strączkowych”
„Siew punktowy jako nowy
trend w agrotechnice roślin
strączkowych w regionie
dolnośląskim”
„ Ocena oddziaływania PRPSOL i PRP-EBV na
plonowanie roślin oraz
właściwości fizykochemiczne i
mikrobiologiczne gleby”
Badania aplikacyjne rolniczej
efektywności stosowania w
produktach nawozowych
związków fosforu
uzyskanych techniką PAPR
do rozkładu struktury
apatytowej surowców
fosforowych
31/8-R/2011
04.05.2011 –
31.10.2011
18 450
105/8-R/2011
27.05.2011 –
30.11.2011
12 025
100/8-R/2011
09.08.2011 –
10.12.2011
60 000
101/8-R/2011
09.08.2011 –
10.12.2011
120 000
102/8-R/2011
09.08.2011 –
10.12.2011
80 000
73/6-R/2010
01.01.2010 –
31.12.2012
109 800
124/2011
96/6-R/2011
06.06.201115.12.2011
35 000
5) Liczba i wykaz projektów badawczych finansowanych przez
realizowanych w roku 2011: 3
Lp.
Kierownik
umowy
1
1.
2
Prof. dr hab.
Leszek Kordas
Podmiot
zlecający
zagr.
3
KWS SAAT
AG (Niemcy)
2.
Prof. dr hab.
Leszek Kordas
KWS SAAT
AG (Niemcy)
3.
dr Piotr Stępień
7PR
partnerów zagranicznych,
Zadanie badawcze
Nr umowy
Termin
realizacji
Wartość
umowy
4
Uprawa buraka
cukrowego w różnych
systemach uprawy
konserwującej z
zastosowaniem odmiany
odpornej na Roundup
Ocena różnych
systemów
odchwaszczania buraka
cukrowego w
doświadczeniach
polowych
The role and functioning
of the PTOX in stress
tolerance in
extremophile
Thellungiella halophila
5
74/11R/2009 z
dn. 2630.10.2009
6
15.10.200931.12.2012
7
75/11R/2011 z
dn.
1.02.2011 r
1.02.201131.12.2011
PERG05GA-2009248080
01.11.200921.10.2012
72
28 000
28 000
45000 Euro
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
16. Realizowane projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową
1) Liczba i wykaz zadań badawczych finansowanych z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału
badawczego realizowanych w roku 2011: 11
Lp.
1
1.
Kierownik
zadania badawczego
2
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
Temat
2.
Dr hab. Józef Cież
3.
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
4.
Dr hab. Teresa Brej, prof. nadzw.
5.
Prof. dr hab. Halina Kleszczyńska
6.
Dr hab. prof. nadzw. Henryk Bujak
7.
Prof. dr hab. Leszek Kordas
8.
Prof. dr hab. Michał Hurej
9.
Dr hab. Katarzyna Adamczewska Sowińska prof. nadzw.
10.
11.
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Prof. dr hab. Zofia Spiak
3
Dynamika procesów glebowych w
zróżnicowanych warunkach
bioekologicznych i ich wpływ na
środowisko przyrodnicze.
Doskonalenie pozyskiwania i
przetwarzania produktów roślinnych i
zwierzęcych w aspekcie uzyskania
produktu najwyższej jakości z
uwzględnieniem racjonalizacji nakładów
energetycznych i zagospodarowania
odpadów
Kierunki przemian społecznogospodarczych ze szczególnym
uwzględnieniem sektora żywnościowego i
obszarów wiejskich
Badania flory, roślinności i
funkcjonowania ekosystemów naturalnych
oraz antropogenicznie zmienionych
Wpływ czynników fizykochemicznych na
błony biologiczne i lipidowe modele błon
Genetyczne podstawy hodowli odmian
roślin uprawnych
Optymalizacja produkcji roślinnej w
różnych agroekosystemach
Mikroorganizmy oraz zoofauna w
środowisku naturalnym,
agroekosystemach i na terenach
zurbanizowanych
Doskonalenie technologii produkcji roślin
ogrodniczych, z uwzględnieniem ich
zbioru w różnych porach roku,
optymalizacji nawożenia , stosowania
płaskich okryć, wykorzystywania nowych
podkładek i regulatorów wzrostu oraz
oceny przydatności taksonów roślin
ozdobnych na tereny zieleni
Przyrodnicze, agrotechniczne i
ekonomiczne aspekty uprawy roślin
Wpływ nawożenia mineralnego i
organicznego na plon i skład chemiczny
roślin z uwzględnieniem żyzności gleb,
ochrony środowiska oraz reakcji roślin na
czynniki stresowe
Kwota przyznana
na realizację
4
75 204,66
105 918,02
106 348,58
37 315,29
34 157,84
24 829,02
49 227,48
74 917,63
77 213,95
51 380,29
36 741,21
2) Liczba i wykaz zadań badawczych finansowanych z dotacji MNiSW na prowadzenie badań
służących rozwojowi młodych naukowców oraz słuchaczy studiów doktoranckich realizowanych w
roku 2011: 41
1.
Kierownik
zadania badawczego
2
Mgr inż. Tomasz Bińczycki
2.
Mgr inż. Leszek Gersztyn
3.
Mgr inż. Bartłomiej Glina
Lp.
1
Temat
3
Antropogenizacja środowiska glebowego
Karkonoszy w świetle badań nad stosunkami
izotopowymi ołowiu.
Wpływ substancji organicznej na rozpuszczalność,
fito przyswajalność i formy metali ciężkich w
osadach poflotacyjnych górnictwa miedzi i arsenu.
Przestrzenne różnicowanie się płytkich gleb
organicznych obszarów górskich jako wynik
73
Kwota przyznana
na realizację
4
4495,73
4495,73
3532,36
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
4.
Mgr inż. Ewa Pora
5.
Dr Rafał Tyszka
6.
Dr inż. Anna Cudzik-
7.
Mgr inż. Karolina Falińska
8.
Mgr inż. Łukasz Górnik
9.
Mgr inż. Paskalis Grzemski
10.
Mgr inż. Bartosz Jaźwiec
11.
Mgr inż. Rafał Mulka
12.
Mgr inż. Hubert Prask
13.
Mgr inż. Krzysztof Pruski
14.
Dr inż. Krzysztof Rutkiewicz
15.
Dr inż. Tomasz Berbeka
16.
Mgr inż. Małgorzata
Krotowska
17.
Mgr inż. Michał Kruszyński
18.
Mgr inż. Małgorzata
Borkowska
19.
20.
Dr Magdalena RaftowiczFilipkiewicz
Mgr inż. Daniel Pruchniewicz
21.
Mgr inż. Bartosz Kozak
22.
Mgr inż. Andrzej Latusek
23.
24.
Mgr inż. Magdalena GiemzaMikoda
Mgr inż. Małgorzata Zając
25.
Mgr inż. Marta Jabłońska
26.
Mgr inż. Agnieszka Lejman
27.
Dr inż. Piotr Kuc
28.
Mgr Iwona Strzelczyk
29.
Mgr Aneta Sikora
antropogenicznych przeobrażeń.
Wpływ obciążenia i składu roztworu glebowego na
właściwości retencyjne supersorbentów.
Właściwości submikroskopowe gleby oraz stosunki
izotopowe wybranych pierwiastków jako wskaźniki
pochodzenia materiału glebowego.
Ocena skutków oddziaływania techniki na podłoża
rolnicze o różnych technologiach uprawy gleby
Analiza wykorzystania środków technicznych w
gospodarstwach zrzeszonych w grupie
producentów rolnych
Polioptymalizacja procesu doboru środków
technicznych i maszyn w gospodarstwach rolnych
Właściwości reologiczne wybranych warzyw
uprawianych w warunkach polowych i pod
osłonami
Wpływ cech mechanicznych i reologicznych na
ocenę sensoryczną wybranych suszy owocowych i
warzywnych
Modelowanie procesów fermentacji beztlenowej na
bazie danych literaturowych i eksperymentalnych
Wpływ stopnia rozdrobnienia substratów oraz
sposobu ich podawania do komory fermentacyjnej
na efektywność uzysku biogazu
Analiza właściwości elektrycznych materiałów
pochodzenia biologicznego z wykorzystaniem
Sztucznych Sieci Neuronowych
Pomoc publiczna w sektorach wrażliwych w
świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej;
Zmiany siły ekonomicznej i dochodów
gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku.
Organizacja i efekty ekonomiczne grup
producentów rolnych utworzonych w wyniku
integracji Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
(na przykładzie woj. opolskiego).
Efekty wdrażania programu rolno-środowiskowego
w makroregionie południowozachodniej Polski.
Uwarunkowania funkcjonowania organizacji
pozarządowych na przykładzie lokalnych grup
działania na obszarach wiejskich Dolnego Śląska.
Zrównoważony rozwój produkcji rybackiej
Wpływ czynników środowiskowych i sposobu
użytkowania na roślinność łąk świeżych w
wybranych rejonach Sudetów Środkowych.
(praca doktorska)
Charakterystyka markerów molekularnych
przydatnych do selekcji wybranych cech łubinu
wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)
Dziedziczenie wybranych cech jakościowych na
podstawie dwóch populacji mapujących żyta
ozimego (Secale cereale L.)
Warunki wzrostu i plonowanie jęczmienia jarego w
różnych systemach uprawy
Wykorzystanie wybranych mieszanek traw
gazonowych w obudowie biologicznej szlaków
komunikacyjnych
Wpływ czynników regenerujących glebę na zmiany
środowiska glebowego i rozwój pszenżyta jarego
uprawianego w krótkotrwałej monokulturze
Regulacja zachwaszczenia w mieszance jęczmienia
jarego z grochem siewnym
Zastosowanie uprawy konserwującej i dolistnego
dokarmiania w produkcji kukurydzy na ziarno
Wpływ wieloletniej uprawy żyta ozimego w
monokulturze na mezofaunę glebową
Monitoring na terenach zieleni Wrocławia pszczół
(Apoidea) objętych ochroną prawną oraz
74
4495,73
4495,73
5780,23
4495,73
3853,49
3853,49
4495,73
3853,49
3853,49
4495,73
4495,73
4495,73
3853,49
3211,24
3853,49
5137,98
3853,49
3211,24
4495,73
3211,24
4495,73
3853,49
3853,49
4816,86
4174,60
4495,75
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
30.
Mgr Rafał Ogórek
31.
Mgr Katarzyna Pisarska
32.
Mgr inż. Mariusz Adamski
33.
Mgr inż. Kamil Kędra
34.
Mgr inż. Daria Kortylewska
35.
mgr Beata Jawoszek
36.
Mgr inż. Magdalena Krygier
37.
Mgr inż. Monika Białkowska
38.
Mgr inż. Katarzyna
Kozłowska
39.
Mgr inż. Bartłomiej Spyrka
40.
Mgr inż. Ewelina SzydełkoRabska
41.
Mgr inż. Aneta Wójtowicz
poszukiwanie metod zwiększenia ich liczebności
Rola Epicocum nigrum w patogenezie chorób
podsuszkowych zbóż
„Analiza zróżnicowania bakterii endofitycznych
zasiedlających różne odmiany kukurydzy (Zea
mays L.)”
„Analiza fenotypowa i molekularna
endosymbiontów zasiedlających grzyby z rodzaju
Pleurotus (Fr.) P. Kumm i Lentinus Fr.”
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na
plonowanie i wartość bilogiczna kopru
ogrodowego( Anethunu graredeus
Ocena wzrostu, plonowania oraz jakosći owoców
śliwy i gruszy azjatyckiej w rejonie Wrocławia
Ocena możliwości intensyfikacji uprawy
brzoskwini przy wykorzystaniu podkładki karłowej
Pumiselect®
Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na
plonowanie i wartość buiologiczną owoców
oberżyny (solanum melongena L.)
Uprawa współrzędna roślin strączkowych z
pszenżytem
Wpływ nawożenia dolistnego miedzią i manganem
na wartość browarną jęczmienia jarego
Wpływ warunków siedliskowych na powstawanie i
wielkość uszkodzeń mechanicznych bulw
ziemniaka dla przetwórstwa spożywczego
Wpływ form nawozów azotowych i sposobu ich
stosowania na wysokość i jakość plonu sorga
cukrowego (Sorghum biolor ssp. biciolor)
Wpływ rozmieszczenia nasion na rozwój i
plonowanie odmian rzepaku ozimego
4174,60
4174,61
4495,73
4495,73
4495,73
4495,73
4495,73
3853,49
4495,73
3211,24
3853,49
3211,24
3) Wykaz doktorantów otrzymujących stypendium w programie "Przedsiębiorczy doktorant –
inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Imię i nazwisko
Mariusz Adamski
Ewa Aplas
Monika Białkowska
Marta Ćwiertniewska
Małgorzata Fugol
Marta Gwiżdż
Andrzej Jurkowski
Katarzyna Kołodziejczyk
Daria Maria Kortylewska
Bartosz Kozak
Andrzej Tomasz Latusek
Karolina Lewińska
Agnieszka Medyńska-Juraszek
Monika Paluch-Puk
Katarzyna Pisarska
Anna Tomczak
Weronika Włodarczyk
17. Baza laboratoryjna
Posiadanie laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji: 1
1) nazwa laboratorium: Centrum Analiz Jakości Środowiska
2) profil działalności: badania chemiczne , analityka chemiczna , badania właściwości fizycznych
(próbki środowiskowe)
75
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
dokument nadający uprawnienia - nazwa, data, instytucja wydająca, zakres uprawnień:
Akredytacja dla laboratorium badawczego wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzona
certyfikatem nr AB 1293 dnia 3 listopada 2011 przez Polskie Centrum Akredytacji , 01-382
Warszawa, ul. Szczotkarska
4) liczba procedur i ich zakres: zakres akredytacji dostępny na stronie PCA www.pca.gov.pl (23
metody objęte zakresem akredytacji)
5) liczba i opis wdrożonych międzynarodowych systemów jakości przyjętych w Unii Europejskiej: 3)
18. Patenty i wdrożenia
1) patent na wynalazek udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej UP
lub udzielony za granicą na rzecz ocenianej jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca
patentu - liczba i wykaz: 8
Czachor G.: P-208499, 17.05.2011 pt.: Przyrząd do jednoosiowego ściskania próbek, zwłaszcza z
suszonych warzyw i owoców
Czachor G.: P-208500, 17.05.2011 pt.: Przyrząd do wycinania próbek
Czachor G.: P-2085009, 26.05.2011 pt.: Przyrząd do wyznaczania współczynnika porowatości próbek oraz
sposób jego wyznaczania
Czachor G.: P-209200, 15.09.2011 pt.: Przyrząd do pobierania cieczy z próbki ściskanej jednoosiowo oraz
sposób określania jej ilości
Banasiak J., Bieniek J., Komarnicki P.: P-375175, 28.12.2011 pt.: Zespół czyszczenia aerodynamicznego
kombajnu zbożowego
Banasiak J., Bieniek J., Komarnicki P.: P-375176, 28.12.2011, pt.: Zespół kierowania czyszczącego
strumienia powietrza w kombajnie zbożowym
Pląskowska E.: P-396023, 19.08.2011 pt.: Nowy 2”-(2””-hydroksyizopropylo)-dihydrofurano[2”,3”:3’,4’]2’,4-dihydroksy-6’-metoksy-α,β-dihydrochalkon i sposób jego wytwarzania
Spiak Z., Gediga K., Kaszubkiewicz J., Grabas K., Kołwzan B., Mizera W.: 394743 B09C1/00 B09B3/00,
12-09-2011 pt.: Sposób rewitalizacji składowisk mineralnych, zwłaszcza gruntów bezglebowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2) wdrożony patent na wynalazek udzielony przez UP lub udzielony za granicą na rzecz ocenianej
jednostki naukowej, której pracownikiem jest twórca patentu - liczba i wykaz;
3) patent na wynalazek udzielony za granicą lub udzielony przez UP na rzecz podmiotu innego niż
oceniana jednostka naukowa, której pracownikiem jest twórca patentu - liczba i wykaz;
4) prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez UP
lub udzielone za granicą - liczba i wykaz;
5) prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez UP
lub udzielone za granicą, uzyskane dla wzoru, który został zastosowany - liczba i wykaz.
19. Wykaz wdrożeń udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostką wyników badań
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce
Lp.
Tytuł przedsięwzięcia
Nazwa
jednostki
wdrażającej wyniki
prac B+R
1
2
3
Forma
prawna
przekazania
wyników
prac B+R
(umowa sprzedaży, o
realizację
projektu
celowego, przekazania,
użyczenia)
4
20. Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych
1) Liczba sieci naukowych w których uczestniczy jednostka: 2
a) opis specjalności naukowej sieci;
b) wykaz jednostek naukowych tworzących sieć naukową.
76
Opis
efektów
praktycznych,
gospodarczych
lub
społecznych uzyskanych
poza jednostką
5
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Nazwa sieci i opis
specjalności
naukowej sieci
Scientific Network
AGRORISKS
eliminowanie
rolniczych zagrożeń
zdrowia konsorcjów
środowiska
AgEngPol
rozwój
zrównoważonego
rolnictwa, przemysłu
rolno-spożywczego,
konsorcjów
obszarów wiejskich
Jednostki naukowe tworzące sieć
1.University of Agricultural Sciences Vienna, Austria
2. Catholic University Leuven Belgium
3. South-Western University”Neofit Rilsky” Bulgaria
3. Estonian Agricultural University Tartu, Estonia
4. Institut of Agricultural a. Environmental Engineering, Wageningen, Holandia
5. Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Litwa
6. Institute of Agricultural Engineering, Bornim, Niemcy
7. North-West Research Institute of Agricultural Engineering a. Electrification, St.
Petersburg, Rosja
8. Scottish Agricultural College, Ayr,
9. Swedish University of Agricultural Science, Alnarp, Szwecja
10. Ukrainian Research Institute on testing a. Forecasting of machinery a. technologies
for Agricultural Protection, Kiev, Ukraina
11. Akademia Rolnicza w Lublinie
12. Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Agroinżynierii
13.Akademia Rolnicza w Poznaniu, Instytut Inżynierii Rolniczej, Instytut Technologii
Miesa,
14. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Inżynierii Rolniczej,
15. Instytut Weterynarii w Puławach,
16. Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy,
17. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa, Poznań
18. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa,
19. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa i Inzynierii Środowiska,
19. Instytut Zootechniki, Kraków
20.Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
8. Politechnika Koszalińska
9. Politechnika Opolska
10. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w
Lublinie
11. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
12. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
13. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
2) Liczba konsorcjów naukowo-przemysłowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa: 1
g) nazwa konsorcjum;
h) zakres działania konsorcjum;
i) wykaz jednostek naukowych wchodzących w skład konsorcjum.
Nazwa konsorcjum i zakres
działania konsorcjum
Konsorcjum Polski Synchrotron
Koordynacja
działań
przy
utworzeniu pierwszego w Polsce
centrum naukowego (Narodowe
Centrum
Promieniowania
Synchrotronowego)
wokół
dużego urządzenia badawczego –
Jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Politechnika Warszawska
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
Instytut Energii Atomowej – Świerk
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
Instytut Tele- i Radio-techniczny w Warszawie
Instytut Problemów Jądrowych – Świerk
77
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
synchrotronu.
10. Uniwersytet Jagielloński
11. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
12. Politechnika Krakowska
13. Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
14. Akademia Pedagogiczna w Krakowie
15. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
16. Uniwersytet Wrocławski
17. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
18. Akademia Medyczna we Wrocławiu
19. Uniwersytet Śląski w Katowicach
20. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
21. Politechnika Rzeszowska
22. Uniwersytet Rzeszowski
23. Politechnika Szczecińska
24. Uniwersytet Szczeciński
25. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
26. Katolicki Uniwersytet Lubelski
27. Politechnika Lubelska
28. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
29. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
30. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
31. Politechnika Gdańska
32. Uniwersytet Gdański
33. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
34. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach
35. Uniwersytet w Białymstoku
36. Akademia Podlaska w Siedlcach
21. Członkostwo z wyboru i pełnione funkcje w krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacjach i instytucjach naukowych oraz komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o
zasięgu międzynarodowym (w tym pełnienie funkcji redaktora naczelnego)
1.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Członkowstwo i funkcje pełnione przez pracowników jednostki w krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych organizacjach i instytucjach naukowych, w tym w redakcjach międzynarodowych
czasopism naukowych:
Nazwisko i
imię
2
Dr hab. Anita
Biesiada prof.
nadzw.
Dr hab. Maria
Golinowska
prof. nadzw
Prof. dr hab.
Michał Hurej
Prof. dr hab.
Michał Hurej
Dr inż.
Elżbieta
Jamroz
Dr inż.
Elżbieta
Jamroz
3
Komitet Nauk
Ogrodniczych PAN
4
członek
Rodzaj
organizacji
/PAN,PAU,
międzynarodowa
organizacja
naukowa, inne/
5
PAN
Komitet Ochrony Roślin
członek
PAN
2011
Komitet Ochrony Roślin
członek
PAN
2011
Instytut Ochrony Roślin –
PIB w Poznaniu
Polskie Towarzystwo
Substancji Humusowych
członek Rady
Naukowej
Członek Zarządu
Głównego, Skarbnik
inne
2011
2011
IHSS, International Humic
Substances Society
członek Nomination
Committee
Krajowe
towarzystwo
naukowe
międzynarodowa
organizacja
naukowa
Nazwa
organizacji/czasopisma
Pełniona funkcja
78
Rok
wyboru
6
2011
2009
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Dr hab. Cezary
Kabała prof.
nadzw.
Dr hab. Cezary
Kabała prof.
nadzw.
Dr hab. Cezary
Kabała prof.
nadzw.
Dr hab. Cezary
Kabała prof.
nadzw.
Prof. dr hab.
Anna
Karczewska
Prof. dr hab.
Halina
Kleszczyńska
Prof. dr hab.
Eugeniusz
Kołota
Prof. dr hab.
Eugeniusz
Kołota
Prof. dr hab.
Eugeniusz
Kołota
Prof. dr hab.
Eugeniusz
Kołota
Prof. dr hab.
Eugeniusz
Kołota
Prof. dr hab.
Eugeniusz
Kołota
Prof. dr hab.
Eugeniusz
Kołota
Prof. dr hab.
Eugeniusz
Kołota
Prof. dr hab.
Andrzej
Kotecki
Dr hab. Marcin
Kozak prof.
nadzw.
Dr hab. Marcin
Kozak prof.
nadzw.
Prof. dr hab.
Barbara
Kutkowska
Prof. dr hab.
Barbara
Kutkowska
Prof. dr hab.
Barbara
Journal of Plant Nutrition
and Soil Science
członek Editorial
Board
czasopismo
międzynarodowe
na liście JCR
czasopismo
naukowe
2008
Krajowe
towarzystwo
naukowe
PAN
2011
2001
członek Prezydium
międzynarodowa
organizacja
naukowa
krajowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
PAN
członek
inne
2007
członek
inne
1994
członek Prezydium
Rady Naukowej
krajowa instytucja
naukowa
2011
Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Nauk
Ogrodniczych
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Przyrodniczego we
Wrocławiu
Journal of Agrobiology
(ISSN 1803-4403)
wiceprzewodniczący
krajowa
organizacja
naukowa
czasopismo
naukowe
2011
członek Rady
Redakcji
Czasopismo,
Republika Czeska
2010
Listy cukrovarnické a
řepařské (ISSN 12103306)
Komitet
Zagospodarowania Ziem
Górskich PAN
Komitet Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
PAN
Komitet Ekonomii
Rolnictwa i Rozwoju
członek Rady
Redakcji
Czasopismo,
Republika Czeska
2011
wiceprzewodnicząca
PAN
2011
Członek Zespołu
Problemowy ds.
Obszarów Wiejskich
członek prezydium
PAN
2011
PAN
2011
Environmental
Geochemistry and Health
Polskie Towarzystwo
Gleboznawcze
Wice Prezes
Komitet Gleboznawstwa i
Chemii Rolnej
członek
ISEB, International
Society for Environmental
Biogeochemistry
Polskie Towarzystwo
Biofizyczne
członek
International
Committee
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
International Society for
Horticultural Science
członek
Working Group of ISHS:
Timing of Field
Production of Vegetables
Working Group of ISHS:
Vegetable Nutrition and
Fertilization
Komitet Nauk
Ogrodniczych PAN
członek
Centralna Komisja ds.
Stopni i Tytułów
Naukowych
Zespół Ekspertów przy
Ministrze Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w
zakresie nauk rolniczych
Instytut Ogrodnictwa w
Skierniewicach
członek
redaktor naczelny
79
2011
2011
2010
1986
1993
1998
1998
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Kutkowska
Prof. dr hab.
Barbara
Kutkowska
Prof. dr hab.
Danuta Parylak
Prof. dr hab.
Danuta Parylak
Obszarów Wiejskich PAN
Instytut Rozwoju Wsi i
Rolnictwa PAN w
Warszawie
Komitet Uprawy Roślin
PAN
Polskie Towarzystwo
Agronomiczne
30.
Prof. dr hab.
Danuta Parylak
31.
Prof. dr hab.
Danuta Parylak
32.
Dr hab. Józef
Sowiński prof.
nadzw.
Dr hab. Józef
Sowiński prof.
nadzw.
Prof. dr hab.
Zofia Spiak
Prof. dr hab.
Józef Szlachta
Prof. dr hab.
Józef Szlachta
Prof. dr hab.
Józef Szlachta
Prof. dr hab.
Józef Szlachta
Dr hab. Klara
Tomaszewska
prof. nadzw.
Instytut Uprawy
Nawożenia i
Gleboznawstwa PIB w
Puławach
Krajowe Centrum
Edukacji Rolniczej w
Brwinowie
Komitet
Zagospodarowania Ziem
Górskich PAN
Instytut
Hodowli
i
Aklimatyzacji Roślin w
Radzikowie
Komitet Gleboznawstwa i
Chemii Rolnej PAN
Centralna Komisja do
Spraw Stopni i tytułów
Komitet Techniki
Rolniczej PAN
Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy Falenty
Research in Agricultural
Engineering (Czechy)
Polish National Comittee
of International Peat
Society (IPS)
40.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
Polskie Towarzystwo
Substancji Humusowych
41.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
Pedosphere
42.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
43.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
E3 Journal of
Environmental Research
and Management
IHSS, International Humic
Substances Society
44.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
EGU, European
Geosciences Union
45.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
46.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
47.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
ISEB, International
Society for Environmental
Biogeochemistry
ISEB, International
Society for Environmental
Biogeochemistry
ISEB, International
Society for Environmental
Biogeochemistry
27.
28.
29.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Członek Rady
Naukowej
krajowa instytucja
naukowa
wiceprzewodnicząca
PAN
2008, 2011
wiceprzewodnicząca
Zarządu Głównego
2008
Członek Rady
Naukowej
Krajowe
towarzystwo
naukowe
krajowa instytucja
naukowa
Członek Rady
Programowej
krajowa instytucja
oświatowa
2009
członek
PAN
2011
Członek Rady
Naukowej
krajowa instytucja
naukowa
2008
członek
PAN
2011
członek
inne
2011
zastępca
przewodniczącego
członek Rady
Naukowej
członek Komitetu
Redakcyjnego
Przewodnicząca
Komisji d/s
Stratygrafii,
Inwentaryzacji i
Ochrony Torfowisk
Prezes
PAN
2011
krajowa instytucja
naukowa
czasopismo
2010
międzynarodowa
organizacja
naukowa
1996,
2007
Krajowe
towarzystwo
naukowe
czasopismo
międzynarodowe
na liście JCR
czasopismo
międzynarodowe
2011
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
2010
członek Editorial
Committee
Editor
Past President
Chairman of the Ph.
Duchaufour Medal
Commit.
Vice-chair ISEB
członek Executive
Board
członek
International
Committee
80
2008
2006
2010
2010
2005
2007
2005
1991
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
48.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
Polskie Towarzystwo
Gleboznawcze
Członek Zarządu
Głównego,
49.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
Komitet Gleboznawstwa i
Chemii Rolnej
Przewodniczący
sekcji
gleboznawstwa
2.
Lp.
1
1.
2011
2011
Funkcje pełnione z wyboru we władzach naczelnych międzynarodowych towarzystw i organizacji, których
członkowie pochodzą z co najmniej 10 krajów:
Nazwisko i
imię
Pełniona
funkcja
Nazwa
organizacji/czasopisma
2
Prof. dr hab.
Anna
Karczewska
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
3
ISEB, International Society
for Environmental
Biogeochemistry
IHSS, International Humic
Substances Society
4
członek
International
Committee
Past
President
3.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
EGU, European Geosciences
Union
4.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
5.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
6.
Prof. dr hab.
Jerzy Weber
ISEB, International Society
for Environmental
Biogeochemistry
ISEB, International Society
for Environmental
Biogeochemistry
ISEB, International Society
for Environmental
Biogeochemistry
Chairman of
the Ph.
Duchaufour
Medal
Commit.
Vice-chair
ISEB
2.
Krajowe
towarzystwo
naukowe
Komitet PAN
członek
Executive
Board
członek
International
Committee
Rodzaj
organizacji
/PAN,PAU,
międzynarodowa
organizacja
naukowa, inne/
5
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
międzynarodowa
organizacja
naukowa
Rok wyboru
6
2001
2010
2005
2007
2005
1991
Udział pracowników w ciałach eksperckich powołanych przez instytucje państwowe i organy władzy
szczebla krajowego oraz instytucje międzynarodowe.
Dr hab. Henryk Bujak prof. nadzw. –członek Krajowego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego
Dr hab. Henryk Bujak prof. nadzw. – zastępca przewodniczącego członek Dolnośląskiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
Dr hab. Henryk Bujak prof. nadzw. – członek Komisji Rejestrowej Odmian Kukurydzy przy COBORU w
Słupi Wielkiej i Rolniczego
Prof. dr hab. Jan Kaczmarek – zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Hodowli Roślin i
Nasiennictwa w Radzikowie – członkowsko w Radzie z wyboru
Prof. dr hab. Jan Kaczmarek – członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w
Poznaniu - członkowsko w Radzie z wyboru
Prof. dr hab. Jan Kaczmarek – przewodniczący Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian
Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej - członkowsko w Radzie z wyboru
Prof. dr hab. Jan Kaczmarek – członek Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii
Nauk w Poznaniu - członkowsko w Komitecie z wyboru
Prof. dr hab. Jan Kaczmarek – zastępca przewodniczącego Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego
Prof. dr hab. Danuta Parylak - Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa
Agronomicznego
Prof. dr hab. Danuta Parylak - Członek Rady Naukowej Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych
3.
81
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
4.
Działalność pracowników jednostki w redakcjach i kolegiach wydawniczych.
Prof. dr hab. Danuta Drozd
Członek Rady Redakcyjnej Acta Agrophysica
Prof. d hab. Michał Hurej
Członek rady programowej Journal of Plant Protection Research
Członek rady programowej Ziemniak Polski
Dr hab. Cezary Kabała prof. nadzw.
Członek Komitetu Redakcyjnego Civil and Environmental Engineering Reports
Członek Komitetu Redakcyjnego Roczniki Gleboznawcze
Prof. dr hab. Eugeniusz Kamiński
Członek Rady Redakcyjnej Acta Agrophysica
Prof. dr hab. Eugeniusz Kołota
Członek Kolegium Redakcyjnego Roczniki AR w Poznaniu Seria Ogrodnictwo
Członek Komitetu Redakcyjnego Vegetable Crops Research Bulletin
Wiceprzewodniczący Komitetu Redakcyjnego Folia Horticulturae
Prof. dr hab. Andrzej Kotecki
Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum s. Agricultura
Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Barbara Kutkowska
Członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, seria Ekonomika Rolnictwa
Prof. dr hab. Danuta Parylak
Członek Rady Redakcyjnej Fragmenta Agronomica
Prof., dr hab. Zygmunt Owsiak
Redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Inżynieria Rolnicza
Dr hab. Elżbieta Pląskowska
Członek Rady Redakcyjnej Mykologia Lekarska
Prof. dr hab. Zofia Spiak
Redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ser. Rolnictwo
Prof. dr hab. Józef Szlachta
Członek Rady Wydawniczej EJPAU
Członek Rady Naukowej Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria
Członek Rady Programowej Inżynieria Rolnicza
Członek Rady Programowej Problemy Inżynierii Rolniczej
Członek Rady Konsultaycjnej Bydło
Prof. dr hab. Jerzy Weber
Członek Komitetu Redakcyjnego Roczniki Gleboznawcze
Editor Journal of Environmental Research and Management
Członek Editorial Committee Pedosphere
Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.
Członek komitetu redakcyjnego Łąkarstwo w Polsce
Prof. dr hab. Lesław Zimny
Członek Rady Naukowej Annales UMCS Sectio E Agricultura
Członek Komitetu Redakcyjnego Fragmenta Agronomica
22. Konferencje naukowe
1) Wykaz zorganizowanych przez jednostkę konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych:
Lp.
Tytuł konferencji
Data
i miejsce
1
1.
2
9th International Conference Humic
Substances in Ecosystems (HSE9)
International INQUA Workshop, 6th
Loess Seminar "Closing the gap - North
Carpathian loess traverse in the Eurasian
loess belt"
IX
Międzynarodowe
Sympozjum
3
26-29.05.2011,
Karpacz
7-14.05.2011,
WrocławSandomierz-Korshiv
2.
3.
14-16.06.2011,
82
Liczba uczestników
w tym
Razem
z zagranicy
4
5
90
40
58
41
67
2
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Genetyka Ilościowa Roślin Uprawnych
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
badań fykologicznych. Ich znaczenie dla
człowieka i ochrony środowiska (XXX
Międzynarodowa Konferencja Polskiego
Towarzystwa Fykologicznego)
Seminarium Regionalne „Możliwości
pozyskiwania biogazu z substratów
pochodzenia rolniczego oraz odpadów
przemysłu rolno-spożywczego
Teoretyczne i aplikacyjne problemy
inżynierii rolniczej
Workshop and Field Excursion of IUSS
Comission V (Soil genesis and
classification), Working Group WRB
"Application and improving of the
International Soil Classification FAOWRB"
XVIII Kongres Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu ,,Polityka i strategie
rozwoju agrobiznesu i obszarów
wiejskich”.
Warunki rozwoju obszarów wiejskich
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kudowa Zdrój
19-21.05.2011,
Wrocław
107
35
3.06.2011, Wrocław
50
-
27-30.06.2011,
Polanica Zdrój
30.08-03.09.2011,
Wrocław-Karpacz
122
5
36
30
07-09.09. 2011,
Wrocław
220
6
28-29.04.2011,
Wrocław
31
5
2) Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach międzynarodowych
zorganizowanych przez jednostkę:
Lp.
Tytuł referatu
1
1.
2
Pedosedimentary markers, a tool
for long distance proxycorrelation of last interglacial
loess-paleosol sequences
Recent applications of
spectroscopic techniques in
natural organic matter research
Use of biosolid for ameliorate
soils
Porównanie wydajności
biogazowej kiszonki z
kukurydzy i kiszonki ze słomy
kukurydzianej
Pattern of phytoplankton
composition during the bloom of
cyanobacteria in two lakes in
China.
Diffusion techniques for
characterization of dynamic
humic systems
The importance of humic
substances in the European Soil
Protection
Strategy
Kvanti-kvalitativní analýza
nových energetických odrůd
kukuřice
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Imię i nazwisko
prelegenta
3
Peter Haesaerts
Jednostka naukowa,
reprezentowana przez
prelegenta
4
Royal Institute of
Natural Sciences
Ladislau Martin
Neto
Embrapa, Saint Carlos
Itilier SalazarQuintana
Zhou Mo
Uniwersytet w
Santiago
Doktorantka
Uniwersytetu
Przyrodniczego w
Poznaniu
Chińska Akademia
Nauk, Wuhan
Cao X.
Kraj
5
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Chiny
Petr Sedlacek
Universytet Rolniczy
w Pradze
Czechy
Miloslav Pekar
Uniwersytet w Brnie
Czechy
Tomáš Koutný,
Mendelova univerzita
v Brně
Czechy
83
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Kvanti-kvalitativní analýza
bioplynové transformace
škrobárenských odpadů
Changes in the cyanobacterial
system based on modern
polyphasic (molecular and
phenotypic) approach.
Cyanobacteria and algae in
human food
Conflict between taxonomy
based on morphological features
and results from molecular
studies – examples from
freshwater Rhodophyta.
Environmental impact of humic
substances through their
interaction with
solar light.
Loess malacofauna: a useful
proxy of millennial-timescale
environmental changes in
Poland and Ukraine
Grain size and pedosedimentary
evolution during the last climatic
cycle in Central Europe
Humic substances and soil
structure: dispersing agents or
stabilizers
Carbon sequestration and role of
humic substances in components
transfer among ecosystems
Peat genesis and their effects to
peat humic acids
Thirty years of IHSS
Catching the functionality of
refractory organic matter
Fulvic and humic forms of
organic phosphorus in soils from
mixed pineoak
forest stands sediments
Lessons learned from using
WRB to harmonize national soil
maps
Loess Plateau case study: a
unique European paleoclimatic
record covering the last 600 ky
Establishing a high resolution
chronostratigraphy using OSL
dating - a case study from
Middle Saxony
Korrekte Versuche zur
Sortenwahl und Einsatz von
Z(ertifiziertem)- Saatgut sind
dafür notwendig
Photochemical properties of
humic subst. of different origin
Humus and humic acids of West
Siberia northern taiga soils in
Tereza Szabó,
Mendelova univerzita
v Brně
Czechy
Komárek J.
Uniwersytet
PołudniowoczeskiCzeskie Budziejowice
Czechy
Skácelová O.
Uniwersytet
PołudniowoczeskiCzeskie Budziejowice
Uniwersytet Helsiński
Czechy
Eloranta P.
Finlandia
Claire Richard
CNRS ClermontFerrant
Francja
Olivier Moine
CNRS-University,
Paris
Francja
Pierre Antoine
CNRS-University,
Paris
Francja
Yona Chen
Universytet w
Jerozolimie
Izrael
Ahmet Mermut
Uniwersytet w
Saskatoon
Kanada
Oskars Purmalis
Uniwersytet w
Tallinie
KIT Karlsruhe
Łotwa
Gudrun Abbt–
Braun
Fritz Frimmel
Niemcy
Uniwersytet w
Karlsruhe
Uniwersytet w
Cottbus
Niemcy
University of
Technology,
Monachium
University of
Bayreuth
Niemcy
Kreutzer Stephan
University of
Bayreuth
Niemcy
Prof. dr Christian
Schiefer
Sachsischer
Satbauverband
Niemcy
Irina Sokolova
Uniwersytet w
Tomsku
Universytet w
Moskwie
Rosja
Anna Slazak
Peter Schad
Uve Hambach
Ekaterina
Kovaleva
84
Niemcy
Niemcy
Rosja
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Holocene second part
Late Pleistocene
paleoenvironments in the centre
of European Russia
Cyanobacteria of coniferous
forests of Bashkir State Natural
Reserve (South Ural, Russia)
Lake Baikal diatom studies:
current approaches and new
perspectives
The ultrastructure of the CALU
11 strain and the isolate of
Eustigmatos magnus
(Eustigmatophyta) from Bashkir
State Natural Reserve (South
Ural)
Phytoperiphyton community
structure and distribution in
rivers flowing into Barents Sea.
Danube loess stratigraphy:
towards Eurasian loess
chronostratigraphy
Orbital calendar of Serbian loess
Basic characterizations of two
different Slovak peatlands
Aerophytic epilithon of
photosynthetic microorganisms
overgrowing concrete walls of a
cooling tower of the power plant
at Bełchatów, Central Poland.
Some rare Cyanobacteria and
Glaucophyta from two peat-bogs
in Orava, Northern Slovakia.
The diatom flora of the peat-bog
Klinské rašelinisko in Orava, N
Slovakia
Diatom indicators of
environment in the Felent Creek
(Sakarya River Basin)
High resolution results from
upper Pleistocene loess and
paleosol sequences in Eastern
Ukraine
Distinguishing features of
paleopedogenesis of the Ukraine
Towards a universal soil
classification
Photosynthesis of winter
phytoplankton dominated by
Aphanizomenon flos-aquae in
Lake Stechlin (Germany)
Changes of foreign direct
investment in agribusiness in the
Central-Eastern Europe at the
early 2000s
Analysis of selected
environmental, economic and
energy efficiency indicators of
OECD countries based on the
theory "Environmental Kuznets-
Novenko E. Yu.
Russian Academy of
Sciences
Rosja
Bakieva G.R.
Uniwersytet
Pedagogiczny, Ufa
Rosja
Kulikovskiy M.
Rosyjska Akademia
Nauk
Rosja
Safiullina L.M.
Uniwersytet
Pedagogiczny, Ufa
Rosja
Komulaynen S.
Rosyjska Akademia
Nauk
Rosja
Slobodan
Marković
University of Novi
Sad
Serbia
Biljana Basarin
University of Novi
Sad
SSCR Presov
Serbia
Gabriela
Barancikova
Hindák F.
Słowacja
Słowacka Akademia
Nauk, Bratysława
Słowacja
Hindák F.
Słowacka Akademia
Nauk, Bratysława
Słowacja
Hindákova A.
Słowacka Akademia
Nauk, Bratysława
Słowacja
Solak C.N.
Uniwersytet
Dumlupinar,
Kutahaya
National University of
Kyiv
Natalia
Gerasimenko
Yuriy Dmytruk
Turcja
Ukraina
Chernivtsy National
University
Natural Resources
Conservation Service
Uniwersytet
Panoński, Veszprém
Ukraina
István Takács
Károly Róbert
College, Gyöngyös,
Węgry
Tibor, Laszlo
Csegodi
Szent István
University, Gödöllő,
Węgry
Jon Hempel
Ǚveges V.
85
USA
Wegry
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
curves"
Measuring external effects of
agriculture special rgard to
nutrition use
Role of agricultural innovation
in reducing the environmental
burden
The economical importance of
native cattle species in Hungary
Unique diatom flora of the
Hungarian small saline lakes
The importance of humic
substances in the European Soil
Protection Strategy
Moving on from 1978: a bird's
eye view of loess in Central and
Eastern Europe
The genesis of English
"brickearth" and its relation to
the rivers of Europe
Defining the taxonomy and
systematics of Desmodesmus
using a polyphasic approach:
exploring the conundrum of
phenotypic plasticity.
Understanding the contribution
of peat humic acids to the
consistency of past human
activity and environmental
change reconstructions
Organic wastes: traditional and
new utilizations in soil
Enikő Lencsés
Szent István
University, Gödöllő,
Węgry
Katalin TakácsGyörgy
Károly Róbert
College, Gyöngyös,
Węgry
Kornelia
Meszaros
Lengyel E.
Szent István
University, Gödöllő,
Uniwersytet
Panoński, Veszprém
Uniwersytet w
Swansea
Węgry
Stephen Nortclif
Węgry
Wielka Brytania
Ion Smalley
Leicester University
Wielka Brytania
Peter Wynn
Anglia Ruskin
University, Essex
Wielka Brytania
Shubert E.
Muzeum Historii
Naturalnej - Londyn
Wielka Brytania
Teodoro Miano
Uniwersytet w Bari
Włochy
Nicola Senesi
Uniwersytet w Bari
Włochy
3) Liczba i tytuły referatów plenarnych na konferencjach międzynarodowych organizowanych przez
inne jednostki, wygłoszonych przez pracowników jednostki na zaproszenie:
Lp.
Tytuł referatu
1
2
Czynnik ludzki w ocenie
ryzyka wypadkowego w
rolnictwie indywidualnym
3
Dr hab. inż. Józef
Cież
2.
„Agroturystyka w Polsce”
Kurtyka I.
3.
Społeczno–ekonomiczna
modernizacja obszarów
wiejskich Dolnego Śląska
Evaluation of phenotypical
variability in Lupinus
angustifolius F2 progenies
and their parental forms for
chosen traits and molecular
markers
Winter activity of the
predaceous larvae of
Pilawka T.
1.
4.
5.
Imię i nazwisko
prelegenta
Tytuł konferencji
Data i miejsce
5
10-11.X.2011,
Instytut Medycyny
Wsi Lublin
Galek R., Kozak B.,
Sawicka-Sienkiewicz
E., Zalewski D., Zoga
M.
4
XVIII Międzynarodowe
Seminarium Ergonomii ,
bezpieczeństwa i Higieny
Pracy w Rolnictwie
Międzynarodowa
naukowo-praktyczna
konferencja nt.”
Teoretyczne i praktyczne
aspekty rozwoju produkcji
rolnej i rozwoju obszarów
wiejskich”.
Międzynarodowa
Konferencja „Rolnictwo
2020”
13th International Lupin
Conference “Lupin crops –
an opportunity for today, a
promise for the future”
Mgr Paweł Mederski
i dr hab. Zdzisław
ICOC Working Group
meeting
4-6.10.2011,
Getynga, Niemcy
86
21-24 wrzesień
2011 r., Lwów –
Dublany,
Państwowy
Lwowski
Uniwersytet
Rolniczy,
Ostritz 24.03.2011
6 – 10 czerwiec
2011, Poznań
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
Cantharidae (Coleoptera)
in oilseed rape crops
Klukowski
23. Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów
Liczba i rodzaje przyjazdów
w tym:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nazwa kraju
Razem
Australia
Brazylia
Chiny
Czechy
Finlandia
Hiszpania
Izrael
Kazachstan
Litwa
Niemcy
Rosja
Słowacja
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Razem
4
1
2
7
1
1
1
1
4
4
5
2
2
2
13
2
52
Konferencje
Inne
2
5
1
1
4
3
5
2
2
2
13
1
41
4
1
2
1
1
1
1
11
24. Informacje o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych krajów z
podziałem na staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Nazwa kraju
Austria
Belgia
Białoruś
Chiny
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Indie
Malezja
Niemcy
Norwegia
Słowacja
Taiwan
Turcja
USA
Węgry
Włochy
Razem
Razem
4
5
1
2
21
1
1
5
2
6
1
1
25
2
2
1
2
4
10
7
103
Liczba i rodzaje wyjazdów
w tym:
Staże
naukowe i
Konferencje
Wykłady
szkoleniowe
3
1
1
4
7
11
2
1
3
2
1
3
3
1
1
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
3
4
29
47
5
87
Inne
1
2
1
1
1
13
2
1
22
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
25. Nagrody i wyróżnienia
1) Wykaz nagród krajowych i zagranicznych za działalność naukową, w tym:
a) Prezesa Rady Ministrów,
b) ministra właściwego do spraw nauki,
c) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
d) Prezesa PAN;
e) nagrody międzynarodowe
2) Wykaz nagród i wyróżnień za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R, w tym:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Prezesa Rady Ministrów,
c) ministra właściwego do spraw nauki,
d) krajowych izb gospodarczych, medali i wyróżnień przyznanych na targach krajowych
i zagranicznych;
26. Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uczelnią





















Prof. dr hab. Jerzy Weber – Prezes Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych
Prof. dr hab. Danuta Parylak - zastępca przewodniczącego Komitetu Uprawy Roślin PAN – kadencja 20112014
Prof. dr hab. Danuta Parylak przewodniczącą kolegium dziekanów Wydziałów Rolniczych w Polsce na
kadencję 2008-2012
Dr hab. Ireneusz Sosna koordynator Wydziałowy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
Dr hab. inż. Józef Cież – członek Komisji BHP w Rolnictwie przy Głównym Inspektorze Pracy
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych organizował XVIII Kongres Ekonomistów Rolnictwa i
Agrobiznesu
opracowanie przez dr hab. Elżbietę Pląskowską, dra inż. Wojciecha Pusza i dra hab. Marcina Kozaka prof.
nadzw. internetowego atlasu chorób roślin uprawnych, warzywnych i sadowniczych, znajdującego się na
stronie www.makhteshim-agan.pl/a-g.phg.
27. Inne ważne informacje
wybór 16 osób z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego do 12 Komitetów Polskiej Akademii Nauk
8 osób z Wydziału zasiada w radach naukowych siedmiu instytutów branżowych
zwiększenie liczby prodziekanów do pięciu i wybór prodziekana ds. kierunku ekonomia (dr hab. Bogdan
Stępień)
przedłużenie i rozszerzenie umowy z Saksońskim Urzędem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geologii
uruchomienie nowej strony internetowej Wydziału (w tym pełna dokumentacja Rad Wydziału)
zwiększenie liczby studentów studiów stacjonarnych przyjętych na 1.rok w porównaniu z rokiem 2010/11
uruchomienie nowego unikatowego kierunku studiów Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
(za zgodą MNiSW)
uruchomienie nowych studiów podyplomowych Studia menedżerskie dla inżynierów
realizacja studiów, szkoleń i staży naukowo-dydaktycznych w projekcie „Zarządzanie i inżynieria
produkcji – nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach POKL.
Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. Wartość projektu: 4 857 647 zł. Termin realizacji projektu: 1.12.200931.03.2014
kontynuacja udziału pracowników Wydziału w projekcie „Program unowocześniania kształcenia w SGGW
dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów" w ramach POKL. Priorytet IV
Szkolnictwo Wyższe i Nauka, (lider: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
udział dra hab. Józefa Sowińskiego prof. nadzw. w projekcie TEMPUS „Budowanie świadomości, rozwój
zainteresowania, tworzenie potrzeby oraz podejmowanie działań na rzecz promocji Procesu Bolońskiego w
krajach Azji Środkowej i Rosji” (AIDA).
organizacja kolejnej (trzeciej) edycji warsztatów na temat „Komunikacji naukowej” prowadzonych przez
prof. Edwarda Potworowskiego (Instytut Armanda-Frappiera w Kanadzie), w których uczestniczyło 12
osób z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.
zorganizowanie I Pikniku Edukacyjnego „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” w Centrum
Bioinżynierii (400 osób)
1.miejsce SKN INES (Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych) wśród studenckich kół naukowych
Uniwersytetu Przyrodniczego,
88
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011




dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na finansowanie praktyk studenckich w Saksonii w
roku 2011
akredytacja dla Centrum Analiz Jakości Środowiska wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzona
certyfikatem nr AB 1293 dnia 3 listopada 2011 przez Polskie Centrum Akredytacji
17 doktorantów Wydziału uzyskało atrakcyjne stypendia unijne w ramach projektu „Przedsiębiorczy
doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu” (POKL, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie
8.2.2.).
studenci Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego laureatami licznych nagród i wyróżnień:
- mgr inż. Aneta Sikora – I miejsce za pracę magisterską w konkursie „Wrocławska magnolia” (promotor
dr hab. Maria Kelm prof. nadzw.)
- Tomasz Wiciak - I miejsce na XXVII Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych oraz stypendium
MNiSW
- Elżbieta Pytlarz – I miejsce w kategorii nauk rolniczo-przyrodniczych w konkursie „Studencki Nobel”,
wyróżniona statuetką Sapere aude oraz stypendium MNiSW (po raz drugi)
28. Ogólne uwagi o rozwoju jednostki
Rok 2011 to rok jubileuszu 60-lecia Uczelni. Uroczyste obchody odbyły się 13-15 października, w
organizację których zaangażowało się szereg osób z Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego.
Był to rok przyspieszonego rozwoju kadry. W porównaniu z 2010 rokiem tyle samo osób (4) uzyskało
stopień doktora habilitowanego, a o jedną więcej (2) tytuł naukowy profesora. Rada Wydziału szczyci się
największym na uczelni udziałem członków z tytułem profesora oraz stopniem doktora habilitowanego (71
osób). Stopień naukowy doktora w roku 2011 otrzymało aż 18 pracowników bądź doktorantów Wydziału, tj.
dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Było to także wynikiem zwiększonego naboru na studia doktoranckie
przed kilku laty.
W zakresie współpracy międzynarodowej 14 października 2012 roku przedłużono i rozszerzono umowę z
Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie w Niemczech. Temu celowi służyła wizyta
prezydenta Urzędu dra Norberta Eichkorna we Wrocławiu. Osiemnastu studentów Wydziału odbyło 2tygodniową praktykę w ośrodku kształcenia praktycznego w Köllitsch, całkowicie finansowaną ze środków
niemieckich (saksońskiego urzędu oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej).
Liczba tematów prac badawczych realizowanych w analizowanym okresie była nadal bardzo duża. Mimo
podejmowanych od kilku lat prób łączenia projektów w tematy zbiorcze wyniosła 74. O prawie 12% (do 67)
uległa zwiększeniu liczba grantów MNiSW (własnych, promotorskich i habilitacyjnych), a o 20% (do 6) liczba
grantów rozwojowych. Tendencje te należy ocenić wysoce pozytywnie, szczególnie w zakresie grantów
rozwojowych. W porównaniu z rokiem 2010 o 1/5 wzrosła także liczba umów zawartych z podmiotami
gospodarczymi, ale łączna kwota na jaką zawart umowy była zbliżona do roku 2010 (621 103 zł). Korzystnym
zjawiskiem jest wzrost liczby projektów finansowanych ze środków UE do 8 (w tym jeden w ramach 7.PR).
Znaczącym sukcesem było uzyskanie przez kilkunastu doktorantów Wydziału PrzyrodniczoTechnologicznego stypendiów unijnych w ramach projektu „Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w
innowacyjny rozwój regionu” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie
8.2.2.).
W roku 2011 zanotowano nieco wyższy w stosunku do roku 2010 poziom działalności publikacyjnej w
zakresie publikacji w wysoko punktowanych czasopismach (o 5 pozycji) i pozostający na zbliżonym poziomie w
czasopismach o zasięgu krajowym, na ogół nisko punktowanych. Pracownicy Wydziału opublikowali łącznie
ponad 290 recenzowanych prac w czasopismach, z czego tylko 33 w czasopismach wyróżnionych przez Journal
Citation Reports. Liczba monografii i rozdziałów w monografiach (głównie, jako materiały pokonferencyjne)
była podobna do ubiegłorocznej i wyniosła 56.
Pracownikom Wydziału przyznano w roku 2011 aż 8 patentów, co stanowi bardzo wyraźny wzrost
działalności wynalazczej i wdrożeniowej. Na Wydziale zorganizowano także większą liczbę konferencji
naukowych, w których łącznie uczestniczyło ponad 3-krotnie więcej osób (750) niż w ubiegłych latach. Mimo
rysujących się zmian nadal niezadowalające jest zainteresowanie pracowników, szczególnie młodszej kadry
naukowej, wyjazdami zagranicznymi. W roku 2011 wyjechało sumarycznie o 47% więcej osób niż w roku 2010,
w tym o 26% więcej na staże naukowe. Jest to wynikiem wprowadzenia zapisu o konieczności odbycia stażu
zagranicznego przed kolejnym awansem. Nie mniej jednak zbyt mała liczba osób wyjeżdżających, szczególnie
do krajów Europy Zachodniej, budzi obawy o perspektywy rozwoju współpracy z zagranicą i pozyskiwania
środków z funduszy unijnych.
Pracownicy i studenci Wydziału aktywnie uczestniczyli w niektórych przedsięwzięciach popularyzatorskich.
Szczególnie znaczącym była organizacja I Pikniku Edukacyjnego „Odnawialne źródła energii i gospodarka
odpadami” w Centrum Bioinżynierii skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie w 1dniowej edycji uczestniczyło ponad 350 osób. Do kalendarza imprez wydziałowych weszła także cyklicznie
89
SPRAWOZDANIE DZIEKANA WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
WE WROCŁAWIU ZA ROK 2011
organizowana Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Warunki Rozwoju Obszarów Wiejskich”
organizowana przez SKN Doradztwa Rolniczego.
W zakresie dydaktyki znaczącym osiągnięciem było uzyskanie zgody na uruchomienie nowego, unikatowego
kierunku studiów Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Kontynuowano z sukcesem realizację
finansowanego ze środków UE w ramach POKL. Działanie 4.1. Poddziałanie 4. 1.1. projektu, w skład którego
wchodzi kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji, szkolenia oraz staże naukowe kadry
dydaktycznej. W ramach kształcenia ustawicznego zrealizowano kolejną edycję studiów podyplomowych pt.
„Zarządzanie projektami – pozyskiwanie środków finansowych na rozwój małych miast i obszarów wiejskich”
oraz uruchomiono nowe - Studia menedżerskie dla inżynierów. Na stałym poziomie od kilku lat utrzymuje się
liczba doktorantów na studiach doktoranckich. Dwoje studentów Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego
uzyskało stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Niewątpliwym sukcesem, dzięki aktywnej działalności promocyjnej prowadzonej przez pracowników
naukowo-dydaktycznych i Wydziałowego Biura Obsługi Projektów Unijnych, a także doktorantów i studentów,
był wzrost zainteresowania studiami na naszym Wydziale. W porównaniu z rokiem 2010 po raz kolejny
nastąpiło zwiększenie liczby przyjętych na studia stacjonarne, w tym 122 studentów przyjęto na nowy kierunek
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Na studia niestacjonarne nawet po przeprowadzeniu
kolejnych naborów we wrześniu 2010 wypełniono tylko1/3 limitu miejsc. Z powodu zbyt małej liczby
kandydatów nie uruchomiono studiów na kierunku Ekonomia i TRiL.
W 2011 roku kontynuowano inwestycję pt. Rolnicze Centrum Wiedzy i Kształcenia Praktycznego
finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmodernizowano ścieżki dydaktyczne w
Swojcu. Trwa adaptacja nie wykorzystywanej dotąd przechowalni w Psarach, na potrzeby uprawy grzybów
jadalnych. Centrum Analiz Jakości Środowiska jako pierwsze laboratorium na uczelni uzyskało akredytację
PCA.
Najbliższe działania muszą być nakierowane na poprawę pozycji Wydziału w ocenie parametrycznej, która
jest przewidziana w roku 2013. Do najpilniejszych należy wzrost liczby publikacji w renomowanych
czasopismach zagranicznych, zachęcanie pracowników do naukowych wyjazdów zagranicznych oraz
intensyfikacja działań zmierzających do szybszego wdrażania do praktyki wyników prac naukowych. W zakresie
dydaktyki niezbędna jest intensyfikacja działań promujących studia na Wydziale PrzyrodniczoTechnologicznym oraz dalsze rozwijanie możliwości kształcenia ustawicznego. Obniżona dotacja na działalność
statutową powinna być rekompensowana intensyfikacją wnioskowania o granty NCN i NCBiR oraz unijne.
Wydział ma duże szanse na rozszerzenie współpracy z uczelniami Azji Środkowej w ramach projektu TEMPUS
EACEA (lider - Uniwersytet w L'Aquila we Włoszech). Należy zadbać także o dalszy wzrost zainteresowania
kształceniem na studiach doktoranckich. W zakresie poszerzania oferty dydaktycznej przewiduje się otwarcie
nowego kierunku studiów dotyczącego ochrony roślin. Ze względu na realizację nowych kierunków studiów
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami) konieczne jest
zwiększenie dorobku samodzielnych pracowników naukowych w obszarze tych nowych kierunków oraz
uzupełnienie specjalistycznej kadry. W zakresie inwestycji do najpilniejszych zadań należy budowa szklarni w
Psarach oraz w Samotworze stworzenie bazy socjalnej dla studentów odbywających praktyki zawodowe oraz
przekształcenie posiadanej chłodni zwykłej na owoce, w chłodnię z kontrolowaną atmosferą.
90
Download