Program przedmiotu Prawo Pracy

advertisement
Cel nauczania przedmiotu:
Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z zakresem podmiotowym i przedmiotowym
prawa pracy, zasadami prawa pracy i specyfiką źródeł prawa pracy.
Zakres tematyczny przedmiotu:
Informacje podstawowe
1) Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy,
2) Zasady prawa pracy,
3) Specyfikacja źródeł prawa pracy.
Nawiązywanie stosunku pracy. Dokumentacja pracownicza - zakres i odpowiedzialność
1) Pojęcie i strony stosunku pracy,
2) Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy,
3) Rodzaje umów o pracę,
4) Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy,
5) Obowiązek prowadzenia dokumentacji,
6) Zakres prowadzonej dokumentacji,
7) Odpowiedzialność osób prowadzących dokumentację,
8) Świadectwo pracy.
Sposoby rozwiązywania umowy o pracę – zasady, przesłanki
1) Na mocy porozumienia stron,
2) Rozwiązanie za wypowiedzeniem,
3) Rozwiązanie bez wypowiedzenia,
4) Okresy ochronne przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę,
5) Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub
rozwiązania umowy o pracę.
Zagadnienia dyscypliny pracy
1) Obowiązki pracodawcy i pracownika,
2) Regulamin pracy,
3) Powierzanie pracownikowi zadań spoza zakresu obowiązków,
4) Odpowiedzialność porządkowa pracowników w ogólności,
5) Przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika,
6) Rodzaje kar porządkowych,
7) Tryb postępowania przy wymierzaniu kar porządkowych,
8) Zatarcie kary porządkowej,
9) Usprawiedliwienie nieobecności w pracy,
10) Zwolnienia od pracy.
Problematyka urlopów pracowniczych
1) Pojęcie i prawo do urlopu wypoczynkowego,
2) Wymiar urlopu,
3) Zasady dotyczące udzielania urlopu,
4) Terminy i okoliczności dotyczące udzielania urlopu,
5) Urlop proporcjonalny i uzupełniający,
6) Urlop na żądanie,
7) Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Skuteczny wybór form czasu pracy
1) Pojęcie czasu pracy,
2) Normy i wymiar czasu pracy,
3) Rozkład i harmonogram czasu pracy,
4) Okresy odpoczynku,
5) Identyfikacja i rozliczenie godzin nadliczbowych,
6) Dopuszczalność wykonywania pracy w nadgodzinach,
7) Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych,
8) Praca w porze nocnej,
9) Praca w niedziele i święto.
Wynagrodzenie za pracę
1) Pojęcie wynagrodzenia,
2) Źródła wynagradzania,
3) Składniki wynagradzania,
4) Zmiana wynagrodzenia,
5) Zasady obliczania wybranych składników wynagrodzenia,
6) Wypłata wynagrodzenie,
7) Potrącenia z wynagrodzenia.
Ochrona dóbr osobistych w stosunkach pracy
1) Podstawa do ochrony dóbr osobistych w stosunkach pracy,
2) Zasady odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych,
3) Mobbing - przejawem naruszenia dóbr osobistych,
4) Naruszenie dóbr osobistych w związku przetwarzaniem danych osobistych,
5) Monitoring w miejscu pracy.
Odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących pracownikami
1) Podstawy prawne odpowiedzialności pracodawcy i kierujących,
2) Ujęcia odpowiedzialności (aspekt karno-wykroczeniowy i materialny).
Kontrola zewnętrzna w przedsiębiorstwie
1) Podstawy prawne podejmowania kontroli z zakresu prawa pracy,
2) Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego.
Wybrane zagadnienia prawa urzędniczego
1) Status prawny pracowników urzędów państwowych,
2) Status prawny pracowników samorządowych,
LITERATURA PODSTAWOWA:
Wujczyk M., Prawo pracy, Warszawa 2007.
Piątkowski J., Prawo pracy w teorii i praktyce, Toruń 2006.
Baran K., Prawo pracy, Zakamycze 2005.
Jackowiak U., Prawo pracy, Zakamycze 2005
Kubot Z., Prawo pracy, Warszawa 2005.
Liszcz t., Prawo pracy, Warszawa 2004.
.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Baran K., Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy, PiZS 2006, nr 3.
Baran K., Chmielek-Łubińska E., Mitrus L., Nycz T., Sobczyk A., Wagner B., Wandrel M.,
Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004.
Boruta I., Urlopy wypoczynkowe po zmianach kodeksu pracy, Warszawa 1997.
Boruta I., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna, PiZS 2004, nr 2.
Boruta I., Góral Z., Hajn Z., Włodarczyk M., Wyka T., Zmiany w Kodeksie pracy. Komentarz
wraz z ujednoliconym tekstem kodeksu pracy, Warszawa 1996.
Brol J., w: Kodeks pracy - Komentarz, red. J. Jończyk, Warszawa 1977.
Celeda R., Florek L., Gienieczko E., Hintz A., Kijowski A., Szemplińska E., Wagner B.,
Zieliński T., Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2000 (powoływana jako:
Celeda R. i in., Kodeks...).
Chłopiński J., Decydują przepisy, a nie nawyki, „Rzeczpospolita” z 9 lutego 1998 r., nr 33.
Chmielek-Łubińska E., Urlopy wypoczynkowe, Warszawa 1997.
Chmielek-Łubińska E., Urlopy wypoczynkowe po nowelizacji kodeksu pracy, Sł. Prac. 1997,
nr 1.
Chmielek-Łubińska E., Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2004.
Cieślak W., Stelina J., Mobbing (prześladowanie) - próba definicji i wybrane zagadnienia
prawne, „Palestra” 2003, nr 9-10.
Cudowski B., Porozumienia zbiorowe, w: Prawo pracy. Z aktualnych zagadnień: materiały
konferencji, red. W. Sanetra, Białystok 1999.
Cudowski B., Zakaz konkurencji, PiZS 1997, nr 1.
Cudowski B., Związek zawodowy a rozwiązanie umowy o pracę, „Rzeczpospolita” z 19
lutego 1997 r., nr 42.
Dörre-Nowak D., Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, PiZS 2004, nr 9.
Drozd A., O dopuszczalności wykorzystania wariografu w stosunkach pracy, PiZS 2003, nr 4
Dubowik A., Wybrane problemy ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy po
nowelizacji kodeksu pracy, PiZS 1997, nr 2.
Duda D., Kodeks spółek handlowych - niektóre implikacje na gruncie prawa pracy, PiZS
2001, nr 2.
Duda D., Ustanie klauzuli konkurencyjnej - wybrane zagadnienia, PiZS 2000, nr 6.
Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2003.
Florek L., Umowny charakter układu zbiorowego pracy, PiP 1997, nr 7.
Florek L., Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, PiZS 1997, nr 11.
Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2001.
Gersdorf M., O pojęciu pracy w godzinach nadliczbowych polemicznie, PiZS 2004, nr 3.
Gersdorf M., Próba umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu postanowień umów o
pracę w polskim porządku prawnym, PiZS 2003, nr 1, s. 11.
Gersdorf M., Modrzejewski J., Rączka K., Kontrowersje wokół ustalania wynagrodzenia dla
osób pełniących funkcje publiczne, w: Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie
terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
Goździewicz G., Charakter porozumień zbiorowych w prawie pracy, PiZS 1998, nr 3.
Goździewicz G., Muszalski W., Nałęcz M., Patulski W., Walczak K., Wratny J., Kodeks
pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2000 (powoływane jako: G. Goździewicz i
in., Kodeks... ).
Goździewicz G., Układy zbiorowe pracy. Komentarz, Bydgoszcz 1996.
Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego,
Warszawa 1998.
Hajn Z., Charakter prawny i skutki komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego w świetle prawa pracy, PiZS 2000, nr 12.
Hajn Z., Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, PiZS 1996, nr 10.
Hajn Z., Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy, PiZS 1997, nr 5 i 6.
Hajn Z., Status prawny organizacji pracodawców, Warszawa 1999.
Hajn Z., Zdolność układowa a podmiotowość cywilnoprawna, PS 1996, nr 7-8.
Hofmańska E., Konsekwencje procesowe śmierci pracownika w toku postępowania w
sprawach z zakresu pracy, PS 2003, nr 6.
Iwulski J., Kodeks pracy. Orzecznictwo. Wybór i opracowanie, Kraków 1997.
Iwulski J., Jaśkowski K., Ustawa o zwolnieniach grupowych, Warszawa 1995.
Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1996 (powoływana jako J.
Iwulski, W. Sanetra: Kodeks..., Warszawa 1996).
Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1999.
Jackowiak U., Piankowski M., Stelina J., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Zieleniecki M.,
Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 1997 (powoływana jako: U. Jackowiak i in., Kodeks...
).
Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz, Kraków 2001.
Jędrasik-Jankowska I., Ochrona stosunku pracy w razie niezdolności do pracy z powodu
choroby, PiZS 1996, nr 1.
Jędrzejewska M., w: Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, praca zbiorowa, red.
T. Ereciński, Warszawa 2000.
Jończyk J., Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu, PiZS 2004, nr 9.
Kijowski A., Pojęcie normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, PiZS
1996, nr 10.
Kijowski A., Pojęcie normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w:
Prawo pracy po zmianach, K. Rączka (red.), Warszawa 1997.
Kijowski A., Skarga kasacyjna w sprawach o przywrócenie do pracy, PS 1997, nr 4.
Kijowski A., w: Kodeks pracy. Komentarz, praca zbiorowa, red. L. Florek, Warszawa 2005.
Kosut A., Praca w godzinach nadliczbowych i jej wynagradzanie, PiZS 1998, nr 5.
Kubot Z., Kwalifikacje prawne kontraktów menadżerskich członków zarządu spółek
kapitałowych, PiZS 2000, nr 2.
Kubot Z., Rodzaje kontraktów menadżerskich, PPH 1999, nr 7.
Kubot Z., Praca rotacyjna w dwóch stosunkach pracy, PiZS 2004, nr 12.
Liszcz T., Skutki prawne śmierci pracownika i śmierci pracodawcy w zakresie stosunku
pracy, PiZS 1997, nr 7-8.
Łajeczko M., Nowelizacja kodeksu pracy, Sł. Prac. 1996, nr 4.
Manowska M., Postępowanie uproszczone w procesie cywilnym, Warszawa 2001.
Masewicz W., Czas pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Warszawa 1996.
Masewicz W., Świadectwo pracy i okresowe oceny kwalifikacyjne, Warszawa 1996.
Masewicz W., Układy zbiorowe pracy w świetle nowej regulacji prawnej, Bydgoszcz 1994.
Nieznańska M., Z orzecznictwa SN. Zakaz konkurencji - najnowsze orzecznictwo, PiZS 2002,
nr 7.
Nycz T., Ochronny charakter przepisów o czasie pracy - wybrane zagadnienia, PiZS 1999, nr
3.
Nycz T., Urlop w dodatkowym miejscu pracy, PiZS 1999, nr 9.
Pietrzykowski K., Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni, „Rejent” 2001, nr
7-8.
Pisarczyk Ł., Granice porozumienia stron, PiZS 2001, nr 5.
Pisarczyk Ł., Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa 2002.
Pisarczyk Ł., Zmiany w przepisach dotyczących przejścia zakładu pracy na innego
pracodawcę, PiZS 2004, nr 7.
Płażek S., Sobczyk A., Wątpliwości wokół interpretacji nowych przepisów ustawy o
związkach zawodowych, PiZS 2003, nr 8.
Płażek S., Sobczyk A., Zakaz działalności konkurencyjnej według kodeksu pracy,
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997, nr 1.
Rączka K., Czas pracy - nowa regulacja prawna, PiZS 2001, nr 4.
Rączka K., Czy domniemanie stosunku pracy, PUSiG 1997, nr 2.
Rączka K., Kilka uwag w sprawie przerywanego czasu pracy, PiZS 1997, nr 3.
Rączka K., Nowa regulacja pojęcia pracy w godzinach nadliczbowych, PiZS 2004, nr 3.
Rączka K., Pakiety gwarancji socjalnych związane z prywatyzacją, w: Prawo pracy a
wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa
2002.
Rączka K., Systemy czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, PiZS 2004, nr 2.
Rączka K., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi w
Polsce. Problematyka prawna, Warszawa 1994.
Rączka K., Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy na gruncie kodeksu pracy, PiZS
2004, nr 4.
Rączka K., Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w indywidualnych
sprawach pracowniczych, w: Prawo pracy po zmianach, red. K. Rączka, Warszawa 1997.
Roszewska K., Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy po ustaniu stosunku pracy, PiZS
1999, nr 3.
Sadlik R., Konsultacja związkowa przy rozwiązywaniu umów o pracę, PP 2000, nr 5.
Sadlik R., Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych, PP 1999, nr 8.
Salwa Z., Kodeks pracy. Komentarz, Bydgoszcz 1997 (powoływana jako: Z. Salwa: Kodeks...,
Bydgoszcz 1997).
Salwa Z., Kodeks pracy. Komentarz, Bydgoszcz 2001 (powoływana jako: Z. Salwa: Kodeks...
).
Salwa Z., Niektóre problemy umowy na czas określony, w: Prawo pracy po zmianach, red. K.
Rączka, Warszawa 1997.
Salwa Z., Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy, w: Prawo pracy. Z aktualnych
zagadnień: materiały konferencji, red. W. Sanetra, Białystok 1999.
Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2000.
Salwa Z., Skutki ustania przyczyn zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, PiZS 2001,
nr 1.
Salwa Z., Układy zbiorowe pracy. Komentarz, Bydgoszcz 1995.
Salwa Z., Zakazy zatrudniania kobiet przy pracach im wzbronionych, PiZS 2000, nr 9.
Salwa Z., Zakres podmiotowy i przedmiotowy układów zbiorowych pracy, PiZS 1994, nr 12.
Samol S., Prawna problematyka pracowniczej podróży służbowej, Toruń 2002.
Sanetra W., Prawo pracy wobec reformy prawa karnego, PP 1997, nr 11.
Sanetra W., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w znowelizowanym kodeksie
pracy, PiZS 1996, nr 6.
Sanetra W., Wiek emerytalny (podeszły) jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy, PiZS
1997, nr 6.
Sanetra W., Wypowiedzenie umowy o pracę po ostatniej nowelizacji kodeksu pracy, PiZS
1996, nr 5.
Sanetra W., Zakładowa zdolność układowa, PiZS 1995, nr 7.
Sanetra W., Źródła prawa pracy w świetle Konstytucji RP, w: Źródła prawa pracy, red. L.
Florek, Warszawa 2000.
Sierocka I., Zakres podmiotowy i treść układu zbiorowego pracy, Białystok 2000.
Skoczyński J., Regulamin pracy, w: Źródła prawa pracy, red. L. Florek, Warszawa 2000.
Skoczyński J., Zasada równego traktowania pracowników, PiZS 1999, nr 7-8.
Sobczyk A., Nowe reguły zwalniania, „Rzeczpospolita” z 18 czerwca 1996 r., nr 6.
Stencel J., Zakaz konkurencji w prawie pracy, Warszawa 2001.
Szemplińska E., Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2000.
Szewczyk H., Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, PiZS 2003, nr 6.
Szpunar A., Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek wypadku komunikacyjnego, Warszawa
1976.
Szpunar A., Odpowiedzialność osób zobowiązanych do nadzoru, Warszawa 1978.
Szpunar A., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985.
Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1999.
Szubert W., Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1960.
Świeboda Z., Sąd jako organ egzekucyjny, Warszawa 1980.
Świeboda Z., Pozaegzekucyjny tryb wykonania tytułów wykonawczych, w: Prace
cywilistyczne. Księga pamiątkowa ku czci J. Winiarza, praca zbiorowa, red. S. Wójcik,
Warszawa 1990.
Tarnacka K., Prawo do informacji w Polsce, PiP 2003, z. 5, poz. 69.
Wagner B., Konsekwencje upływu czasu w prawie stosunku pracy, PiZS 2003, nr 2.
Warzocha E., Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym,
Warszawa 1982.
Wierczyński G., Koniec obowiązywania klauzuli konkurencyjnej lub zawartego w niej zakazu
konkurencji - artykuł dyskusyjny, PiZS 2001, nr 9.
Witosz A., Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w: Z
problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. III, red. T. Zieliński, Katowice 1980.
Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element stosunku pracy, Warszawa
2003.
Wyka T., Bezpieczeństwo i higiena pracy po nowelizacji prawa pracy, Warszawa 1999.
Wypych-Żywicka A., O relacji klauzul generalnych: „wypowiedzenie nieuzasadnione” i
„społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa” , PiP 1996, nr 3.
Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.
Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. III, Warszawa-Kraków 1986.
Download