Specjalizacja Jednostka administracyjna Rodzaj studiów Bydgoszcz

advertisement
Miasto
Bydgoszcz
Uczelnia
Kierunek/
Specjalizacja
Zarządzanie
Uniwersytet Kazimierza
instytucjami
Wielkiego w Bydgoszczy
kultury
Jednostka administracyjna
Rodzaj studiów
Katedra Informacji Naukowej i
Bibliologii
studia podyplomowe
Wydział Administracji i Nauk
Społecznych
Zarządzanie
dziedzictwem Instytut Historii i Stosunków
Uniwersytet Kazimierza
kulturowym i Międzynarodowych
Wielkiego w Bydgoszczy
ochrona
Wydział Humanistyczny
zabytków
studia I i II stopnia
stacjonarne i
niestacjonarne
Wyższa Szkoła
Gospodarki w
Bydgoszczy
Zarządzanie
kulturą
Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Szkoleń
studia podyplomowe
Gdańsk
Uniwersytet Gdański
Ochrona
dziedzictwa
kulturowego
regionu
Morza
Bałtyckiego
Wydział Historyczny
studia podyplomowe
(wsp. NIMOZ)
Kalisz
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
Ochrona dóbr Wydział Pedagogicznokultury
Artystyczny w Kaliszu
studia I i II stopnia
stacjonarne i
niestacjonarne
Uniwersytet Śląski w
Katowicach
Podypl.
Studia
Historii
Sztuki
Wydział Nauk Społecznych
Zakład Historii Sztuki
studia podyplomowe
specjalności:
menadżer kultury i
organizator wystaw,
nauczyciel,
muzealnik
Międzynarodowe Centrum
Kultury,
Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie
studia podyplomowe
Instytut Etnologii i
Antropologii Kulturowej
Wydział Historyczny
studia podyplomowe
Katowice
Kraków
Międzynarodowe
Centrum Kultury,
Uniwersytet
Ekonomiczny w
Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Akademia
Dziedzictwa.
Studia podyp.
z zakresu
zarządzania
dziedzictwem
kulturowym
Podypl.
Studia
Muzeol.
Ochrona dóbr
Instytut Historii Sztuki
kultury
studia I stopnia,
stacjonarne
- od r. ak. 2016/17
uruchomienie
studiów II stopnia z
zakresu ochrony
dóbr kultury i
muzealnictwa.
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w
Krakowie
Lublin
Opole
Pułtusk
Rzeszów
Historia
sztuki
Instytut Historii Sztuki
studia II stopnia,
stacjonarne specjalności:
kuratorska i ochrona
dóbr kultury
Podypl. studia
z zakresu
zarządzania
kulturą
Zarządzanie
kulturą i
mediami
Nowoczesne
techniki
analityczne
dla
konserwacji
obiektów
zabytkowych
Katedra Zarządzania Kulturą;
Instytut Kultury; Wydział
Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Instytut Kultury; Wydział
Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
Wydział Chemii
studia podyplomowe
ochrona dóbr
kultury
Wydział Historii i Dziedzictwa
Kulturowego
studia I stopnia;
stacjonarne
Wydział Historii i Dziedzictwa
Kulturowego
studia uzupełniające
magisterskie
Instytut Kulturoznawstwa
studia podyplomowe
Instytut Sztuki
studia II stopnia,
stacjonarne i
niestacjonarne
Instytut Historii, Wydział
Historyczno-Pedagogiczny
studia I stopnia;
stacjonarne i
niestacjonarne
Wydział Historyczny
studia I i II stopnia,
stacjonarne i
niestacjonarne
Instytut Archeologii
studia I i II stopnia
stacjonarne
historia sztuki
– studia
Uniwersytet Papieski
uzupełniające
Jana Pawła II w
magisterskie z
Krakowie
modułem
muzealnictwo
Podypl.
Uniwersytet Marii CurieStudia
Skłodowskiej w Lublinie
Muzealnicze
edukacja
artystyczna w
zakresie sztuk
Uniwersytet Opolski
plastycznych;
specjalność:
kurator sztuki
Ochrona
Uniwersytet Opolski
dziedzictwa
kulturowego
Historia.
Akademia
Specjalność
Humanistyczna im.
archiwalnoAleksandra Gieysztora
muzealna
Uniwersytet Rzeszowski
Muzeologia
w Rzeszowie
studia podyplomowe
studia I i II stopnia;
stacjonarne i
niestacjonarne
Szczecin
Toruń
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Historia,
specjalizacja Instytut Historii i Stosunków
muzealnictwo Międzynarodowych, Wydział
z bronioHumanistyczny
Znawstwem
studia II stopnia
stacjonarne
Wydział Sztuk Pięknych,
Ochrona dóbr Zakład Konserwatorstwa,
kultury
Instytut Zabytkoznawstwa i
Konserwatorstwa
studia I i II stopnia
stacjonarne i
niestacjonarne;
specjalności:
konserwatorstwo,
zabytkoznawstwo i
muzealnictwo
Konserwacja i
restauracja
dzieł sztuki
Studia
Podypl. w
zakresie
Uniwersytet Mikołaja
ochrony i
Kopernika w Toruniu
zarządzania
kolekcją
muzealną
Uniwersytet Kardynała
Zarządzanie
Stefana Wyszyńskiego w dziedzictwem
Warszawie
kulturowym
Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Warszawa
Wydział Sztuk Pięknych
jednolite studia
magisterskie
Wydział Sztuk Pięknych,
Zakład Konserwatorstwa,
Instytut Zabytkoznawstwa i
Konserwatorstwa
studia podyplomowe
Instytut Archeologii, Wydział
Nauk Historycznych i
Społecznych
studia I stopnia,
stacjonarne
Uniwersytet Kardynała
Ochrona dóbr
Wydział Nauk Historycznych i
Stefana Wyszyńskiego w kultury i
Społecznych
Warszawie
środowiska
Kulturoznaws
two –
specjalność
Uniwersytet Kardynała
muzeologia
Wydział Nauk
Stefana Wyszyńskiego w Filologia
Humanistycznych
Warszawie
klasycznaspecjalność
muzeologia
Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Muzeologia
Warszawie
Kulturozn. Uniwersytet Kardynała
specjalność
Stefana Wyszyńskiego w zarządzanie
Warszawie
kulturą
Podypl.
Uniwersytet Warszawski Studia
Muzealnicze
studia I stopnia,
stacjonarne
studia I i II stopnia
stacjonarne
Wydział Nauk
Humanistycznych
studia I stopnia
Wydział Nauk
Humanistycznych
studia I i II stopnia
stacjonarne i
niestacjonarne
Instytut Historii Sztuki,
Wydział Historyczny
studia podyplomowe
SWPS Uniwersytet
Wrocław
Zielona
Góra
Projekt.
Doświadczeń
Architektura,
Design,
Komunikacja
SWPS Uniwersytet
Humanistyczno-społeczny
Ochrona dóbr
Szkoła Wyższa Rzemiosł kultury
Artystycznych i
specjalność:
Wydział Rzemiosł
Zarządzania we
konserwacja i Artystycznych
Wrocławiu
restauracja
dzieł sztuki
studia podyplomowe
studia I stopnia
stacjonarne i
niestacjonarne,
specjalność:
konserwacja i
restauracja dzieł
sztuki
Dolnośląska Szkoła
Wyższa
Pedagogika specjalność:
animacja
kultury i
edukacja
muzealna
Wydział Nauk Pedagogicznych studia I stopnia
Uniwersytet
Zielonogórski
Kulturozn.
Wydział Humanistyczny
studia I stopnia
stacjonarne
Download