Rok akademicki 2015/2016 Miasto Uczelnia Kierunek

advertisement
Miasto
Uczelnia
Kierunek
Bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
Zarządzanie Instytucjami Kultury
Bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona
zabytków
Rok akademicki 2015/2016
Jednostka administracyjna
Katedra Informacji Naukowej i
Bibliologii,
Wydział Administracji i Nauk
Społecznych
Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny
Bydgoszcz
Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy
Zarządzanie kulturą. Studia podyplomowe
Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Szkoleń
Gdańsk
Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa
kulturowego regionu Morza Bałtyckiego
Kalisz
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
Ochrona dóbr kultury
Kalisz
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza
Zarządzanie ochroną dóbr kultury. Studia
podyplomowe
Wydział Historyczny
Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Wydział PedagogicznoArtystyczny w Kaliszu
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Adres i informacje
ul. Ogińskiego 16; Bydgoszcz;
tel. (52) 323 67 33; e-mail: [email protected]
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671
Bydgoszcz; tel.(52) 320 57 61
e-mail: [email protected]
ul. Garbary 2, Willa, pok. W-2; 85-229 Bydgoszcz;
tel. (52) 567 00 63; e-mail:
[email protected]
www
rodzaj studiów
www.studiapodyplomowe.ukw.edu.pl
www.ukw.edu.pl
studia podyplomowe
studia I i II stopnia
stacjonarne i
niestacjonarne
http://www.podyplomowe.wsg.byd.pl/id,324/
muzealnicze-studia-podyplomowe
studia podyplomowe
www.historia.ug.edu.pl/studia/studia_podyplo
ul. Wita Stwosza 55; 80-952 Gdańsk; tel. (58) 523 mowe/studia_podyplomowe_ochrona_dziedzic
20 23; e-mail: [email protected]
twa_kulturowego_regionu_morza_baltyckiego studia podyplomowe
ul. Nowy Świat 28-30; 62-800 Kalisz; tel. (62) 75758-63; e-mail: [email protected]
www.wpa.amu.edu.pl
studia I i II stopnia stacjonarne i
niestacjonarne
ul. Nowy Świat 28-30 62-800 Kalisz, tel. (62) 757- http://wpa.amu.edu.pl/strona58-63; e-mail: [email protected]
glowna/ksztacenie/studia-podyplomowe
studia podyplomowe
ul. Bankowa 11, pok. 11; 40-007 Katowice; tel.
(32) 359 17 98
www.us.edu.pl
studia podyplomowe;
3 specjalości:
menadżer kultury i
organizator wystaw,
nauczyciel, muzealnik
Katowice
Uniwersytet Śląski w Katowicach Podyplomowe Studia Historii Sztuki
Wydział Nauk Społecznych,
Zakład Historii Sztuki
Kraków
Międzynarodowe Centrum
Kultury,
Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie
Akademia Dziedzictwa. Studia podyplomowe z
zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym
Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek
Międzynarodowe Centrum
Główny 25, 31-008 Kraków; tel. (12) 42-42-800,
Kultury,
Uniwersytet 848; e-mail: [email protected];
Ekonomiczny w Krakowie
[email protected]
www.mck.krakow.pl
studia podyplomowe
Kraków
Uniwersytet Jagielloński
Podyplomowe Studia Muzeologiczne
Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej Wydział Historyczny
www.etnologia.uj.edu.pl
Kraków
Uniwersytet Jagielloński
Ochrona dóbr kultury
Instytut Historii Sztuki
www.ihs.uj.edu.pl
studia podyplomowe
studia I stopnia,
stacjonarne
ul. Grodzka 53; 31-001 Kraków; tel. 012 663 918
48; e-mail: [email protected]
www.ihs.uj.edu.pl
studia II stopnia,
stacjonarne specjalności:
kuratorska i ochrona
dóbr kultury
ul.Prof. Stanisława Łojasiewicza 4; 30-348
Kraków; tel. (12) 664 55 69; e-mail:
[email protected]
www.kultura.uj.edu.pl
studia podyplomowe
Kraków
Kraków
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
Historia sztuki. Specjalność Kuratorstwo lub
Ochrona dóbr kultury
Instytut Historii Sztuki
Katedra Zarządzania Kulturą;
Instytut Kultury; Wydział
Zarządzania i Komunikacji
Podyplomowe studia z zakresu zarządzania kulturą Społecznej
ul. Gołębia 9; 31-007 Kraków tel./fax 012 66-31532 e-mail: [email protected]
ul. Grodzka 53; 31-001 Kraków; tel. 012 663 18
48; mail: [email protected]
Zarządzanie kulturą i mediami
Instytut Kultury; Wydział
Zarządzania i Komunikacji
Społecznej
ul.Prof. Stanisława Łojasiewicza 4; 30-348
Kraków; tel. (12) 664 55 69; e-mail:
[email protected]
www.kultura.uj.edu.pl
studia I i II stopnia;
stacjonarne i
niestacjonarne
Wydział Historii i Dziedzictwa
Kulturowego
Sekretariat Instytutu Historii Sztuki i Kultury: ul.
Sławkowska 32, pok. 3; 31-014 Kraków; tel. (12)
421-26-97; e-mail: [email protected]
www.upjp2.edu.pl
studia I stopnia;
stacjonarne
ul. Kraśnicka 2b; 20-718 LublinInformacji
merytorycznych udziela: dr Edyta Lisek-Lubaś,
tel. 504 016 754, e-mail: [email protected]
Wydział Humanistyczny, Instytut
Kulturoznawstwa; Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4;
20-031 Lublin; tel. 601 258 431; mail:
[email protected]
http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarkastudiow,118,udostepnianie-kultury-i-sztukiosobom-niepelnosprawnym,30174.chtm
http://kulturoznawstwo.umcs.lublin.pl/ofertadydaktyczna/studiapodyplomowe/podyplomowe-studiamuzealnicze
Kraków
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Uniwersytet Papieski Jana Pawła
II w Krakowie
Ochrona dóbr kultury
Lublin
Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
Udostępnianie kultury i sztuki osobom
niepełnosprawnym
Wydział Artystyczny
Lublin
Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
Podyplomowe Studia Muzealnicze
Instytut Kulturoznawstawa
Opole
Uniwersytet Opolski
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych;
specjalność: Kurator sztuki
Instytut Sztuki
Opole
Uniwersytet Opolski
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Instytut Historii, Wydział
Historyczno-Pedagogiczny
Poznań
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Ochrona i Zarządzanie Dziedzictwem
Archeologicznym oraz
Muzeologia Archeologiczna. Studia podyplomowe
Instytut Prahistorii
Pułtusk
Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora
Historia. Specjalność archiwalno-muzelna
Wydział Historyczny
ul. Kominka 6; 45-035 Opole; tel. (77) 453-07-17;
e-mail: [email protected]
www.is.uni.opole.pl
ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-082 Opole; tel.
(77) 401 61 80; e-mail: [email protected]
Instytut Prahistorii UAM; Collegium Historicum;
ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań; tel: (61) 829-14- 09; e-mail:
[email protected]
www.historia.uni.opole.pl
studia podyplomowe
studia podyplomowe
studia II stopnia,
stacjonarne i
niestacjonarne
studia I stopnia;
stacjonarne i
niestacjonarne
http://archeo.amu.edu.pl/studia_podyplomow
e.htm
studia podyplomowe
studia I i II stopnia,
ul. Mickiewicza 36B; 06-100 Pułtusk; tel. (23) 692
stacjonarne i
97 22; e-mail: [email protected]
www.wsh.edu.pl
niestacjonarne
Muzeologia przy Instytucie Archeologii UR, ul.
Moniuszki 10; 35-015 Rzeszów; tel.(17) 872 15
81; mail: [email protected]
Rzeszów
Uniwersytet Rzeszowski w
Rzeszowie
Muzeologia
Toruń
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Ochrona dóbr kultury
Toruń
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Studia Podyplomowe w zakresie Ochrony i
w Toruniu
Zarządzania Kolekcją Muzealną
Warszawa
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym
Warszawa
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska
Instytut Archeologii
Wydział Sztuk Pięknych; Zakład
Konserwatorstwa, Instytut
Zabytkoznawstwa i
Konserwatorstwa,
Wydział Sztuk Pięknych; Zakład
Konserwatorstwa, Instytut
Zabytkoznawstwa i
Konserwatorstwa
www.art.umk.pl
studia I i II stopnia
stacjonarne
studia I i II stopnia ;
stacjonarne i
niestacjonarne; 2
specjalności:
Konserwatorstwo,
Zabytkoznawstwo i
muzealnictwo
www.psmuz.umk.pl
studia podyplomowe
www.archeologia.uksw.edu.pl
studia I stopnia,
stacjonarne
www.wnhis.uksw.edu.pl
studia I stopnia,
stacjonarne
www.muzeologia.ur.edu.pl
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń; tel (56)
611 38 10
ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń; tel. (56)
6224977; mail: [email protected]
ul. Wóycickiego 1/3 bl. 23 pok. 223; 01-938
Instytut Archeologii; Wydział
Warszawa; tel./fax 22 569 68 17, wew. 817; eNauk Historycznych i Społecznych mail: [email protected]
ul. Wóycickiego 1/3 bl. 23; 01-938 Warszawa;
Wydział Nauk Historycznych i
tel./fax (22) 569-68-16; e-mail:
Społecznych
[email protected]
Kulturoznawstwo - Specjalność Muzeologia
Warszawa
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa
Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa
Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Humanistycznych
Kulturoznawstwo - Specjalność Zarządzanie kulturą
Wydział Nauk Humanistycznych
Podyplomowe Studium Muzealnicze
Warszawa
Akademia Pedagogiki Specjalnej Pedagogika - Specjalność Edukacja muzealna
Wrocław
Szkoła Wyższa Rzemiosł
Artystycznych i Zarządzania we
Wrocławiu
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław
Zielona Góra
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Historii Sztuki, Wydział
Historyczny
Ochrona dóbr kultury
Pedagogika - specjalność: Animacja kultury i
edukacja muzealna
Wydzial Nauk Pedagogicznych
Ochrona i bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego Wydział Humanistyczny
Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa;
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; tel. (22) 561 89
63; mail: [email protected]
www.wnh.uksw.edu.pl/muzeologia
Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa;
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; tel. (22) 561 89
63; mail: [email protected]
www.wnh.uksw.edu.pl/kulturoznawstwo
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00–927
Warszawa; tel. (22) 552 03 38; mail:
[email protected]
www.ihs.uw.edu.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej; Ul. Szczęśliwicka 40; 02-353
Warszawa; tel. (22) 589 36 00; mail:
[email protected]
www.aps.edu.pl
studia I i II stopnia
stacjonarne
studia I i II stopnia
stacjonarne i
niestacjonarne
studia podyplomowe
studia II stopnia
stacjonarne i
niestacjonarne
studia I stopnia
stacjonarne i
niestacjonarne;
specjalność:
konserwacja i
restauracja dzieł
sztuki
pl.Św. Macieja 21 Wrocław 50-244; tel. (071) 79177-22
www.swraiz.pl
www.dlakandydata.dsw.edu.pl/ofertaedukacyjna/studia-i-stopnia-licencjackie-iDolnośląska Szkoła Wyższa; ul. Wagonowa 9; 53- inzynierskie/wydzial-nauk609 Wrocław; mail: [email protected]
pedagogicznych/pedagogika/animacja-kultury-iedukacja-muzealna
studia I stopnia
Wydział Humanistyczny; al. Wojska Polskiego 69;
65-762 Zielona Góra; tel. (68) 328 32 79;
studia I stopnia;
[email protected]
stacjonarne
www.wh.uz.zgora.pl
Download