oraz parków, klombów i placów zabaw w mieście

advertisement
Złocieniec: Świadczenie usług związanych z utrzymaniem terenów
zielonych na terenie gminy / w mieście i na terenie sołectw/ oraz
parków, klombów i placów zabaw w mieście w 2013r.
Numer ogłoszenia: 164576 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złocieniec , Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, woj.
zachodniopomorskie, tel. (094) 36 72 022.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z
utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy / w mieście i na terenie sołectw/ oraz parków,
klombów i placów zabaw w mieście w 2013r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług związanych z: z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy / w mieście i
na terenie sołectw/ oraz parków, klombów i placów zabaw w mieście. Dopuszcza się dwa zadania
częściowe,tj: Zadanie nr 1. Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy / w
mieście i na terenie sołectw/. Zakres wykonywanych prac: a/ koszenie traw, b/ co najmniej dwukrotne
przycięcie żywopłotów, c/ wywóz i utylizacja trawy oraz odpadów z przycinania żywopłotów, Ogólna
powierzchnia terenów zielonych - 191 426 m2, w tym minimum dwukrotne koszenie około 127 315 m²,
minimum trzykrotne koszenie około 64 111 m² - zgodnie z załącznikiem Nr 1. Długość żywopłotów 1711 mb - zgodnie z załącznikiem Nr 2. Zabiegi należy wykonywać z częstotliwością w sposób
zapewniający właściwe utrzymanie terenów zielonych. Wywóz skoszonych traw i odpadów z przycinki
żywopłotów, zgromadzonych w wyniku realizacji zamówienia do stacji przeładunkowej w Mielenku
Drawskim. Zadanie nr 2. Usługi związane z utrzymaniem parków, klombów i placów zabaw w mieście.
A/ Parki - zgodnie z załącznikiem Nr 3 Zakres wykonywanych prac: a/ koszenie traw, b/ co najmniej
dwukrotne przycięcie żywopłotów, c/ pielęgnacja krzewów, d/ zamiatanie alejek, e/ utrzymanie
czystości terenów zielonych /grabienie i uprzątanie śmieci /, f/ opróżnianie koszy na śmieci, g/
gromadzenie nieczystości w workach, Ogólna powierzchnia parków - 53 563 m², długość żywopłotów 727 mb. B/ Klomby -zgodnie z załącznikiem Nr 4. Zakres wykonywanych prac: a)nasadzenia kwiatów
rabatowych około 4 000 szt. na klombach i w gazonach- sadzonki dostarczone przez UM,
b)pielęgnacja, odchwaszczanie klombów kwiatowych, c)pielęgnacja klombów obsadzonych krzewami
/odchwaszczanie, cięcie pielęgnacyjne/, d)koszenie traw, e)utrzymanie czystości /grabienie i
uprzątanie śmieci /, f)gromadzenie nieczystości w workach, Ogólna powierzchnia klombów - 3 091 m².
C/ Place zabaw - zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zakres wykonywanych prac: a/ koszenie traw b/ co
najmniej dwukrotne przycięcie żywopłotów, c/ utrzymanie czystości / grabienie i uprzątnięcie śmieci /
d/ opróżnianie koszy na śmieci e/ gromadzenie nieczystości w workach Ogólna powierzchnia placów
zabaw - 6 798 m². Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zadania
częściowego nr 2 1.realizacja zamówienia powinna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu
zamówienia, co najmniej 6 osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - co oznacza
osoby nie będące bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi a zostały wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143). Są to:
a)bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o
pomocy społecznej, b)uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego, c)uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po
zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, d)chorzy psychicznie , w
rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, e)zwalniani z zakładów karnych, mających
trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej f)uchodźcy
realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej Nie jest
wymagane posiadanie statusu bezrobotnego ani też orzeczenia o niepełnosprawności, zaś sytuacja
danej osoby powinna wynikać z zaświadczenia wystawionego przez właściwy ośrodek pomocy
społecznej lub instytucję opieki zdrowotnej. Wykonawca zatrudni co najmniej 6 pracowników
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, którzy zostaną zatrudnieni spośród osób o których mowa w
przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w
którym wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę; 2.zatrudnienie przy realizacji zamówienia
powinno trwać od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku,
rozwiązania stosunku pracy przez osobę o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub
przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia
na to miejsce inną osobę. 3.zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić
się do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia skierowanych osób zaś wykonawca
ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu; 4.jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w akapicie poprzedzającym, przedstawia; zgłoszenie ofert pracy przedstawione odpowiedniemu
organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju pochodzenia wykonawcy
lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę; odpis wystawionego przez ten organ dokumentu
kierującego osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji do pracodawcy oraz umowę o pracę
(spółdzielczą umowę o pracę); 5.w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej
przez zamawiającego liczby osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, wykonawca
będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości iloczynu kwoty
najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby
miesięcy w okresie realizacji zamówienia - za każdego niezatrudnionego poniżej liczby wymaganej
przez zamawiającego, chyba że wykonawca wykaże, że nie zatrudnienie osób o których mowa w
przepisach o zatrudnieniu socjalnym, nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę
nieleżącą po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest
realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, pracowników znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji, zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez taką osobę.
6.zamówienie wykonane ma być zgodnie ze wskazanymi wymogami zamawiającego związanymi z
realizacją przedmiotu zamówienia, natomiast dokumentację potwierdzającą spełnienie tych wymogów
Wykonawca będzie obowiązany przedstawić dopiero na etapie realizacji zamówienia. Zabiegi
wymienione w zadaniu częściowym nr 1 i nr 2, należy wykonywać z częstotliwością w sposób
zapewniający właściwe utrzymanie terenów zielonych. Sprzęt, narzędzia, odzież ochronną, worki do
gromadzenia odpadów oraz worki do wykładania w koszach, paliwo, transport pracowników do miejsc
pracy i in. zapewnia Wykonawca. Termin wykonania zamówienia: zadanie częściowe nr 1 - do 31
października 2013r. ; zadanie częściowe nr 2 - do 30 listopada 2013r..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9, 77.31.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, na podstawie posiadanego wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający uzna, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie
realizacji niniejszego zamówienia jeżeli wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co

najmniej 1 usługę o wartości 50 000,00 zł o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia .
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków
szczegółowych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków
szczegółowych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków
szczegółowych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca
powołujący
się
przy
wykazywaniu
spełniania
warunków
udziału
w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości dotyczy zadania częściowego nr 1 2)Umowa lub promesa umowy z RZGO w
Słajsinie na przekazywanie odpadów odebranych w wyniku realizacji zamówienia do stacji
przeładunkowej w Mielenku Drawskim dotyczy zadania częściowego nr 1
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia. Zmiany osobowe zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według
polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na
osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody
Zamawiającego na zaproponowaną osobę. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi
okolicznościami: 1)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
2)zmiana obowiązującej stawki VAT, 3)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy. 4)zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu
cywilnego. 5)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. Wszystkie powyższe
postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający dodatkowo przewiduje możliwość
dokonania zmian zapisów zawartej umowy w przypadku: 1. wprowadzenie zmian korzystnych dla
zamawiającego, 2. konieczności wprowadzenia zmian uzależnionych od wystąpienia zdarzenia
powodującego, iż stosunek zobowiązaniowy nie może istnieć w pierwotnym kształcie, 3. zaistnienia
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.zlocieniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul.
Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy / w
mieście i na terenie sołectw/..
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres wykonywanych
prac: a/ koszenie traw, b/ co najmniej dwukrotne przycięcie żywopłotów, c/ wywóz i utylizacja
trawy oraz odpadów z przycinania żywopłotów, Ogólna powierzchnia terenów zielonych - 191
426 m2, w tym minimum dwukrotne koszenie około 127 315 m², minimum trzykrotne koszenie
około 64 111 m² - zgodnie z załącznikiem Nr 1. Długość żywopłotów - 1711 mb - zgodnie z
załącznikiem Nr 2. Zabiegi należy wykonywać z częstotliwością w sposób zapewniający właściwe
utrzymanie terenów zielonych. Wywóz skoszonych traw i odpadów z przycinki żywopłotów,
zgromadzonych w wyniku realizacji zamówienia do stacji przeładunkowej w Mielenku Drawskim.
Zabiegi wymienione, należy wykonywać z częstotliwością w sposób zapewniający właściwe
utrzymanie terenów zielonych. Sprzęt, narzędzia, odzież ochronną, worki do gromadzenia
odpadów oraz worki do wykładania w koszach, paliwo, transport pracowników do miejsc pracy i

in. zapewnia Wykonawca..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi związane z utrzymaniem parków, klombów i placów zabaw w mieście..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A/ Parki Zakres
wykonywanych prac: a/ koszenie traw, b/ co najmniej dwukrotne przycięcie żywopłotów, c/
pielęgnacja krzewów, d/ zamiatanie alejek, e/ utrzymanie czystości terenów zielonych /grabienie i
uprzątanie śmieci /, f/ opróżnianie koszy na śmieci, g/ gromadzenie nieczystości w workach,
Ogólna powierzchnia parków - 53 563 m², długość żywopłotów - 727 mb. B/ Klomby Zakres
wykonywanych prac: a)nasadzenia kwiatów rabatowych około 4 000 szt. na klombach i w
gazonach- sadzonki dostarczone przez UM, b)pielęgnacja, odchwaszczanie klombów
kwiatowych, c)pielęgnacja klombów obsadzonych krzewami /odchwaszczanie, cięcie
pielęgnacyjne/, d)koszenie traw, e)utrzymanie czystości /grabienie i uprzątanie śmieci /,
f)gromadzenie nieczystości w workach, Ogólna powierzchnia klombów - 3 091 m². C/ Place
zabaw Zakres wykonywanych prac: a/ koszenie traw b/ co najmniej dwukrotne przycięcie
żywopłotów, c/ utrzymanie czystości / grabienie i uprzątnięcie śmieci / d/ opróżnianie koszy na
śmieci e/ gromadzenie nieczystości w workach Ogólna powierzchnia placów zabaw - 6 798 m².
Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia zadania częściowego nr 2
1.realizacja zamówienia powinna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co
najmniej 6 osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - co oznacza osoby nie
będące bezrobotnymi lub niepełnosprawnymi a zostały wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143). Są to:
a)bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej, b)uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu
psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, c)uzależnieni od narkotyków lub innych
środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki
zdrowotnej, d)chorzy psychicznie , w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
e)zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej f)uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w
rozumieniu przepisów o pomocy społecznej Nie jest wymagane posiadanie statusu bezrobotnego
ani też orzeczenia o niepełnosprawności, zaś sytuacja danej osoby powinna wynikać z
zaświadczenia wystawionego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej lub instytucję opieki
zdrowotnej.Wykonawca zatrudni co najmniej 6 pracowników znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji, którzy zostaną zatrudnieni spośród osób o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym lub analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma
miejsce zamieszkania albo siedzibę; 2.zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać od
rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku
pracy przez osobę o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub przez pracodawcę
przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce
inną osobę. 3.zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do
wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia skierowanych osób zaś wykonawca ma
obowiązek przedstawić ją niezwłocznie zamawiającemu; 4.jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w akapicie poprzedzającym, przedstawia; zgłoszenie ofert pracy przedstawione
odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w kraju
pochodzenia wykonawcy lub w kraju, w którym wykonawca ma swoją siedzibę; odpis
wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego osoby znajdujące się w niekorzystnej
sytuacji do pracodawcy oraz umowę o pracę (spółdzielczą umowę o pracę); 5.w przypadku nie
zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób o których
mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia
kary umownej zamawiającemu, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z
należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji
zamówienia - za każdego niezatrudnionego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego,
chyba że wykonawca wykaże, że nie zatrudnienie osób o których mowa w przepisach o
zatrudnieniu socjalnym, nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie; za przyczynę nieleżącą
po stronie wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na obszarze, w którym jest
realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, pracowników znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji, zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa podjęcia pracy przez
taką osobę. 6.zamówienie wykonane ma być zgodnie ze wskazanymi wymogami zamawiającego
związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, natomiast dokumentację potwierdzającą
spełnienie tych wymogów Wykonawca będzie obowiązany przedstawić dopiero na etapie
realizacji zamówienia. Zabiegi wymienione , należy wykonywać z częstotliwością w sposób
zapewniający właściwe utrzymanie terenów zielonych. Sprzęt, narzędzia, odzież ochronną, worki
do gromadzenia odpadów oraz worki do wykładania w koszach, paliwo, transport pracowników

do miejsc pracy i in. zapewnia Wykonawca..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9, 77.31.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Download