1 Myślenie ekonomiczne

advertisement
MIROEKONOMIA
EKONOMICZNE MYŚLENIE
dr Sylwia Machowska
Zaliczenie przedmiotu




Przedmiot kończy się zaliczeniem oraz
egzaminem na ocenę.
Egzamin pisemny skonstruowany na bazie
wykładów.
Zaliczenie testu to 51% poprawnych odpowiedzi.
Do poprawki egzaminu przystępują tylko osoby,
które uzyskają ocenę niedostateczną, bądź z
przyczyn usprawiedliwionych nie stawiły się na
pierwszy termin.





NIE POPRAWIAMY ocen pozytywnych np. 4,5
na 5.
Egzamin odbywa się w sesji egzaminacyjnej,
poprawka egzaminu w sesji poprawkowej.
Wyznaczane terminy nie są terminami
alternatywnymi – bezwzględnie należy się
stawiać na każdy termin.
Nieobecność na egzaminie może być
usprawiedliwiona tylko zwolnieniem lekarskim.
Nie ma też możliwości przepisywania ocen.
Literatura piękna
1.
2.
3.
4.
5
Kamińska T., Kubska-Maciejewicz, B., LaudańskaTrynka J., Teoria podejmowania decyzji przez
podmioty rynkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 1993
Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE,
Warszawa 2000
Kątowski T., Podstawowy wykład z mikroekonomii,
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia,
PWE, Warszawa 1997
Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1993
Podstawowe pojęcia

Pochodzenie nazwy „ekonomia”
Nazwę przypisuje się Arystotelesowi.
Pochodzi ze złożenia dwóch słów: oikos
(gospodarstwo domowe) i nomos (prawo).
Ekonomia jest wiedzą o działalności w
oikosie, dającą się ująć w postaci praw
naukowych.
Ekonomia jest nauką
NAUKA - jest to systematyczne przedstawianie
rzeczywistości, oparte na logicznie uzasadnionych
regułach.
Wiedza aspirująca do miana nauki musi
posiadać:
 przedmiot badań (to czym zajmuje się),
 swój język,
 metody i środki pozwalające na odkrywanie
prawidłowości badanych zjawisk.
O ekonomii jako nauce możemy mówić
dopiero wtedy, gdy określiwszy swój
przedmiot badań, język, metody i narzędzia realizuje określone cele badawcze, tzn.
odkrywa prawidłowości występujące w
życiu gospodarczym i tworzy całościowe,
usystematyzowane zespoły poglądów
teoretycznych (teorie ekonomiczne), lepiej
lub gorzej wyjaśniające skomplikowaną
rzeczywistość gospodarczą.
O czym jest ekonomia ? - definicje
Ekonomia – nauka zajmująca się badaniem
zachowania podmiotów gospodarczych w
dziedzinie wykorzystania ograniczonych
środków, które mogą być w rozmaity
sposób zastosowane w sferze produkcji,
podziału, wymiany i konsumpcji.
Ekonomia - jest nauką o tym, jak
społeczeństwa radzą sobie z problemem
rzadkości zasobów, jak używają ich do
produkcji wartościowych dóbr i jak dzielą
je pomiędzy różne grupy ludzi.
Ekonomia - to nauka o tym, jak
społeczeństwa wykorzystują
ograniczone zasoby dla produkcji
różnych dóbr i o ich podziale pomiędzy
różne grupy ludzi.
Rzadkość

Pojęcie ograniczoności (rzadkości)
zasobów wynika z faktu, że ludzie zawsze
chcą konsumować więcej niż są w stanie
wytworzyć. Powstaje luka między ogólną
sumą dóbr i usług potrzebnych do
zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, a
możliwością ich wytworzenia.
Ograniczoność środków
Ograniczone środki mogą być
zastosowane w różny sposób.
Do wytworzenia tego samego produktu można
użyć różnych narzędzi, materiałów, metod i
technik produkcji. Zatem środki te można
stosować alternatywnie. Powstaje więc
problem wyboru.

Ograniczoność środków

Ponieważ jednak nie można tych samych
środków skierować do różnych dziedzin, by
realizować różne cele, należy się zająć ich
alokacją, czyli odpowiednim
rozdysponowaniem.

Stąd wniosek, że ekonomia stawia
sobie za cel sformułowanie teorii
racjonalnego gospodarowania rzadkimi
środkami, mającymi alternatywne
zastosowanie.
Ekonomia jest nauką społeczną, stąd
współistnienie dwóch nurtów:
EKONOMIA
POZYTYWNA
NORMATYWNA
Ekonomia pozytywna ma za zadanie
wyjaśnianie zjawisk ekonomicznych, jest
oparta na obiektywnej wiedzy o rzeczywistości.
Bada zjawiska gospodarcze takie, jakimi są.
Analizuje skutki zmian warunków
ekonomicznych, bez formułowania sądów
wartościujących. Jest stosowana przez
ekonomistów, którzy efekty swojej pracy
przedstawiają wyłącznie jako zdarzenie
gospodarcze, prezentując dane empiryczne i
budując niewartościujące teorie.
 Mówi o tym: jak jest.

Ekonomia normatywna - formułuje
zalecenia co do świadomego kształtowania
rzeczywistości ekonomicznej. Ekonomia
normatywna, zwana też ekonomią
subiektywną, na podstawie obserwacji rynku
i zjawisk w nim zachodzących, wyciąga
wnioski na przyszłość, stara się
przewidzieć skutki obecnych działań
gospodarczych.
 Mówi o tym: jak powinno być.

EKONOMIA
MIKROEKONOMIA
MAKROEKONOMIA
Patrzy na gospodarkę
narodową przez
pryzmat
przedsiębiorców i
konsumentów z
punktu widzenia
maksymalizacji ich
korzyści
W analizie gospodarki
posługuje się wielkimi
agregatami
Mikroekonomia

Mikroekonomia – to dziedzina nauki
zajmująca się badaniem konkretnych
podmiotów np. przedsiębiorstwa,
gospodarstwa, a także określonymi
rynkami np. rynek usług turystycznych
Mikroekonomia upraszcza rzeczywistość,
zakładając „ekstremalne” warunki gospodarowania
(doskonałą konkurencję, pełny monopol), przez co
dość precyzyjnie analizuje zachowania producenta
i konsumenta.
Składają się na nią badania współzależności:
 Kosztów produkcji
 Utargów
 Cen
 Produkcyjności czynników produkcji
 Płac
 Zysków producentów
 Rent

Makroekonomia

Makroekonomia – jest to dziedzina nauki
zajmująca się badaniem zjawisk w skali
całego kraju np. skalą bezrobocia, PKB,
inflacją, itp.

Makroekonomia bada współzależności między
takimi agregatami, jak:

Dochód narodowy
Wydatki konsumpcyjne
Wydatki inwestycyjne
Oszczędności
Dochody i wydatki budżetu państwa
Bilans handlowy i płatniczy kraju
Popyt na pieniądz i podaż pieniądza
Przeciętny poziom cen
Zatrudnienie i bezrobocie








Teoria ekonomiczna

Teorią ekonomiczną nazywamy zbiór
twierdzeń wyjaśniających zjawiska i
procesy ekonomiczne ujmowane w
modelu ekonomicznym.
Model ekonomiczny

Modele teoretyczne to konstrukcje
myślowe mające na celu wyjaśnienie
obserwowanych zjawisk. Służą do
wyizolowania badanych zjawisk, po to aby
wyraziście ujawniły się badane zależności.

-
-
Teoretyczny model ekonomiczny składa
się z pewnej liczby założeń, w których:
odrzuca się pewne zjawiska uznane za
przypadkowe lub nieistotne,
przyjmuje się, że badane zjawiska,
przedmioty i osoby mają określone cechy.

Model ekonomiczny jest więc zbiorem
założeń tworzącym uproszczony,
schematyczny obraz pewnego fragmentu
gospodarki, w którym można badać istotne
zależności.
Ceteris paribus
Użycie tego zwrotu oznacza świadome
odrzucenie, w celu uproszczenia
rozumowania, możliwości zajścia pewnych
wydarzeń lub warunków, mogących zaburzyć
związek między przesłanką a wnioskiem.
 Oznacza: przy innych warunkach
niezmienionych.

W każdym rozumowaniu odnaleźć można następujące elementy: racja i następstwo, przesłanka i konkluzja (wniosek).
Zdanie „A” jest racją zdania „B”, zaś zdanie „B” jest następstwem zdania „A” wtedy, gdy prawdziwość zdania „A” jest gwarancją
prawdziwości zdania „B”.
Zdanie stanowiące podstawę do uznania (wyprowadzenia) innego zdania nazywa się przesłanką rozumowania, a zdanie
uznane (wyprowadzone) na podstawie przesłanki rozumowania nazywa się konkluzją (wnioskiem) rozumowania
(wyprowadzania).
Ceteris paribus

Rynek upraw rolnych
Jak można sprawdzić teorie ekonomiczne?

-
-
Metody sprawdzania teorii:
Weryfikacja - przez porównanie teorii z
wynikami obserwacji empirycznych.
Falsyfikacja - obalenie tezy przez
znalezienie przypadku, w którym
hipotetyczne zależności nie zachodzą.
Obecnie w ekonomii przyjmuje się, że teorię
można obalić, o ile istnieje od niej lepsza.
Proces gospodarowania

Jaki jest cel gospodarczej działalności
człowieka?
Naturalnym celem gospodarczej
działalności człowieka jest
zaspokajanie potrzeb.

Co to są za potrzeby?
Potrzeba to subiektywne odczuwanie braku,
niezaspokojenia lub pożądania określonych
rzeczy bądź warunków, które człowiek
uważa za niezbędne do utrzymania go przy
życiu, umożliwienia mu rozwoju,
realizowania ról społecznych itp.
Cechami potrzeb są indywidualizm i
subiektywizm.

Jakie środki służą do zaspokojenia potrzeb?
Zaspokojenie potrzeb (osiąganie korzyści)
wymaga odpowiednich środków przede
wszystkim materialnych. Wszystkie środki
służące bezpośrednio lub pośrednio do
zaspokajania potrzeb ludzkich w formie
rzeczy, usług lub stanu, nazywamy
dobrami.

Jaki jest związek między zaspokajaniem
potrzeb a dobrami produkcyjnymi?
Zaspokajanie potrzeb to przede wszystkim
konsumpcja. Dobra konsumowane określa
się jako dobra konsumpcyjne, wytwarza
się je z dóbr produkcyjnych.
Jednak wiele dóbr może mieć
jednocześnie charakter konsumpcyjny i
produkcyjny.

-
-
Co to są dobra ekonomiczne i jakie mają
właściwości ?
Dobra ekonomiczne (wytwarzane przez
człowieka w ograniczonej ilości) mają
dwie główne cechy:
do ich wytwarzania trzeba użyć pracy
ludzkiej oraz innych dóbr ekonomicznych,
są dobrami rzadkimi (w danym czasie
mogą być wytworzone w ograniczonej ilości
i przez to tylko częściowo zaspokoić
potrzeby).

Na czym polegają: produkcja, podział,
konsumpcja?
Produkcja to wytwarzanie dóbr i usług.
Podział to rozdysponowanie dóbr rzadkich
między producentów i konsumentów.
Konsumpcja zaś polega na zaspokajaniu
potrzeb ludzkich przy pomocy dóbr i usług.
Co to są czynniki wytwórcze?

Czynnik wytwórczy (inaczej: nakład,
czynnik produkcji) - to dobro lub usługa
wykorzystywana w procesie produkcji.

Klasyczny podział czynników wytwórczych
obejmuje kolejno ziemię, pracę i kapitał.
Mogą to zatem być zarówno materiały,
maszyny, surowce, praca i inne niezbędne
czynniki.
 Przedsiębiorstwo zazwyczaj ustala
konkretne proporcje pomiędzy
czynnikami wytwórczymi, a więc
stosuje pewną metodę produkcji.

Gospodarowanie jako proces
dokonywania wyborów
Fundamentalne założenie ekonomii
(klasycznej) mówi o tym, że potrzeby ludzkie
są nieograniczone, a środki będące do
dyspozycji każdego społeczeństwa są
ograniczone.
Stąd konieczność wyboru „coś za coś” –
zawsze jeśli wybieramy jedno to tracimy coś
innego. Pojawia się kategoria kosztu
alternatywnego.
Gospodarowanie - współzależności
EKONOMIA jest
nauką o ...
zaspokajaniu
potrzeb
które dotyczą
konsumpcji dóbr i
usług
które są
produkowane z
rzadkich zasobów
potrzeby są
nieograniczone
konieczne jest
dokonywanie
wyboru
podaż surowców
jest ograniczona
oznacza to, że
wszystkim
wyborom
towarzyszą
koszty
alternatywne
Koszt alternatywny
Koszt alternatywny to koszt
zaniechanych możliwości.
Mierzony jest on wartością tej produkcji,
której nie realizujemy lub z której
rezygnujemy w tym celu, aby zwiększyć
produkcję innych dóbr.
Koszt alternatywny to najlepsza z
odrzuconych alternatyw.
Koszt alternatywny
OGRANICZONY DOCHÓD
zmusza Cię do zakupu
biletu na koncert
albo
kilku płyt
TWOIM WYBOREM JEST
bilet na koncert
KOSZTEM ALTERNATYWNYM SĄ
płyty z których zrezygnowałeś
Koszt alternatywny = poświęcenie
najkorzystniejszego odrzuconego wyboru
Podstawowe problemy wyboru
ekonomicznego

Mając na uwadze nieograniczone potrzeby
człowieka oraz ograniczone zasoby
czynników wytwórczych (praca, kapitał i
ziemia), które służą do produkcji dóbr i
usług – zaspokajających te potrzeby –
społeczeństwo gospodarujące stoi przed
koniecznością wyboru, co do tego: jakie i
ile czynników wytwórczych przeznaczyć
na produkcję dobra X, Y, czy Z.

O alokacji czynników wytwórczych pomiędzy
różne zastosowania (produkcję X, Y, Z) w
mechanizmie rynkowym decyduje rynek,
dokładniej cena równowagi rynkowej.

Rynek jest właśnie tym miejscem, gdzie
podmioty gospodarujące w gospodarce
towarowo pieniężnej, kierując się
racjonalnością wyborów (kupić najtaniej i
sprzedać najdrożej) porozumiewają się co
do przedmiotu kupna – sprzedaży (co?, ile?)
oraz jego ceny.

Uzgodniona cena pomiędzy kupującym
a sprzedającym, a więc reprezentantem
popytu i podaży, jest niczym innym jak
ceną równowagi na danym rynku.

Sfinalizowanie aktu kupna i sprzedaży, np.,
na dobro X jest jednocześnie sygnałem dla
producenta: co? i ile? produkować.

Racjonalność gospodarowania
przedsiębiorcy, nastawionego na
maksymalizację zysku, określa dodatkowo
odpowiedz na pytanie - jak? produkować.

Przedsiębiorca znając cenę sprzedaży dobra
X będzie zmierzał do zakupu takiej ilości
czynników wytwórczych, by stosując
osiągalną technikę zminimalizować
przeciętny koszt produkcji przy danej
skali zbytu.

Do produkcji każdego dobra potrzebna jest
określona ilość czynników produkcji zatem,
wielkość zakupu dobra X określa popyt na
określoną ilość czynników wytwórczych
niezbędnych do produkcji dobra X.
Podobny mechanizm alokacji czynników
wytwórczych, za pośrednictwem rynku i ceny
rynkowej, występuje w przypadku wszystkich
dóbr.
 W ten sposób następuje alokacja czynników
wytwórczych za pośrednictwem mechanizmu
rynkowego pomiędzy różne zastosowania w
gospodarce.

Wybór racjonalny

Zarówno w przypadku konsumenta
(reprezentant popytu), jak i przedsiębiorcy
(reprezentant podaży) mamy do czynienia
z racjonalnym wyborem.
Wybór najlepszy z możliwych

Poczucie najlepszego wyboru w
przypadku konsumenta występuje, gdy
wykorzystany budżet na zakup dóbr
zaspokajających jego potrzeby jest
wyborem najlepszym z możliwych
(mierząc sumą zadowolenia z konsumpcji)

Poczucie najlepszego wyboru w
przypadku producenta występuje zaś, gdy
wykorzystany budżet na zakup czynników
produkcji gwarantuje mu ich największą
użyteczność mierzoną minimalnym
(najmniejszym z możliwych w danych
warunkach) kosztem przeciętnym
produkcji.
Krzywa możliwości produkcyjnych
– krzywa transformacji produktu

Istotę racjonalnych wyborów
ekonomicznych (wyborów najlepszych z
możliwych w uproszczonym modelu
gospodarki) ilustruje krzywa możliwości
produkcyjnych, która znajduje
uzasadnienie w poniższym przykładzie:
Przykład
Wyobraźmy sobie, ze gospodarka kraju LILIPUT
dysponuje określonymi zasobami czynników
produkcji, w tym zasobem 5 pracowników, których
może alokować pomiędzy produkcję różnych dóbr.
Inne czynniki wytwórcze (np. maszyny) są
nieprzenoszalne i niezmienne (ceteris paribus).
Korzystając z kolejnych uproszczeń naszej
modelowej analizy załóżmy, że w danej gospodarce
produkujemy tylko koszule i komputery, zaś każdy
pracownik – ze względu na swoją uniwersalność –
może być zatrudniony zarówno przy produkcji koszul,
jak i komputerów oraz, że każdy kolejny zatrudniony
uzyskuje taką samą wydajność.
W analizowanym przypadku, każdy pracownik
może wyprodukować w porównywalnym czasie
2 koszule lub jeden komputer.
Skrajnymi przypadkami zatrudnienia może być
zatrudnienie wszystkich pięciu pracowników
przy produkcji koszul i żadnego przy produkcji
komputera lub odwrotnie.
Biorąc pod uwagę, że zaspokojenie potrzeb
związane jest z posiadaniem jednocześnie
koszuli i komputera, należy rozpatrzyć
rozdysponowanie 5 pracowników pomiędzy
produkcję obu dóbr.
Możliwe warianty zatrudnienia i wielkości produkcji
prezentuje tabela.
Alokacja czynników wytwórczych między różne zastosowania
Liczba
pracowników
5
5
5
5
5
5
Zatrudnienie
przy
produkcji
koszul
5
4
3
2
1
0
Zatrudnienie
przy
produkcji
komputerów
0
1
2
3
4
5
Wielkość
produkcji
koszul
10
8
6
4
2
0
Wielkość
produkcji
komputerów
0
1
2
3
4
5
Jeden pracownik
= 2 koszule lub
jeden komputer
Jeśli przedstawimy powyższe kombinacje dóbr
za pomocą osi współrzędnych, to łącząc je
uzyskamy wykres zwany krzywą możliwości
produkcyjnych.
KMP jest właśnie zbiorem różnych
kombinacji wyprodukowanych koszul i
komputerów przy pełnym wykorzystaniu
zasobów czynników wytwórczych.
KMP

Łatwo zauważyć, że przy każdej kombinacji
produkowanych koszul i komputerów,
zawsze wykorzystujemy 5 pracowników.

Oznacza to, że KMP jest zbiorem
najlepszych z możliwych kombinacji dwóch
dóbr wyprodukowanych w oparciu o
wszystkie posiadane zasoby.

Każdy punkt leżący poniżej krzywej oznacza
niepełne wykorzystanie czynników
wytwórczych, zaś każdy punkt powyżej
krzywej transformacji oznacza kombinację
dóbr nieosiągalną dla danej gospodarki przy
danych zasobach.

Przypomnienie: Każdy pracownik może
wyprodukować w porównywalnym czasie 2
koszule lub jeden komputer.
W naszym modelu
alokujemy 5
pracowników, przy
założeniu ceteris
paribus, pomiędzy
produkcję koszul i
komputerów i tak np.
kombinacja 6 koszul i 1
komputera, leżąca
poniżej krzywej
transformacji wymaga
zatrudnienia 4
pracowników, czyli
mamy niepełne
wykorzystanie
czynników wytwórczych
w danej gospodarce.

Jest to sprzeczne z zasadą racjonalnych
wyborów, czyli takim rozdysponowaniem
zasobów pomiędzy różne zastosowania, by
uzyskany był efekt najlepszy (tu największy)
z możliwych. Nie wykorzystanie jednego
pracownika jest na to dowodem.

Przy założeniu ceteris
paribus (ilość i jakość
czynników
wytwórczych jest
stała) osiągnięcie
kombinacji np. 10
koszul i 1 komputera
jest niemożliwe, gdyż
do produkcji
potrzebnych jest….?.
6 pracowników
DLA 10 KOSZUL POTRZEBA 5 PRACOWNIKÓW A DLA 1
KOMPUTERA 1 PRACOWNIKA ŁĄCZNIE 6 PRACOWNIKÓW


Posuwając się po krzywej
transformacji w dół łatwo
zauważyć, że
każdorazowe zwiększenie
produkcji komputerów z 0
do 1; 1 do 2; 2 do 3, itd.
jest okupione
zmniejszeniem produkcji
koszul odpowiednio z 10
do 8; 8 do 6; 4 do 2, itd.
Poruszając się po krzywej
w górę zmiany będą
odwrotne: zwiększenie
produkcji koszul okupione
jest zmniejszeniem
produkcji komputerów.
Krzywa transformacji produktu ilustruje
więc efekt substytucji pomiędzy
analizowanymi kombinacjami dóbr.
 Oznacza to, że - w warunkach pełnego
wykorzystania czynników wytwórczychzwiększenie produkcji jednego dobra,
może się dokonać tylko kosztem
zmniejszenia produkcji drugiego dobra.


Zwiększenie produkcji jednego dobra
okupujemy utratą drugiego dobra.
Jest to koszt utraconych możliwości produkcji
jednego dobra w wyniku zwiększenia produkcji
dobra alternatywnego.
Koszt utraconych możliwości zwany jest
kosztem alternatywnym.

Koszt alternatywny to koszt utraconych
(zaniechanych) możliwości. Mierzony jest
wartością tej produkcji, której nie
realizujemy lub z której rezygnujemy, aby
zwiększyć produkcje innych dóbr.
KMP trochę inaczej
W praktyce najczęściej występuje możliwość wyboru
„więcej jednego, mniej drugiego”, którą uogólnia się
w postaci krzywej możliwości produkcyjnych
(krzywej transformacji produktu).
Efektywność produkcji – występuje gdy
społeczeństwo nie może zwiększyć produkcji
jednego dobra, nie zmniejszając produkcji drugiego
dobra.
Gospodarka efektywna znajduje się na krawędzi
(krzywej) możliwości produkcyjnych.
Krzywa możliwości produkcyjnych
Dobra
konsumpcyjne
C max
A
B
E
C
D
I max
Dobra
inwestycyjne
KMP
Krzywa możliwości produkcyjnych
przedstawia problem rzadkości, konieczności
wyboru i kosztu alternatywnego.
dobro B
dobro A
KMP
Kształt krzywej wskazuje na problem
substytucyjności dóbr, czyli zastępowania
jednych dóbr drugimi (zwiększenie produkcji
jednego dobra jest możliwe jedynie za cenę
zmniejszenie produkcji innego dobra).
MRTczyli krańcowa stopa
transformacji
Ilość dobra, z jakiej trzeba zrezygnować,
aby otrzymać określoną ilość innego dobra
nazywamy stopą transformacji.
MRT krańcowa stopa
transformacji
Krańcowa stopa transformacji
(MRT) dobra B w dobro A
informuje, o ile należy zmniejszyć
produkcję B, aby móc zwiększyć
produkcję dobra A o jednostkę.
MRT= spadek produkcji dobra B / przyrost
produkcji dobra A o jednostkę
MRT - uwagi
- ΔX
ΔY
MRTXY=
Krańcowa stopa transformacji dobra X w dobro Y
Żeby wyprodukować jednego Y trzeba zrezygnować z
i tu podajemy wynik MRT.
- ΔY
MRTYX= ΔX
Krańcowa stopa transformacji dobra Y w dobro X
Żeby wyprodukować jednego X trzeba zrezygnować z
i tu podajemy wynik MRT.
Przykład: który z producentów produkuje taniej?
producent
producent
I
II
X
20
50
Y
80
150
Żeby wyprodukować
jednego X..
MRTyx(I) = - (-80)/20 = 4 Y
MRTyx(II) = - (-150)/50 = 3 Y
MRTxy(I) = 1/4 X
MRTxy(II) = 1/3 X
Żeby wyprodukować
jednego Y..
Producent I ma przewagę komparatywną w produkcji Y
(produkuje Y po niższym koszcie alternatywnym:
1/4X< 1/3X).
Producent II ma przewagę komparatywną w produkcji X
(3Y<4Y).
Kształt KMP

MRT stała
B
A
Liniowa krzywa KMP
charakteryzuje się stałym
kosztem alternatywnym.
Zwiększenie produkcji A o
jednostkę wymaga
rezygnacji zawsze z ze
stałej ilości dobra B. Wzrost
produkcji dobra B o
jednostkę wymaga
rezygnacji zawsze z takiej
samej ilości dobra A.
Kształt KMP

MRT rosnąca
B
A
Wklęsła w stosunku do
początku układu
współrzędnych KMP
charakteryzuje się rosnącym
kosztem alternatywnym. Aby
zwiększyć produkcję dobra A,
trzeba zrezygnować z coraz
większej ilości B. Aby
zwiększyć produkcję dobra B,
trzeba zrezygnować z coraz
większej ilości A.
Kształt KMP

MRT malejąca
B
A
Wypukła względem początku
układu współrzędnych KMP
charakteryzuje się malejącym
kosztem alternatywnym.
Zwiększenie produkcji A
pociąga za sobą konieczność
rezygnacji z coraz mniejszej
ilości dobra B. Aby zwiększyć
produkcję B, trzeba
zrezygnować z coraz mniejszej
ilości dobra A.
Kombinacje ilości dóbr na i wokół
krzywej
B
.L .Z
.K
.X
.M
A
Punkt Z oznacza taką
kombinację ilościową A i B,
której gospodarka nie jest
w stanie osiągnąć z tytułu
ograniczoności zasobów
lub technologii.
Wszystkie punkty (K, L, M) leżące
na KMP oznaczają rozwiązania
produkcyjne efektywne, dają one
różne ilości dóbr A i B, ale
gwarantują pełne i efektywne
zatrudnienie dostępnych czynników
produkcji. Punkt X leżący pod
krzywą określa nieefektywną
kombinację dóbr A i B, w tym
wypadku przy określonej
technologii nie wszystkie zasoby są
zatrudnione; możliwa jest też
sytuacja, że wszystkie czynniki są
zatrudnione, ale stosowana
technologia jest nieefektywna.
Zmiany technologii a KMP
B
KMP2
KMP1
KMP3
A
Poprawa technologii produkcji
dobra A przesuwa krzywą z
KMP1 do KMP2. Z tytułu
poprawy technologii można
zwiększyć produkcję dobra A
przy wykorzystaniu takiej
samej ilości czynników
produkcji. Pogorszenie
technologii produkcji dobra A
przesuwa krzywą do KMP3;
oznacza to, że wykorzystując
tę sama ilość czynników
produkcji produkuje się mniej
dobra A.
Zmiany technologii a KMP
B
KMP2
KMP1
KMP3
A
Przesunięcie początkowej
krzywej możliwości
produkcyjnych KMP1 do KMP2
oznacza poprawę technologii
produkcji obu dóbr. Przesunięcie
do KMP3 oznacza pogorszenie
technologii zarówno w produkcji
dobra A jak i B. Takie zmiany
położenia KMP mogą być
spowodowane również wzrostem
ilości dostępnych zasobów
(KMP2) lub ich ograniczeniem
(KMP3).
Pytania do studenta

W jaki sposób buduje się krzywą możliwości
produkcyjnych?
Wyznaczają ją alternatywne kombinacje
dwóch dóbr, które można wytworzyć w
przedsiębiorstwie w danym czasie, jeśli
wykorzystuje się do tego w całości i w jak
najlepszy sposób posiadane czynniki
produkcji.

Wyjaśnij dlaczego krzywa możliwości
produkcyjnych jest wklęsła względem
początku układu współrzędnych?
Wklęsłość krzywej jest przejawem
rosnącego kosztu alternatywnego przy
każdej kolejnej zmianie zastosowania
czynników produkcji (w celu uzyskania
dodatkowych ilości jednego dobra trzeba
poświęcać kolejno coraz większe ilości
drugiego dobra).

Co oznaczą punkty leżące: na krzywej możliwości
produkcyjnych, wewnątrz krzywej oraz na zewnątrz
krzywej?
Na krzywej KMP znajdują się punkty oznaczające
wykorzystanie w całości i w najlepszy sposób
posiadanych czynników.
Wewnątrz KMP znajdują się kombinacje dóbr,
które można wytworzyć przy niepełnym
wykorzystaniu czynników produkcji (bezrobocie
czynnika, nieefektywność wykorzystania).
Na zewnątrz KMP znajdują się kombinacje
nieosiągalne dla producenta w danym czasie.

Co oznacza przesunięcie KMP?
Przesunięcie krzywej KMP jest przejawem
zmian w procesie produkcyjnym.
Przesunięcie w prawo świadczy o
innowacjach technicznych, albo o
zwiększeniu zasobów czynników produkcji
i oznacza relatywne zmniejszenie
rzadkości produkowanego dobra.

Czy postęp technologiczny może sprzyjać
zmniejszeniu znaczenia problemu
rzadkości?
Postęp technologiczny przyczynia się do
zwiększenia możliwości produkcyjnych, co
z kolei czyni produkowane dobro
relatywnie mniej rzadkim.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download