załączniki

advertisement
Załącznik Nr 1
do specyfikacji
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na wykonanie Inwentaryzacji przyrodniczych gmin: Nagłowice, Oksa
Lokalizacja obszaru opracowania:
województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski
A.
Opracowania winny zawierać:
I Część tekstową, w tym:
1.
Charakterystyka terenu
1.1. położenie i granice,
1.2. budowa geologiczna,
1.3. sieć hydrograficzna,
1.4. klimat,
1.5. waloryzacja gleb,
1.6. waloryzacja przyrodnicza lasów,
2. Waloryzacja szaty roślinnej z inwentaryzacją.
2.1.
flora roślin naczyniowych,
2.1.1. występowanie gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych, w tym (oraz)
wymienionych w załączniku II i IV (flora) DYREKTYWY RADY 92/43/EWG z dnia 21
maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw.
siedliskowej) z zaznaczeniem gatunków tzw. priorytetowych,
2.2. charakterystyka naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk i zespołów roślinnych,
2.2.1. występowanie typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I
DYREKTYWY RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
(tzw. siedliskowej) z zaznaczeniem tzw. typów
Siedliska należy określić kodem siedliska
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
siedlisk
2.3.
2.4.
priorytetowych.
przyrodniczego i nazwą typu siedliska zgodnie z Dyrektywą siedliskową oraz
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.05.2005r. w sprawie typów
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających
ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz.
795).
wykaz obiektów i obszarów chronionych – krótka charakterystyka wraz z
powierzchnią,
wykaz i charakterystyka obiektów i obszarów proponowanych do ochrony.
3.
Występowanie wybranych grup zwierząt, gatunków chronionych, rzadkich,
zagrożonych, w tym (oraz) wymienionych w załączniku II i IV (fauna) DYREKTYWY
RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
(tzw. siedliskowej) z zaznaczeniem gatunków priorytetowych oraz
wymienionych w załączniku I DYREKTYWY RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami) (tzw. ptasiej).
fauny i flory
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
ryby,
płazy,
gady,
ptaki,
ssaki,
3.6. owady:
3.6.1. ważki - ujęte w załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej oraz chronione
prawem krajowym,
3.6.2. motyle - ujęte w załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej oraz chronione
prawem krajowym,
3.6.3. chrząszcze- ujęte w załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej oraz chronione
prawem krajowym,
3.6.4. mięczaki- ujęte w załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej oraz chronione
prawem krajowym,
3.7.
3.8.
wskazania obszarów proponowanych do ochrony,
wskazanie korytarzy ekologicznych – szlaków migracji zwierząt (dużych i
średnich ssaków), z podziałem na główne, uzupełniające i lokalne.
II Syntezy (części tekstowej)
III Mapy w skali 1: 25 000
1. geokompleksy z waloryzacją fizjograficzną,
2. struktura przyrodniczo – gospodarcza gleb,
3. struktura przyrodniczo – gospodarcza lasów,
4. wody powierzchniowe wraz z występowaniem gatunków ryb i mięczaków
5. zróżnicowanie roślinności naturalnej i półnaturalnej,
6. chronione, zagrożone i rzadkie gatunki roślin naczyniowych z waloryzacją szaty
roślinnej,
7. występowanie gatunków ssaków, gadów i płazów oraz lokalizacji korytarzy
ekologicznych,
8. występowanie gatunków owadów (motyle, chrząszcze, ważki),
9. występowanie gatunków ptaków,
10. ochrony przyrody na tle Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych,
11. inwentaryzacja, wartościowanie i ochrona przyrody,
12. zagospodarowanie terenu i antropopresji.
B.
1.
2.
3.
Prace winny spełniać n/w wymogi:
Format części tekstowej – A4.
Oprawa w twardych okładkach.
Opracowania należy wykonać w 2 egzemplarzach. Część tekstowa oraz mapy
winny być przekazane również w wersji elektronicznej na nośniku CD.
C. Ponadto wskazanym jest aby:
stosowane znaki i symbole do oznaczenia poszczególnych gatunków roślin i
zwierząt w części tekstowej i mapowej były takie same jak w dotychczas
wykonywanych opracowaniach będących w posiadaniu Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach (do zapoznania się w siedzibie Urzędu).
D. Na wykonanych opracowaniach należy umieścić informacje o nadzorze naukowym
wraz z podpisem osoby prowadzącej nadzór.
Zał. nr 2
do specyfikacji
...................................................
pieczęć Wykonawcy
nr tel...........................................
REGON.....................................
NIP.............................................
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
przyrodniczych gmin: Nagłowice,Oksa składam niniejszą ofertę.
na
wykonanie
Inwentaryzacji
1. Oferuję wykonanie opracowań objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:
Gmina Nagłowice
Wartość netto:..................................zł (słownie:..................................................................złotych)
VAT:.......................zł (słownie:............................................................................................złotych)
wartość brutto:..............................zł (słownie:......................................................................złotych)
Gmina Oksa
wartość netto:..................................zł (słownie:...........................................................................złotych)
VAT:.......................zł (słownie:.....................................................................................................złotych)
wartość brutto:..............................zł (słownie:...........................................................................złotych)
2. Oświadczam, że zapoznałem się z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami i nie wnoszę do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń.
3. Opracowanie(a) wykonam w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2008r.
4. Zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w projekcie.
5. Oświadczam, że podane ceny obejmują wszystkie koszty związane ze sporządzeniem opracowań
i są ceną ryczałtową.
6. Oświadczam, że n/w części opracowania** powierzę podwykonawcom:*
………………………………………………………………………………………………………………………
Żadna z części opracowania** nie będzie powierzona podwykonawcom*
7. Na ................... kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.
8. Załącznikami do oferty są:
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
.............................,dnia.........................
…….................................................
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
** (np. płazy, ssaki, nadzór naukowy, sporządzenie map)
Zał. Nr 3
do specyfikacji
........................................
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655).
oświadczam, że:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Data:..........................
............................................
Podpis i pieczęć
osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
___________
art. 24.ust.1
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia
lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z
wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
Załącznik nr 4
do specyfikacji
pieczęć Wykonawcy
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Niniejszym przedkładam wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat* prac będących waloryzacją
przyrodniczą lub których częścią składową była inwentaryzacja przyrodnicza terenu np.
inwentaryzacja przyrodnicza gminy, doliny rzecznej, określonego terenu np. park krajobrazowy lub
opracowania fizjograficznego, którego częścią składową była waloryzacja.
Nazwa tematu
Data wykonania
(zakończenia) tematu
Odbiorca
...............................dnia....................
.......................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
* należy zmienić ilość lat, w przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym niż 3 lata
Zał. Nr 5
do specyfikacji
........................................
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie
Oświadczam, iż zapewnię nadzór naukowy nad wykonaniem Inwentaryzacji
przyrodniczych gmin:Nagłowice, Oksa*.
Nadzór naukowy sprawować będzie**………….………....................................…………………
…………………………………………………..............……………………….....................………
pracownik*** ……………………….............................……………….……………………….......
Data:..........................
............................................
Podpis i pieczęć
osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
** należy podać tytuł naukowy (zgodnie z ustawą z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm) lub
stanowisko zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365 z późn. zm.), imię, nazwisko oraz specjalizację
***należy podać placówkę naukową, w której jest zatrudniona.
załącznik nr 6
do specyfikacji
projekt
Umowa o dzieło Nr .IV/2008
z dnia
2008 r.
zawarta pomiędzy:
WOJEWODĄ ŚWIĘTOKRZYSKIM, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez
...........................................................................................................
a
.............................................................................. zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
Inwentaryzacji przyrodniczej gminy …………...
2. Opracowanie należy wykonać w dwóch egzemplarzach.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik, stanowiący
integralną część umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa
w §1 w terminie do dnia 31 października 2008r.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości ................... brutto (słownie zł:
............................).
§4
1. Zamawiający dokona odbioru dzieła w formie protokołu przyjętego przez obie
strony.
2. Wykonawca może wystawić rachunek za wykonane dzieło po przyjęciu protokołu,
o którym mowa w ust. 1.
3. Fakturę za wykonanie dzieła należy wystawić na:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc 3
NIP 657-02-43-056, REGON 000514265
4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, określonego w § 3 przelewem, w
terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę rachunku.
§5
1. W przypadku wadliwego wykonania dzieła Wykonawca ma obowiązek usunięcia
wad w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
2. Protokół odbioru dzieła, o którym mowa w § 4 ust. 1, zostanie sporządzony po
usunięciu wad przez Wykonawcę.
§6
1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła, w tym zwłoki w usunięciu wad, o czym mowa
w § 5 ust.1, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wartości
dzieła za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając karę umowną w wysokości
20% wartości dzieła w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła przekraczającej
30 dni lub nieusunięcia wad w terminie określonym w § 5 ust.1 umowy.
2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 umowy,
2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
§9
Zamawiający nabywa prawa majątkowe do wykonanego dzieła z dniem zapłaty
wynagrodzenia, obejmujące nieodpłatne przekazanie 1 egzemplarza przedmiotu
umowy gminie ……….. oraz udostępnianie dla celów dydaktycznych i planistycznych.
§ 10
1.
Wszelkie zmiany umowy są dopuszczone tylko w przypadkach przewidzianych
w art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Download