Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II z

advertisement
Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II
z wykorzystaniem metod aktywizujących
Ośrodek tematyczny:
Wkrótce Święta Wielkanocne
Temat dnia:
Rośliny chronione
Temat szczegółowy:
Poznanie nazw wiosennych roślin chronionych.
Nadawanie tytułów historyjce obrazkowej pt. „Rośliny chronione”.
Zabawa ruchowa „Taniec obudzonych zwierzątek”.
Pierwsze wiosenne kwiaty – modelowanie w plastelinie, modelinie.
Mnożenie i dzielenie przez 5 w zakresie 100.
Cele:
• wdrażanie do wyrażania myśli w formie powiązanych zdań
• doskonalenie umiejętności nadawania tytułów ilustracjom
• wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
• ochrona roślin rzadko występujących przed niszczeniem
• doskonalenie umiejętności przedstawiania środkami plastycznymi poznanych roślin
chronionych
• doskonalenie techniki rachunku pamięciowego w zakresie 100
• przypomnienie nazw liczb w mnożeniu i dzieleniu
• ukazanie iloczynów i ilorazów jako działań wzajemnie odwrotnych.
Metody pracy:
„burza mózgów”, rozmowa kierowana pytaniami, wyjaśnienie ilustrowane, problemowa,
praktycznej działalności.
Formy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne:
historyjka obrazkowa „Rośliny chronione”, krzyżówki, plansze widłaka, rozsypanka
wyrazowa, płytoteka do klasy II, zestawy zadań i ćwiczeń, karty pracy.
Obszar
aktywności
Przebieg zajęć
I. Stworzenie sytuacji problemowej przez
zadanie pytań:
- Jakie są pierwsze rośliny wiosny? („burza
mózgów”)
- Czy wszystkie wolno nam zrywać?
- Jak mówimy o roślinach, których nie wolno
zrywać?
Na dzisiejszej lekcji poznacie bardzo rzadko
spotykaną roślinę. Nazwę tej rośliny
odczytacie rozwiązując krzyżówkę.
II. Praca w grupach.
Uczniowie siedzą w ławkach po dwoje i
otrzymują krzyżówkę, której rozwiązanie
wprowadza w tematykę zajęć.
Środki
dydaktyczne
polonistycznośrodowiskowa
plansze, tablice roślin
chronionych
polonistycznośrodowiskowa
krzyżówki
środowiskowa
plansza widłaka
muzyczno-ruchowa
płytoteka do klasy II
polonistycznomatematyczna
historyjka obrazkowa
1. Ptak, który umila orkę rolnikowi.
2. Chodzi po błocie w czerwonych butach
biały pan.
3. Nazwa drzewa zaczynającego się na literę D
4. Kolor kwiatów kaczeńca.
5. Przysmak bociana.
6. Pierwszy kwiat wiosny na halach górskich
to…
S
K O W R O N E K
B O C
I
A N
D Ą B
Ż Ó Ł
Ż
T Y
A B A
K R O K U
S
- Jakie otrzymaliście hasło? ( WIDŁAK )
Pokaz planszy z widłakiem i wyjaśnienie:
Roślina ta rośnie w lasach 15 lat. Tak długi
czas rozwoju zmusza nas do szczególnej
ochrony widłaka.
III. Zabawa ruchowa: Taniec obudzonych
zwierząt.
IV. Praca z całą klasą – nadawanie tytułów
poszczególnym obrazkom.
Przyjrzyjcie się historyjce obrazkowej i
powiedzcie czy prawidłowa jest kolejność tych
obrazków.
Zapisanie na tablicy tytułów i przepisanie ich
do zeszytów ze zwróceniem uwagi na
ortografię (sprzedawanie, bazarze, stół,
wyrzucanie).
Przykładowe tytuły obrazków:
1. Zrywanie widłaków przez dziewczynkę.
2. Sprzedawanie widłaków na bazarze.
3. Ubieranie widłakiem stołu wielkanocnego.
4. Wyrzucanie widłaków po świętach.
5. Brak widłaków w lesie.
Niektórzy nie wiedzą, że widłak jest rośliną
chronioną. Powiedzmy im o tym!
V. Praca indywidualna – rozdanie rozsypanki
wyrazowej zawierającej hasło:
Nie zrywamy i nie kupujemy roślin
chronionych!
Zadanie pracy domowej:
Hasło z rozsypanki zapisz w zeszycie.
VI. Modelowanie w plastelinie, modelinie
(temat: „Pierwsze wiosenne rośliny”).
Zachowanie określonych kształtów, wielkości
i proporcji.
VII. Mnożenie i dzielenie przez 5 w zakresie
100.
Przypomnienie, jak nazywają się liczby w
mnożeniu, a jak w dzieleniu (czynniki,
iloczyn, dzielna, dzielnik i iloraz).
1. Ćwiczenia w pamięciowym mnożeniu i
dzieleniu liczb:
Podaj liczbę 5 razy większą od podanej:
6, 3, 7, 9, 8.
Podaj liczbę 5 razy mniejszą od podanej:
45, 40, 45, 35, 15.
2. Praca indywidualna w poziomach –
obliczanie iloczynów typu: n*5
Uzupełnij i napisz formułę matematyczną:
polonistycznośrodowiskowa
rozsypanka
wyrazowa
plastyczna
plastelina, modelina,
tekturki
matematyczna
karty z grafami dla
każdego ucznia
Wersja dla uczniów mających trudności z
rachunkiem pamięciowym:
3. Nauczanie pod kierunkiem. Samodzielna
twórcza praca uczniów. Do przygotowanych
rekwizytów (np. sztuczne kwiaty żonkile)
uczniowie układają treść zadania (tak, by
wystąpiło w nim mnożenie).
Przykładowa treść zadania:
Ania ma w dzbanku 3 żonkile, a Ola 5 razy
więcej. Ile żonkili ma Ola?
Powtórzenie treści zadania przez wskazane
dziecko.
Analiza treści zadania. Pytania pomocnicze:
- Co mamy dane w zadaniu?
- Czego nie wiemy, co szukamy?
- Jak to obliczyć?
Zapis formuły matematycznej i przedstawienie
na drzewku.
3 x 5 = 15
Przekształcenie treści zadania (tak, by
wystąpiło w nim dzielenie).
Przykładowa treść zadania:
Ola ma w dzbanku 15 żonkili , a Ania 5 razy
mniej. Ile żonkili ma Ania?
Powtórzenie treści zadania przez wskazane
dziecko.
Analiza treści zadania – zapisanie pytania,
formuły matematycznej i przedstawienie na
drzewku.
15 : 5 = 3
4. Praca indywidualna w poziomach –
utrwalanie zdobytych umiejętności.
Oblicz formuły matematyczne. Odpowiednim
kolorem pomaluj płatki kwiatka i kurczaka.
Wersja dla uczniów mających trudności z
rachunkiem pamięciowym:
matematycznoplastyczna
karty pracy dla
każdego ucznia
Zadanie pracy domowej:
Ułóż treść zadania do podanej formuły
matematycznej i przedstaw ją na drzewku:
4x5=…
VIII. Podsumowanie dnia i samoocena.
- O czym mówiliśmy na lekcji?
- Czego nauczyliście się?
- Jak się wam podobały prace plastyczne?
Czas trwania zajęć:
180 min
Opracowanie:
Anna Antoniak-Lipiec
Nauczycielka nauczania zintegrowanego
PSP nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim
Download