Za**cznik nr 5b

advertisement
Nr sprawy: NO.372.1.2016
Załącznik nr 5b - WZÓR UMOWY
UMOWA – CZĘŚĆ II
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
zawarta w dniu ……………………….. w ……………………… pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.,
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
NIP 973-10-25-315
Kapitał zakładowy 5 000,00 zł
REGON 970773231
KRS 0000596211 ,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………..
2. ……………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………….……….…………
Adres: ………………………………………………..…………...
NIP: …………………………………………………………..………………...
REGON : ……………………………………………………………………...
reprezentowanym przez:
1. ………….………………………………
2…………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
MENTOR S.A. Mentor S.A., ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń, zezwolenie Ministra
Finansów z dnia 31 maja 1994 r., nr 475, NIP 956-00-03-240 REGON nr 870245914, kapitał
zakładowy 706 200,00 zł
Przedmiot umowy
§1
1.
Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia ryzyka wymienione w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu nr NO.372.1.2016 w ramach następujących
ubezpieczeń:
1.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Nr sprawy: NO.372.1.2016
Czas trwania umowy
§2
1. Umowa została zawarta na czas określony od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. (termin
wykonania zamówienia)
2. Termin wykonania zamówienia składa się z dwóch okresów ubezpieczenia, tj.:
I okres ubezpieczenia: od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.
II okres ubezpieczenia: od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.
Obowiązki Wykonawcy
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczeniowych nie później
niż w terminie do 14 dni od początku każdego okresu ubezpieczenia, zgodnie z § 2
ust.2
2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt
udzielania ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia
ubezpieczeniowego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, drogą e-mailową bądź
pisemnie o bieżącym stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.:
3.1
informowania Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni
od zgłoszenia,
3.2
informowania Zamawiającego, na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30
dni od jej zgłoszenia, w przypadku nie zaspokojenia w tym terminie roszczeń
poszkodowanego,
3.3
informowania pisemnie Zamawiającego o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym
stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości,
3.4
ponadto Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego pisemnie
lub telefonicznie także o wszelkich innych istotnych aspektach związanych z
likwidacją szkody Zamawiającego, w tym także do udzielania informacji na każde
żądanie Zamawiającego.
Płatność składki
§4
1. Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości
................................. zł ………………gr (słownie złotych..............................................................).
2. Składka płatna w równych ratach w następujących terminach :
a) pierwszy okres rozliczeniowy:
I rata -31.07.2016 r.
II rata – 30.09.2016 r.
III rata – 30.11.2016 r.
IV rata – 28.02.2017 r.
V rata – 30.04.2017 r.
Nr sprawy: NO.372.1.2016
VI rata – 30.06.2017 r.
b) drugi okres rozliczeniowy:
I rata -31.07.2017 r.
II rata – 30.09.2017 r.
III rata – 30.11.2017 r.
IV rata – 28.02.2018 r.
V rata – 30.04.2018 r.
VI rata – 30.06.2018 r.
3. Wysokość składki może się zmienić wyłącznie w przypadkach określonych w §8ust.2
niniejszej umowy.
§5
Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki w terminie przewidzianym w § 4ust.2 nie
powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy.
Warunki umowy
§6
1.
2.
Warunki szczególne mające zastosowanie do niniejszej umowy określone zostały w treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz w ofercie
Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej
kolejności i stanowiące jej integralną część:
2.1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
2.2
Oferta złożona przez Ubezpieczyciela,
2.3
Ogólne Warunki Umów mające zastosowanie do oferty Ubezpieczyciela,
2.4
Obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.
Prawo odstąpienia
§7
1.
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1.1
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
1.2
1.3
2.
Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,
Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 3 umowy.
Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 1.2-1.3 będzie uważane za odstąpienie z
winy Wykonawcy.
Nr sprawy: NO.372.1.2016
3.
4.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przysługuje zwrot składki za
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej oraz kara umowna w wysokości 1%
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §4 ust.1 niniejszej umowy. Zapłata kary
umownej nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy szkoda przewyższa kwotę kary umownej.
Zmiany umowy
§8
1.
2.
3.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
2.1
zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki w przypadku
braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie
przewidzianym w umowie, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy
rozłożeniu jej na raty,
2.2
zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy
ubezpieczenia w sytuacji zmiany wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia
po szkodzie; zmiana będzie kalkulowana przez Wykonawcę przy zastosowaniu
dotychczasowych stawek wynikających ze złożonej oferty do postępowania,
2.3
zmiany organizacyjne dotyczące jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich
formy prawnej, w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia,
wyodrębniania, połączenia lub likwidacji - jeżeli ma to wpływ na wykonanie
umowy,
2.4
rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą
Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka
ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
2.5
korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian
OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,
2.6
zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie
pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Osoby do kontaktu
§9
1.
W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy:
a) Zamawiającego reprezentować będą: ………………………………….
b) Wykonawcę reprezentować będzie: ……………………………….
2. Do obsługi Zamawiającego Wykonawca wyznacza placówkę w……….., przy ul.
…………………………………………………………
Nr sprawy: NO.372.1.2016
3. Zmiany osoby reprezentującej Strony i adresu placówki Wykonawcy nie wymagają zmiany
umowy. Strony o ww. zmianach są zobowiązane informować na piśmie.
Postanowienia końcowe
§ 10
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami
nie mogą być bez uprzedniej zgody zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek
innej formie przeniesione na osoby trzecie.
2. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie Cywilnym, jak i nienazwane,
regulowane przepisami prawa cywilnego mające na celu przeniesienie na osoby trzecie
wierzytelności zarówno wymagalnych, jak i jeszcze niewymagalnych, istniejących i
przyszłych, wynikających z niniejszej umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody
Zamawiającego są nieważne.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download