Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy

advertisement
zł
Załącznik nr 1 - Istotne postanowienia umowy
§1
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego z dnia .....
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wynajmu sal podczas Warsztatów Aktywizacji
Zawodowej oraz Warsztatów autoprezentacji (dalej "Warsztaty") zgodnie z
zapytaniem ofertowym z dnia ...., które stanowi załącznik do niniejszej umowy (dalej
"Zapytanie").
2. Terminy wynajmu określone w Zapytaniu są terminami prognozowanymi. W
zależności od postępów realizacji projektu w ramach którego jest realizowane
Zapytanie terminy ten mogą ulec zmianie. O dokładnych terminach i miejscach w
których sale mają być wynajęte Wykonawca zostanie poinformowany co najmniej z 7
dniowym wyprzedzeniem. Strony mogą wspólnie zmienić ustalony wcześniej termin i
miejsce wynajmu dalej sali - z tym, że w każdym wypadku będą to sale zlokalizowane
na terenie województwa mazowieckiego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego ze spotkań salę na warunkach
określonych w Zapytaniu. Dokładny adresy sal Wykonawca zobowiązany jest wskazać
Zamawiającemu nie później niż 3 dni od przekazania Wykonawcy miejscowości w
której odbędą się Warsztaty. W sytuacji gdy którakolwiek z sal nie spełnia wymagań
określonych w Zapytaniu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić salę spełniającą
wymagania Zapytania w terminie 1 dnia od otrzymania stosownej informacji od
Zamawiającego. W razie niewskazania sali spełniającej wymagania Zapytania
Zamawiający ma prawo do umowy odstąpić, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w sypkości 30% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. Z prawa do
odstąpienia Zamawiający może skorzystać z terminie 14 dni od upływu terminu
wyznaczonego Wykonawcy.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i warunki do należytego wykonania
niniejszej umowy. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, iż dysponuje stosownym
zapleczem technicznym i organizacyjnym pozwalającym mu wywiązać się
kompleksowo z umowy mając na uwadze fakt, że w chwili zawarcia umowy nie są
znane miejscowości i terminy w których odbędą się Warsztaty.
5. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym na każdym etapie realizacji
umowy.
6. Strony wskazują osoby uprawnione do kontaktów w trakcie realizacji niniejszej
umowy:
 ze strony Zamawiającego: …………….. e-mail…………….
 ze strony Wykonawcy: …………….... e-mail……………..
§3
Projekt „Moje najważniejsze miejsce – rodzina”
Strona 1 z 4
1. Przy założeniu wykonania prawidłowo całości zamówienia określonego w Zapytaniu
Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie (zgodnie z ofertą z dnia …..
zł
2.
3.
4.
5.
6.
stanowiąca integralną część umowy), które łącznie nie przekroczy kwoty:
……………….. … zł brutto (słownie: ……………….).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie pełnego zakresu usług,
określonych w Zapytaniu oraz w umowie. Wynagrodzenie należne Wykonawcy
będzie uzależnione od faktycznej ilości dni wynajmu sal. Przez dzień wynajmu
strony rozumieją nieprzerwane 8 godzin najmu sali w dniu i godzinach wskazanych
przez Zamawiającego
Wykonawca nie może pobierać od uczestników Warsztatów żadnych opłat.
Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych
faktur VAT. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury cząstkowe po
zakończeniu Warsztatu dla danej grupy w d danej lokalizacji – wartość wynagrodzenia
winna odpowiadać wynagrodzeniu podanym w formularzu ofertowym.
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez strony protokołów
potwierdzających prawidłowe wykonanie najmu dla każdej z grup.
Zapłata za wykonaną usługę będzie dokonana przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto
Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu
umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający
może wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym
przez siebie terminie. Brak usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie uprawnia
Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy. Z prawa tego Zamawiający
może skorzystać w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w
wezwaniu do usunięcia uchybień. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić
również w razie niedostarczenia sali na którykolwiek z Warsztatów – w tym
przypadku z prawa odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 7 dni od
terminu danego Warsztatu (alternatywnie Zamawiający może od umowy nie
odstępować - w tym przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 30% wartości wynagrodzenia za wynajem sali na Warsztat dla danej grupy
(grup) oraz będzie zobowiązany do wynajmu sali terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego).
3. Zmawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie rozwiązania umowy o
dofinansowanie Projektu. Z prawa tego może skorzystać z terminie 30 dni od
rozwiązania umowy o dofinansowanie.
§5
Projekt „Moje najważniejsze miejsce – rodzina”
Strona 2 z 4
1. W przypadku stwierdzenia nienależytej realizacji zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30%
maksymalnej wartości przedmiotu umowy o której mowa w § 3 ust. 1.
zł
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wystąpienia z żądaniem zapłaty.
5. Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar
umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli przyczyną odstąpienia od umowy będzie stwierdzona niezgodność wynajmu sali
z warunkami Zapytania Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty
wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.
7. Wykonawca akceptuje i wyraża zgodę na to, że Zamawiający bez uszczerbku dla
pozostałych postanowień niniejszej umowy, ma prawo - bez upoważnienia sądu i/lub
bez wzywania Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy - do zastępczego
wykonania Umowy lub jakiejkolwiek jej części w wypadku kiedy Wykonawca nie
wykonuje Umowy lub jakiejkolwiek jej części – pod warunkiem wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie Umowy lub jej części.
Postanowienia zdania poprzedniego nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek
uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów niniejszej Umowy lub Kodeksu
cywilnego. Wykonawca akceptuje i wyraża zgodę na to, że wykonanie tych
obowiązków odbędzie się w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, a
Zamawiający zachowa prawo do żądania wynikających z Umowy lub przepisów
prawa kar umownych, odszkodowań lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. W sytuacji gdy zastępcze wykonanie Umowy następuje przed zapłatą
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu wówczas
Zamawiający ma prawo jednostronnie potrącić koszt zastępczego wykonania z
wynagrodzenia Wykonawcy.
§6
Projekt „Moje najważniejsze miejsce – rodzina”
Strona 3 z 4
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
niniejsza umowa może zostać zmieniona o ile zmiany takie będą korzystne dla realizacji
Projektu, przy czym wyłącza się zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Dodatkowo Zamawiający dopuszcza zmiany o ile wynikają one ze zmiany przepisów
prawa, a także zmiany nieistotne.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających,
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w niniejszej
umowie, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony
zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w razie braku takiej możliwości
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W razie kontroli realizacji Projektu, w ramach którego została zawarta niniejsza umowa
przez podmioty trzecie Wykonawca zobowiązuje się umożliwić przeprowadzenie kontroli
w jego siedzibie - o ile żądanie takie zgłoszą kontrolujące podmioty.
6. Adresami dla doręczeń ewentualnej korespondencji (w formie pisemnej) dla Stron
Umowy będą adresy ich siedzib wskazane na wstępie Umowy. W razie zmiany adresu
siedziby lub wyboru innego adresu do korespondencji niż wskazany w zdaniu
poprzedzającym, każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym drugą
Stronę w formie pisemnej. W razie uchybienia takiemu obowiązkowi, korespondencja
wysłana na adres, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie uważana za skutecznie
zł
doręczoną w dacie pierwszej awizacji. To samo dotyczy sytuacji gdy strona nie odbierze
przesyłki z jakiejkolwiek innej przyczyny i zostanie to potwierdzone awizacją dokonaną
przez uprawniony podmiot.
§7
Wykonanie przedmiotu umowy realizowane jest w ramach projektu Moje najważniejsze
miejsce - rodzina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA:
Projekt „Moje najważniejsze miejsce – rodzina”
Strona 4 z 4
ZAMAWIAJACY:
Download