wzor wniosku serca serc

advertisement
Wzór!
Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek
miejscowość i data
Wniosek o przyznanie Podziękowania PTSR
„SERCA SERC”
dla osoby fizycznej lub instytucji, która w znaczący sposób przyczyniła się do
realizacji „Symfonii serc”
1.Nazwisko/nazwa instytucji
2.imię/nie dotyczy
3.Adres zamieszkania /adres instytucji
4. dane teleadresowe:
telefon kontaktowy…………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………..
5. Zawód/zakres działalności instytucji
6. Uzasadnienie wniosku,
informacja o zasługach i działalności nominowanej osoby fizycznej lub instytucji dla realizacji „SyMfonii serc” :
7. Wnoszę o przyjęcie wniosku i nadanie Podziękowania PTSR "SERCA SERC"
data, podpisy członków RO PTSR / RG PTSR
8. Decyzja Komitetu Nominacyjnego:
Data, podpisy minimum dwóch członków Komitetu Nominacyjnego PTSR
Download