Uchwa*a Nr XIII/167/15 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

advertisement
UCHWAŁA NR XIII/167/15
RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Stalowa Wola udziałów i akcji spółek
prawa handlowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r., Nr
45, poz. 236)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa zasady:
1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach prawa handlowego,
2) cofania udziałów w spółkach prawa handlowego,
3) zbywania udziałów w spółkach prawa handlowego.
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółkę akcyjną w której Gmina Stalowa Wola posiada udziały lub akcje,
2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Stalowa Wola,
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stalowa Wola,
4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Stalowej Woli,
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Stalowej Woli.
§ 3.
1. Gmina może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie o gospodarce
komunalnej.
2. Gmina może w szczególności obejmować udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz
w spółkach tworzonych przez Gminę.
§ 4.
Wniesienie, cofnięcie i zbycie udziałów przez Prezydenta może nastąpić każdorazowo po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Inicjatyw Gospodarczych Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
§ 5.
1. Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów do spółek:
1) upoważnia się Prezydenta do wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych w zamian za obejmowane udziały,
w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok,
2) upoważnia się Prezydenta do wnoszenia do spółek wkładów niepieniężnych (aportów),w zamian za
obejmowane udziały. Wniesienie wkładu niepieniężnego, o ile nie istnieje aktualna wycena, poprzedzone winno
być wyceną przedmiotu wkładu. Wycena winna być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego
wymagane uprawnienia do wyceny majątku, będącego przedmiotem aportu.
Id: 739AD005-0A0F-46DD-837F-1E4191078094. Podpisany
Strona 1
2. Wniesienie wkładów do nowo tworzonej spółki lub spółki, w której Gmina nie posiada udziałów, jest
równoznaczne z tworzeniem lub przystąpieniem do spółki w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy
o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady.
§ 6.
1. Upoważnia się Prezydenta do cofania udziałów w spółkach.
2. Cofanie udziałów Gminy następuje wyłącznie w drodze umorzenia zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek
handlowych. Umorzenie wszystkich udziałów w spółce jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki i wymaga
odrębnej uchwały Rady.
§ 7.
1. Upoważnia się Prezydenta do zbywania udziałów w spółkach.
2. Wszczęcie procedury zbywania udziałów wymaga każdorazowo podjęcia uchwały Rady.
3. Zbycie wszystkich udziałów spółki, należących do Gminy, w tym udziałów spółki, w których Gmina jest jedynym
wspólnikiem, jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółki, w rozumieniu art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. f ustawy
o samorządzie gminnym i wymaga odrębnej uchwały Rady.
§ 8.
1. Zbycie udziałów dokonywane jest w trybie:
1) oferty ogłoszonej publicznie,
2) przetargu publicznego,
3) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,
4) aukcji ogłoszonej publicznie.
2. Upoważnia się Prezydenta do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust. 1.
3. Zastosowanie przez Prezydenta Miasta trybu innego, niż określony w ust. 1 wymaga zgody Rady Miejskiej.
4. Tryb zbycia udziałów powinien być stosowany z uwzględnieniem postanowień aktu założycielskiego (umowy lub
statutu) spółki, której udziały podlegają zbyciu.
§ 9.
Traci moc Uchwała Nr X/124/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 maja 2007r. w sprawie określenia zasad
zbywania przez Prezydenta udziałów gminy w spółkach prawa handlowego.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Stalowej Woli
Rafał Weber
Id: 739AD005-0A0F-46DD-837F-1E4191078094. Podpisany
Strona 2
Download