ogłoszenie o zamówieniu

advertisement
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.mon.gov.pl
Poznań: USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
Numer ogłoszenia: 270571 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 1156 , ul. Silniki 1, 61-325 Poznań, woj.
wielkopolskie, tel. (61) 8548 611.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.31blot.sp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI MEDYCZNE Z ZAKRESU
MEDYCYNY PRACY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników wojska, żołnierzy zawodowych i
kandydatów na żołnierzy zawodowych jednostek będących na zaopatrzeniu JW. 1156, w zakresie
medycyny pracy ( badania profilaktyczne, wstępne, okresowe i kontrolne w myśl art. 229, 230
kodeksu pracy) oraz objętych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23grudnia
2012r., w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym
(Dz.U. z 2011r. Nr 8 poz.36), wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.
Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art.
67.ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 30% wartości zamówienia
podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy okażą wydruk z Rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez wojewodę,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawcy oświadczą (wzór
oświadczenia zał. nr 5 do SIWZ), że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji
przedmiotu zamówienia, tj. personel lekarski, pielęgniarski i inny, posiadają wymagane
uprawnienia, w myśl ustawy o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317
z póź.zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996r. w
sprawie prowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmianę ceny umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.mon.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: JW 1156, ul.
Silniki 1, 61-325 Poznań Kancelaria Jawna- pok. 101.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.01.2013 godzina 11:00, miejsce: JW 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań Kancelaria Jawna- pok.
101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczenie usług z zakresu badań laboratoryjnych, radiologicznych i
konsultacji specjalistycznych w ramach medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy
zawodowych będących na zaopatrzeniu JW 1156 z terenu garnizonu Leszno oraz Komórki
Wewnętrznej Zamiejscowej OŻW Żagań w Lesznie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług z
zakresu badań laboratoryjnych, radiologicznych i konsultacji specjalistycznych w ramach
medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych będących na zaopatrzeniu
JW 1156 z terenu garnizonu Leszno oraz Komórki Wewnętrznej Zamiejscowej OŻW Żagań w
Lesznie;Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników
wojska, żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych jednostek będących na
zaopatrzeniu JW. 1156, w zakresie medycyny pracy ( badania profilaktyczne, wstępne,
okresowe i kontrolne w myśl art. 229, 230 kodeksu pracy) oraz objętych rozporządzeniem
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23grudnia 2012r., w sprawie niektórych świadczeń
zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z 2011r. Nr 8 poz.36),
wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: świadczenie usług z zakresu badań laboratoryjnych, radiologicznych i
konsultacji specjalistycznych w ramach medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy
zawodowych będących na zaopatrzeniu JW 1156 z terenu garnizonu Śrem.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług z
zakresu badań laboratoryjnych, radiologicznych i konsultacji specjalistycznych w ramach
medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych będących na zaopatrzeniu
JW 1156 z terenu garnizonu Śrem.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
medycznych dla pracowników wojska, żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy
zawodowych jednostek będących na zaopatrzeniu JW. 1156, w zakresie medycyny pracy (
badania profilaktyczne, wstępne, okresowe i kontrolne w myśl art. 229, 230 kodeksu pracy)
oraz objętych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23grudnia 2012r., w
sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. z
2011r. Nr 8 poz.36), wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Download