Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

advertisement
„Możliwości dofinansowania projektów
dla podmiotów z branży turystycznej
w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020”
Adam Rogala
Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska
Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Chojnicach
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie
uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na
obszarach rybackich
• różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających
pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania
miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką, lub
• podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny
potencjał obszaru rybackiego, lub
• wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i
dobrych praktyk.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Pomoc na realizację operacji:
•
•
•
•
będzie przyznawana w formie zwrotu kosztów
kwalifikowalnych w wysokości do 50%
przyznaje się jeśli operacja zakłada utworzenie co najmniej
jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne
do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu
wynosi 200 000 zł na jednego beneficjenta
wnioskodawcą jest podmiot określony w art. 11 pkt 1 ustawy z
dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358)*
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa
kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w
tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego
• tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie
lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, lub
• promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego
dziedzictwa kulturowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Pomoc na realizację :
• będzie przyznawana w formie zwrotu kosztów
kwalifikowalnych w wysokości do 75%
• do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi
300 000 zł na jednego beneficjenta
• wnioskodawcą jest podmiot reprezentujący sektor publiczny
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (2).
Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie:
2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność , zwaną dalej „LSR”, przez:
a) podejmowanie działalności gospodarczej,
b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia
(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w
zakresie bezpieczeństwa żywności, w których…
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3).
Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie:
jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji
żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na
rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest
przetwarzanie żywności,
„Przedsiębiorstwo
spożywcze”
oznacza
przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, typu
non-profit lub nie, prowadzące jakąkolwiek
działalność związaną z jakimkolwiek etapem
produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (4).
Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie:
c)
rozwijanie działalności gospodarczej,
d) podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit.
a–c;
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (5).
Podejmowanie działalności gospodarczej – pozostałe warunki.
• Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników (KRUS), chyba że podejmuje działalność gospodarczą
skalsyfikowaną jako PKD: produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów.
• Podmiot nie wykonywał działalności gospodarczej w okresie 2 lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku.
• Obowiązek utrzymania miejsca pracy/samozatrudnienia wynosi 2 lata od
otrzymania płatności końcowej.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (6).
Podejmowanie działalności gospodarczej – pozostałe warunki.
• Pomoc ma formę premii, wypłacanej w wysokości do 100 000 złotych (70% po
podpisaniu umowy, 30% po zrealizowaniu biznesplanu).
• W przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka kapitałowa w organizacji pomoc jest
przyznawana jeżeli ten podmiot uzyska osobowość prawną do dnia zawarcia
umowy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (7).
Rozwój działalności gospodarczej – pozostałe warunki.
• Podmiot ubiegający się o wsparcie wykonuje działalność gospodarczą.
• Limit pomocy na beneficjenta wynosi 300 000 zł (500 000 zł – inkubatory).
• Wysokość wsparcia wynosi do 70%.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (8).
Rozwój działalności gospodarczej – pozostałe warunki.
• Operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a
osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona
na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 3 lata
od dnia wypłaty płatności końcowej;
• Ww. przepisów nie stosuje się, gdy suma pomocy dla 1 beneficjenta nie
przekroczy kwoty 25 000 zł.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (9).
Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie:
3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub
b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (10).
Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie:
4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji
polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w
ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (11).
Pomoc przyznawana jest na operacje w zakresie:
5) zachowania dziedzictwa lokalnego;
6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są
świadczone usługi społeczne, zdrowotne,
opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg
publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (12).
Beneficjenci:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna
nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2)),
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (13).
Beneficjenci:
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim
objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na
operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a.
Przedsiębiorcy – tylko prowadzący mikro lub małe przedsiębiorstwo.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (14).
Pozostałe warunki:
• Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
• Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych.
• Operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego
zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez
beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową
wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy,
lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (15).
Pozostałe warunki:
• Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze
wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo
przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza
tym obszarem.
• Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o
przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania
zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (16).
Pozostałe warunki:
• Minimalna wartość całkowita operacji wynosi nie mniej niż 50 000 złotych.
• Podmiot składający wniosek wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do
operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (17).
Wysokość pomocy:
a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej,
b) 100% – w przypadku pozostałych podmiotów;
c) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
• Limit pomocy na 1 beneficjenta (innego niż j.s.f.p.) wynosi 300 000 zł.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (18).
Koszty kwalifikowane dotyczą kosztów:
1) ogólnych,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, w niektórych przypadkach – również używanych
maszyn lub wyposażenia (stanowiących eksponaty!),
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (19).
Koszty kwalifikowane dotyczą kosztów:
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych
do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą
pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie
odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – w przypadku operacji
dot. inkubatorów i współpracy (punkt 3),
9) podatku od towarów i usług (VAT).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (20).
• Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o
którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
• Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn
liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono
wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
• Koszty są kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione od dnia podpisania umowy, w
przypadku kosztów ogólnych od 01.01.2014 r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w projektów grantowych (1).
• W ramach odrębnych naborów LGD będzie przeprowadzać konkursy grantowe.
• Grantobiorcy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.
• Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach
danego konkursu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na
ten konkurs.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Konkursy w projektów grantowych (2).
• Limit na 1 grantobiorcę wynosi 100 000 zł.
• Wartość każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie
ma być zrealizowane przez grantobiorcę, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz
niższa niż 5 tys. złotych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Środki na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
JEREMIE dla rozwoju Pomorza
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
JEREMIE to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana
w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny.
JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego
dotacyjnego
wsparcia
na
rzecz
mechanizmu
odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla
firm a także inne instrumenty kapitałowe).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
• Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez oferowanie im dedykowanych
instrumentów inżynierii finansowej.
• Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego
jak najbardziej potrzebne na rynku
i nieskomplikowane produkty
finansowe: pożyczki, kredyty i poręczenia.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
30
• W Polsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest na
poziomie regionalnym w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych, w województwie
pomorskim w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013.
• Na podstawie zawartej umowy Zarząd Województwa
Pomorskiego - Instytucja Zarządzająca przeznaczyła
kwotę 287.39 mln zł na realizację Inicjatywy
JEREMIE.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
31
• JEREMIE to rodzaj perpetuum mobile - mechanizm
odnawialny: raz wydatkowane środki wracają
i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe
jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej
liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do
produktów oferowanych przez banki komercyjne bo
np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają
jeszcze historii kredytowej, czy zabezpieczeń
o wystarczającej wartości.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
32
Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym
przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku
komercyjnym miałyby ogromne trudności
z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest
przede wszystkim dla tych firm, które:
• rozpoczynają działalność (startup-y),
• nie posiadają historii kredytowej,
• nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej
wartości.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
33
Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:
• zatrudniający od 1 do 49 pracowników,
• mający obrót roczny w wysokości do 10 mln € oraz
posiadający sumę bilansową do 10 mln €,
• posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą
działalności gospodarczej w województwie pomorskim,
• nieposiadający historii kredytowej,
• nieposiadający wystarczających środków finansowych na
realizację projektu,
• nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
34
Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być
przeznaczone na finansowanie działalności
gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności
gospodarczejw tym w szczególności na:
•
•
•
•
•
•
•
realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych lub technologicznych,
unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia,
aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem
realizowanego przedsięwzięcia,
budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
informatyzację,
dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstw
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
35
Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie
może być przeznaczone na:
• pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej,
• finansowanie celów konsumpcyjnych,
• spłatę pożyczek i kredytów,
• spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
36
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
37
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
38
Dziękuję za uwagę!
Adam Rogala
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Download