Reklama

advertisement
.
ekonomia podstawy 12 - odpowiedzi na pytania z ekonomi
1.Co to jest Ekonomia a ekonomia turystykiEkonomia- nauka o procesach gospodarczych w sferze
produkcji. Podział wymiany i konsumpcji środków zaspokajających potrzeby ludzkie Ekonomika
turystyki- jest nauka interdyscyplinarna ze względu na złożoność turystki jako zjawisko społecznogosp. Powiązana jest ze wszystkimi ekonomikami branżowymi jak również innymi naukami.
Zajmuje się potrzebami turystycznymi, dobrami usługami oraz produktem tur. Bada kształtowanie
się na rynku tur. 2. Potrzeby ludzkie RODZAJE stan napięcia, który człowiek odczuwa, a który
wymaga rozładowania. Możemy podzielić na: 1.Elementarne: podst lub naturalne związane z
warunkami biologicznego bytu człowieka. 2. Wyższego rzędu: wtórne lub ugiego rzędu, to potrzeby
psychologiczne, społeczne. Związane z potrzebami z zakresu oświaty, kultury, nauki.3.Terażniejsze
4. Przyszłe 5.Realne 6,Nierealne 7.Jednostkowe 8. Społeczne. 3. Potrzeby tur wg Maslowa każda
potrzebę ludzka można sprowadzić do 5 max 7 potrzeb podstawowych tworzących tzw. klasy
potrzeb które układają się w określoną hierarchię tworząc tzw. Piramidę: 1. Podstawowefizjologiczne 2.bezpieczeństwa 3,społeczne (przynależność, miłość, przyjaźń)4.Estetyczna
(szacunku, uznania)5.Samorealizacji(realizacja ambicji, talent)4.Motyw wyjazdów tur.
Poóże:1.wypoczynkowo- urlopowe2.służbowe, gospodarcze, (konferencje, umowy)3.w celach
zowotnych4.W celach kulturalnych5.odwiedziny krewnych znajomych6.Uczestnictwo w
wydarzeniach i imprezach7.w celach religijnych8.dla korzyści ekonomicznych9.w celach
edukacyjnych5.Co to są dobra materialne-podział- Dobra wolne- znajdują się w przyrodzie w
nieograniczonej ilości i zaspokajające bezpośrednia potrzeby ludzkie: woda, słońce ziemia - dobra
gospodarcze- czyli ekonomiczne są to wyroby i usługi które dzielimy na a) konsumpcyjne- służą do
zaspokajania potrzeb ludzkich, żywność, meble, odzież itp.b) produkcyjne- służą do otrzymy
1.Co to jest Ekonomia a ekonomia turystyki
Ekonomia- nauka o procesach gospodarczych w sferze produkcji. Podział wymiany i konsumpcji
środków zaspokajających potrzeby ludzkie Ekonomika turystyki- jest nauka interdyscyplinarna ze
względu na złożoność turystki jako zjawisko społeczno-gosp. Powiązana jest ze wszystkimi
ekonomikami branżowymi jak również innymi naukami. Zajmuje się potrzebami turystycznymi,
dobrami usługami oraz produktem tur. Bada kształtowanie się na rynku tur. 2. Potrzeby ludzkie
RODZAJE stan napięcia, który człowiek odczuwa, a który wymaga rozładowania. Możemy
podzielić na: 1.Elementarne: podst lub naturalne związane z warunkami biologicznego bytu
człowieka. 2. Wyższego rzędu: wtórne lub ugiego rzędu, to potrzeby psychologiczne, społeczne.
Związane z potrzebami z zakresu oświaty, kultury, nauki.3.Terażniejsze 4. Przyszłe 5.Realne
6,Nierealne 7.Jednostkowe 8. Społeczne. 3. Potrzeby tur wg Maslowa każda potrzebę ludzka można
sprowadzić do 5 max 7 potrzeb podstawowych tworzących tzw. klasy potrzeb które układają się w
określoną hierarchię tworząc tzw. Piramidę: 1. Podstawowe-fizjologiczne 2.bezpieczeństwa
3,społeczne (przynależność, miłość, przyjaźń)4.Estetyczna (szacunku,
uznania)5.Samorealizacji(realizacja ambicji, talent)
4.Motyw wyjazdów tur. Poóże:
1.wypoczynkowo- urlopowe
2.służbowe, gospodarcze, (konferencje, umowy)
3.w celach zowotnych
4.W celach kulturalnych
5.odwiedziny krewnych znajomych
6.Uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach
7.w celach religijnych
8.dla korzyści ekonomicz
(…)
…, produktów tur. Nie poparte możliwościami tur. b)efektywny (realny) pragnienie nabycia
określonego produktu turystycznego opiera się na posiadaniu odpowiedniego ekwiwalentu.
c)restytucyjny - oznacza ponowny zakup dobra tur. Użytkowanego poprzednio.
13.Popyt tur, CECHY 1.Charakter indywidualny-dotyczy pojedynczych osób lub gospodarstwa
domowego 2.Charakter grupowy-dotyczy zakładów pracy i instytucji
3…
…. Osobowość: a)demograficzne: płeć, wiek, stan cywilny. b)osobiste: hobby, z otoczeniem,
5.Państwo-stosunek państwa do turystyki, przed i po wydaniu akt prawnych
6.Podaż i media-inspiratorem przeważnie jest BP które wytwarza produkt tur,
15. Podaż turystyczna: Cechy ilość dóbr i usług jaką producenci są gotowi zaoferować klientom
przy różnym poziomie cen. Wyróżniamy a)pierwotna-walory turystyczne b…
… na magazyn 5.Sztywnosć, stabilność i nieelastyczność- wynika to z wielkości bazy noclegowej
nastawionej na max popyt. 6.Ryzyko sezonowość i duża kapitałochłonność.
16.Informacja otrzymana przez cenę Cena jest jedną z najważniejszych Inf. o produkcie, którą
sprzedawca przekazuje nabywcy. Cena funkcjonuje jako przewodnik dla jakości produktu tam gdzie
klienci mają możliwość porównania danego produktu, usługi…
… popytu, który zależy od: a)dostępność b)dogodność zakupu c) Poziom konkurencji. Popyt jest
względnie elastyczny jeśli dochody osiągnięte przez dodatkową sprzedaż przewyższają dochody
utracone przez obniżkę ceny gdy cena nie jest czynnikiem decydującym np. poóże służbowe.
18.Standardowa zależność popytu od ceny.
Obniżenie ceny z P2 do P3 powoduje większy popyt. Sprzedaż produktu z a2 do a3. Zwiększenie…
Rynek turystyczny, podaż, produkt turystyczny
Ekonomia w turystyce i rekreacji - wykład
Techniki obsługi ruchu turystycznego - egzamin
Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego-pytania na zaliczenie
Produkt turystyczny - wykład I
Podstawy marketingu - egzamin
Reklama
















Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego















.
Download