Streszczenie Celem pracy było ustalenie, czy zastosowane

advertisement
Streszczenie
Celem pracy było ustalenie, czy zastosowane usprawnianie chorych po leczeniu onkologicznym
wpłynęło na poprawę wskaźników spirometrycznych i zmniejszenie zaburzeń oddechowych, określenie
wpływu wybranych czynników klinicznych na zaburzenia czynności wentylacyjnej płuc, ocena
ruchomości klatki piersiowej w zależności od wybranych cech klinicznych pacjentek przed i po
zastosowanej rehabilitacji, określenie stopnia duszności subiektywnej w zależności od dokonanej
klasyfikacji chorych na raka piersi na podstawie wybranych cech klinicznych przed i po usprawnianiu,
a także ocena tolerancji wysiłku chorych. Materiał badawczy stanowiły chore po leczeniu raka piersi,
które zostały zakwalifikowane do fizjoterapii ambulatoryjnej w Centrum Rehabilitacji Centrum
Onkologii-Instytucie w Gliwicach w latach 2012–2013. Ogółem w tej grupie poddanych rehabilitacji
zostało 91 pacjentek. W celu oceny czynności wentylacyjnej płuc grupę chorych przed i po fizjoterapii
poddano następującym badaniom: spirometrycznym, ruchomości klatki piersiowej, subiektywnej oceny
duszności wg skali Borga oraz tolerancji wysiłku. W pracy badawczej posłużono się nowoczesnymi
technikami obliczeniowymi w tzw. medycynie opartej na faktach. Z uzyskanych wyników można
się przekonać o istotnych statystycznie różnicach pomiędzy średnimi wartościami wskaźników
u pacjentek przed i po rehabilitacji; niemal wszystkie znamienne statystycznie różnice wystąpiły
w grupie chorych po amputacji piersi (radykalnej). Stwierdzono także, że czas fizjoterapii przyczynił
się do wzrostu wskaźnika wentylacyjnego FEV1 %, zajęcie węzłów chłonnych u chorych radykalnie
obniżyło poziom PEF, a także że u chorych poddanych chemioterapii wskaźniki spirometryczne były
korzystniejsze. Analiza neuronowa wykazała natomiast, że o przyroście obwodu decydowały głównie
stany zajęcia węzłów chłonnych oraz wystąpienia menopauzy; u chorych z nadwagą i zbliżonych
do granicy otyłości zaobserwowano większe spadki w przyroście obwodu klatki piersiowej nie tylko
na wdechu, ale także i na wydechu, co może wynikać z faktu, że u tych osób mogą pojawiać się
problemy z wdechem powietrza i występuje większe zapadanie się klatki piersiowej na wydechu,
w porównaniu z kobietami z niższym wskaźnikiem BMI. W tle analizowanych czynników ryzyka i ich
ewentualnym wpływie na podstawowe wskaźniki spirometryczne, do najbardziej hierarchizujących ich
poziomy (zmierzone po rehabilitacji w odniesieniu do pozycji wyjściowej przed jej rozpoczęciem)
zaliczyć należy: wiek pacjentek, czas uczestnictwa chorych w programie usprawniania, a także BMI
i stopień zaawansowania nowotworu. Z kolei, w aspekcie subiektywnej oceny nasilenia duszności
u chorych okazało się, że przed rozpoczęciem programu usprawniania, wszystkie chore
charakteryzowały się zbliżonymi poziomami. Natomiast po przeprowadzonej rehabilitacji zmniejszyło
się nasilenie duszności u chorych z przerzutami do węzłów chłonnych. Dotyczyło to najbardziej kobiet
w okresie przed menopauzą (w tej podgrupie pacjentek ocena spadła do zera; u tych z ujemnym
stanem węzłów chłonnych praktycznie się nie zmieniła). Wynik świadczyć może o tym, że zmniejszenie
stopnia nasilenia duszności jest najbardziej odczuwane u chorych z zaawansowanym stadium raka
piersi. Po programie usprawniania nastąpił także wzrost tolerancji wysiłkowej mierzony testem
sześciominutowego marszu. Z niniejszej pracy doktorskiej można się przekonać, że fizjoterapia
poprawia wentylację płuc u chorych na raka piersi po leczeniu onkologicznym, a postęp jest szczególnie
widoczny u pacjentek z bardziej zaawansowaną chorobą nowotworową i u pacjentek po operacji
radykalnej. Co więcej, obok czynników klinicznych takich, jak wielkość guza, stany zajęcia węzłów
czy też wiek chorych czy menopauzy, czas uczestnictwa w programie usprawniania nie był obojętny
na końcowe efekty wydolności oddechowej i tolerancji wysiłku chorych.
Summary
The purpose of the study was to evaluate the influence of physiotherapy on the pulmonary function tests,
breast movability, dyspnea degree, and excerices tolerance in breast cancer patients. Moreover, available
clinical outcomes were used to establish possible risk factors of the physiotherapy effectiveness. 91 patients
underwent the excercise program conducted in the Rehab Center at the Institute of Oncology in Gliwice in
the years 2012-13 and precise data on patients were collected. Modern statistical methods within evidence
based medicine were applied in the analysis. Some positive functions of the conducted physiotherapy
program in breast cancer patients after were observed, especially with advanced disease.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards