język polski

advertisement
Wymagania kl. I j polski
Mówienie
K. mówi wyraźnie, precyzuje problem, konstruuje logiczną wypowiedź, opowiada treść
utworu jednowątkowego, prezentuje najważniejsze wydarzenia.
P. dba o estetykę wypowiedzi, zadaje pytania problemowe, dobiera odpowiednie
słownictwo, nazywa cechy, wady, zalety, zdaje sprawozdanie z filmu, widowiska
teatralnego, przedstawia własną interpretacje, utworu.
R. konstruuje wypowiedź spójną, zgodną z tematem, opowiada przebieg jednego wątku z
utworu wielowątkowego, stosuje w opowiadaniu inne formy np. opis postaci krajobrazu;
zachowuje chronologię wydarzeń.
D. posługuje się poprawną polszczyzną, unika powtórzeń, prowadzi wywiad z osobą z
najbliższego otoczenia, stosuje cytaty, zdaje sprawozdanie dodając swój komentarz
krytyczny.
Pisanie
K. dba o estetykę pisma, konstruuje wypowiedzi pisemne: logiczne opowiadanie,
streszczenie krótkiego utworu, charakterystyka postaci lit., list, sporządza krótka notatkę..
P. zachowuje trójdzielność kompozycji, stosuje opowiadanie z innymi formami
wypowiedzi, streszczenie w którym eliminuje wypowiedzi postaci, charakterystyka
postaci rzeczywistych i lit., sprawozdanie z przebiegu wydarzenia fikcyjnego, recenzja,
redaguje opinie z uzasadnieniem argumentów, notatka według planu.
R. redaguje plan szczegółowy różnych wypowiedz pisemnych, streszczenie utworu
zachowując chronologie wydarzeń, charakterystyka postaci li t. , i rzeczywistych, nazywa
uczucia, sprawozdanie z przebiegu wydarzeń, porządkuje argumenty, plan kompozycyjny
rozprawki, list połączony z różnymi formami wypowiedzi.
D. we wszystkich pisemnych formach wypowiedzi wyróżnia się samodzielność sądów, opinii,
konsekwencją rozumowania, logicznie łączy formy wypowiedzi, poprawność gramatyczna i
stylistyczna. Czytanie utworów epickich, wierszy, dramatów.
K. czyta głośno, płynnie, odpowiada po przeczytaniu na pytania, wskazuje elementy
świata przedstawionego, wskazuje postaci komiczne, odróżnia tekst główny od
pobocznego.
P. dostrzega w utworze różne postawy bohaterów, rozpoznaje charakterystyczne cechy języka
postaci lit., rozpoznaje cechy gatunków lit., wskazuje środki stylistyczne, dostrzega wyróżniki
sztuki teatralnej i filmowej.
R. czyta o różnym zabarwieniu emocjonalnym, wybiera informacje potrzebne do samodzielnej
pracy, odróżnia fikcję od prawdy historycznej, określa problematykę, utworu, rodzaje komizmu,
ocenia adaptację filmową i teatralną.
D. rozróżnia fazy przebiegu akcji w utworach, widzi zmiany zachodzące w postępowaniu
bohaterów, dobiera cytaty, określa role autora dramatu, reżysera jako twórców sztuki.
Wymagania kl. II j. polski
Mówienie
K. rozróżnia podst. formy wypowiedzi: wywiad, dyskusja, opowiadanie, opis przeżyć,
charakteryzowanie, streszczenie, sprawozdanie.
P. prowadzi wywiad z osobą publiczną, w dyskusji popiera własną wypowiedź Cytatami,
opowiada barwnie, spontanicznie, opisuje własne przeżycia, dokonuje selekcji materiału w
streszczeniu, odróżnia fakty od opinii.
R. w wywiadzie reaguje na odpowiedź rozmówcy, kieruje nim, w dyskusji określa różne punkty
widzenia, w opowiadaniu stosuje odpowiednią intonację głosu, opisuje przeżycia postaci
literackich, rzeczywistych; dąży do obiektywizmu w ocenie zachowania postaci.
D. zdaje relację z programu publicystycznego, prezentuje własne stanowisko,
w opowiadaniu świadomie stosuje określony styl.
Pisanie
K. formułuje opowiadanie, streszczenie, opis przeżyć, charakterystykę postaci. sprawozdanie z
wydarzeń autentycznych, redaguje list, podanie, życiorys.
P. narracja 1 i 2 - osobowa; streszczenie artykułu z zastosowaniem zaimków, imiesłowów; w
opisie - wyrazy nazywające uczucia; analizuje zgromadzone opinie, fakty, wyciąga wnioski,
prezentuje własne odczucia i punkt widzenia, list z pisem przeżyć, notatki w formie tabel,
wykresów.
R. redaguje fragm. Dziennika, nazywa stany psychiczne, redaguje recenzję komentując i
oceniając, planuje wypowiedź pisemną, próbuje redagować rozprawkę według planu.
D. wyróżnia się samodzielnością sądów, opinii, konsekwencją rozumowania.
Czytanie tekstów słownych i odczytywanie innych tekstów kultury.
K. tak jak w poprzedniej klasie.
P. odróżnia informację od opinii, rozróżnia rodzaje i gatunki lit. Odróżnia fakty od fikcji lit.,
zwraca uwagę na kreacją bohaterów i ocenia grę aktorów - teatr, film. Dostrzega odrębność
przekazu radiowego, wyraża opinie na temat albumów sztuk plastycznych, cechy
charakterystyczne reklamy.
R. określa ideę utworu, dostrzega związki z biografią i historią, odczytuje metaforykę i
symbolikę utworu, klasyfikuje podstawowe gat. Filmowe, zna
pojęcia związane z filmem, radiem, teatrem; określa kompozycję obrazu, dobór
barw i ich funkcję w budowaniu nastroju;
Rozpoznaje wybitne dzieła muzyczne, dostrzega różnicę między językiem
publicystyki a j. literackim, samodzielnie korzysta z wydawnictw
encyklopedycznych.
D. samodzielnie czyta, ocenia, wyraża własne sądy, opinie na temat różnorodnych
tekstów kultury.
Nauka o języku
K. rozpoznaje części mowy, zdania, rodzaje wypowiedzeń, rodzaje głosek, tworzy wyrazy
pochodne od podstawowych.
P. posługuje się wypowiedzeniami złożonymi, stosuje w wypowiedziach imiesłowy, poprawnie
zapisuje przedrostki i przyrostki tworząc wyrazy pochodne, odczytuje skróty, skrótowce
dostrzega różnicę między wymową a zapisem głosek dźwięcznych, poprawnie zapisuje wyrazy w
których zaszło upodobnienie.
R. potrafi świadomie dostosować różnorodne konstrukcje zdaniowe do form
Wypowiedzi.
Przekształca imiesł. równoważnik zdania na zdanie podrzędne,
Wyodrębnia podstawę słów i formant.
Tworzy wyrazy pochodne od wyrażeń przyimkowych.
D. poprawnie używa w wypowiedziach skrótowce, reaguje na błędną wymowę, dąży do precyzji i
bogactwa wypowiedzi, stosują wyrazy pochodne.
Wymagania z języka polskiego dla uczniów klas III gimnazjum.
WYMAGANIA KONIECZNE :
MÓWIENIE
Opowiada swobodnie z zastosowaniem zwrotów do adresata; opisuje ustnie postać,
przedmiot, krajobraz. Potrafi dokonać charakterystykę postaci. Wygłasza tekst z pamięci.
SŁUCHANIE
Jest skoncentrowany na treści wypowiedzi innych osób, mobilizuje się pytaniem: Czy
potrafiłbym powtórzyć to, czego słucham?
CZYTANIE TEKSTÓW SŁOWNYCH I ODCZYTYWANIE
TEKSTÓW KULTURY
INNYCH
Doskonali technikę czytania, rozumie ogólny sens czytanych utworów. Rozumie znaczenie
pojęć z zakresu literatury i kultury. Dostrzega różnice między tworzywem teatru i filmu.
Posługuje się poznanymi słownikami i encyklopedią. Rozumie treść różnorodnych instrukcji.
PISANIE
Opowiadanie, streszczenie, charakterystyka (jak w klasach poprzednich). Redaguje
sprawozdanie (zawarte podstawowe elementy), list oficjalny. Sporządza notatkę (z lekcji,
lektury).
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
MÓWIENIE
Dyskusja – dąży do osiągnięcia kompromisu, jest obiektywny w ocenie wypowiedzi, zadaje
pytania sprawdzające, wyczerpująco udziela odpowiedzi na pytania innych.
Opowiadanie – opowiada swobodnie z zastosowaniem zwrotów do adresata Charakterystyka
– analizuje motywy postępowania postaci.
Sprawozdanie – zdaje relacje z wykładu, pogadanki, porządkuje usłyszane treści. Dokonuje
własnej interpretacji wygłaszanych utworów.
SŁUCHANIE
Potrafi słuchać i notować referat, wykład, pogadankę, prelekcje.
Odróżnia subiektywizm od obiektywizmu, aprobatę od dezaprobaty (przemówienie).
CZYTANIE TEKSTÓW SŁOWNYCH
Czyta biegle, poprawnie, wyraźnie.
Umie korzystać z bibliografii, rozróżnia cechy poznanych gatunków literackich,
rozpoznaje archaizmy.
Odkrywa w literaturze społeczne, patriotyczne i religijne postawy bohaterów.
Dostrzega tworzywo teatru telewizji jako połączenia tworzyw teatru i filmu.
Dostrzega związek dzieła, plastycznego z literackim, wyraża opinię.
Ocenia treść i formę reklam.
PISANIE
Sprawozdanie – redaguje sprawozdanie z wykładu, pogadanki. Redaguje różne recenzje.
Redaguje rozprawkę zgodnie z planem kompozycyjnym. Redaguje list oficjalny stosując
właściwe słownictwo. Redaguje curriculum vitae.
POZIOM ROZSZERZAJĄCY:
MÓWIENIE
Prowadzi wywiad z osobą fikcyjną (np. postaci literackiej). W charakterystyce analizuje
postępowanie postaci Zdaje sprawozdanie z referatu, przemówienia,
SŁUCHANIE
Słuchając, potrafi wybrać najistotniejsze fakty, informacje, odczytuje intencje i cel wypowiedzi.
CZYTANIE TEKSTÓW
Dokonuje uogólnień na podstawie przeczytanego tekstu, czyta ze zrozumieniem
różnorodne teksty literatury pięknej, publicystycznej,
Odkrywa w literaturze wartości uniwersalne i przenosi je do własnego świata wartości.
Analizuje komunikaty medialne.
Wykorzystuje media jako źródło informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy.
Korzysta z poznanych wydawnictw informacyjnych.
Zdobywa informacje, wykorzystując różne źródła.
PISANIE
Sprawozdanie – redaguje sprawozdanie z referatu, przemówienia.
Recenzja – dobiera właściwe słownictwo, wyraża własne zdanie.
Rozprawka – Dobiera najtrafniejsze argumenty, stosuje zwroty i wyrażenia uzasadniające swoje
stanowisko. Redaguje przemówienie.
POZIOM DOPEŁNIAJĄCY:
MÓWIENIE
W dyskusji negocjuje, broni swojego stanowiska, dokonuje podsumowania. Potrafi prowadzić
dyskusję, dokonuje podsumowania wyników dyskusji.
SŁUCHANIE
Selekcjonuje i porządkuje usłyszane treści.
CZYTANIE TEKSTÓW
Czyta ze zrozumieniem teksty literatury popularnonaukowej, określa specyficzne cechy stylu
różnych tekstów. Ma świadomość wieloznaczności wypowiedzi literackiej. Rozpoznaje
znaczenia metaforyczne dzieł plastycznych.
PISANIE
Dokonuje uogólnień w sprawozdaniu.
Ocenia w recenzji wartość filmu.
W rozprawce łączy fakty.
W liście otwartym uzasadnia własne stanowisko.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards