Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

advertisement
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
Wykład 5 i 6
Swoboda przepływu osób

Jedną z niezwykle istotnych swobód, ale i korzyści jakie
gwarantuje Unia Europejska, jest swobodny przepływ
osób (w tym na mocy wypracowanego wspólnie acquis
Schengen), a przede wszystkim pewien element składowy
tego pojęcia, jakim jest swobodny przepływ pracownikó
wewnątrz Unii Europejskiej. Już w Preambule TFUE, za
jeden z głównych celów własnych wysiłków, państwa
członkowskie uznały dążenie do poprawy życia i pracy
swych narodów.
Swoboda przepływu osób
swobodny przepływ osób ściśle wiąże się z pojęciem
„obywatelstwa Unii”, ustanowionym w Traktacie z
Maastricht.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 TFUE, „Obywatelem Unii jest każda
osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego.
Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku
do obywatelstwa krajowego, nie zastępując go jednak”, a
nadto charakter subsydiarny (inaczej akcesoryjny;
pomocniczy) i zgodnie z art. 25 TFUE także dynamiczny.
Przy czym najtrafniejszym określeniem, jakie w pełni
oddaje naturę obywatelstwa Unii wydaje się być to, które
stwierdza, że „Obywatelstwo europejskie jest jak moneta
euro – ma stronę narodową i stronę europejską
Swoboda przepływu osób
obywatelstwo Unii daje osobom je posiadającym szereg uprawnień,
wymienionych w art. 20 ust. 2 TFUE i omówionych szczegółowo w
art. 21–24 TFUE, w tym prawo do swobodnego przemieszczania się i
przebywania na terytorium państw członkowskich; głosowania i
kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w
wyborach lokalnych w państwie członkowskim, w którym mają
miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele
tego państwa; korzystania na terytorium państwa trzeciego, w
którym państwo członkowskie, którego są obywatelami, nie ma
swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej
każdego z pozostałych państw członkowskich, na takich samych
warunkach jak obywatele tego państwa; kierowania petycji do
Parlamentu Europejskiego, odwoływania się do Europejskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zwracania się do instytucji i
organów doradczych Unii w jednym z języków traktatów oraz
otrzymywania odpowiedzi w tym samym języku. Zasady korzystania
z wszystkich wyżej wymienionych uprawnień obywateli Unii
Europejskiej doprecyzowane zostały w aktach prawa wtórnego
2. „Swobody przepływu”;
2.3.1. „Swobody osobowe”
A. Rodzaje „swobód osobowych” (swobód personalnych):
a) swoboda przepływu pracowników
b) swoboda samozatrudnienia (prawo zakładania przedsiębiorstw)
c) swoboda przepływu usług
B. „Osobowy” kontekst integracji
a) „Osoby” (osoby fizyczne i prawne; osoby aktywne gospodarczo; inne osoby –
członkowie rodzin, studenci, emeryci, obywatele państw trzecich)
b) „Obywatele” (obywatelstwo UE [art. 20 ust. 1 TFUE]; obywatelskie „prawo
do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium PC” [art. 20
ust. 2 lit. a i art. 21 ust. 1TFUE]) ”; ograniczenia wynikające z traktatów i
środków przyjętych na ich podstawie [art. 21 ust. 1 in fine TFUE])
c) Wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób
(tytuł V) – poza zakresem wykładu
2. „Swobody przepływu”;
2.3.1. „Swobody osobowe”
C. Wspólne elementy „swobód osobowych”
1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (art. 48 TFUE;
rozporządzenia 1408/71 i 574/72, zmienione rozporządzeniem 883/2004)
„pracowników” (i ich rodzin, emerytów i rencistów) oraz „osób prowadzących
działalność gospodarczą na własny rachunek” („samozatrudnionych”)
a. Wybrane wspólne reguły przy jednoczesnym zachowaniu własnych
rozwiązań PC:
- zasada równego traktowania
- sumowanie okresów ubezpieczenia z różnych PC
- regulacja ustawodawstwem wyłącznie jednego PC
- zagwarantowanie praw nabytych.
b. Koordynacja obejmuje m.in. emerytury, renty, świadczenia na wypadek
bezrobocia, świadczenia rodzinne, świadczenia na wypadek choroby i
macierzyństwa (nie dotyczy pomocy społecznej)
2. „Swobody przepływu”;
2.3.1. „Swobody osobowe”
2. Wzajemne uznawanie kwalifikacji „samozatrudnionych” (art. 53 TFUE) i
„usługodawców” (art. 62 TFUE) oraz „pracowników” wykonujących
zawody regulowane
A. Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych; dwa systemy uznawania
kwalifikacji: ogólny, sektorowy
B. System ogólny uznawania kwalifikacji:
- zasada zaufania do rzetelności kształcenia odbywanego w
innym PC
- brak harmonizacji zasad i merytorycznej zawartości przygotowania
zawodowego
- brak automatyzmu w uznawaniu kwalifikacji
C. System sektorowy uznawania kwalifikacji
- zamknięta lista zawodów (lekarze, dentyści, aptekarze, weterynarze, pielęgniarki i położne, architekci),
- dyrektywa zawiera szczegółowe wytyczne co do sposobu kształcenia,
- uznanie kwalifikacji zawodowych następuje automatycznie
D. Tzw. europejski paszport (europass) – 5 dokumentów: europejskie CV, europejska informacji o znajomości
języków, dodatkowych certyfikatach i dyplomach oraz o europejskiej mobilności
2. „Swobody przepływu”;
2.3.2. Swoboda przepływu pracowników
Swoboda przepływu pracowników (art. 45-49
TFUE)
A. Zakres podmiotowy: „pracownik” (w rozumieniu
prawa UE - szerokim)
a) status:
- przede wszystkim „pracownik zależny” (osoba świadcząca pracę za
wynagrodzeniem w warunkach podporządkowania poleceniom
pracodawcy)
- ale także „pracownicy niezależni” (samozatrudnieni, „zatrudnienie
niepracownicze”) (dyrektywa 2004/38/WE)
b) charakter: osoba podejmująca aktywność zarobkową –
rzeczywistą i efektywną (dochodową)
c) orzecznictwo: sprawy: 66/85 Lawrie-Blum, 415/93 Bosman
2. „Swobody przepływu”;
2.3.2. Swoboda przepływu pracowników
B. Istota (art. 45 ust. 1 i 2 TFUE)
a) „zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność
państwową” (równe traktowanie obywateli wszystkich PC)
- bezpośrednie odniesienie do art. 18 akapit TFUE)
- zakaz dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej
b) „ w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych
warunków pracy” (kształcenia zawodowego, uprawnień
socjalnych, podatków itp.)
2. „Swobody przepływu”
2.3.2. Swoboda przepływu pracowników
C. Szczegółowe uprawnienia
1. Cztery uprawnienia szczegółowe „pracowników” z innych PC (art. 45 ust. 3
TFUE oraz dyrektywa 2004/38/WE)
a. prawo do podjęcia zatrudnienia (prawo przyjęcia oferty zatrudnienia w państwie
przyjmującym, prawo korzystania z usług pośrednictwa pracy) a następnie jego realizacji na
tych samych warunkach co pracownik miejscowy (prawo korzystania ze wszystkich praw
pracowniczych, np. swobody zrzeszania się, szkoleń zawodowych, korzyści socjalnych)
b. prawo do swobodnego (bezwizowego) przemieszczania się w tym celu po terytorium PC
(prawo wyjazdu i wjazdu)
c. prawo do przebywania w tym celu w innym PC - powyżej 3 miesięcy, o ile posiadają
dochody lub środki finansowe
d. prawo do pozostawania na terytorium PC po ustaniu zatrudnienia (na warunkach
określonych przez Komisję), np. gdy: (a) pracownik stał się bezrobotny, (b) pracownik nabył
uprawnienia emerytalne lub rentowe bądź korzysta ze świadczeń chorobowych lub kształci się
zawodowo); prawo do stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego zamieszkania w innym
PC
2. „Swobody przepływu”
2.3.2. Swoboda przepływu pracowników
2. Uprawnienia wtórne dla członków rodzin (dyrektywa
2004/38/WE) pracowników migrujących (łączenie rodzin)
a. członkowie rodziny pracowniczej (małżonkowie i partnerzy, dzieci do 21
lat, inni pozostający na utrzymaniu pracownika)
b. podjęcie zatrudnienia w państwie przyjmującym
c. kształcenie (w tym nauka zawodu i szkolenia zawodowe) dla dzieci
pracownika migrującego
d. dodatkowe świadczenia wpisane w system edukacji państwa
przyjmującego (np. stypendia)
e. rozróżnienie uprawnień członków rodziny pracownika, o ile nie są oni
obywatelami UE
2. „Swobody przepływu”;
2.3.2. Swoboda przepływu pracowników
D. Dozwolone ograniczenia:
1) „porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie
publiczne” (art. 45 ust. 3 TFUE + dyrektywa 2004/38/WE)
– ograniczenia nie mogą mieć charakteru ekonomicznego
– zagrożenie realne, aktualne, wystarczająco poważne
Orzecznictwo: sprawa Yvonne Van Duyn; sprawa 115-116/91 Adoui i Cornuaille
2) „zatrudnienie w administracji publicznej” (art. 45 ust. 4 TFUE)
– takie zatrudnienie, które obejmuje „udział bezpośredni lub pośredni w wykonywaniu władzy
publicznej i funkcji, które mają na celu ochronę generalnych interesów państwa” (sprawa
Komisja v. Luksemburg)
- wyjątek od swobody przepływu pracowników interpretowany wąsko przez ETS
3) przejściowe ograniczenia wynikające z traktatów akcesyjnych (np.
2+3+2 wg traktatu przyjmującego do UE Polskę)
Prawo przemieszczania osób
Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego
przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw
Członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków
ustanowionych w niniejszym Traktacie i środkach
przyjętych w celu jego wykonania.
Jeżeli dla osiągnięcia tego celu działanie Wspólnoty okazuje
się konieczne, a niniejszy Traktat nie przewiduje
niezbędnych kompetencji, Rada może wydać przepisy
ułatwiające wykonywanie praw określonych w ustępie 1.
Rada stanowi zgodnie z procedurą określoną w artykule
251.
W najnowszym orzecznictwie ETS jest uznawane za
normę bezwarunkową, która wywołuje skutek
bezpośredni
Prawo przemieszczania osób




Dyrektywa Rady nr 90/364 z 28 czerwca 1990 r. o
prawie stałego pobytu (dotyczy osób posiadających
wystarczające środki utrzymania).
Dyrektywa Rady nr 90/365 z 28 czerwca 1990 r. o
prawie stałego pobytu osób zatrudnionych i
wykonujących działalność zarobkową na własny
rachunek, które zakończyły działalność zawodową.
Dyrektywa Rady nr 93/96 z 28 czerwca 1993 r. o prawie
stałego pobytu studentów i osób uczących się.
Dyrektywa Rady i PE nr 2004/38 dotyczącą prawa
obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw
członkowskich. Weszła w życie 30 kwietnia 2004 r.,
natomiast państwom członkowskim pozostawiono dwa
lata na implementację jej postanowień – do 29 kwietnia
2006 r.
Dyrektywa Rady i PE nr 2004/38



Dyrektywa uchyla 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34,
75/35, 90/364, 90/365 i 93/96
Zmienia Rozporządzenie nr 1612/68 (art. 10 i art. 11)
Wyczerpuje zakres normowania z Rozporządzenia
Komisji nr 1251/70 dlatego wydano Rozporządzenie
Komisji nr 635/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r.
uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1251/70 dotyczące
prawa pracowników do pozostania na terytorium
państwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia w tym
państwie
Swoboda zatrudnienia – podstawy prawne


Rozporządzenie Rady nr 1612/68 z 15
października 1968 dotyczące swobody przepływu
pracowników w ramach Wspólnoty,
Dyrektywa Rady i PE nr 2004/38 dotyczącą prawa
obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin do
swobodnego przemieszczania się i pobytu na
terytorium państw członkowskich (przejmuje
dorobek Dyrektyw Rady 64/221, 68/360, 72/194,
73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 i 93/96 oraz
Rozporządzenia Komisji nr 1251/70)
Zakres podmiotowy
Swoboda przepływu obejmuje:

Pracowników wspólnotowych ( w tym osoby poszukujące
pracy),

Członków rodziny pracownika migrującego.
Zakres przedmiotowy
Pracownik ma prawo do:
 przyjęcia złożonych ofert
w zakresie zatrudnienia,
 swobodnego poruszania
się na terytorium
państwa goszczącego,
 zatrudnienia bez
dyskryminacji co do
warunków pracy i płacy
oraz korzyści socjalnych,
 pozostawania na
terytorium państwa
goszczącego po upływie
zatrudnienia.
Członkowie rodziny mają
prawo do:
 połączenia się z
pracownikiem,
 swobodnego poruszania
się na terytorium
państwa goszczącego,
 podjęcie zatrudnienia
wolnego od
dyskryminacji,
 kształcenia ogólnego i
zawodowego w państwie
goszczącym.
Pracownik wspólnotowy - pojęcie
Orzeczenie Sądu z 19 marca 1964 r. w sprawie Mrs M.K.H. Hoekstra v. Bestuur der
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en Ambachten Administration of the
Industrial Board for Retail Trades and Businesses,
C-75/63, ECR 1964, s. 0347

Wyrok został wydany w oparciu o wcześniejsze, już nieobowiązujące,
Rozporządzenie Rady nr 58/3 EWG, dotyczące socjalnej ochrony
migrujących pracowników.

Definicja pracownika nie może być uwarunkowana
definicją zawartą w wewnętrznych systemach
państw członkowskich (np. w kodeksach pracy), lecz
ma niezależne i samodzielne znaczenie w prawie
wspólnotowym.
Definiowanie w nawiązaniu do regulacji prawa
krajowego grozi jednostronną modyfikacją pojęcia
pracownika, a więc może ograniczyć zakres
podmiotowy swobody przepływu pracowników, bez
możliwości kontroli ze strony Wspólnoty.

Pracownik wspólnotowy
Orzeczenie Sądu z 23 marca 1982 r. w sprawie D.M. Levin v. Staatssecretaris
van Justitie,
C-53/81, ECR 1982, s. 1035
Sprawa dotyczyła obywatelki brytyjskiej p. Levin, która zatrudniona na
terenie Niemiec otrzymywała skromny dochód (poniżej minimalnego
wynagrodzenia określonego w prawie niemieckim), który łączyła z
dochodem z dzierżawy swojego majątku w Wielkiej Brytanii.
Dzierżawa stanowiła główne źródło utrzymania jej i małżonka. Władze
niemieckie odmówiły przedłużenia pozwolenia na pobyt, argumentując
to tym, iż źródłem utrzymania małżonków nie jest stosunek pracy.

Status pracownika wspólnotowego można
nabyć poprzez wykonywanie jakiegokolwiek
zajęcia o charakterze ekonomicznym, na tyle
szerokiego, by nie można było go traktować
jako działalności marginalnej czy dodatkowej.
Pracownik wspólnotowy
Orzeczenie Sądu z 3 czerwca 1986 r. w sprawie R.H. Kempf v. Staatssecretaris van
Justitie,
C-139/85, ECR 1986, s. 1741
Sprawa dotyczyła obywatela niemieckiego zatrudnionego w Holandii w
charakterze nauczyciela muzyki. Tygodniowo pracował on zaledwie 12 godz.,
osiągając na tyle skromne dochody, że łączył je z publiczną pomocą finansową
w postaci zasiłku z pomocy społecznej. W opinii sądu holenderskiego
zatrudnienie nie miało celu ekonomicznego, a Pan Kempf nie był zdolny do
zaspokajania swoich potrzeb poprzez pracę.



Dochód otrzymywany z wykonywanej pracy może być
nawet na takim poziomie, który nie zapewnia minimum
socjalnego według prawa obowiązującego w danym
państwie.
Łączenie dochodu z pracy z pomocą finansową z funduszy
publicznych nie wyłącza automatycznie stosowania
przepisów wspólnotowych
Wyjątki i derogacje muszą być interpretowane
restrykcyjnie.
Pracownik wspólnotowy
Orzeczenie Sądu z 3 lipca 1986 r. w sprawie Deborah Lawrie - Blum v. Land Baden –
Württemberg,
C-66/85, ECR 1986, s. 2121
Sprawa dotyczyła obywatelki Wielkiej Brytanii, której odmówiono odbycia
stażu zawodowego będącego warunkiem zdania II egzaminu państwowego i
podjęcia pracy nauczyciela w niemieckim gimnazjum. Władze niemieckie
powołały się na wyjątek (art. 39 ust. 4), który stanowił, że swoboda przepływu
nie obejmuje pracowników służby publicznej, a nauczyciele - zgodnie z prawem
niemieckim - uważani są za takich właśnie.



Pracownikiem w rozumieniu prawa wspólnotowego jest
osoba, która wykonuje czynności przedstawiające wartość
ekonomiczną, pod kierownictwem pracodawcy (praca
podporządkowana), za odpłatnością
Pojęcie „pracownik” jest definiowane zgodnie z
obiektywnymi cechami charakteryzującymi stosunek pracy
transgraniczny stosunek pracy
Pojęcie pracownika nie może być definiowane poprzez
wewnętrzne ustawodawstwo.
Pracownik wspólnotowy
Orzeczenie Sądu z 5 października 1988 r. w sprawie Udo Steymann v.
Staatssecretaris van Justitie,
C-196/87, ECR 1988, s. 6159
Sprawa dotyczyła obywatela niemieckiego p. Steymanna, który podjął
zatrudnienie jak hydraulik na terenie Holandii. Następnie przystąpił do
wspólnoty religijnej Bhagwan, na rzecz której wykonywał szereg czynności w
zamian za utrzymanie.


O przyznaniu statusu pracownika zadecydowało
zachowanie ekwiwalentności świadczeń pomiędzy
sektą a jej członkiem.
Otrzymywanie dochodu z wykonywanej pracy
wcale nie musi mieć charakteru pieniężnego.
Pracownik wspólnotowy
Orzeczenie Sądu z 26 lutego 1992 r. w sprawie M. J. E. Bernini v. Minister van Onderwijs en
Wetenschappen,
C-3/90, ECR 1992, s. I-1071
Bernini była Włoszką, córką włoskich emigrantów, zatrudnionych w Holandii. Po
ukończeniu szkół podjęła w Holandii pracę jako stażysta a następnie studia
na kierunku architektury w Neapolu. Zwróciła się do Min. Edukacji i Nauki
prośbą o dofinansowanie studiów, w oparciu o zasady finansowej pomocy
udzielanej holenderskim studentom studiujących za granicą.



Pracownikiem jest każda osoba, która świadczy autentyczną i
efektywną działalność carries on genuine and effective activities, która ma
wartość ekonomiczną, na podstawie stosunku pracy niezależnie od
podstawy jego nawiązania w prawie krajowym
Wymiar czasu pracy nie jest istotny, jednak czas wykonywania pracy w
niepełnym wymiarze nie może być na tyle ograniczony, by sprowadzał
pracę do czynności przypadkowych lub pomocniczych
Istną cechą wyróżniającą transgraniczny stosunek pracy jest to osoba
świadczy przez pewien czas usługi dla świadczenia wzajemnego pod
kierownictwem innej osoby w zmian za co otrzymuje wynagrodzenie.
Pracownik wspólnotowy
Orzeczenie Sądu z 30 maja 2006 r. Cynthia Mattern and Hajrudin Cikotic v Ministre du Travail et
de l'Emploi
C-10/05, ECR 2006, s. I-03145
C. Mattern obywatelka Luksemburga ukończyła w Belgii kurs kształcenia
zawodowego w zakresie pomocy rodzinie i opieki. Od marca do czerwca
2003 r. odbyła w Belgii staż zawodowy jako pomoc pielęgniarska. Jednak
wniosek męża pani Mattern – pana H. Cikotic obywatela państwa 3-go – o
zezwolenie na zatrudnienie został odrzucony na tej podstawie, że pani
Mattern nie jest pracownikiem migrującym, a jedynie korzysta z uprawnień
jakie nadaje jej Traktat w art. 150 TWE w ramach polityki kształcenia
zawodowego. Prawa obywateli państw 3-ch zależne są od statutu obywatela
UE
Systemu edukacji (art. 149 TWE) i kształcenie zawodowe (art. 150
TWE) należą do kompetencji wewnętrznych państw. Obywatele
UE mogą łączyć prawa z art.. 150 i art. 39. Stosunek prawny jaki
łączy panią C. Mattern z instytucją, w której odbywała staż spełnia
kryteria stosunku pracy jakie określił ETS w sprawie 66/85
Lawrie-Blumr. 2121, pkt 16 i 17 oraz z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie C-456/02 Trojani
Kto nie nabywa statusu pracownika
wspólnotowego?
Orzeczenie Sądu z 31 maja 1989 r. w sprawie I. Bettray v. Staatssecretaris van
Justitie,
C-344/87, ECR 1989, s. 1621
Sprawa dotyczyła obywatela Wielkiej Brytanii p. Bettray, który poddał się
leczeniu na terenie Holandii, celem uniezależnienia się od narkotyków. Po
zakończeniu programu rehabilitacyjnego, polegającego na świadczeniu pracy w
jednym z okolicznych zakładów za odpłatnością, wystąpił on do władz Holandii
z wnioskiem o przedłużenie pozwolenia na pobyt. Wniosek odrzucono.

Osoba, która nie wykonuje pracy o wartości
ekonomicznej, lecz w celu terapeutycznym, nie
nabywa statusu pracownika migrującego.
Osoby poszukujące pracy
Orzeczenie Sądu z 26 lutego 1991 r. w sprawie Królowa v. Immigration Appeal Tribunal,
ex parte Gustaff Desiderius Antonissen,
C-292/89, ECR 1991 s. I-0745
Sprawa dotyczyła obywatela belgijskiego p. Antonissen, który przybył do Wielkiej
Brytanii z zamiarem podjęcia pracy. Niestety, przez okres 6 m-cy nie znalazł
zatrudnienia. Władze brytyjskie po tym czasie odmówiły mu prawa legalnego
pobytu.




Swoboda przepływu pracowników obejmuje osoby poszukujące
zatrudnienia na terenie innego państwa członkowskiego.
Powody, które skłaniają bezrobotnego do poszukiwania
zatrudnienia w innym państwie członkowskim, są nieistotne z
punktu widzenia prawa wjazdu i pobytu w tym państwie, pod
warunkiem że podejmie on rzeczywiście pracę.
Termin na poszukiwanie pracy określa prawo wewnętrzne (jest
to przeważnie okres od 3 do 6 miesięcy). Limity czasowe muszą
być rozsądne.
Prawo do poszukiwania pracy wygasa z momentem korzystania
ze świadczeń pomocy publicznej.
Członkowie rodziny pracownika – art. 10 R1612/68 zastąpiony przez D-2004/38
Prawo połączenie się i prawo pobytu przysługuje:




współmałżonkowi, tj. osobie pozostającej w formalnym
związku małżeńskim (a także partnerowi po rejestracji takiego
związku, o ile związki tego rodzaju nie naruszają przepisów
państwa goszczącego)
zstępnym, tj. dzieciom poniżej 21 roku życia, zarówno
naturalnym jak i adoptowanym przez pracownika; dzieciom
małżonka pracownika tylko wtedy, jeśli mieszkały wspólnie z
małżonkiem pracownika migrującego lub pozostają na
utrzymaniu pracownika (także zstępnym partnera)
wstępnym, tj. rodzicom, dziadkom w linii pracownika i jego
współmałżonka, którzy są „zależni” od pracownika (pozostają
na jego utrzymaniu) (także wstępnym partnera)
Akt implamentujący Dz.U.2006.144.1043 (U) Wjazd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt oraz wyjazd z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin

Preambuła (6) Aby utrzymać szeroko pojętą jedność rodziny oraz bez uszczerbku dla zakazu
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, przyjmujące Państwo Członkowskie
powinno zbadać w oparciu o własne ustawodawstwo sytuację osób, które nie są objęte
definicją członka rodziny na mocy niniejszej dyrektywy i nie korzystają z automatycznego
prawa do wjazdu i pobytu w przyjmującym Państwie Członkowskim, w celu podjęcia decyzji,
czy można udzielić takim osobom pozwolenia na wjazd i pobyt ze względu na ich związek z
obywatelem Unii lub wszelkie inne okoliczności, na przykład zależność finansową lub
fizyczną od tego obywatela Unii
Artykuł 2
Definicje
Do celów niniejszej dyrektywy:
1) "obywatel Unii" oznacza każdą osobę mającą obywatelstwo Państwa Członkowskiego;
2) "członek rodziny" oznacza:
a) współmałżonka;
b) partnera, z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie
ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego
Państwa Członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem
partnerskim a małżeństwem, oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednim
ustawodawstwie przyjmującego Państwa Członkowskiego;
c) bezpośrednich zstępnych, którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego roku życia lub
pozostają na utrzymaniu, oraz tych współmałżonka lub partnera, jak zdefiniowano w lit. b);
d) bezpośrednich wstępnych pozostających na utrzymaniu oraz tych współmałżonka lub
partnera, jak zdefiniowano w lit. b);
3) "przyjmujące Państwo Członkowskie" oznacza Państwo Członkowskie, do którego przybywa
obywatel Unii w celu skorzystania z jego/jej prawa do swobodnego przemieszczania się i
pobytu.
Małżonek - pojęcie
Orzeczenie Sądu z 13 lutego 1985 r. w sprawie Aissatou Diatta v. Land Berlin,
C-267/83, ECR 1985 s. 0567
Sprawa dotyczyła obywatelki Indii, żony obywatela Wielkiej Brytanii,
który podjął pracę na terenie Niemiec wraz z małżonką. Po pewnym
czasie nastąpiła separacja małżeństwa. Władze niemieckie odmówiły
prawa przedłużenia pobytu, argumentując to faktem utraty statusu
współmałżonka przez obywatelkę Indii.



Ogłoszenie separacji nie ogranicza praw współmałżonka.
Prawo wspólnotowe nie reguluje instytucji małżeństwa.
Prawo wspólnotowe nie normuje wewnętrznych relacji
pomiędzy małżonkami.
Konkubinat
Orzeczenie Sądu z 17 kwietnia 1986 r. w sprawie Holandia v. Ann Florence
Reed,
C-59/85, ECR 1986, s. 1283
Obywatelka Wielkiej Brytanii przekroczyła teren Belgii z zamiarem połączenia
się ze swoim konkubentem i podjęcia w tym kraju pracy. Przez 6 m-cy pracy
nie podjęła, lecz wniosła o przedłużenie pozwolenia na pobyt, argumentując to
tym, iż obywatelom belgijskim umożliwia się pozostawanie w stałych
nieformalnych związkach z osobami, bez względu na obywatelstwo konkubenta.
W takim wypadku - zdaniem powódki - konkubinat można porównać z
małżeństwem i w konsekwencji zrównać prawa konkubenta z prawami
współmałżonka.

ETS nie uznał konkubinatu za związek
równorzędny z małżeństwem, ale nadał mu
kwalifikacje korzyści socjalnej.
D-2004/38
Artykuł 3
2. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek osobistego prawa do
swobodnego przemieszczania się i pobytu zainteresowanych osób,
przyjmujące Państwo Członkowskie, zgodnie ze swoim
ustawodawstwem krajowym, ułatwia wjazd i pobyt następujących
osób:
a) wszelkich innych członków rodziny, bez względu na ich
przynależność państwową, którzy nie są objęci definicją określoną
w art. 2 ust. 2, a w kraju, z którego przybyli, pozostają na
utrzymaniu lub są członkami gospodarstwa domowego obywatela
Unii, posiadającymi pierwotne prawo pobytu, lub gdzie istnieją
poważne względy zdrowotne ściśle wymagające osobistej opieki
obywatela Unii nad członkiem rodziny;
b) partnera, z którym obywatel Unii pozostaje w stałym, należycie
poświadczonym związku.
Przyjmujące Państwo Członkowskie dokonuje szczegółowej analizy
osobistych okoliczności i uzasadnia każdą odmowę wjazdu lub
pobytu wobec tych osób.
Wstępni i zstępni
Orzeczenie Sądu z 18 czerwca 1987 r. w sprawie Centre public d'aide sociale de Courcelles
v. Marie-Christine Lebon,
C-316/85, ECR 1987, s. 2811

Kryterium pozostawania na utrzymaniu rozumiane jest
jako pewien stan faktyczny, w którym pracownik wspomaga
członka rodziny bez względu na motywy, którymi się
kieruje.
Orzeczenie Sądu z 22 czerwca 1972 r. w sprawie Rita Frilli v. Belgia,
C-1/72, ECR 1972, s. 0457

Fakt ubiegania się przez członka rodziny o zasiłek z
pomocy społecznej nie wpływa na status członka
pozostającego na utrzymaniu pracownika, jeśli identyczną
możliwość mają członkowie rodzin krajowców
Zakres przedmiotowy
Zakres uprawnień uzależniony jest od kręgu
beneficjentów. Różne uprawnienia przysługują:
 pracownikom,
 bezrobotnym,
 członkom rodziny pracownika,
 byłym pracownikom.
Prawo wjazdu pracowników i ich
rodzin – D-68/360 oraz D-2004/38




Prawo wjazdu i pobytu przysługuje osobom posługującym się
paszportem lub innym dokumentem identyfikacyjnym
ważnym przez okres 5 lat
Wizy wymagane są tylko dla członków rodziny nie będących
obywatelami Unii o ile taki obowiązek wynika z R-539/2001.
Zniesienie wiz wjazdowych dla obywateli państw III
posiadających kartę stałego pobytu wydaną w jednym z
państw członkowskich D-2004/38
Prawo wjazdu nie może zostać uzależnione od złożenia
oświadczenia o celu i okresie planowanego pobytu w danym
państwie
Prawo wjazdu i pobytu pracownika nie zależy od
uwiarygodnienia posiadania wystarczających środków
finansowych na pobyt w kraju goszczącym (wyjątek D-90/364,
90/365, 93/96) – wymóg ten potwierdza D-2004/38
Pozwolenie na pobyt - D 68/360 i
2004/38


Pozwolenie wydawane przez państwo goszczące dla
cudzoziemca i członków jego rodziny ma charakter
potwierdzający prawo a nie kształtujący prawo.
W zależności od czasu trwania umowy o pracę państwo
wydaje:




pozwolenia czasowe (do 1 roku),
pozwolenia stałe (ważne powyżej 5 lat)
prawo stałego pobytu (dla osób zamieszkujących powyżej 5 lat)
Praca sezonowa do 3 miesięcy nie wymaga zezwolenia na
pobyt (zasada ta będzie dotyczyła obywateli państw III)
Ciągłość pobytu - D 68/360 i 2004/38
Ciągłość pobytu jest zachowana:




jeśli przerwy w pobycie pracownika w państwie
goszczącym nie przekraczają 6-ciu kolejnych miesięcy,
w przypadku nieobecności spowodowanej odbywaniem
służby wojskowej w kraju obywatelstwa pracownika,
w przypadku czasowej niezdolności spowodowanej
chorobą zawodową lub wypadkiem w pracy,
w przypadku niezawinionej utraty pracy (bezrobocie
nieumyślne) połączonej z wymogiem rejestracji w urzędzie
zatrudnienia; po 12 miesiącach pozostawania bez pracy
państwo może ograniczyć długość pozwolenia na pobyt.
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu





Zakazane są wszystkie formy dyskryminacji formalnej i
faktycznej.
Zakaz dyskryminacji jest bezpośrednio obowiązujący i
bezpośrednio skuteczny w wewnętrznych porządkach państw
członkowskich.
Zakaz dyskryminacji powszechne i swoiste źródła prawa a
także umowy o pracę
Zakaz dyskryminacji dotyczy zarówno praw indywidualnych jak
i zbiorowych praw pracownika.
Zakaz dyskryminacji obejmuje stosunki prawne poprzedzające
nawiązanie stosunku pracy jak i sam stosunek pracy.
Dostęp do zatrudnienia wolny od
dyskryminacji




Obywatele UE mają prawo podjęcia na terytorium
państwa goszczącego każdej dostępnej pracy na
równi z obywatelami danego kraju.
Obowiązuje reguła pierwszeństwa zatrudniania
obywateli państw Unii przed cudzoziemcami z
krajów trzecich.
Obywatele UE i pracodawcy prowadzący
działalność na terytorium dowolnego państwa UE
mogą składać podania o pracę i oferty pracy.
Strony stosunku pracy zawierają i wykonują
stosunek pracy zgodnie z przepisami
wewnętrznymi państwa goszczącego.
Równe warunki zatrudnienia- art. 7
Artykuł 7 (R 1612/68)
1. Pracownik będący obywatelem Państwa
Członkowskiego nie może być na terytorium innego
Państwa Członkowskiego ze względu na swą
przynależność państwową traktowany odmiennie niż
pracownicy krajowi pod względem warunków
zatrudnienia i pracy, w szczególności warunków
wynagrodzenia, zwolnienia i, jeżeli straci pracę,
powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia.
2. Pracownik korzysta z takich samych przywilejów
socjalnych i podatkowych jak pracownicy krajowi.
Równe warunki ustania pracy
Orzeczenie Sądu z 13 grudnia 1972 r. w sprawie Pieter Marsman v. M. Rosskamp,
C-44/72, ECR 1972, s. 1243
Obywatel Wielkiej Brytanii p. Marsman, zatrudniony na terenie Niemiec, w
wyniku wypadku stracił zdolność do pracy w 50%. Rozwiązano z nim stosunek
pracy argumentując to brakiem stałego miejsca zamieszkania na terytorium
Niemiec.


Prawo niemieckie obejmuje szczególną ochroną przed
rozwiązaniem umowy o pracę pracowników, którzy ulegli
wypadkowi w pracy. W przypadku cudzoziemców ochrona
ta zależy dodatkowo od spełnienia warunku stałego
zamieszkania na terytorium Niemiec, choć takiego wymogu
nie stawia się obywatelom niemieckim.
ETS stwierdził, iż doszło do pośredniej dyskryminacji, a
pracodawca naruszył prawo wspólnotowe.
Rodzaje dyskryminacji
Orzeczenia Sądu z 17 czerwca 1963 r. w sprawie Republika Włoska v. Komisja
C-13/63, ECR 1963, s. 0337

Z dyskryminacją bezpośrednią stykamy się zarówno
wówczas, kiedy różnie traktowane są podobne sytuacje, jak
i wtedy, gdy odmienne okoliczności ujmowane są
podobnie.
Orzeczenie Sądu z 23 maja 1996 r. w sprawie John O'Flynn v. Adjudication Officer,
C-237/94, ECR 1996, s. I-2617
 O dyskryminacji pośredniej mówimy wtedy gdy
stosowanie pozornie neutralnych przepisów sprawia, iż
obywatele pochodzący z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej znajdują się w mniej korzystnej sytuacji od
obywateli państwa członkowskiego.
Prawo do ulg podatkowych
Orzeczenia Sądu z 14 lutego 1995 r. w sprawie Finanzamt Köln-Altstadt v. Roland Schumacker,
C-279/93, ECR 1995, s. I-0225
Pracownikowi narodowości belgijskiej władze niemieckie odmówiły wspólnego
rozliczenia się z małżonką, nakazując rozliczenie się w formie uproszczonej i
samodzielnie. Pracownik ten nie miał stałego pobytu w Niemczech, mimo że
świadczył pracę na rzecz kilku niemieckich pracodawców. Odmowa wspólnego
rozliczenia się pozbawiła go zwrotu nadpłaty przysługującej z tytułu łącznego
opodatkowania.



Sytuacja rezydentów i nie-rezydentów nie jest tożsama.
Nie-rezydenci mogą ponosić większe obciążenia
podatkowe z tytułu podatków bezpośrednich.
W sytuacji gdy większą część dochodu nie-rezydent
otrzymuje w państwie świadczenia pracy, a tylko cząstkową
w państwie stałego pobytu, powinien on skorzystać ze
wszystkich udogodnień jakie stwarza system podatkowy
tego państwa, w którym jest wykonywana praca.
Prawa członków rodziny - art. 12 R1612/68




Prawo połączenia się z pracownikiem
migrującym.
Prawo legalnego pobytu.
Prawo dostępu do zatrudnienia.
Prawa dzieci do kształcenia się, nauki zawodu
oraz szkolenia zawodowego w państwie
goszczącym (Dyrektywa nr 77/486 z 25 lipca 1977 r. w
sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących).

Prawo otrzymywania korzyści socjalnych.
Wyłączenia podmiotowe



Swoboda zatrudniana pracowników w prawie
wspólnotowym doznaje wyłączeń jedynie w stosunku do
grupy pracowników zatrudnionych w służbie publicznej.
Termin „praca w służbie publicznej” dotyczy wyłącznie
osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, przy
czym podstawa nawiązania stosunku pracy jest w tym
wypadku bez znaczenia. Może więc być to akt
mianowania, powołania czy też umowa o pracę.
„Zatrudnienie w służbie publicznej” ma jednolite i
wspólnotowe znaczenie, podobnie jak pojęcie
„pracownik”.
Zatrudnienie w służbie publicznej
Orzeczenie Sądu z 3 lipca 1986 r. w sprawie Deborah Lawrie - Blum v. Land Baden –
Württemberg,
C-66/85, ECR 1986, s. 2121
Omawiana wcześniej sprawa obywatelki Wielkiej Brytanii, której odmówiono odbycia stażu
zawodowego będącego warunkiem zdania II egzaminu państwowego i podjęcia pracy nauczyciela w
niemieckim gimnazjum.



Zatrudnienie w służbie publicznej musi ograniczać się jedynie do
stanowisk istotnych dla ochrony ważnych interesów państwa, a więc
takich, które wymagają szczególnej więzi pomiędzy funkcjonariuszem
a państwem, opartej na lojalności, jakiej można oczekiwać od
własnych obywateli.
Szczególna więź pomiędzy pracownikiem a państwem wynika z faktu,
iż funkcjonariusz uczestniczy w wykonywaniu władczych uprawnień
państwa lub stoi na straży ochrony jego interesów.
Kwalifikacja danego stanowiska do służby publicznej opiera się na
rodzaju zadań zlecanych do wykonania pracownikowi przez
pracodawcę oraz odpowiedzialności, jaką ponosi pracownik w związku
z wykonywanymi czynnościami. Kwalifikacja ta ma więc charakter
merytoryczny a nie formalny i jest wykonywana zgodnie z celami
prawa wspólnotowego.
Ograniczenia przedmiotowe


trzy przesłanki, które uprawniają państwo do
wprowadzenia odstępstw od bezpośredniego i
jednolitego stosowania prawa wspólnotowego. Są
nimi: porządek publiczny, bezpieczeństwo
publiczne i zdrowie publiczne.
Klauzule publiczne podlegają interpretacji
zawężającej. Ochrona interesów Wspólnoty
Europejskiej jest nadrzędna w stosunku do
ochrony interesów danego państwa.
Stosowanie klauzul publicznych



Ograniczenia praw indywidualnych (w tym
wolności zatrudnienia) mogą nastąpić jedynie w
celu ochrony ważnego interesu państwa, limitując
prawa podmiotów działających na terytorium
danego kraju w sposób równomierny i
uzasadniony.
Ograniczenia muszą być stosowane z
zachowaniem zasady proporcjonalności.
Stosowanie klauzul podlega kontroli za strony
organów UE.
Przykłady zastosowania klauzul
publicznych (1)
Orzeczenie Sądu z 27 października 1977 r. w sprawie Régina v. Pierre Bouchereau,
C-30/77, ECR 1977, s. 1999
Obywatel francuski p. Bouchereau, zatrudniony w Wielkiej Brytanii, został
dwukrotnie skazany za nielegalne posiadanie narkotyków. Po odbyciu kary 12
miesięcy pozbawienia wolności, brytyjski sąd karny wystosował pismo
rekomendujące deportację skazanego, co też uczyniono. Sąd rozpatrujący
odwołanie od nakazu deportacji wystosował pytanie prejudycjalne do ETS czy
skazujący wyrok wydany przez niezawisły sąd jest wystarczającym
uzasadnieniem do wydalenia danej osoby, bowiem sama Dyrektywa nr 64/221
takiej przesłanki nie uwzględniała.

ETS uznał, że postępowanie cudzoziemca godziło w porządek
publiczny poprzez poważne naruszenie prawa, w związku z czym
deportacja była jak najbardziej zasadna.
Przykłady zastosowania klauzul
publicznych (2)
Orzeczenie Sądu z 18 maja 1982 r. w sprawie Rezguia Adoui v. Belgia i Miasto Liege
oraz Dominique Cornuaille v. Belgia,
połączone sprawy C-115 i C-116/81, ECR 1982, s. 1665
Sprawa dotyczyła odmowy prawa wjazdu dwóch obywatelek Francji na terytorium
Belgii. Odmowę argumentowano figurowaniem obu kobiet w kartotekach
policyjnych za uprawianie prostytucji, chociaż tego rodzaju działalności nie
zakazywano własnym obywatelkom.

ETS uznał niewłaściwe zastosowanie klauzul publicznych,
bowiem nierównomiernie dotykały one cudzoziemców i
własnych obywateli.
Pojęcie interesu państwa




Zachowanie równowagi na rynku pracy.
Ochrona interesów pracowników.
Ochrona praw konsumentów.
Zapewnienie skutecznej opieki zdrowotnej.
Do „interesu publicznego” nie kwalifikuje się interesu
ekonomicznego państwa .
Klauzule publiczne – przepisy krajowe
Klauzula ochrony zdrowia publicznego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września
2003 r. w sprawie wykazu chorób uznanych za
zagrażające zdrowiu publicznemu, z powodu których
można odmówić zezwolenia na pobyt lub pobyt
czasowy obywatelowi Unii Europejskiej i członkowi
jego rodziny (DU 2003-1737)
Zgodnie z rozporządzeniem jest 9 chorób zakaźnych,
które uzasadniają odmowę wjazdu i pobytu w Polsce
Zakres przestrzenny i czasowy
swobody zatrudnienia




Swoboda zatrudnienia jest prawem podmiotowym
(indywidualnym).
Swoboda zatrudnienia przysługuje każdej osobie
legitymującej się obywatelstwem UE niezależnie od miejsca
jej zamieszkania czy pobytu (art. 1 R-1612/68).
Przepisy wspólnotowe dot. swobody przepływu są
stosowane, jeśli stosunek pracy został zawarty na terenie
WE lub wówczas gdy umowa zawarta pomiędzy stronami
wywiera skutek na terytorium jednego z państw UE.
Przepisy wspólnotowe dot. swobody przepływu są
stosowane nawet wtedy gdy stosunek pracy został zawarty
poza terytorium Wspólnoty i był wykonywany także poza
nim - C-214/94.
Download