List do premiera

advertisement
Szanowny Pan
Donald Tusk
Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
22.01.2009r.
Szanowny Panie Premierze,
powołując się na odpowiedź komisarza ds. środowiska w UE Stavrosa Dimasa na
zapytanie złożone przez Posła PE Pana Janusza Wojciechowskiego i innych polskich
Posłów PE po raz kolejny domagamy się:
1. natychmiastowego wprowadzenia zakazu na MON810 wzorem innych krajów
UE,
2. zlokalizowania nielegalnych upraw MON810 w Polsce, zniszczenia
pozyskanych nasion oraz ukarania osób i instytucji odpowiedzialnych za
zanieczyszczenie polskich pól i nasion.
Poniżej zapytanie Posłów PE oraz odpowiedź Stavrosa Dimasa, komisarza ds.
środowiska w UE .
Z poważaniem
nazwisko imię
adres
podpis
----- Original Message ----From: WOJCIECHOWSKI Janusz
To: Jadwiga Lopata
Cc: [email protected]
Sent: Wednesday, January 20, 2010 5:51 PM
Subject: GMO
Dosłownie przed chwilą otrzymałem odpowiedź na moje zapytanie (podpisane również
przez innych europosłów PiS) w sprawie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Unii
Europejskiej.
Na razie, gwoli informacji zamieszczam pytanie i odpowiedź Komisji Europejskiej. Szersza
odpowiedź zamieszczę później, ale póki co dwie refleksje. Pierwsza - kto w Unii Europejskiej nie
chce GMO, ten go nie ma i Komisja Europejska nie jest w stanie go zmusić. Złudne są więc
tłumaczenia rządu polskiego, że musimy wpuścić GMO, bo Unia nas do tego zmusza. I druga
refleksja - Unia nic nie wie o uprawach GMO w Polsce. W świetle unijnej statystyki jesteśmy
krajem wolnym od GMO. To nie jest zgodne z inną wiedzą i zdaje się, że polski rząd wpuszcza
GMO po cichu, nie informując o tym Komisji.
Wkrótce wrócę do tego tematu.
ZAPYTANIE PISEMNE E-5664/09
złożone przez: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz Cymański (ECR),
Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł Robert Kowal (ECR), Jacek
Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław
Piotrowski (ECR), Konrad Szymański (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) oraz Zbigniew Ziobro
(ECR)
do Komisji
Przedmiot: Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) i reakcja Komisji na
wprowadzanie zakazu tych upraw
Z prasy oraz z danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe wynika, że w Unii
Europejskiej z jednej strony rozszerza się zakres upraw roślin genetycznie modyfikowanych,
a z drugiej strony niektóre państwa członkowskie mocą ustawodawstwa krajowego wprowadzają na
własnym terytorium zakazy upraw roślin GMO, dotyczy to np. Francji i Niemiec.
W związku z tą sytuacją prosimy Komisję o odpowiedzi w następujących kwestiach:
1. Jaka jest obecnie powierzchnia upraw roślin GMO w Unii Europejskiej, z podaniem wielkości
upraw w poszczególnych krajach członkowskich?
2. Które państwa członkowskie wprowadziły na swoim terytorium na stałe lub przejściowo zakaz
upraw GMO?
3. Jakie działania i wobec których państw członkowskich podjęła Komisja Europejska w związku
z wprowadzeniem zakazu upraw GMO i jaki jest obecny stan postępowania w tych sprawach?
E-5664/09PL
Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa
w imieniu Komisji
(20.1.2010)
1. W 2008 r. powierzchnia upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin (GMO) wynosiła 98 000 ha,
z czego 8 400 ha w Republice Czeskiej, 3 400 ha w Niemczech, 79 300 ha w Hiszpanii, 4 900 ha w
Portugalii, 7 100 ha w Rumunii oraz 1 900 ha w Słowenii.
2. Sześć państw członkowskich (Austria, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry i Luksemburg) przyjęły
środki ochronne, zakazujące uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810. Austria
zakazała również uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy T25.
3. Na podstawie odpowiednich naukowych opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA), który ocenił dane udostępnione przez odpowiednie państwa członkowskie,
Komisja przedłożyła w ramach procedury komitetowej wnioski dotyczące projektów decyzji w
sprawie uchylenia zakazów Austrii, Francji, Grecji i Węgier dotyczących kukurydzy MON810 oraz
zakazu Austrii dotyczącego kukurydzy T25.
W dniu 2 marca 2009 r. Rada odrzuciła po raz kolejny[1] kwalifikowaną większością głosów
wnioski dotyczące Austrii i Węgier. Zgodnie z procedurą komitetową Komisja musi ponownie
zbadać swoje wnioski. Ma ona trzy możliwości dalszego postępowania: może przedstawić Radzie
zmieniony wniosek, przedstawić wnioski ponownie lub przedstawić wniosek legislacyjny na
podstawie Traktatu[2].
Dnia 16 lutego 2009 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w ramach
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 nie zdołał osiągnąć kwalifikowanej większości głosów za
wnioskiem Komisji lub przeciwko wnioskowi Komisji w sprawie uchylenia zakazów Francji i
Grecji. Zgodnie z procedurą legislacyjną[3], następnym krokiem byłoby przedłożenie wniosków
Radzie.
W marcu i kwietniu 2009 r. Komisja została poinformowana o środkach ochronnych
wprowadzonych w Luksemburgu i w Niemczech w związku z uprawą kukurydzy MON810.
Komisja przedłożyła EFSA odpowiednie dane do oceny wniosku o ponowne zezwolenie na uprawę
tej kukurydzy na mocy rozporządzenia (WE) 1829/2003[4].
[1] Wcześniej Rada odrzuciła wniosek Komisji dotyczący środków w Austrii w czerwcu 2005 r.
oraz grudniu 2006 r., oraz wniosek Komisji dotyczący środków na Węgrzech w lutym 2007 r.
[2] Art. 5 ust. 6 akapit 2 decyzji Rady 1999/468/WE, Dz.U. L 184 z 17.7.1999.
[3] Artykuł 5 ust. 4 decyzji Komisji 1999/468/WE.
[4] Procedura na mocy art. 8 ust 4/art. 20 ust 4 w związku z art. 11/art. 23 rozporządzenia (WE)
nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności, Dz.U. L 268 z 18.10.2003.
Download