ZMIANY ZWIĄZANE Z ZABIEGAMI REANIMACYJNYMI – OPIS

advertisement
ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS
ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE
2007, 53, SUPPL. 2, 46–49
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica, Zofia Wardaszka,
Tomasz Dopierała, Janusz Załuski, Wojciech Stępniewski, Magdalena Okłota, Michał Szeremeta
ZMIANY ZWIĄZANE Z ZABIEGAMI REANIMACYJNYMI – OPIS PRZYPADKU
CHANGES IN AUTOPSY FINDINGS RELATED TO REANIMATION PROCEDURES
– CASE REPORT
Zakład Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1, 15-230 Białystok
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Janica
Summary
Reanimation procedures may cause changes of autopsy
findings. Disregarding this condition may result in erroneous determination of the cause of death. The paper presents
a case of a woman, age 77, complaining of general weakness who reported to the outpatient department. Paroxysmal tachycardia was diagnosed on EKG. The patient was
referred to the internal ward. The transfer to the hospital
was offered by the neighbour who had brought her to the
outpatient department. In front of the department the patient
fainted. Reanimation was performed by 5 persons, including non-medical staff. The patient’s death was pronounced
within an hour. The autopsy findings included numerous
injuries within the thorax and the abdomen, which aroused
suspicion about their origin during reanimation and about
the cause of death. Detailed analysis of medical history,
witness testimonies and histological findings, taking into
account the knowledge about potential changes caused by
reanimation procedures enabled correct assessment of injuries within the thorax and the abdomen.
K e y w o r d s: medico-legal assessment – reanimation
– injuries.
Streszczenie
Przedmiotem analizy był przypadek 77-letniej kobiety, która zgłosiła się do lekarza ze skargami na osłabienie. W badaniu lekarz rozpoznał częstoskurcz napadowy
i skierował pacjentkę do szpitala. Pacjentka jednak straciła
przytomność. Prowadzono akcję reanimacyjną przez ok.
1 godz., po czym stwierdzono zgon. Wykonana sekcja zwłok
wykazała liczne rozległe obrażenia w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej, co nasunęło wątpliwości co do ich
powstania podczas reanimacji oraz co do przyczyny zgonu.
Badanie histopatologiczne wycinków pobranych w czasie
sekcji zwłok z mięśnia sercowego wykazało zawał mięśnia
sercowego, co najmniej kilkudniowy. W miejscu ogniska
zawałowego doszło do pęknięcia mięśnia sercowego. Przeanalizowano protokół oględzin miejsca zdarzenia, dokumentację medyczną, zeznania świadków. Ustalono, że u pacjentki
doszło do ostrej niewydolności krążenia. Przyjęto, że stan
ten spowodowany był zmianami chorobowymi w postaci
zawału mięśnia sercowego (co najmniej kilkudniowego),
który doprowadził do zaburzeń rytmu, a w konsekwencji
do ostrej niewydolności krążenia i zgonu pokrzywdzonej.
Przyczyną zgonu kobiety była ostra niewydolność krążeniowa spowodowana zaburzeniami rytmu w przebiegu zawału
mięśnia sercowego. Stan pacjentki wymagał zastosowania
zabiegów reanimacyjnych w postaci masażu serca i oddechu zastępczego, które wobec niej zastosowano, a które
doprowadziły do zmian w obrębie klatki piersiowej i jamy
brzusznej, zwłaszcza, że jak wynika z akt sprawy masaż
serca był prowadzony przez kilka osób, w tym również spoza
personelu medycznego. Kompleksowa analiza dokumentacji
medycznej, zeznań świadków, przeprowadzone badania
histopatologiczne oraz uwzględnienie zmian, do których prowadzą zabiegi reanimacyjne, pozwoliły na właściwą ocenę
obrażeń w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej.
H a s ł a: ocena sądowo-lekarska – reanimacja – obrażenia.
ZMIANY ZWIĄZANE Z ZABIEGAMI REANIMACYJNYMI – OPIS PRZYPADKU
Wstęp
Zabiegi reanimacyjne prowadzą do zmian obrazu sekcyjnego. Masaż serca, który mobilizuje krążenie krwi,
często prowadzi do powstania podbiegnięć krwawych
w okolicy obrażeń powstałych pośmiertnie, np. w otoczeniu złamanych żeber lub mostka. Ponadto zmiana fizjologicznego stosunku ciśnień między prawym a lewym
sercem na korzyść prawego w wyniku masażu serca może
prowadzić do powstania sekcyjnego obrazu obrzęku płuc
(ryc. 1 i 2). Nieznajomość tych faktów może prowadzić
Ryc. 1. Obraz sekcyjny po otwarciu klatki piersiowej
Fig. 1. Autopsy picture after opening the thorax
Ryc. 2. Wylewy krwawe w obrębie klatki piersiowej
Fig. 2. Haemorrhages within the thorax
do błędnego rozpoznania przyczyny śmierci. Pomimo
stosowania prawidłowej techniki podczas resuscytacji
oddechowo-krążeniowej mogą wystąpić powikłania, takie
jak: złamanie żeber i mostka, odma opłucnowa, krwiak
opłucnej, krwawe podbiegnięcia miąższu płuc, wylewy
krwawe do jam opłucnej, pęknięcie wątroby, śledziony, żołądka, wylewy krwawe do worka osierdziowego,
uszkodzenie serca (wylewy krwawe, naderwanie mięśni
brodawkowatych lub nitek ścięgnistych, pęknięcie serca),
pęknięcie przepony, wymioty i ich aspiracja do płuc. Podanie adrenaliny dosercowo może prowadzić do uszkodzenia ściany naczynia wieńcowego oraz do wylewu krwi
do worka osierdziowego. Ponadto sztuczne oddychanie
47
metodą usta-usta może prowadzić do ostrego rozdęcia płuc
i nasuwać podejrzenie rozedmy wodnej płuc, charakterystycznej dla śmierci z utonięcia. Stopień upowietrznienia
płuc ma również istotne znaczenie w przypadku dzieciobójstwa [1, 2, 3, 4].
Opis przypadku
Przedmiotem analizy był przypadek 77-letniej kobiety, która leczyła się z powodu nadciśnienia tętniczego,
choroby niedokrwiennej serca i rwy kulszowej. W dniu
15.01.2007 r. pacjentka zgłosiła się do ośrodka zdrowia
ze skargami na osłabienie. Podczas badania lekarz stwierdził znacznie przyspieszoną czynność serca, nad płucami
szmer pęcherzykowy prawidłowy, RR – 170/100, po Captoprilu – 140/90 mmHg. Badanie EKG wykazało częstoskurcz napadowy. Lekarz skierował pacjentkę na oddział
wewnętrzny. Pacjentkę do szpitala miał zawieźć sąsiad,
który przywiózł ją do ośrodka. Po ok. 10 min do lekarza
przybiegł sąsiad pacjentki i poinformował o jej zasłabnięciu w samochodzie. Lekarz zbadał chorą, która była nieprzytomna, ale tętno na tętnicy szyjnej było wyczuwalne.
Rozpoczęto akcję reanimacyjną, która była prowadzona
przez personel medyczny, jak i osoby postronne. Po ok.
1 godz. przyjechała karetka pogotowia i lekarz karetki
przejął reanimację, która zakończyła się niepowodzeniem
– stwierdzono zgon, potwierdzony badaniem EKG (linia
izoelektryczna w zapisie).
W dniu 16.01.2007 r. w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku przeprowadzono
oględziny zewnętrzne i sekcję zwłok kobiety. Stwierdzono
liczne rozległe obrażenia w obrębie klatki piersiowej i jamy
brzusznej oraz ognisko zblednięcia na tylnej ścianie lewej
komory. Ze zmian urazowych stwierdzono: na przedniej
powierzchni klatki piersiowej w okolicy mostka 2 otarcia
naskórka, podbiegnięcia krwawe w mięśniach międzyżebrowych, złamanie mostka i licznych żeber, obecność krwi
w jamach opłucnowych, pęknięcie przepony po stronie
lewej, krwiak w okolicy wnęki płuca prawego, krwiak
i naddarcia pomiędzy wnęką płuca lewego (ryc. 3 i 4),
rozdarcia płuc, pęknięcie i naddarcia worka osierdziowego
z rozległym podbiegnięciem krwawym (ryc. 5 i 6), rozdarcia i podbiegnięcia krwawe w obrębie mięśnia sercowego,
pęknięcie serca w miejscu ogniska zblednięcia na tylnej
ścianie lewej komory, pęknięcia śledziony, podbiegnięcie
krwawe torebki nerki lewej, drobne pęknięcia żyły głównej
dolnej. Ilość i rozległość stwierdzonych obrażeń nasunęła wątpliwości co do ich powstania podczas reanimacji
oraz co do przyczyny zgonu (ryc. 7 i 8). Zwrócono się
do prokuratury o wydanie postanowienia na wykonanie
badań histopatologicznych oraz uzupełnienie materiału
aktowego. Badanie histopatologiczne wycinków pobranych
w czasie sekcji zwłok z mięśnia sercowego wykazało zawał
mięśnia sercowego, co najmniej kilkudniowy. W miejscu
ogniska zawałowego doszło do pęknięcia mięśnia serco-
48
Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Anna Niemcunowicz-Janica, Jerzy Janica i wsp.
Ryc. 3. Złamanie mostka i wylewy krwawe podopłucnowe
Ryc. 6. Pęknięcie i wylewy krwawe w worku osierdziowym
Fig. 3. Fracture of the sterni and haemorrhages under the pleura
Fig. 6. Rupture and haemorrhages in the pericardium
Ryc. 4. Krew w jamach opłucnowych
Ryc. 7. Pęknięcia śledziony
Fig. 4. Blood in pleura cavities
Fig. 7. Ruptures of the spleen
Ryc. 5. Wylewy krwawe w obrębie przepony
Ryc. 8. Wylewy krwawe w torebce nerki lewej
Fig. 5. Haemorrhages within the diaphragm
Fig. 8. Haemorrhages in the left kidney
wego. Stwierdzono, że zmiany urazowe mogły powstać
podczas reanimacji. Przeanalizowano protokół oględzin
miejsca zdarzenia, dokumentację medyczną, zeznania
świadków. Analiza dokumentacji medycznej zawartej w aktach sprawy oraz zeznań świadków pozwoliła na ustalenie,
że u pacjentki doszło do ostrej niewydolności krążenia.
Potwierdziły to również wyniki sekcji zwłok i przeprowadzonych badań histopatologicznych. Przyjęto, że stan
ten spowodowany był zmianami chorobowymi w postaci
zawału mięśnia sercowego (co najmniej kilkudniowego),
który doprowadził do zaburzeń rytmu, a w konsekwencji
do ostrej niewydolności krążenia i zgonu pokrzywdzonej.
Zatem przyczyną zgonu kobiety była ostra niewydolność
krążeniowa spowodowana zaburzeniami rytmu w przebiegu zawału mięśnia sercowego. Stan pacjentki wymagał
zastosowania zabiegów reanimacyjnych w postaci masażu
serca i oddechu zastępczego, które wobec niej zastosowano.
Do opisanych w protokole sekcyjnym zmian w obrębie
klatki piersiowej i jamy brzusznej doszło w wyniku prowadzonych zabiegów reanimacyjnych, zwłaszcza, że jak
wynika z akt sprawy masaż serca był prowadzony przez
kilka osób, w tym również spoza personelu medycznego.
Wykluczono istnienie związku przyczynowego pomiędzy
stwierdzonymi obrażeniami a zgonem.
49
ZMIANY ZWIĄZANE Z ZABIEGAMI REANIMACYJNYMI – OPIS PRZYPADKU
Dyskusja
Komentarz
Przedmiotowy przypadek z uwagi na ilość i rozległość stwierdzonych obrażeń stanowił istotny problem
opiniodawczy. Aby wyjaśnić zaistniałe wątpliwości, należało przeprowadzić badania histopatologiczne wycinków
narządów pobranych podczas sekcji zwłok oraz uzupełnić materiał aktowy o dokumentację lekarską i zeznania
świadków. Kompleksowa analiza akt sprawy, przeprowadzenie dodatkowych badań oraz uwzględnienie zmian,
do których prowadzą zabiegi reanimacyjne, pozwoliła
na właściwą ocenę obrażeń w obrębie klatki piersiowej
i jamy brzusznej.
Autorzy w swoim doniesieniu podjęli się różnicowania
obrażeń związanych z zabiegami ratowniczymi oraz potencjalnie mogących mieć inne pochodzenie. Należy podkreślić, iż w wielu tego typu przypadkach opiniowanie sądowo­
‑lekarskie może nastręczać bardzo wiele trudności. W danym
przypadku istnieje splot 3 różnych czynników oddziałujących
niekorzystnie na organizm, polegający na zaistnieniu prawdopodobnie obrażeń ciała w okresie wcześniejszym, ciężkiego
zawału mięśnia sercowego, co prowadziło do podjęcia akcji
reanimacyjnej, która skutkowała określonymi konsekwencjami związanymi z zabiegami ratowniczymi. Jest szczególnie
interesujące, bowiem najprawdopodobniej należy przyjąć
zaistnienie ciężkich obrażeń, które w konsekwencji doprowadziło do niewydolności mięśnia sercowego na tle jego
niedokrwienia i wtórnie do zaburzeń w krążeniu na tym
tle, a w schyłkowym okresie akcja reanimacyjna również
wpłynęła na pierwotny obraz autopsyjny pacjentki. Tego
rodzaju przypadki zawsze wymuszają na prowadzącym
autopsję szczególną ostrożność i wzmożoną uwagę, tak jak
w doniesieniu, co pozwoliło na zróżnicowanie zmian.
Piśmiennictwo
1. Plantz S.H., Adler J.N.: Medycyna ratunkowa. Wyd. Med. Urban &
Partner, Wrocław 2000, 15–19.
2. Hurford W.: Intensywna terapia. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
3. Larsen R.: Anestezjologia. Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław
2003.
4. Rybicki Z.: Intensywna terapia. Wyd. Novus Orbis, Gdańsk 1994.
dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk
Download