BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę

advertisement
BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
- nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Powtórzenie wiadomości –
Zakładam przedsiębiorstwo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• Działalność gospodarcza – forma aktywności
przedsiębiorców działających na rynku.
• W prawie polskim możemy znaleźć następujące
definicje legalne działalności gospodarczej:
• ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:
zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana,
handlowa, usługowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a
także działalność zawodowa, wykonywana w
sposób zorganizowany i ciągły.
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:
• działalność zarobkową (wytwórczą, budowlaną, handlową,
usługową; lub: polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu
i wydobywaniu kopalin ze złóż; lub: polegającą na
wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i
prawnych), prowadzoną we własnym imieniu bez względu
na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której
uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów
ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ustawa o VAT:
• działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym
podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a
także działalność osób wykonujących wolne zawody, również
wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w
okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania
czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza
obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu
towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób
ciągły dla celów zarobkowych.
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
•
Misja jest zasadą działalności gospodarczej, której charakter określa
kierownictwo organizacji na podstawie przyjętych kryteriów, np.: preferencji
klientów, oferowanych produktów, przewagi konkurencyjnej. Jest ona często
formułowana w sposób emfatyczny, z polotem i brakiem autentyzmu. Może
stanowić pewne hasło identyfikujące pracowników z firmą i jej celami.
• Wizja jest opisem wizerunku przedsiębiorstwa w odległej przyszłości, przy
założeniu wystąpienia korzystnych uwarunkowań. Jest to koncepcja pewnego
modelu organizacji w przyszłości.
NP: Misją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest podnoszenie
dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla
funkcjonowania konkurencji. Dzięki tym działaniom wzmocniona zostaje
konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a poprzez to Urząd przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski.
Wizją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest cieszący się powszechnym
autorytetem i zaufaniem wśród konsumentów i przedsiębiorców organ
ochrony konkurencji i konsumentów, którego praca przyczynia się do sukcesu
gospodarczego Polski oraz Unii Europejskiej.
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Otoczenie ORGANIZACJI to całokształt zjawisk,
procesów i instytucji kształtujących jej stosunki
wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i
perspektywy rozwojowe
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Inaczej otoczenie zadaniowe:
•
Konkurenci - organizacje, które konkurują z innymi organizacjami o zasoby
•
Regulatorzy - jednostki, które mogą kontrolować i regulować na drodze
prawnej politykę i sposób działania organizacji lub w inny sposób oddziaływać
na nią: agencje regulacyjne i grupy interesu
•
Klienci - wszyscy, którzy płacą za nabycie wyrobów lub usług organizacji
•
Dostawcy - organizacje, które dostarczają zasobów innym organizacjom
•
Sojusznicy (partnerzy) strategiczni – organizację współpracujące z jedną lub
wieloma innymi organizacjami nad wspólnym przedsięwzięciem lub w inny
sposób
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Marketing – handel aktywny, wychodzący
naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć
skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby
uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować, i
zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po
raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako
„prowadzenie działalności gospodarczej,
odnoszącej się do przepływu towarów i usług od
producenta do konsumenta lub użytkownika”
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
• Promocja jest to oddziaływanie na odbiorców produktów
danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które
mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat
produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla
nich preferencji na rynku.
• Promocja jest elementem komunikacji marketingowej.
Instrumentami promocji w mieszance marketingowej (4P)
są:
• promocja sprzedaży,
• reklama,
• personel odpowiedzialny za sprzedaż,
• marketing bezpośredni, public relations.
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
•
•
•
•
•
Zarządzanie jest sztuką osiągania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi,
zarządzający (menedżerowie) osiągają cele organizacji poprzez organizowanie
pracy innych, a nie przez wykonywanie zadań osobiście.
Zarządzanie to działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i
powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarządzającemu, na
podstawie własności środków produkcji lub dyspozycji nimi (według
Gilińskiego).
Zarządzanie to działanie polegające na dysponowaniu zasobami (według prof.
T. Pszczołowskiego).
Zarządzanie to zestaw działań (planowanie, organizowanie, motywowanie,
kontrola) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe,
informacyjne) wykorzystywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji
(według Griffina).
Zarządzanie to porządkowanie chaosu (według prof. B.R. Kuca)
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download