Arkusz cenowy

advertisement
Załącznik Nr 1a do SIWZ
Nr sprawy ZP/PN/26/16/II
Arkusz Cenowy
Nazwa
Ilość
Ilość
licencji
licencji
posiadanych aktywnych
Moduł
Finanse-Księgowość
open
open
Rejestr Sprzedaży
open
2
Kasa
1
1
Wycena Kosztów Normatywnych
Świadczeń
1
1
Koszty
2
2
Budżetowanie –
Controlling
Budżetowanie
1
0
Zarządzanie obrotem
leków i materiałów
Gospodarka Materiałowa
4
4
Środki Trwałe
1
1
Wyposażenie
2
2
Elektroniczna
Inwentaryzacja
rozszerzenie do ŚT i Wyposażenia
1
0
13
13
2 open
1 open
Finanse – księgowość
Rachunek Kosztów
Gospodarka
majątkiem trwałym
Razem:
cena jedn.
nadzór
miesięcznie
netto
Wartość
nadzór
miesięcznie
netto
Wartość
nadzór
miesięcznie
brutto
Łączna
wartość
nadzoru
netto
Łączna
wartość
nadzoru
brutto
Legenda:
* kolumna „ilość posiadanych licencji” oznacza liczbę posiadanych przez Zamawiającego licencji na nazwanych użytkowników korzystających z danego modułu
Oprogramowania Aplikacyjnego,
** kolumna „Ilość aktywnych licencji” oznacza liczbę nazwanych użytkowników korzystających z danego modułu Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą
umową; Tylko moduły z podaną ‘Ilością’ większą od 0 są objęte niniejszą umową i mogą być używane przez Zamawiającego.
Załącznik Nr 1a do SIWZ
Nr sprawy ZP/PN/26/16/II
Miesięczna wartość usług Nadzoru autorskiego i serwisu:
Lp.
Usługi
1
Nadzoru Autorskiego
2
Serwisowe
Cena jednostkowa
Ilość
Wartość netto
Wartość brutto
------
RAZEM:
Łączna wartość usług Nadzoru autorskiego i serwisu:
Lp.
Usługi
1
Aktualizacja
Oprogramowania
Aplikacyjnego
2
Nadzoru Autorskiego
3
Serwisowe
Cena
jednostkowa
Ilość
Ilość
miesięcy
Wartość netto Wartość brutto
RAZEM:
(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
Download