Pytania nr 1 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w

advertisement
Łęczna dnia 04.01.2011 r.,
Dotyczy: znak sprawy: SP ZOZ –ZP / 32 / 10
Otrzymują Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r., Prawo zamówień
publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przetargu nieograniczonego znak sprawy
SP ZOZ - ZP / 32 / 10, na „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu
informatycznego do obsługi części medycznej jednostki dla SP ZOZ w Łęcznej”
informuje, że wpłynęły następujące pytania:
W Załączniku Umowa Zamawiający w następujący sposób określa wymogi w zakresie licencji:
,,§3. Ust 4 Dostawca oświadcza, ze przysługuje mu pełne prawo do rozporządzania
przedmiotem umowy, w szczególności posiada prawo do udzielenia licencji na korzystanie
zintegrowanego systemu informatycznego obsługi części medycznej jednostki Odbiorcy."
§ 10
1. Dostawca oświadcza, iż przysługuje mu całość praw autorskich do zintegrowanego systemu
informatycznego do obsługi części medycznej, który zostanie wdrożony u Odbiorcy w
wykonaniu niniejszej umowy.
2.
Dostawca udziela Odbiorcy licencji do korzystania z zintegrowanego systemu
informatycznego w zakresie wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy pól
eksploatacji, w szczególności zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z
zintegrowanego systemu informatycznego zostało zawarte w kwocie wskazanej w §5 ust. 1
niniejszej umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe twórcy związane z udzieleniem
licencji. IJ
W takim brzmieniu zapis ten wyłącza możliwość wzięcia udział w postępowaniu wszystkim
Wykonawcom, którzy nie są autorami lub których stosunek prawny nie upoważnia Wykonawcy do
udzielania licencji a jedynie ich dostawy. W obrocie rynkowym powszechną praktyką, żeby powołać
np. model licencjonowania firmy Microsoft jest, że partnerzy mają umowę/upoważnienie do sprzedaży
licencji natomiast nie mogą samodzielnie ich udzielać. Analogicznie sprawa się ma w odniesieniu do
licencji bazy danych, która wielokrotnie przywoływana jest w Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jak
można domniemać stanowi ona przedmiot niniejszego zamówienia, uwzględniając te uwarunkowania
rynkowe oraz powołane zapisy umowy może być Wykonawcą w niniejszym postępowaniu może być
jedynie autor bazy danych
Pytanie 1: Ponieważ wydaje się., że nie to było intencją Zamawiającego prosimy o odpowiedź na
pytanie czy Wykonawca który będzie posiadał prawa do zbywania licencji oprogramowania oraz jego
uaktualnień zabezpieczone w formie porozumień z jego producentami/dystrybutorami, będzie
uprawniony do przedłożenia oferty w niniejszym postępowaniu oraz realizacji wynikającej z niego
umowy?
Odpowiedź: Wykonawca będzie uprawniony
Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie czy przedmiotem zamówienia jest motor bazy danych. Jeżeli tak to
prosimy o określenie na jakiej łącznej ilości procesorów w serwerze/serwerach będzie eksolatowane.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 3: W Siwz w żadnym miejscu nie została określona ilość stanowisk komputerowych lub
użytkowników lub serwerów na które winna zostać udzielona licencja. Jest to warunek bezwzględny
wykonania jakiejkolwiek wyceny na system informatyczny, którego elementem jest licencja Prosimy
o uzupełnienie SIWZ o takie informacje.
Odpowiedź: Tak, nie została określona, gdyż w ocenie Zamawiającego licencja ma mieć charakter
otwarty tj. wg potrzeb Szpitala, bez ograniczeń stanowiskowych.
Pytanie 4: W Siwz w żadnym miejscu nie została określona ilość użytkowników systemu, którzy winni
zostać przeszkoleni z obsługi systemu. Jeżeli szkolenie użytkowników nie stanowi przedmiotu
zamówienia prosimy o potwierdzenie tego faktu. Jeżeli stanowią prosimy o uzupełnienie Siwz
o informację ilu użytkowników należy przeszkolić?
Odpowiedź: Szkolenie użytkownika nie stanowi przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wydłuża termin składania ofert termin składania i otwarcia ofert:
termin składania ofert na dzień 07.01.2011 r., godz. 10.00, a termin otwarcia ofert na
07.01.2011 r., godz. 10:15. Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.
Z poważaniem
2
Download