tutaj - Trakt Piastów

advertisement
Szkolenie w zakresie możliwości wsparcia na
„Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami starszymi”
dla obszaru gmin:
CZERWONAK, GNIEZNO, KLESZCZEWO, KŁECKO, KOSTRZYN, ŁUBOWO, MIELESZYN, POBIEDZISKA, SWARZĘDZ.
www.lgdtraktpiastow.pl
Łubowo, dnia 29 marca 2017r.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
1
Obszar LGD „Trakt Piastów” obejmuje 9 gmin - ponad 140 tys. mieszkańców
2
BUDŻET- środki finansowe PROW na realizację LSR
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
społeczność NR 00020-6933-UM1510003/15 z dnia 17.05.2016 r. wraz z korektą
Realizacja operacji w ramach LSR
• 3.250.000 euro, w tym 2 067 975 euro z EFRROW
• 13 000 000 zł, w tym 8 271 900 zł z EFRROW (kurs 4zł)
Wdrażanie projektów współpracy
• 162.500 euro
• 650 000 zł (kurs 4zł)
Funkcjonowanie LGD
• 662.500 euro
• 2 650 000 zł (kurs 4zł)
3
4
Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Rok
L.p.
naboru
2017
2019
2021
2022
Planowana alokacja
II
1 600 000 zł
Podejmowanie działalności gospodarczej
Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi i
osobami starszymi
Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub
kulturalnej
II
1 000 000 zł
II
100 000 zł
I
3 800 000 zł
I
3 000 000 zł
3.
Rozwijanie działalności gospodarczej
Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi i
osobami starszymi
I
400 000 zł
4.
Integracja
I
200 000 zł
1.
Rozwijanie działalności gospodarczej
I
1 000 000 zł
2.
Dziedzictwo lokalne
I
300 000 zł
3.
Integracja
I
100 000 zł
1.
Rozwijanie działalności gospodarczej
I
500 000 zł
2.
Podejmowanie działalności gospodarczej
II
450 000 zł
1.
Ochrona środowiska
II
100 000 zł
2.
Rozwijanie działalności gospodarczej
II
100 000 zł
1.
Informowanie o obszarze
I
350 000 zł
2.
3.
1.
2.
2018
Półrocze
Budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub
kulturalnej
1.
2016
Zakres tematyczny
5
WYSOKOŚĆ WSPARCIA W LGD
• limit pomocy na jednego beneficjenta w całym okresie realizacji PROW
wynosi 300 tys.
• wysokość wsparcia (premia) w ramach przedsięwzięcia „Tworzenie
działalności gospodarczej związanej w opieką nad małymi dziećmi lub
osobami starszymi” wynosi 100 tys. zł.
6
Pozostałe warunki
Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Tworzenie
działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi i osobami starszymi)
jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym
zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489)
jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie
wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – i nie została mu
dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
7
Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi
dziećmi lub osobami starszymi
(wzór wniosku w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
3. Biznesplan (wersja 2z)
4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 2z)
5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
6. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)
Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych
8
Załączniki dodatkowe
Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument
potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru
operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.3.1:
 potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy,
 oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD.
9
SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU
• zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i
wydrukowany lub wypełniony odręcznie, w sposób czytelny (np.
pismem drukowanym) i trwały.
• podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wypełnia czytelnie
białe pola wniosku. Wniosek w części A wypełniany jest przez LGD,
która dokonuje wyboru operacji do finansowania.
10
SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU c.d.
• przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy:
a) wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach
przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,
pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy,
b) wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,
c) załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z
sekcją V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku).
11
Cele
Cel ogólny: Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru opartego na lokalnych zasobach
Cel szczegółowy: 1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
Przedsięwzięcie 1.3.1 Tworzenie działalności gospodarczej związanej z opieką nad małymi dziećmi lub osobami
starszymi
12
ZŁOŻENIE WNIOSKU
• podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa wniosek
bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika ) w miejscu i w
terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków o
udzielenie wsparcia,
• złożenie wniosku w LGD potwierdza się na jego kopii pieczęcią
LGD, datą złożenia oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek,
• można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący tej samej operacji,
• wnioski, które nie podlegają w LGD ocenie zgodności z LSR oraz
kryteriami wybory oraz wnioski niewybrane przez LGD do
finansowania nie są przekazywane do UM.
13
ZŁOŻENIE WNIOSKU – Tworzenie działalności gospodarczej
związanej z opieką nad małymi dziećmi i osobami starszymi
LGD
Złożenie
wniosku o
przyznanie
pomocy
UMWW
Podpisanie
umowy
Wniosek o
płatność
I transza
w terminie 3
miesięcy od
dnia zawarcia
umowy
Wniosek o
płatność
II transza
po
zakończeniu
realizacji
operacji nie
później niż w
terminie 2 lat
od dnia
zawarcia
umowy i nie
później niż w
dniu 31 grudnia
2022 r.
14
PROCEDURA WYBORU OPERACJI
Rada jest organem decyzyjnym w zakresie kierowania rozwojem
lokalnym.
Do uprawnień Rady należy:
• ocena i wybór wniosków,
• rozpatrywanie protestów,
• monitorowanie poziomu osiągania wskaźników LSR,
• wnioskowanie do Zarządu o zmianę procedur, w tym kryteriów
wyboru operacji, jeżeli wymagają usprawnienia lub
uaktualnienia, w związku z zagrożeniem nieosiągnięcia celów
LSR.
Szczegóły postępowania w sprawie wyboru wniosków regulują
procedury, stanowiące załącznik do Regulaminu Rady.
15
ROZPATRZENIE WNIOSKU PRZEZ UMWW
Zarządu Województwa rozpatruje Wniosek o przyznanie pomocy w
terminie 3 miesięcy od dnia przekazania przez LGD.
1. ZW wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia
umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o
przyznanie pomocy;
2. ZW informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o
odmowie przyznania pomocy – w przypadku, gdy nie są spełnione
warunki przyznania pomocy
16
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
17
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w
Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji
operacji zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy, a w
szczególności do:
1. Realizacji operacji, zgodnie z biznesplanem, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy;
2. niefinansowania operacji z innych środków publicznych zgodnie
z warunkami przyznania pomocy;
3. podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do
której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej do dnia złożenia wniosku o płatność;
18
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA c.d.
4. Zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń
rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu
wykonywania działalności, do dnia złożenia wniosku o płatność
pierwszej transzy pomocy;
5. Utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność
drugiej transzy pomocy, w przeliczeniu na pełne etaty
średnioroczne co najmniej 1 miejsc(-a) pracy;
19
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA c.d.
6. W trakcie realizacji operacji oraz przez okres 2 lat liczony od dnia
wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy:
• wykonywania działalności gospodarczej,
• podlegania ubezpieczeniom,
• utrzymania utworzonego(ych)miejsc(a)pracy,
• w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia
wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy:
umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa i Agencji
dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji,
20
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA c.d.
 umożliwienia przedstawicielom Zarządu Województwa, Agencji,
Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji
Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, organów
kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich
czynności, dokonywania audytów i kontroli dokumentów związanych z
realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji
operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie
Beneficjenta,
 dokumentowania zrealizowania operacji oraz przechowywania całości
dokumentacji związanej z przyznaną pomocą,
21
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA c.d.
 niezwłocznego
informowania
Zarządu
Województwa
o
planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą
sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację
operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub
spełnienie wymagań określonych w Programie i aktach prawnych;
prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania
z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66
ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, dla wszystkich
transakcji związanych z realizacją operacji, w ramach prowadzonych
ksiąg rachunkowych;
22
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA c.d.

przedstawienia wraz z wnioskiem o płatność drugiej transzy
pomocy dokumentów potwierdzających osiągnięcie celu oraz
wskaźników jego realizacji określonych, a także sprawozdania z
realizacji biznesplanu;

osiągnięcia celu operacji oraz wskaźników jego realizacji, nie później
niż do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy;

osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, ilościowego lub
wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w
którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.
23
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA c.d.
 złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji
biznesplanu, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego, z zachowaniem terminu do końca kwartału,
następującego po pierwszym roku, liczonym od dna wypłaty przez Agencję
drugiej transzy pomocy;
 informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW,
zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014
opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad
określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie
realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy;
24
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA c.d.

niezwłocznego poinformowania Zarządu Województwa o
prawomocnym orzeczeniu sądu o zakazie dostępu do środków
publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o
finansach publicznych;

przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz
innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją,
w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych
25
ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA c.d.
Stosownie do zakresu operacji, realizacja operacji obejmuje również:
1) uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami
umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji
związanych z realizacją operacji;
2) zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń,
infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia oraz wykorzystanie
zrealizowanego zakresu rzeczowego operacji do prowadzenia
działalności, której służyła realizacja operacji,-nie później niż do dnia
złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 .
26
ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Pomoc będzie przekazana w dwóch transzach:
 pierwsza transza - 80 % kwoty pomocy,
 druga transza - 20 % kwoty pomocy,
Beneficjent składa w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność,
w następujących terminach:
 wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy: w terminie 3
miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 wniosek o płatność drugiej transzy pomocy: po zakończeniu
realizacji operacji jednak nie później niż w terminie 2 lat od dnia
zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.
27
ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ c.d.
W trakcie weryfikacji wniosku o płatność mogą zostać przeprowadzone
kontrole na miejscu, w celu zweryfikowania zgodności informacji
zawartych
we
wniosku o płatność i dołączonych do niego
dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych
wyjaśnień.
28
ŚRODKI FINANSOWE PRZYZNANE NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ c.d.
Agencja dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy
niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność i
otrzymaniu zlecenia płatności, w terminie:

30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy
pomocy;

3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy
pomocy
29
WARUNKI WYPŁATY POMOCY
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu pierwszej transzy pomocy,
jeżeli Beneficjent:
1. podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,;
2. dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru CEIDG
3. dokonał zgłoszenia działalności gospodarczej do rejestru
działalności regulowanej, o którym mowa w art. 65 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej,
4. zgłosił się do ubezpieczeń społecznych,
5. uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest
wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych
operacją,
.
30
WARUNKI WYPŁATY POMOCY c.d.
6. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
7. złożył wniosek o płatność w terminie, do 3 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu drugiej transzy pomocy, jeżeli
Beneficjent:
1. zrealizował operację zgodnie z biznesplanem, stanowiącym załącznik
nr 1 do umowy i utworzył miejsca pracy, o których mowa w § 5 pkt 6,
2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3. udokumentował zrealizowanie operacji,
4. złożył wniosek o płatność drugiej transzy pomocy nie później niż w
terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31
grudnia 2022r.
31
Wniosek o płatność
Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej
32
Informacje ogólne
• Dla każdej transzy pomocy należy złożyć oddzielny wniosek (wniosek o
płatność pierwszej transzy pomocy/wniosek o płatność drugiej transzy
pomocy).
• Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w rzeczowym
wykonaniu biznesplanu wyrażone są w złotych. Zaleca się podanie ich z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem
wnioskowanej kwoty pomocy, którą zaleca się zaokrąglić w dół do
pełnych złotych (obcięcie groszy).
• Zgodnie z postanowieniami umowy, Beneficjent zobowiązany jest do
niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o planowanych
albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej
lub prawnej, mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z
postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań
określonych w Programie i aktach prawnych wymienionych w § 1
umowy.
33
Informacje ogólne
Koszty kwalifikowalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. (podejmowanie działalności
gospodarczej)
1. Koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr
1305/2013, takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za
konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia
środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności
związane z wydatkami:
a) kosztów budowy, nabycia, lub modernizacji nieruchomości;
b) kosztów zakupu nowych maszyn i wyposażenia do wartości
rynkowej majątku,
34
Informacje ogólne
Koszty kwalifikowalne c.d.
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw
majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
35
Informacje ogólne
Koszty kwalifikowalne c.d.
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w
zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub
wyposażenia, stanowiących eksponaty,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z
kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
36
Informacje ogólne
8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c
rozporządzenia nr 1303/2013 – które są uzasadnione zakresem operacji,
niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne – jeżeli nie ma możliwości
go odzyskania
37
Podpisanie umowy
Nabór wniosków
(14 dni)
Ocena i wybór
wniosków
(do 45 dni)
(do 3 miesięcy od
przekazania
wniosków do
UMWW)
Realizacja operacji
(do 2 lat od
podpisania umowy
dla podejmowania
działalności)
Dziękuję za uwagę
Justyna Jastrzębska
39
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”.
Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
40
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards