Pedagogika WF I stacj 2013

advertisement
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2013-2016
Katedra Nauk
Społecznych
Jednostka Organizacyjna:
Nazwa przedmiotu:
stacjonarne
przedmioty wyprzedzające: filozofia, psychologia, socjologia.
Wymagania wstępne:
Identyfikuje, interpretuje wartości.
Rozumie procesy poznawcze i prawidłowości rozwoju człowieka.
Zna podstawy zachowań grup społecznych.
Cele przedmiotu:
WFISPed
Pedagogika
Rok
II
Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot: dr Mariusz Brodnicki,mgr
Joanna Rosińska
e-mail: [email protected], [email protected]
Wymagania wstępne:
Wymagania formalne:
Wychowanie Fizyczne
I stopień,
profil ogólno- Kod przedmiotu:
akademicki
Rodzaj studiów i profil (I stopień/II stopień, ogólnoakademicki/praktyczny):
Tryb studiów
Kierunek:
Semestr
4
Rodzaj zajęć
wykłady
ćwiczenia
Liczba
godzin
30
30
Punkty
ECTS
4
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
obligatoryjny polski
Opanowanie podstawowej wiedzy z dydaktyki i teorii wychowania w zakresie potrzeb pracy nauczyciela – wychowawcy
Umiejętność posługiwania się wiedzą teoretyczną z zakresu dydaktyki i teorii wychowania (umiejętność planowania dydaktyczno-wychowawczego; I, II etap
edukacyjny)
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W1
Student definiuje podstawowe pojęcia pedagogiczne.
K_W23
SKN1A_O_W1
SKN1A_O_W2
W2
Student posiada elementarną – uporządkowaną wiedzę omiejscu pedagogiki w systemie nauk.
K_W23
SKN1A_O_W1
SKN1A_O_W2
W3
Student opisuje podstawowe koncepcje edukacyjne.
K_W 04
M1A_W10
M1A_W06
W4
Student wyjaśnia prawidłowości postępowania w procesie dydaktycznym.
K_W 23
SKN1A_O_W1
SKN1A_O_W2
W5
Student wyjaśnia prawidłowości postępowania w procesie wychowawczym (cele, zasady, metody, formy).
K_W 23
SKN1A_O_W1
SKN1A_O_W2
UMIEJĘTNOŚCI
U1
Student potrafi zaprojektować pracę wychowawczą.
K_U 13
U2
Student posiada umiejętność analizowania sytuacji dydaktycznych i wychowawczych.
K_U 11
U3
U4
Student potrafi dokonać oceny efektów edukacyjnych.
Student potrafi dokonać oceny problemów edukacyjnych.
K_U 11
K_U 11
M1A_U12
M1A_U10
M1A_U09
M1A_U07
M1A_U03
M1A_U09
M1A_U12
M1A_U10
M1A_U09
M1A_U06
M1A_U09
M1A_U12
M1A_U10
M1A_U09
M1A_U06
M1A_U09
M1A_U12
M1A_U10
M1A_U09
M1A_U06
Student posiada umiejętności w zakresie planowania i programowania zadań szkoły (dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych) z uwzględnieniem etapów edukacyjnych.
K_U 21
K1
Student ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania etyki
zawodowej.
K_K 10
K2
Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzępedagogiczną w praktyce, przez co potrafi docenić swojąrolę
pełnioną w środowisku społecznym.
K_K02
K3
Studentjest przygotowany dorealizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych)
K_K 10
wynikających z roli nauczyciela.
K4
Student dąży do własnego rozwoju pedagogicznego, identyfikuje sięz działalnością pedagogiczną.
K_K 10
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, dokonuje samooceny własnych kompetencji.
K_K05
U5
SKN1A_O_U3
SKN1A_O_U4
KOMPETENCJE
K5
SKN1A_O_K5
SKN1A_O_K6
SKN1A_O_K7
M1A_K01
M1A_K02
M1A_K03
M1A_K04
M1A_K05
M1A_K06
M1A_K08
SKN1A_O_K5
SKN1A_O_K6
SKN1A_O_K7
SKN1A_O_K5
SKN1A_O_K6
SKN1A_O_K7
M1A_K01
M1A_K02
M1A_K06
M1A_K09
Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Zaliczenie ćwiczeń: oceny cząstkowe otrzymywane w trakcie trwania semestru za określone działania studenta, pozytywny wynik kolokwium (51-60% dst, 61-70% dst
+, 71-80% db, 81-90% db+, 91-100% bdb).
Zaliczenie wykładu:kolokwium(51-60% dst, 61-70% dst +, 71-80% db, 81-90% db+, 91-100% bdb).
W1-W5 –kolokwium– weryfikacja znajomości zagadnień omawianych na wykładach/ćwiczeniach
U1 – projekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych
U2 – analiza przypadku
U3, U4 – analiza wypowiedzi ustnych studentów
K1-K5 –obserwacja aktywnego udziału studentów w zajęciach , wymagającego współpracy w grupach studenckich dla realizacji powierzonych zadań, udział w dyskusji.
Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną, student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
Wykład (konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną).
Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, analiza tekstu z dyskusją, analiza przypadku, metoda projektu, praca indywidualna i w grupie.
Treści kształcenia:
Wykłady:
1. Pedagogika jako nauka o wychowaniu: Początki pedagogiki - od wiedzy o wychowaniu do nauki o wychowaniu, ewolucja przedmiotu badań pedagogiki. Nurty
pedagogiczne (demokratyczny, burżuazyjny, naturalistyczny). Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako subdyscypliny pedagogiki – ich cele, zadania i funkcje.
(4h)
2. Podstawowe pojęcia pedagogiczne: wychowanie, nauczanie, uczenie się, kształcenie, samokształcenie, wykształcenie, osobowość itp. (4h)
3. Systemy dydaktyczne: pojęcie systemu dydaktycznego, jego struktura. (2h)
4. Koncepcja kształcenia wielostronnego. (1h)
5. Proces wychowania – dziedziny, cele, treści i uwarunkowania, sytuacje wychowawcze. (4h)
6. Cele wychowania - konkretyzacja celów wychowania.(4h)
7. Znaczenie i wpływy podstawowych środowisk wychowawczych (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła).(3h)
8. Formy aktywności dziecka – nauka i zabawa. (4h)
9. Metody wychowania i ich skuteczność. Określenie metod wychowania. Klasyfikacja i analiza grup metod wychowania. System nagradzania i karania
wychowawczego.(4h)
Ćwiczenia:
1. Miejsce i znaczenie pedagogiki w kształceniu i pracy nauczycieli wychowania fizycznego. Treści przedmiotu i warunki realizacji.(4h)
2. Wychowanie moralne i sumienie jako czynnik wartościujący. Główne pojęcia w obszarze moralności: wartość, norma, powinność, ocena. (2h)
3. Grupy celów wychowawczych w wychowaniu fizycznym (według Botwińskiego) i zadania wychowawcze (operacjonalizacja celów). Plan wychowawczy lekcji
wychowania fizycznego. (3h)
4. Zasady, metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i szkolnym. (5h)
5. Nauczyciel wychowania fizycznego wychowawcą klasy. Rola, obowiązki i warunki efektywności pracy wychowawcy klasy. (4h)
6. Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole. Program wychowawczy. Edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne. (4h)
7. Współpraca przedszkola i szkoły podstawowej ze środowiskiem.(4h)
8. Współpraca nauczyciela z rodzicami. (4h)
Forma zaliczenia:
zaliczenie z oceną (ćwiczenia/wykłady)
Literatura:
Podstawowa:
1. Kwieciński, Z,. Śliwerski, B. Pedagogika. Podręcznik akademicki. T1 i T2. Warszawa: PWN, 2012.
2. Łobocki, M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków: OW Impuls, 2007.
3. Łobocki, M., Wychowanie moralne w zarysie. Kraków: OW Impuls, 2008.
4. Muszyński H., Wokół definicji wychowania. W: O wychowaniu i jego antynomiach, E. Kubiak – Szymborska, D. Zając (red.). Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS, 2008.
5. Ossowska, M., Normy moralne. Warszawa:PWN, 2000.
6. Radziewicz, J., Wychowawca i jego klasa, Warszawa: MA, 1986.
7. Kaleta K. Mróz J. (red.),Umiejętności psychologiczno- pedagogiczne w pracy nauczyciela, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Warszawa, 2012.
8. Słupek K., Dyscyplina w klasie. Poradnik pedagogiczny, Wyd. Rubikon, Kraków, 2010.
Uzupełniająca:
1. Botwiński, R. Kultura fizyczna w szkole. Warszawa:WSziP, 1985.
2. Chałas, K., Wychowanie ku wartościom. Lublin – Kielce: Jedność, 2003.
3. Górniewicz, J., Teoria wychowania. Toruń: Glob, 1996.
4. Kucharska J., Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły. „Nowa Szkoła” 2006, nr 2, s. 42-46.
5. Łysek, J. (red.), Niepowodzenia szkolne. Kraków: Impuls, 1998.
6. Tatarkiewicz, W., O szczęściu. Warszawa: PWN, 1990.
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Obciążenie studenta
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Wykonanie projektu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
godz. 30
godz. 25
godz. 30
godz. 15
godz. 15
godz. 10
Całkowite obciążenie pracą studenta
godz. 115
Punkty ECTS za przedmiot
ECTS 4
Opracował: dr Mariusz Brodnicki
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards