O zjawiskach magnetycznych

advertisement
MAGNETYZM
Temat: Pole magnetyczne
magnesów.
Po lekcji potrafisz:
nazywać bieguny magnetyczne magnesów trwałych
i opisać charakter oddziaływania między nimi;
opisać zachowanie igły magnetycznej w obecności
magnesu oraz zasadę działania kompasu;
opisać oddziaływanie magnesów na żelazo i podać
przykłady wykorzystania tego oddziaływania;
Pole magnetyczne magnesów
Podstawowe źródła pola magnetycznego:
 Materiały magnetyczne (magnesy)
 Ziemia
 Poruszające się
ładunki elektryczne.
Pole magnetyczne magnesów
Ferromagnetyki
Pole magnetyczne magnesów
Materiały ferromagnetyczne:
Stopy żelaza,
Stopy niklu
Stopy kobaltu
Stopy samar-kobalt, neodym-żelazo-bor
Ferryty
I inne.
Pole magnetyczne magnesów
Materiały ferromagnetyczne dzielimy na:
Materiały magnetycznie twarde
 Po wyjęciu z zewnętrznego pola magnetycznego
zostają trwale namagnesowane (wytwarzają
własne pole magnetyczne)
Materiały magnetycznie miękkie
 Po wyjęciu z zewnętrznego pola magnetycznego
nie wykazują namagnesowania
Pole magnetyczne magnesów
Materiały magnetycznie twarde
 Magnesy stałe (np. z pracowni
fizycznej)
Materiały magnetycznie miękkie

Elektromagnesy (precyzyjnie: ich środki)
Pole magnetyczne magnesów
Jednoimienne
bieguny się
Różnoimienne
bieguny się
ODPYCHAJĄ.
PRZYCIĄGAJĄ.
Pole magnetyczne
magnesów
Nie można wyizolować
pojedynczego bieguna
magnetycznego.
W fizyce mówi się że
„monopol magnetyczny”
nie istnieje.
Pole magnetyczne magnesów
Rysunek przedstawia fragment ferromagnetyka
uporządkowanego przez pole magnetyczne.
Odcinanie kawałków magnesu nie spowoduje zmiany
położenia biegunów magnetycznych.
Pole magnetyczne Ziemi
Skoro Ziemia przyciąga bieguny magnesu to sama musi
być gigantycznym magnesem.
Pole magnetyczne Ziemi przypomina pole
gigantycznego magnesu sztabkowego.
Oś hipotetycznego ziemskiego magnesu nie pokrywa się
z osią obrotu Ziemi
- jest do niej nachylona.
Długość „magnesu ziemskiego”
jest nieco krótsza od promienia
biegunowego Ziemi.
Pole magnetyczne Ziemi
Pole magnetyczne Ziemi
Bez pola magnetycznego Ziemi nie powstałoby
życie.
Pole chroni nas przed korpuskularnym
promieniowaniem kosmicznym – pasy van Allena.
Zwierzęta na Ziemi wykorzystują pola do orientacji
w przestrzeni.
Pole jest przyczyną powstawania zórz polarnych.
Praktyczne wykorzystanie magnesów
Praktyczne wykorzystanie magnesów
 Drzwi szafek kuchennych
i lodówek
 Ozdoby kuchenne
 Pomoce dydaktyczne montowane na tablicy szkolnej
 Kompasy
 Karty magnetyczne
 Identyfikatory
 Głośniki
 Elektromagnesy
 Telewizory
 Medycyna (np. tomograf)
Download