Bez tytułu slajdu

advertisement
DLACZEGO MAGNES PRZYCIĄGA OPIŁKI ŻELAZA?
SUBSTANCJE MAGNETYCZNE
POLE MAGNETYCZNE
Magnes przyciąga opiłki żelaza
ze względu na występowanie
pola magnetycznego
DIAMAGNETYKI są wypychane z pola magnetycznego,
ponieważ zawierają atomy ze sparowanymi elektronami:
ZnCl2
DLACZEGO?
Zn2+ : [18Ar] 3d
Zn2+
Cl- : [10Ne] 3s
3p
PARAMAGNETYKI są wciągane w pole magnetyczne,
ponieważ zawierają atomy z niesparowanymi elektronami:
MnSO4
SUBSTANCJA
PARAMAGNETYCZNA
Mn2+ : [18Ar] 3d
S6+ : [10Ne] 3s
3p
O2- : [2He] 2s
2p
Mn2+
nieuporządkowane
momenty magnetyczne
W polu magnetycznym momenty magnetyczne
mogą się uporządkować na dwa sposoby
ustawienie równoległe
ustawienie antyrównoległe
temperatura
uporządkowania
uporządkowanie ferromagnetyczne
uporządkowanie antyferromagnetyczne
CZY CZĄSTECZKA MOŻE BYĆ MAGNESEM?
TAK, JEŚLI CZĄSTECZKA ZAWIERA KILKA PARAMAGNETYCZNYCH JONÓW METALI
I SĄ ONE POŁĄCZONE MOSTKAMI - WTEDY JONY METALI ODDZIAŁUJĄ ZE SOBĄ
mostek
ja też!
O2-
widzę cię!
CNpirazyna
C4H4N2
model struktury
magnesu klasycznego
Dzięki zastosowaniu mostków pomiędzy jonami metali
możemy otrzymać cząsteczki poli-metaliczne zwane klastrami
Jony metali możemy także
połączyć w nieskończony łańcuch:
albo w warstwę:
lub też w strukturę trójwymiarową:
W POLU MAGNETYCZNYM CZĄSTECZKI
STAJĄ SIĘ MATERIAŁAMI FUNKCJONALNYMI
laser
niebieski
odwracalna zmiana
właściwości magnetycznych
pod wpływem ciśnienia
laser
czerwony
odwracalna zmiana
właściwości magnetycznych
pod wpływem światła
o odpowiedniej długości fali
ochłodzenie
ogrzanie
wzrost
ciśnienia
spadek
ciśnienia
odwracalna zmiana
właściwości magnetycznych
pod wpływem temperatury
ciśnienie
światło
temperatura
NANOTECHNOLOGIA
PRZEŁĄCZNIKI
MOLEKULARNE
PAMIĘĆ
KOMPUTEROWA
MASZYNY
MOLEKULARNE
Download