ANALIZA STANU OBECNEGO

advertisement
PROGRAM WYBORCZY
kandydata na dziekana
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
na kadencję 2005-2008
Andrzej Zieliński
„Nie pytaj, co inni mogą zrobić dla
Ciebie; zapytaj, co Ty możesz zrobić
dla innych”
ANALIZA STANU OBECNEGO
 „Ważne jest to, co zostało zrobione; stokroć ważniejsze
to, co nie zostało, a powinno”
 Bardzo krytyczna opinia władz uczelni o wydziale
łącznie z sugestią rozwiązania
 Brak Programu Rozwoju
 Brak Planu Likwidacji Deficytu Wydziału
 Brak Programu Studiów Dwustopniowych
 Brak przedstawiciela wydziału w kierownictwie
uczelni
 Brak chęci włączenia szerokiego grona nauczycieli,
nienauczycieli i studentów do zarządzania wydziałem i
uczelnią, także Rady Wydziału i kierowników katedr
CELE PERSPEKTYWICZNE
1.
Wzrost znaczenia wydziału na uczelni
2.
Wzrost jakości zarządzania wydziałem
3.
Wzrost atrakcyjności i jakości nauczania
4.
Wzrost jakości kadry i prac badawczowdrożeniowych
5.
Wzrost finansowego bezpieczeństwa wydziału
6.
Wzrost jakości życia studentów na uczelni
1. WZROST ZNACZENIA WYDZIAŁU NA
UCZELNI
 Opracowanie dokumentów:
 Perspektywiczny Program Rozwoju Wydziału
 Trójstopniowy System Kształcenia wraz z siatkami
godzin
 Horyzontalny Plan Finansowy Wydziału
Mechanicznego, zakładający likwidację deficytu w
czasie 3 lat
 Księga Procedur Jakości Wydziału Mechanicznego
 Program Rozwoju Naukowego WM
1. WZROST ZNACZENIA WYDZIAŁU NA
UCZELNI
Wzrost liczby najcenniejszych osiągnięć naukowych
i dydaktycznych: stopni i tytułów naukowych,
wydawanych książek naukowych i podręczników,
czasopism naukowych, publikacji w ważnych
czasopismach zagranicznych, patentów i wdrożeń,
organizowanych konferencji międzynarodowych oraz
imprez dla przemysłu i szkół średnich

Umiejętny marketing działań Wydziału i sprzedaż
ich efektów przez intensywne zapoznawanie szerokiej
społeczności akademickiej z naszymi sukcesami i
zamierzeniami, częste kontakty z przedstawicielami
mediów, ścisłą współpracę z przedstawicielami innych
wydziałów i uczelni

1. WZROST ZNACZENIA WYDZIAŁU NA
UCZELNI

Aktywny udział przedstawicieli wydziału w możliwie
dużej liczbie komisji rektorskich i senackich, częsty
kontakt z władzami uczelni, częste inicjatywy wydziału,
starania o powierzenie funkcji rektora lub prorektora
PG pracownikowi WM w przyszłej kadencji

Utworzenie Rady Przyjaciół Wydziału, stanowiącej
grono przedstawicieli zaprzyjaźnionych ważnych
przedsiębiorstw, szkół średnich oraz administracji
państwowej
2. WZROST JAKOŚCI ZARZĄDZANIA
WYDZIAŁEM
Bieżące kierowanie pracami wydziału przez 5-osobowe
kolegium w składzie:
 dziekan
 prodziekan ds. nauki i wdrożeń
 prodziekan ds. kształcenia wydziałowego i współpracy ze
szkolnictwem średnim
 prodziekan ds. kształcenia międzywydziałowego i
studentów
 dyrektor administracyjny
2. WZROST JAKOŚCI ZARZĄDZANIA
WYDZIAŁEM
 Przygotowywanie analiz i opinii dla dziekana przez
reprezentatywne komisje wydziałowe:

komisja ds. rozwoju

komisja ds. studenckich

komisja ds. programów kształcenia

komisja ds. oceny sprawności kształcenia

komisja ds. inwestycji

komisja ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem

komisja ds. marketingu i łączności ze szkolnictwem średnim

komisja ds. jakości i awansów kadry

komisja ds. finansów wydziału
2. WZROST JAKOŚCI ZARZĄDZANIA
WYDZIAŁEM
Opracowanie Księgi Procedur Jakości Wydziału
Mechanicznego
Dokonywanie corocznego przeglądu aktualnej
struktury wydziału i proponowanie w uzasadnionych
przypadkach zmian
Bieżące dostosowywanie zadań administracji
wydziałowej do zmieniających się potrzeb
Wdrożenie systemu elektronicznej komunikacji
wewnątrzwydziałowej
3. WZROST JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI
NAUCZANIA
 Szybkie wdrożenie trójstopniowego systemu nauczania z
dostosowaniem programów do poziomu wymaganej wiedzy, m.in.
przekazywanie:

na 1 poziomie wiedzy typowo zawodowej

na 2 poziomie wiedzy teoretycznej ogólnej w obszarze profilu
kształcenia

na 3 poziomie wiedzy teoretycznej specjalistycznej w danej
dyscyplinie i specjalności naukowej
 Opracowanie i akredytacja Systemu Jakości Kształcenia
 Modyfikacja systemu kształcenia: humanizacja studiów,
tworzenie kierunków międzywydziałowych, możliwość
komponowania przez studentów bloków przedmiotowych,
kształcenie w szerokich specjalnościach
3. WZROST JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI
NAUCZANIA
Ciągłe monitorowanie jakości nauczania
Opracowanie jednolitych procedur wydziałowych
zapewniających minimalną liczbę zaliczeń (egzaminów)
dla wszystkich przedmiotów, uzupełnienie egzaminów
pisemnych o egzaminy ustne, obowiązujące pakiety
pytań i zadań egzaminacyjnych
Opracowanie jak największej liczby skryptów z
wykładów i ćwiczeń, umieszczanych na serwerze
 Inwestycje w nowoczesne środki audiowizualne (laptopy
i wideoprojektory)
Udział Samorządu Studenckiego w tworzeniu
spolegliwego systemu kształcenia bez obniżenia jakości
absolwenta
4. WZROST JAKOŚCI KADRY I PRAC
BADAWCZO-WDROŻENIOWYCH
Opracowanie w ramach Programu Rozwoju Naukowego
Wydziału Mechanicznego dokumentów:
 prognoza rozwoju bazy laboratoryjnej
 prognoza rozwoju kadry naukowej
 prognoza możliwości osiągnięcia przez Wydział
Mechaniczny kategorii A
Opracowanie systemu motywacji do zdobywania stopni i
tytułu naukowego oraz monitoringu rozwoju naukowego
( w tym Indywidualnych Planów Rozwoju adiunktów)
Wystąpienie w 2006 r. o prawa nadawania stopnia
naukowego doktora w dyscyplinie naukowej Inżynieria
Materiałowa
4. WZROST JAKOŚCI KADRY I PRAC
BADAWCZO-WDROŻENIOWYCH
Ściślejsze powiązanie tematyki prac doktorskich i
magisterskich z potrzebami przemysłu
Wspieranie przez kierownictwo wydziału:
 przygotowania projektów badawczych w ramach
programów Unii Europejskiej
 przygotowania i realizacji projektów celowych i
inwestycyjnych w ramach Centrum Zaawansowanych
Technologii
 promocji i wdrażania wynalazków
5. WZROST FINANSOWEGO
BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁU
 Dokonanie głębokiej analizy finansowej wskazującej na źródła
deficytu oraz opracowanie Horyzontalnego Planu Finansowego
WM, zmierzającego do zlikwidowania lub znacznego ograniczenia
deficytu w ciągu 3 lat przez:
 trwałe działania zwiększające dopływ środków
 przejściowe kroki oszczędnościowe
 Podjęcie kroków w kierunku zwiększenia dopływu środków
przez:
 podniesienie sprawności nauczania przez zastosowanie zmian w
sposobie przekazywania i egzekwowania wiedzy oraz marketing w
kierunku pozyskiwania lepszych absolwentów szkół średnich
 znaczne rozszerzenie rynku usług płatnych edukacyjnych
 marketing możliwości wykonywania badań zleconych
 elastyczne stosowanie narzutu kosztów wydziałowych i podjęcie
kroków w celu zmniejszenia narzutu władz centralnych na BZ
5. WZROST FINANSOWEGO
BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁU
 Ewolucyjne, w razie konieczności i za zgodą Rady Wydziału
dokonywanie oszczędności wydatków centralnych: maksymalne
ograniczenie wielkości rezerwy dziekana i wydatków władz
wydziału oraz administracji, w tym na wyposażenie, delegacje,
komputeryzację i inne tzw. obecnie „pozostałe” koszty wydziałowe
 Zwiększenie środków finansowych dla katedr z równoczesnym
pozostawieniem im maksymalnej odpowiedzialności za
funkcjonowanie katedr i ich rozwój
 Scalenie funduszy celowych z rezerwy dziekana i przeznaczenie
jej na dotowanie wniosków indywidualnych nauczycieli
 Stworzenie bardziej przejrzystej gospodarki finansami wydziału
oraz większe uszczegółowianie planów i sprawozdań finansowych
dla Rady Wydziału
6. WZROST JAKOŚCI ŻYCIA
STUDENTÓW NA UCZELNI

Podniesienie bezpieczeństwa socjalnego i jakości
studiowania przez:

szukanie dróg potanienia studiowania, w tym
ograniczenie wysokości „długu” za powtórne zajęcia i
egzaminy

finansowe wspieranie najlepszych studentów przez
nagradzanie ich udziału w naukowych pracach katedr
oraz obozach naukowych

finansowe wspieranie szerokiego grona studentów i
doktorantów przez uruchomienie gamy płatnych zleceń
(rysunki, programy dydaktyczne, programy
komputerowe, prace techniczne)
6. WZROST JAKOŚCI ŻYCIA
STUDENTÓW NA UCZELNI

Ułatwienie studiowania przez stworzenie procedur
pomagających w zaliczaniu przedmiotów:

tworzenie pakietów pytań i zadań

automatyczna i komisyjna ocena przyczyn
niezaliczenia przedmiotu przez ponad 50% studentów w
ostatnim terminie

wprowadzenie przez uczelnię systemu elastycznego
kształtowania programów studiów

wprowadzenie możliwości częściowego
przyznawania punktów ECTS za zaliczenie części
danego przedmiotu

wprowadzenie zaliczania awansem dla wszystkich
studentów i zaliczania punktów ECTS do danego roku
6. WZROST JAKOŚCI ŻYCIA
STUDENTÓW NA UCZELNI

Promocja nowatorskich studenckich przedsięwzięć
badawczych i inicjatyw kulturalnych

Stworzenie systemu ciągłego zapoznawania uczniów
szkół średnich i podstawowych z techniką i praktyką
studiowania, gdzie studenci starszych lat byliby
animatorami wiedzy

Stworzenie należytych warunków do pracy i
reprezentacji Samorządowi Studenckiemu i
organizacjom oraz zespołom studenckim
„MAPA DROGOWA”
• Projekt planu zamierzeń w r. ak. 2005/2006 –
czerwiec 2005
• Zatwierdzenie planu i powołanie komisji
wydziałowych – wrzesień 2005
• Grupa Przyjaciół Wydziału – październik 2005
• Plan Rozwoju Kadry – listopad 2005
• Plan Likwidacji Deficytu – grudzień 2005
• Program Rozwoju WM – styczeń 2006
• Trójstopniowy System Nauczania – luty 2006
Sukces
jest wynikiem właściwej decyzji
Eurypides
Download