scenariusz zajęcia ,, Wielkanocne zwyczaje`` (wielkanocn

advertisement
Klasa i etap edukacyjny:
Przedmiot/ rodzaj zajęć:
Temat lekcji:
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Cel lekcji (wyrażony w języku ucznia):
Pytanie kluczowe/ badawcze/ problemowe
Materiały dla ucznia (źródła do zapoznania się w
domu):
Klasa Ib - edukacja wczesnoszkolna
Edukacja polonistyczna, społeczna,
matematyczna, plastyczna
Wielkanocne zwyczaje
Edukacja polonistyczna, społeczna,
matematyczna , plastyczna
Uczeń:
- zapisuje nazwę Wielkanoc wielką literą,
- rozpoznaje i nazywa przedmioty, symbole
związane z Wielkanocą,
- wypowiada się na temat świątecznego stołu na
podstawie zdjęcia z Naszego elementarza oraz
własnych doświadczeń
- zna zwyczaje ludowe związane ze świętami
Wielkanocy
- wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu i
ilustracji z historyjki obrazkowej
- rozwiązuje rebusy i zagadki świąteczne,
- uczestniczy aktywnie w zabawie;
- dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat
domowych przygotowań do Wielkanocy;
- potrafi samodzielnie przeczytać tekst z
podręcznika ,, Nasz elementarz’’
- dodaje i odejmuje w zakresie 17
- wykonuje kartę pracy domowej.
- wykonuje pracę plastyczną
Jakie znam wielkanocne zwyczaje?
1.Ilustracja - w podręczniku ,, Nasz Elementarz’’
klasa 1, część 3. s .56
Źródło: Maria Lorek, Lidia Wollman,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa
2014r.
2.Tekst s. 56 z podręcznika ,, Nasz elementarz .
klasa 1. część 3’’
Źródło: Maria Lorek, Lidia Wollman,
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa
2014r.
3.Zadanie 4 i 5 na s.47 - Zeszyt ,, Moje
ćwiczenia- klasa 1. część 3’’
Źródło: Ewa Dulemba, Jolanta Faliszewska,
Grażyna Lech, Agnieszka Opala, Iza Parlicka,
Aleksandra Ziewiecka , Wydawnictwo: Grupa
Edukacyjna S.A 2014r.
4. Zadanie 4. na s. 50 – Zeszyt ,, Moje ćwiczenia –
klasa 1 część 3’’
Źródło: Ewa Dulemba, Jolanta Faliszewska,
Grażyna Lech, Agnieszka Opala, Iza Parlicka,
Aleksandra Ziewiecka , Wydawnictwo: Grupa
Edukacyjna S.A 2014r
5. Informacje ze stron internetowych na temat
wielkanocnych zwyczajów.
Instrukcja dla ucznia jak ma wykorzystać
materiał proponowany przez nauczyciela (z
podaniem terminu):
Propozycje zadań/ćwiczeń do wykonania w
czasie lekcji (wraz z opisem, czego uczniowie
nauczą się dzięki wykonaniu tego ćwiczenia):
6. Karta pracy domowej
1.Obejrzyj ilustrację na s. 56 w podręczniku
,,Nasz elementarz. Klasa 1 część 3’’
2. Przeczytaj uważnie tekst ,, Wielkanoc’’ na s.56
z podręcznika ,, Nasz elementarz . Klasa 1 cz.3’’ i
zastanów się jak dzieci pielęgnują tradycje
wielkanocne?
3. Samodzielnie wykonaj zadanie: 4 i zadanie: 5
na s. 47 w zeszycie ćwiczeń ,, Moje ćwiczenia,
klasa 1 część 3’’.
4. Wykonaj zadanie 4 na s.50 w zeszycie ćwiczeń
,, Moje ćwiczenia klasa 1 cz. 3
5. Wyszukaj na stronach internetowych
informacji na temat : wielkanocne zwyczaje
6. Wykonaj samodzielnie kartę pracy ,, Praca
domowa’’
1.Wprowadzenie do tematu ;
Wniesienie przez nauczyciela do klasy gaik –
maik. Na końcu 10 wstążek różnej długości
umieszczone są papierowe jajka z sylabami
tworzącymi hasło: WIEL, KA, NOC, NE,
ZWY, CZA, JE. Dzieci odczepiają jajka począwszy
od najkrótszej wstążki i układają je na tablicy w
kierunku rosnącym. Odczytują hasło.
2. Rozwiązywanie rebusu na s. 48 w zeszycie
ćwiczeń cz.3 i zapisywanie hasła w liniaturze.
Zwracanie dzieciom uwagi na pisownię nazwy
święta Wielkanoc wielką literą.
3.Głośne czytanie testu wiersza ,, Wielkanoc’’
przez dowolnie wybranego ucznia.
4. Rozmowa z dziećmi na temat treści
wysłuchanego utworu.
5.Opisywanie ilustracji z elementarza cz.3 s. 56 i
udzielanie przez uczniów odpowiedzi na
pytanie: Jak dzieci pielęgnują tradycje
wielkanocne?
6. Rozwiązywanie rebusów- (karta pracy nr 64,
strona 2):
- szukanie odpowiedzi na pytanie „Co znajdzie
się na wielkanocnym stole?” – rozwiązania
rebusów, przedmioty opisane w wierszu
Wielkanoc i ukazane na ilustracji
przedstawiającej świąteczne
nakrycie stołu w Naszym elementarzu, elementy
świątecznego stołu we własnym domu;
- zwrócenie uwagi na odświętne nakrycie stołu
oraz uroczysty strój w czasie śniadania
wielkanocnego.
7. Spotkanie w kręgu. Rozmowa na temat
domowych przygotowań do Wielkanocy:
- robienie porządków świątecznych;
- dekorowanie domów/mieszkań;
- ozdabianie jaj różnymi technikami (pisanki,
kraszanki);
- przygotowanie świątecznego śniadania;
- robienie zakupów.
8.Praca w grupach:
Podział zespołu klasowego na trzy grupy,
następnie każdy grupa ma za zadanie
opowiedzieć o wylosowanym zwyczaju (śmigus
– dyngus, chodzenie z kogucikiem lub
gaik – maik), a następnie zaprezentować dany
zwyczaj. Podczas prezentacji dzieci
opierają się na tekście z podręcznika, własnych,
zgromadzonych w domu informacjach, własnych
doświadczeniach.
8. Uważne słuchanie tekstu ,, Śmigus dyngus’’
czytanego przez nauczyciela z podręcznika
,, Nasz elementarz ‘’cz.3 s.60.
9.Wypowiedzi dzieci na temat wysłuchanego
tekstu oraz historyjki obrazkowej z
elementarza s. 61. Zwracanie uwagi na właściwe
zachowanie się podczas zabawy dyngusowej.
Wyeliminowanie zachowań niewłaściwych.
10. Zabawa :Oblewamy się w lany poniedziałek –
drama. Scenki przedstawiające właściwe
zachowanie się podczas dyngusa. Kilkoro dzieci
losuje kartki z jednym zdaniem opisującym
krótko sytuację. W parach, trójkach lub
liczniejszych grupach przedstawiają scenki.
11. Wykonanie zadań matematycznych na s. 49
w zeszycie ćwiczeń ,, Moje ćwiczenia cz. 3’’
- rozpoznawanie liczb jednocyfrowych i
dwucyfrowych i zapisywanie ich w kolejności
rosnącej i malejącej -zadanie 2
- wykonanie obliczeń na dodawanie w zakresie
17 – zadanie 3
12. Wykonanie pracy plastycznej - wielkanocna
pisanka
13. Wystawa prac dzieci w kąciku plastycznym.
Podsumowanie zajęć przez uczniów (mocne i
słabe strony):
Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły
w zajęciach metodą odwróconej lekcji już po raz
drugi . Metoda ta angażuje ucznia w różne
rodzaje aktywności. Dzieci bardzo chętnie
pracują, wykazują się dużą samodzielnością w
poszukiwaniu nowych informacji na stronach
internetowych . Ważna jest pomoc rodziców i
wspieranie dzieci .
Wnioski nauczyciela z lekcji (w jakim stopniu
udało Ci się zrealizować cele):
Wskazówki dla naśladowców:
Materiały stworzone na zajęciach (wstaw w
opisie):
Wszystkie założone przeze mnie cele zostały w
pełni zrealizowane.
Ważne jest bardzo dobre zaplanowanie zajęć
przez nauczyciela. Należy dać dzieciom tydzień
na wykonanie zadań i przygotowanie się do zajęć
w domu.
Karty pracy, prace plastyczne - pisanki
Download