Kierownik: prof. dr hab. med. Liliana Majkowska

advertisement
1
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM
Kierownik: prof. dr hab. med. Liliana Majkowska
72-010 Police, ul. Siedlecka 2
tel. i fax: 91/425 3858
REGULAMIN WEWNĘTRZNY
W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PUM
DLA STUDENTÓW IV ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Przedmiot: „CHOROBY WEWNĘTRZNE - DIABETOLOGIA"
Rok akademicki 2016/2017 – obowiązuje od 01.10.2016 roku
1. Część programu zajęć z przedmiotu “Choroby wewnętrzne” realizowana w Klinice
Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM w Policach, przy ul. Siedleckiej 2, obejmuje
4 seminaria (4 godziny) i 16 godzin ćwiczeń, zgodnie z harmonogramem przedstawionym
przez Dziekanat.
2. Tematy zajęć umieszczone są na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Klinice Diabetologii
i Chorób Wewnętrznych PUM oraz na stronie internetowej Kliniki.
3. Zajęcia prowadzą lekarze z Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM.
4. Na ćwiczeniach obowiązują fartuchy lekarskie, identyfikatory i obuwie zmienne.
5. Obecność na seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.
6. Nieobecności na seminariach wymagają usprawiedliwienia i zaliczenia tematu u asystenta
prowadzącego seminarium.
7. Nieobecności na ćwiczeniach wymagają usprawiedliwienia i, z wyjątkiem zwolnień
wystawionych przez Rektora lub Dziekana, odrobienia w ramach zajęć dodatkowych
organizowanych przez Klinikę przed zakończeniem semestru.
8. Dopuszczalne jest zaliczanie maksymalnie 2 seminariów i odrabianie 8 godzin ćwiczeń.
Nieobecność na większej liczbie seminariów lub ćwiczeń uniemożliwia zaliczenie zajęć.
9. Przed zajęciami student jest zobowiązany zapoznać się z tematyką zajęć.
10. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach
oraz uzyskanie zaliczenia w formie ustnej lub pisemnej na wszystkich ćwiczeniach
u asystenta prowadzącego zajęcia.
11. Podczas zaliczania przedmiotu zakazuje się posiadania urządzeń elektronicznych
umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość.
12. W roku akademickim 2016/2017zajęcia w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
PUM koordynuje dr n. med. A. Fronczyk (tel. 91 4253855, mail: [email protected]).
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DYDAKTYCZNY
W KLINICE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH PUM
DLA STUDENTÓW IV ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Przedmiot: „CHOROBY WEWNĘTRZNE - DIABETOLOGIA"
Rok akademicki 2016/2017 – obowiązuje od 01.10.2016 roku
Seminarium i ćwiczenie 1: Klasyfikacja, diagnostyka i kryteria wyrównania cukrzycy.
Definicja cukrzycy i aktualnie obowiązujący podział cukrzycy i zaburzeń gospodarki
węglowodanowej wg WHO. Epidemiologia i patogeneza różnych typów cukrzycy. Kryteria
rozpoznania cukrzycy, objawy kliniczne. Doustny test tolerancji glukozy: sposób wykonania,
interpretacja, wskazania, przeciwwskazania. Aktualne kryteria wyrównania cukrzycy:
glikemia, ciśnienie tętnicze, lipidy.
Seminarium
i
ćwiczenie
2:
Leczenie
cukrzycy:
dieta,
wysiłek
fizyczny,
leki
przeciwcukrzycowe, insulinoterapia. Samokontrola cukrzycy.
Przesłanki patogenetyczne leczenia cukrzycy. Modyfikacja trybu życia (dieta, wysiłek
fizyczny). Leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika, biguanidy, glinidy,
inhibitory alfa-glukozydazy, tiazolidinediony, analogi GLP-1, inhibitory DPP-4, inhibitory
SGLT-2) – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania do stosowania. Zasady
insulinoterapii w cukrzycy typu 1 i typu 2. Rodzaje insulin. Schematy insulinoterapii.
Demonstracja insulin, wstrzykiwaczy, pomp insulinowych. Samokontrola cukrzycy,
demonstracja glukometrów i sposobu użycia.
Seminarium i ćwiczenie 3: Odległe powikłania cukrzycy.
Odległe powikłania cukrzycy o charakterze mikroangiopatii i makroangiopatii – patogeneza,
podział, objawy kliniczne, zapobieganie, diagnostyka i leczenie. Zespół stopy cukrzycowej.
Seminarium i ćwiczenie 4: Ostre powikłania cukrzycy.
Hipoglikemia – najczęstsze przyczyny, objawy kliniczne, zapobieganie, postępowanie.
Śpiączka ketonowa i hiperosmolarna – przyczyny, objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie
z uwzględnieniem odmienności przebiegu klinicznego śpiączki u osób w podeszłym wieku.
Różnicowanie śpiączki ketonowej i hiperosmolarnej. Śpiączka mleczanowa – przyczyny,
objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie.
Ćwiczenie 5: Samodzielna prezentacja przypadku klinicznego. Zaliczenie ćwiczeń.
Zalecana literatura:
1. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2016.
2. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016. Stanowisko Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego.
Download