Uwaga! Proszę wypełnić drukowanymi literami.

advertisement
MONITOROWANIE DOBROSTANU PŁODU W CZASIE CIĄŻY I PORODU
dla położnych
Planowane terminy rozpoczęcia kursu
listopad 2010r.* (nabór trwa do 30.09.2010r.)
Tryb mieszany
wykłady 4 dni w systemie sobotnio – niedzielnym
praktyka 9 dni w 6 grupach w dni powszednie
Czas trwania kursu 14 dni z egzaminem włącznie
Koszt szkolenia 313 zł
Cel kształcenia
Położna monitoruje dobrostan płodu w czasie ciąży i podczas porodu.
Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia
W wyniku realizacji programu kształcenia kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu
płodu w czasie ciąży i podczas porodu położna powinna:





monitorować dobrostan płodu w czasie ciąży i podczas porodu,
monitorować stan płodu z wadami rozwojowymi w okresie ciąży i porodu,
wykonać i zinterpretować zapis kardiotokograficzny kobiety ciężarnej i rodzącej,
dokonać wstępnej oceny zapisu EKG płodu,
rozpoznać zaburzenia czynności serca płodu na podstawie zapisu KTG, EKG płodu oraz
innych metod klinicznych i skierować pacjentkę do dalszej diagnostyki.
*Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
i miejsca szkolenia.
Plan nauczania
regulamin kursu
karta zgłoszenia
PLAN NAUCZANIA
Lp.
I
Moduł
Monitorowanie akcji serca płodu
oraz czynności skurczowej macicy
w ciąży i podczas porodu z
zastosowaniem kardiotokografii.
Teoria
(liczba
godzin)
Staż
Placówka
Łączna
Liczba
godzin
liczba
godzin
55
90
55
90
15
oddział patologii
ciąży
sala porodowa
II
Zapis elektrokardiograficzny płodu
(EKG)
5
III
Monitorowanie dobrostanu płodu
w wybranych stanach klinicznych
matki i płodu
15
Łączna liczba godzin
35
izba przyjęć
położniczo –
ginekologiczna
Uwaga! Proszę wypełnić drukowanymi literami.
W przypadku nieczytelnych lub niepełnych danych karta nie podlega kwalifikacji
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Kościuszki 27/30-32; 85-079 Bydgoszcz
KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat szkolenia : .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………
2. Imię ojca ………………………………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia ………………………………… miejsce urodzenia ………………………………………
4. NIP …………………………………….. PESEL ……………………………………………………………
5.Numer prawa wykonywania zawodu
6.Numer rejestru
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Adres zamieszkania, nr kodu, miejscowość, ulica / nr domu, mieszkania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Adres do korespondencji
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Nr telefonu stacjonarnego / komórkowego , e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Obecne miejsce pracy / Nazwa Zakładu Pracy
Kod
Miejscowość
_
Ulica / Nr
11.Nr telefonu zakładu pracy …………………………………………………………………………..
12. NIP zakładu pracy …………………………………………………………………………………
13. Stanowisko w miejscu pracy / oddział ………………………………………………………………………
14. Nazwa ukończonej szkoły medycznej ………………………………………………………………………
15. Staż pracy w zawodzie …………………………. zgodnie z tematem kursu ………………………………
16. Odbyte szkolenia w ciągu ostatnich pięciu lat ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie niezbędnym do prowadzenia kształcenia podyplomowego i wydania stosownych dokumentów,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101
poz.926).
.....................................................................
czytelny podpis uczestnika
Oświadczam, że jestem ubezpieczona/y od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności
cywilnej.
.....................................................................
czytelny podpis uczestnika
WYPEŁNIA ZAKŁAD PRACY (dotyczy osób kierowanych przez zakład pracy)
.....................................................................
pieczątka zakładu pracy
Potwierdzam zgodność danych zawartych w zgłoszeniu oraz wyrażam zgodę na odbycie szkolenia w ramach:
........................................................................................................................................................ ...........................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..................................... dnia .................
…………………………………..
pieczątka i podpis przełożonego
Pani / Pan..............................................................................................................................................................
regularnie odprowadza składki członkowskie na rzecz OIPiP w Bydgoszczy.
...........................................................
data
...............................................
podpis pracodawcy
Załącznik wymagany zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 23.10.2003r. w sprawie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych:
1. kserokopia prawa wykonywania zawodu.
Download