CIĄŻA PRZETERMINOWANA I PRZENOSZONA

advertisement
CIĄŻA PRZETERMINOWANA I PRZENOSZONA
(graviditas prolongata)
1. Ciąża przeterminowana – przedłużenie trwania ciąży ponad 42. tydzień
Ciąża przenoszona – biologiczne przedłużenie trwania ciąży, w której dochodzi do
niewydolności maciczno-łożyskowej; płód wykazuje cechy dojrzałości i istnieje
zwiększone ryzyko dalszego wyczekiwania na rozwiązanie ciąży
2. Etiologia (hipotezy):
 niedobór kortyzolu – czynnik sprawczy narastania wielu reakcji chemiczno –
biologicznych, prowadzących do wzniecenia porodu
 niedobór prostaglandyn, progesteronu, oksytocyny..
3. Rozpoznanie ciąży przenoszonej:
 precyzyjne określenie wieku ciążowego (reguła Naegelego, ustalenie daty
koncepcji, I ruchów płodu, badanie USG)
 zmniejszenie się obwodu brzucha ciężarnej
 zmniejszenie masy ciała ciężarnej (na skutek zmniejszenia się ilości płynu owodniowego)
4. Nadzór płodu:
 pomiar obwodu brzucha i masy ciała
 rejestracja ruchów płodu przez ciężarną
 pierwiastka – 20 t.c.
 wieloródka – 18 t.c.
 KTG bez obciążenia (test niestresowy) – stwierdzenie deceleracji, zawężonej
oscylacji lub braku akceleracji → zagrożenie płodu
 reaktywny (wynik negatywny = dobrostan płodu) – normokardia, w czynności serca
płodu pojawią się 2 akceleracje lub więcej o amplitudzie co najmniej 15 ud/min i
trwające co najmniej 15 sek., towarzyszące ruchom płodu w okresie 30 min
 niereaktywny (wynik pozytywny = potencjalne zagrożenie płodu) –
brak akceleracji w okresie 60 minut
 wątpliwy – mniej niż 2 akceleracje lub akceleracje o nieprawidłowym
czasie trwania i amplitudzie
 test KTG z oksytocyną – wynik pozytywny: pojawienie się deceleracji po więcej
niż 50% skurczów macicy (wskazuje graniczne wartości utlenowania krwi płodu)
 amnioskopia – obecność smółki w płynie owodniowym (niedotlenienie)
 pomiar stężenia estriolu w surowicy ciężarnej lub w dobowej zbiórce moczu –
małe wartości są czułym wskaźnikiem zagrożenia płodu
 badanie USG
 ocena masy ciała płodu
 test biofizyczny (test Manninga) – zbyt mała objętość płynu
owodniowego i obniżone napięcie mięśniowe
 analiza płynu owodniowego (amniocenteza) – badanie fosfolipidów
Strona 1
[email protected]
Download