Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

advertisement
Nazwa
Forma
Adres, pod którym będzie prowadzony
kurs
Kontakt
Koordynator kształcenia podyplomowego
Obsługa biurowa
Czas trwania
Tryb i częstotliwośd zjazdów
Koszt
Charakterystyka i cel
Uprawniania/kwalifikacje
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas
porodu dla położnych
Kurs specjalistyczny
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock
tel. 24/3665414
e-mail: [email protected]
mgr Katarzyna Kornatowska
mgr Marzena Pilarczyk
Liczba godzin dydaktycznych - 90 godzin:
 Teoretyczne - 35 godzin:
- wykłady - 25 godzin
- dwiczenia - 10 godzin w grupach 8-12 osobowych
 Staże- 55 godzin w grupach 3 osobowych
- Sala porodowa albo Izba przyjęd położniczo-ginekologiczna14 godzin
- Oddział patologii ciąży albo Oddział perinatologii albo Izba
przyjęd położniczo-ginekologiczna - 27 godzin
- Oddział patologii ciąży albo Oddział perinatologii albo Izba
przyjęd położniczo-ginekologiczna - 14 godzin
- Wszystkie staże muszą odbywad się w oddziałach z II i III
poziomem perinatalnym.
Czas trwania kursu specjalistycznego: nie dłuższy niż 3 miesiące.
Tryb niestacjonarny
- zajęcia teoretyczne: weekendy
- staże: dni powszednie
530 zł – dla grupy 30 osobowej (kwota może ulec zmianie w
zależności od liczby uczestników)
W sytuacji pozyskania środków budżetowych lub unijnych
szkolenie będzie nieodpłatne lub częściowo odpłatne.
Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeo
zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w
czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych
matki i płodu.
1) w zakresie wiedzy posiada:
 specjalistyczną wiedzę w zakresie monitorowania dobrostanu
płodu;
 znajomośd specyfiki monitorowania dobrostanu płodu w
wybranych stanach klinicznych matki i płodu;
 aktualną wiedzę w zakresie nowoczesnej aparatury do
monitorowania stanu płodu;
 znajomośd regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się
do udzielania specjalistycznych świadczeo zdrowotnych w zakresie
monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu,
2) w zakresie umiejętności potrafi:
 monitorowad samodzielnie dobrostan płodu podczas ciąży i
porodu o przebiegu fizjologicznym;
 interpretowad wyniki oceny dobrostanu płodu wykonywane
różnymi metodami;
 doradzad członkom zespołu opieki zdrowotnej w zakresie oceny
dobrostanu płodu w wybranych stanach klinicznych matki i płodu;
 nauczyd pacjentkę dokonywad wstępnej oceny stan płodu i dbad
o jego prawidłowy rozwój;
 korzystad z aktualnej wiedzy w zakresie monitorowania
dobrostanu płodu dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki;
Sposób zaliczenia
Termin składania wniosków i rekrutacji
Termin rozpoczęcia studiów
Wymagane dokumenty
Dodatkowe informacje
 stosowad zasady etyki ogólnej i zawodu oraz prawa pacjenta w
świadczeniu opieki nad kobietą ciężarną i rodzącą, wymagającą
stosowania różnych metod oceny dobrostanu płodu,
3) w zakresie kompetencji społecznych:
 szanuje godnośd i autonomię pacjentki bez względu na jej wiek,
płed, niepełnosprawnośd, orientację seksualną oraz pochodzenie
narodowe i etniczne;
 współpracuje w zakresie oceny dobrostanu płodu w wybranych
stanach klinicznych matki i płodu z członkami zespołu
terapeutycznego;
 ponosi odpowiedzialnośd za monitorowanie dobrostanu płodu
podczas ciąży i porodu fizjologicznego oraz wybranych stanach
klinicznych matki i dziecka;
 krytycznie ocenia własne kompetencje w zakresie
monitorowania stanu płodu;
 systematycznie aktualizuje wiedzę i nabywa nowych
umiejętności w zakresie monitorowania dobrostanu płodu;
 wykazuje właściwe relacje interpersonalne oraz zdolnośd empatii
i udzielania wsparcia kobietom przeżywającym kryzys w związku z
niepowodzeniem w ciąży.
- zaliczenie poszczególnych modułów
- zaliczenie koocowe: egzamin (test)
marzec 2017 - maj 2017; składanie wniosków do kolejnych
rekrutacji - na bieżąco
maj 2017; październik 2017; kolejne edycje po zebraniu grupy
- wypełniony wniosek zgłoszeniowy
- kserokopia dyplomu ukooczenia studiów wyższych
- kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej
Kurs specjalistyczny dla położnych
Download