Prawa pacjenta i powinnosci pracownikow

advertisement
STANDARDOWY SYLABUS PRZEDMIOTU
na rok akademicki 2014/2015
Opis przedmiotu kształcenia - Program nauczania
Nazwa przedmiotu: Prawa pacjenta i powinności Kod modułu:
G
(od A do G)
pracowników ochrony zdrowia
Wydział:
Kierunek studiów:
Poziom studiów
Forma studiów
Rok studiów:
Lekarski
Lekarski
jednolite magisterskie
stacjonarne X niestacjonarne X
I-III
Semestr studiów:
Typ przedmiotu
Język kształcenia:
obowiązkowy  fakultatywny X
polski X angielski 
Semestr zimowy (godz.)
W
Ć
S
10
Nazwa jednostki realizującej przedmiot
Katedra i Zakład Medycyny Społecznej
Razem:
zimowy lub letni do
wyboru przez studentów
Semestr letni (godz.)
W
Ć
S
10
10
10
Cele kształcenia (cele zajęć stawiane przez prowadzącego, powiązane z efektami kształcenia, max. 6 pozycji)
C.1 Za Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi praw pacjenta i powinności
pracowników ochrony zdrowia
Efekty kształcenia
Numer
efektu
kształcenia
Opis efektu kształcenia (zgodnie ze
szczegółowymi efektami kształcenia
zawartymi w standardach
właściwymi dla przedmiotu)
Odniesienie do
efektu kształcenia
ze standardów
(np. A.W1, A.U1)
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów
kształcenia*
Forma zajęć
dydaktycznych**:
W1
Student wyjaśnia prawa pacjenta.
G.W6
dyskusja, test
S
W2
Student wymienia powinności
pracowników ochrony zdrowia.
U1
Student potrafi interpretować
akty prawne regulujące prawa
pacjenta oraz powinności
pracowników ochrony zdrowia.
dyskusja, test
G.U3
dyskusja
S
*np. test, prezentacja, odpowiedź ustna, esej, raport, kolokwium, egz. ustny, egz. pisemny; egz. praktyczny
** W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; EL- e-learning.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Zajęcia na uczelni ( godz.)
Praca własna (godz.)
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS przedmiotu
10
3
13
0,5
Treść zajęć: (proszę wpisać tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na
zamierzone efekty kształcenia)
1. Prawa pacjenta w aspekcie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Prawa pacjenta w
aspekcie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
2. Powinności lekarza – ustawa o zawodzie lekarza. Powinności pielęgniarki i położnej – ustawa o
zawodach pielęgniarki i położnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca (max po 3 pozycje)
1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. 2009 nr 52
poz. 417
2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535
3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152
4. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…)
Rzutnik multimedialny + laptop
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu (określić formę i warunki zaliczenia zajęć wchodzących w zakres
przedmiotu, zasady dopuszczenia do egzaminu końcowego teoretycznego i/lub praktycznego, jego formę oraz
wymagania jakie student powinien spełnić by go zdać, a także kryteria na poszczególne oceny):
Zaliczenie
Egzamin
ocena:
Bardzo dobry
Ponad dobry
Dobry
Dość dobry
Dostateczny
Kryteria
Obecność na zajęciach minimum 90%
Czynny udział w dyskusjach
Uzyskanie minimum 60% punktów z testu zaliczenioweg
Kryteria
(5,0)
(4,5)
(4,0)
(3,5)
(3,0)
Nazwa i adres jednostki realizującej przedmiot, kontakt (tel./email):
Katedra i Zakład Medycyny Społecznej
tel. 71 3282145
email [email protected]
Osoba odpowiedzialna za przedmiot na danym roku
dr n. med. Katarzyna Połtyn-Zaradna
Podpis Kierownika jednostki realizującej zajęcia
.………....…..…
Data sporządzenia sylabusa: …12.09.2014………
Podpis Dziekana
……….………..……
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards