tezy z teorii potrzeb i konsumpcji

advertisement




1.
Istota
konsumpcji.
Akt
konsumpcji i proces konsumpcji –
cechy.
KONSUMPCJA (poch. Łacińskie)akt
zaspokojenia
potrzeb
konsumpcyjnych
w
drodze
wykorzystania dóbr materialnych i
usług.
To bezpośredni akt zaspokojenia
potrzeby poprzez zużycie (całkowite
lub częściowe) określonego środka tj.
zużycie wartości użytkowej dobra
materialnego
lub
wyczerpanie
zdolności usług. Może więc mieć
charakter aktu jednorazowego lub
wielokrotnego.
Konsumpcja jako proces oznacza
całokształt
działań
i zachowań
człowieka
zmierzających
do
zaspokojenia potrzeb (bezpośrednio i
pośrednio). W tym ujęciu konsumpcja
dotyczy
nie
tylko
zachowań
konsumenta jako jednostki, ale może
być
rozpatrywana
jako
proces
obejmujący
całe
zbiorowości
zaspokajające swoje potrzeby. Procesy
konsumpcji wykazują ciągłość w
czasie, powtarzalność i powszechność.
2. Treść pojęcia „warunki bytu”.
Spożycie i konsumpcja na tle
elementów warunków bytu.
Na kategorię warunków bytu ludności
składają się następujące elementy:
Warunki życia osobistego
– organizacja spożycia, spożycie z
dochodów osobistych i naturalne,
spożycie ze społecznych funduszy
konsumpcji.
Ekologiczne
warunki
życia – parki narodowe, zieleńce,
tereny rekreacyjno – sportowe,
kompleksy
urbanistyczne,
sieć
komunikacji i łączności, a zatem
szeroko pojęta infrastruktura społeczna.
Warunki
życia
społecznego
–
organizacja
społeczeństwa, swobody obywatelskie,
bezpieczeństwo
wewnętrzne
i
zewnętrzne, wymiar sprawiedliwości,
administracja państwowa.
Warunki
pracy
–
materialne wyposażenie miejsca pracy,
BHP, dojazdy do pracy, stosunki
międzyludzkie w miejscu pracy (nie
należą do konsumpcji).
1
Kategoria ta jest znacznie szersza od
spożycia, jednak należy uznać spożycie
za główny (choć nie jedyny) zespół
warunków bytu.
Warunki konsumpcji można rozumieć
jako
udział
inwestycji
nieprodukcyjnych.
3. Treść pojęcia „sfera spożycia”.
Analiza sfery spożycia w ujęciu
systemowym (elementy składowe i
powiązania z otoczeniem).
Sfera konsumpcji- ogół tych aktów
oraz czynniki, które na nie wpływają
pozytywnie
lub
negatywnie,
pobudzającą lub hamującą, które
określają strukturę, tempo rozwoju,
kształt zależności w konsumpcji.
Sferę konsumpcji – traktuje się także
jako sferę życia gospodarczego, której
dokonują wielostronnie ukierunkowane
i wewnętrznie sprzężone procesy
zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych.
Sfera konsumpcji- to także układ
względnie odosobniony, podsystem
bytu
społecznego,
wielostronnie
połączony z
otoczeniem,
które
stanowią zewnętrzne warunki i
czynniki
spożycia
tj.
poza
konsumpcyjne
dziedziny
ludzkiej
aktywności
warunki
środowiska
naturalnego i społecznego.
Pomiędzy sferą spożycia, a jej
otoczeniem istnieje szereg sprzężeń
zwrotnych.
Sfera
spożycia
to
podsystem-ma swoje otoczenie ->
występują relacje. Wszelkie sfery
pozaaktywności
działalności
człowieka,
warunki
środowiska
naturalnego i społecznego.
1)
2)
SFERA SPOŻYCIA W UJĘCIU
SYSTEMOWYM
Podmioty konsumpcji – różne
systemy takie jak:
w skali mikrospołecznej
konsument i gospodarstwa dom. oraz
konsumenci zbiorowi – większa liczba
osób
zorganizowana
w
celu
wypełniania określonych celów np.
wojsko, pac jęci.
w skali makrospołecznej –
globalne społeczeństwo – np. ogól
obywateli Polski.
4. Konsument i
domowe
jako
gospodarstwo
indywidualne
podmioty konsumpcji – pojęcia,
charakterystyka.
Konsument – jednostka przejawiająca
potrzeby konsumpcyjne i zaspokajająca
potrzeby kons. Konsument zaspokaja
potrzeby wykorzystując dobro i usługi
wytworzone
we
własnym
gospodarstwie,
bądź
uzyskane
nieodpłatnie w postaci świadczeń społ.
oraz
innych
gospodarstw
np.
darowizny.
Gospodarstwa
domowebaza
ekonomiczna jednostki lub grupy osób
powiązanych ze sobą więziami
rodzinnymi i innego rodzaju. Tworzą je
osoby fizyczne lub grupy osób
fizycznych wspólnie zamieszkujących i
wspólnie się utrzymujących (łączące
dochody, wydatki i majątek) oraz
gospodarstwa
zbiorowe
(np.
mieszkańcy
domów
dziecka,
klasztorów itp.).
Istotą jest prowadzenie działalności
gospodarczej w oparciu o środki
będące własnością członków gosp.
domowych. Są to następujące rodzaje
środków:

Zasoby
rzeczowe
nagromadzone w postaci majątku

Zasoby pieniężne bieżące dochody i oszczędności

Zasoby czasu wolnego
i własna praca na rzecz gospodarstwa
domowego

Zasoby
wiedzy
i
zdolności
poznawcze
osób
wchodzących w skład gospodarstwa
domowego
Suma tych zasobów i zachodzące
między nimi relacje decydują o
sprawności
i
racjonalności
funkcjonowania
gospodarstwa
domowego.
Gospodarstwo domowe- jest to ważny
podmiot rynkowy o dużej sile
ekonomicznej. Przejawia potrzeby
konsumpcyjne
działa
w
sferze
spożycia, dla sfery spożycia. Opiera
swoją działalność na specjalnych
rachunku. Specyfika wiąże się z
faktem, że działalność gospodarstw
domowych
wyznaczają
czynniki
ekonomiczne i poza ekonomiczne
(subiektywna).
nakłady
pracy
prowadzące
do
wytworzenia dóbr i usług materialnych.
Do zaspokojenia potrzebne jest
wytworzenie odpowiednich postaw
5. Potrzeby konsumpcyjne – istota,
cechy, źródła potrzeb.
Potrzeby- to uświadomione stany
braku dóbr i usług. To wynikające ze
stanu
braku
pożądania
czegoś
niezbędnego
do
zapewnienia
warunków rozwoju i funkcjonowania
człowieka
Cechą charakterystyczną grupy potrzeb
konsumpcyjnych jest ich ekonomiczny
charakter.
Za potrzeby konsumpcyjne – można
uznać te, których zaspokojenie jest
możliwe bezpośrednio w akcie
konsumpcji poprzez dobra materialne i
wytworzone
we
własnym
gospodarstwie, bądź otrzymane w
ramach świadczeń społecznych lub
darowizn.
Z
takiego
podejścia
wynika
możliwość interpretacji na trzy
sposoby:
1) potrzeba – to trwała właściwość
człowieka wynikająca z warunków bez
których nie może funkcjonować
2) potrzeba to aktualny stan organizmu
charakteryzujący się niespełnieniem
ważnych warunków
3) potrzeba – to subiektywne odczuciaI.
braku i wynikająca stąd chęć
posiadania czegoś
a)
b)
ŹRÓDŁA POTRZEB:
- organizm człowieka
- otoczenie społeczne
- osobowość, psychika człowieka



Rodzaj źródła przesądza o podziale
potrzeb ze względu na ich charakter
Można wyróżnić grupę potrzeb:
biologicznych
społecznych
(
faktIII.
współżycia jednostki w społeczeństwie,
pełnienie określonych ról społecznych)
psychologicznych
(
psychicznych – źródłem jest psychika
człowieka np. poczucie własnej
wartości, potrzeba samorealizacji,IV.
szacunku, miłości itp.)
Potrzeby ze względu na
charakter można podzielić na:
- potrzeby ekonomiczne
potrzeby
pozostałe
pozaekonomiczne)


II.
ich
(
a)
b)
c)
a)
b)
a)
b)
Inne kryteria podziału potrzeb
konsumpcyjnych:
stopień
niezbędności ich zaspokojenia –
następuje hierarchia potrzeb:
potrzeby podstawowe
potrzeby
wyższego
rzędu
funkcje społeczne i
ekonomiczne jakie potrzeby pełnią w
rozwoju społeczeństwa:
potrzeby biologiczne
potrzeby psychiczne
potrzeby gospodarcze
podmioty potrzeb:
potrzeby indywidualne
potrzeby
zbiorowe
(
potrzeby
rodzin,
zbiorowości
lokalnych, grup zawodowych, warstw
społecznych, ogólnospołeczne)
przedmioty potrzeb:
w
zakresie
dóbr
materialnych
usług
Podstawowe
ludzkich:
właściwości

potrzeb
niepoliczalno
ść
Potrzeby ekonomiczne:
potrzeby produkcyjne
potrzeby konsumpcyjne

Potrzeby
pozaekonomiczneto
potrzeby wyróżnione
z
punktu
widzenia psychologii. Ich cecha to, że
do ich zaspokojenia nie są wymagane

nieskończono
ść w czasie

nieograniczon
ość co do liczby
ograniczonoś
ć co do pojemności

zmienność w
czasie






różna
intensywność ujawniania się
następstwo
pojawiania się potrzeb wyższych po
zaspokojeniu potrzeb niższych
niska
substytucyjność między grupami, dot.
Potrzeb wyższego rzędu
komplementa
rność
synergizm
konkurencyjn
ość
1)
2)
3)
6.
Kryteria
podziału
i
charakterystyka
potrzeb
podstawowych oraz wyższego rzędu.
Przesłanki selekcji i hierarchizacji
potrzeb
konsumpcyjnych
przez
podmioty konsumpcji.


Hierarchizacja – to określona selekcja
potrzeb wg Pilności, nieodzowności
zaspokojenia
Wynika z dwóch faktów:
nieograniczoności potrzeb
co do liczby
ograniczone
środki
zaspokojenia potrzeb
(możliwości zaspokojenia)
Istnieje konieczność rozróżnienia:
- potrzeb podstawowych
- potrzeb wyższych rzędów


Grupa potrzeb podstawowych:
Uważa się za nie te potrzeby, których
niezaspokojenie lub niedostateczne
zaspokojenie nie może doprowadzić do
uszkodzenia podmiotu konsumpcji.



Szeroko pojęte potrzeby podstawowe
obejmują trzy elementy:
potrzeby elementarne o
podłożu fizjologicznym
elementarne potrzeby o
podłożu kulturowym (np. oświaty,
czytelnictwa, rozrywki)
potrzeby uznane w danym
społeczeństwie za konwencjonalnie
niezbędne (np. palenie tytoniu, używki,
higiena)
Zakres
tak
pojętych
potrzeb
podstawowych zmienia się w czasie (
jest to kategoria dynamiczna)
2
-
Cechy
kategorii
potrzeb
podstawowych:
są
względem
siebie
komplementarne ( cały zestaw potrzeb
podstawowych musi być zaspokojony)
a nie substytucyjne;
to grupa potrzeb jest mało
plastyczne, trudne do kształcenia przez
czynniki zewnętrzne.
Niskie
współczynniki
elastyczności dochodowej wydatków
na dobra i usługi zaspokajające
potrzeby podstawowe
-
Potrzeby wyższych rzędów to potrzeby
nabyte (niewrodzone). Sposoby ich
nabywania są różne: oddziaływanie
środowiska, informacji z różnych
źródeł, rola tradycji. Potrzeby mają
charakter wtórny a nie pierwotny.
Możliwe jest ich kształtowanie nie
przez czynniki społeczne i psychiczne.
Potrzeby te są substytucyjne a mniej
komplementarne. Środki zaspokajania
są substytucyjne i komplementarne. Do
zaspokojenia tych potrzeb potrzebne
są:
posiadanie
funduszu
swobodnej decyzji
czas wolny
-
Związek synergiczny potrzeb to
związek
potrzeb
wzajemnie
stymulujący,
potęgujący.
Można
mówić o tym dla potrzeb wyższych
rzędów ( np. wyższe wykształcenie –
wzrost zapotrzebowania kultury)
Hierarchia potrzeb zależy od:
- rzeczywistego poziomu konsumpcji
- nasz wyobrażalny, pożądany poziom
konsumpcji
- wzajemnych relacji między nimi
cech
osobistych
(wiek,
poziom
wykształcenia, charakter wykonywanej
pracy, sytuacja ekonomiczna
7. Substytucja i komplementarność
pomiędzy potrzebami oraz pomiędzy
środkami ich zaspokojenia.
-
Wyróżniamy dwa odmienne związki
współzależności między dobrami:
wzajemne
uzupełnianie
się
różnych wartości użytkowych, czyli
komplementarność
wzajemne zastępowanie
dóbr,czyli ich substytucja
się
Rozróżniamy
komplementarność
techniczną, gdy dobra tylko łącznie
zaspokajają daną potrzebę i k.
psychiczną, gdy dobra wzajemnie
wzmacniają lub osłabiają się w
skutkach.
Związki substytucyjne:
-
-
jedną
potrzebę można zaspokoić różnymi
dobrami
jedno dobro
może zaspokajać różne potrzeby
powszechna
zastępowalność dóbr
Komplementarność potrzeb dotyczy
potrzeb podstawowych (musi być
zaspokojony cały układ), natomiast
substytucyjność
dotyczy
potrzeb
wyższych rzędów – są one względem
siebie konkurencyjne.
Przedmioty zaspokojenia potrzeb mogą
zawsze
być
substytucyjne
i
komplementarne.
8. Prawidłowości rozwoju potrzeb
konsumpcyjnych.
Inercja
i
plastyczność
tych
potrzeb
a
możliwość ich kształtowania.
Potrzeby są kategorią historycznie
uwarunkowaną (zmienną w czasie).
Potrzeby podlegają rozwojowi.
Przesłanki rozwoju potrzeb:
wzrost
liczby
czynników
potrzebotwórczych
- zmiany w podłożu genetycznym
potrzeb
Rozwój potrzeb to przede wszystkim
pojawienie się nowych potrzeb i
przekształcenie się potrzeb dotychczas
zaspokojonych, nadawanie nowych
otoczek starym potrzebom. Wiąże się
on też z faktem upowszechnienia się
potrzeb wyższych rzędów. Czynniki
potrzebotwórcze kształtują nie tylko
potrzebę, ale także nowe sposoby ich
zaspokajania.
Prawidłowości rozwoju potrzeb:
1)
konkretne
czynniki
działają jednocześnie na dany podmiot
wywołując potrzeby
2)
zróżnicowane kombinacje
czynników
w
poszczególnych
przypadkach wywołują indywidualne
układy potrzeb konsumpcyjnych
3)
w zespole czynników
wywołujących potrzeby przeważa na
ogół wpływ czynników pochodzących
z jednego źródła. Określa on charakter
danej
potrzeby,
przynależność,
intensywność
odczuwania,
powszechność,
częstotliwość
odnawiania.
-
-
Potrzeby
podstawowe
są
mało
plastyczne,
natomiast
potrzeby
wyższych rzędów można łatwo
kształtować i stymulować przez
czynniki zewnętrzne.
W skali makro konsumpcja może być
utożsamiana z funduszem spożycia z
uwzględnieniem podziału na fundusz
spożycia indywidualnego i zbiorowego.
9. Identyfikacja spożycia w skali
makro. Globalny fundusz spożycia,
jego elementy i charakterystyka.
11. Minimum socjalne i minimum
egzystencji. Istota i zakresy tych
kategorii:
Minimum socjalne – koszyk dóbr i
usług zaspokajających całość potrzeb
podstawowych na poziomie uznanym
za społecznie niezbędny w danym
społeczeństwie i danym czasie.
Minimum egzystencji – to minimalny
ilościowo i jakościowo koszyk dóbr i
usług
zaspokajający
wyłącznie
potrzeby fizjologiczne.
Jedynym źródłem spożycia jest PKB,
którego ok. 75 – 80 stanowi fundusz
spożycia, pozostała część to fundusz
akumulacji.
Fundusz spożycia ma postać rzeczową
i pieniężną. W ujęciu rzeczowym
obejmuje dobra konsumpcyjne, usługi
materialne i niematerialne. W ujęcia
pieniężnym to dochody z tytułu pracy,
własności, z funduszu spożycia
społecznego, kredyty konsumpcyjne.
Biorąc
pod
uwagę
sposób
przeznaczenia funduszu konsumpcji i
finansowania
konsumpcji
wyodrębniamy:
konsumpcję
indywidualną i zbiorową (pozostałe
spożycie).
a)
Pieniężne dochody osobiste – Płatności
+ Saldo
+/- Saldo
=
Fundusz
Nietowarowe
oszczędności
kredytów
nabywczy
dla ludności
10. Identyfikacja
jednorazowego,
użytku oraz usług.
spożycia dóbr
wielokrotnego
W skali mikro:
Dla dóbr całkowicie zużywanych w
procesie konsumpcji:
wydatki
ludności
obroty
handlowe
Dla dóbr, których konsumpcja jest
rozłożona w czasie:
- wskaźniki stanów posiadania z
uwzględnieniem
stopnia
zużycia
technicznego i moralnego
Dla konsumpcji usług:
wolumen
świadczonych usług
wartość
sprzedaży, zakupów, wydatków przy
założeniu porównywalności cen
b)
12. Procedura ustalania minimum
socjalnego wg potrzeb i grup
konsumentów. Koszyk dóbr i usług
konsumpcyjnych.
Minimum socjalne i biologiczne mogą
mieć postać:
naturalną – zespół dóbr i
usług
wartościową – niezbędne
ilości
do
zaspokojenia
potrzeb
jednostki itp. (zestaw dóbr i usług,
ilości oraz ceny)
W Polsce minimum socjalnym i
egzystencji zajmuje się Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej oraz
Instytut Resortowy Pracy i Spraw
Specjalnych.(uczelnie zajmują się
badaniem tego minimum socjalnego)
Minimum socjalne i egzystencji ustala
się w oparciu o przyjętą strukturę
wydatków konsumpcyjnych.
Minimum biologiczne ustala się w
oparciu
o
rozmiary
wydatków
konsumpcyjnych na żywność w średnio
zamożnych
gospodarstwach
domowych.




13.
Przedmioty
konsumpcji,
klasyfikacja
przedmiotów
konsumpcji z punktu widzenia
funkcji w procesach spożycia.
Środki konsumpcji (przedmioty)
- to dobra materialne, usługi, które
służą
zaspokojeniu
potrzeb
konsumpcyjnych
Podział
środków
konsumpcji
nawiązujących do hierarchii potrzeb,
pozwala wyodrębnić:
* dobra i usługi podstawowe:
- dobra poślednie – to takie dobra na
które spada popyt wraz ze wzrostem
zamożności
- dobra normalne – to takie na które
popyt jest stały w krótkich długich
okresach
* dobra wyższego rzędu:
- dobra półluksusowe – występuje
wysoki
stopień
reakcji
popytu
względem dochodu
- dobra luksusowe
Najczęściej stosujemy współczynnik
elastyczności dochodowej popytu –
relatywna zmiana popytu do zmiany
dochodu. Przy wzroście dochodu
konsumenci zwiększają wydatki na
dobra i usługi wyższych rzędów. Jeśli
współczynnik elastyczności popytu jest
< 1 – dobro podstawowe
< 0 – dobra niższych rzędów
(poślednie)
0,4;0,5;0,6 – dla prawie wszystkich
produktów żywnościowych
> 1 – dobro wyższego rzędu ( wysoka
reakcja popytu)
Przedmioty o stałych i zmiennych
preferencjach konsumpcyjnych ( dobro
częstotliwości zakupu). Dobro o
zmiennych preferencjach to dobra i
usługi
okresowego
zakupu
(wybieralne)
Społeczna
organizacja
środków
konsumpcji:
3
dobra i usługi rynkowe z
produkcji własnej (naturalne)
dobra i usługi pochodzące
ze świadczeń społecznych
dobra
i
usługi
jednorazowego użytku
dobra
i
usługi
wielokrotnego użytkowania

materialne
produkcji


Funkcje spożycia o charakterze
ekonomicznym:
reprodukcyjna – realizuje się
w drodze konsumpcji środków
utrzymania w procesie produkcji
społecznej
(spożycie
rynkowe,
naturalne i społeczne) – na poziomie
minimum społecznego
infrastrukturalna – wyraża się
w fakcie, iż spożycie obejmuje m.in.
takie dobra i usługi, które warunkują i
pobudzają rozwój produkcji oraz
stosunków
społecznych
(oświata,
kultura)
motywacyjna – pobudzająca,
wiąże się z szeroko ujmowanymi
środkami pobudzającymi potrzeby
wyższego rzędu i wyraża się w
rozszerzeniu i uszlachetnieniu dóbr i
usług oraz wzrost ich atrakcyjności co
decyduje o poziomie warunków życia
15. Sprzężenie zwrotne między
produkcją a konsumpcją. Miejsce
spożycia
w
procesie
rozwoju
gospodarczego.

Zależności między gospodarką a sferą
spożycia mają charakter sprzężeń
zwrotnych. Najistotniejsze powiązania
zachodzą między fazą konsumpcji a
sferą
produkcji.
Warunkiem
konsumpcji jest uprzednia produkcja,
zaś sensem produkcji jest konsumpcja
wytworzonych dóbr.
Związki konsumpcji z produkcją:
Konsumpcja istnieje jako
każdy następny proces produkcji
Produkcja określa poziom
ilościowy spożycia, a także sposób
spożycia
Produkcja jest bodźcem do
konsumpcji, kreuje nowe potrzeby
16. Spożycie a rozwój człowieka w
świetle
społecznych
zasad
humanistycznych
(pozaekonomicznych)
funkcji
konsumpcji.
Humanistyczna funkcja konsumpcji
wyraża się w świadomym, celowym
rozszerzaniu sfery spożycia z jednej
strony przez rozszerzanie zakresu
potrzeb a z drugiej przez wzrost
możliwości
ich
zaspokojenia.
Warunkuje to wzrost i rozwój
społeczeństwa. Humanistyczna funkcja
konsumpcji wybija się najwyraźniej w
ujęciu rozwojowym i wiąże się z
pojawiającymi się i narastającymi
potrzebami w skali społecznej.
14. Charakterystyka ekonomicznych
aspektów
procesów
spożycia.
Ekonomiczny charakter potrzeb
konsumpcyjnych a ekonomiczne
funkcje spożycia
Procesy rozwoju procesów społeczno –
gospodarczych, wzrost dochodów
naśladownictwo społeczne powodują
upodabnianie się kierunków zmian w
spożyciu na świecie.
Zmiany w krajach gospodarczo
rozwiniętych przyjmuje się jako
prawdopodobny wzorzec zmian w
konsumpcji
w
krajach
słabiej
rozwiniętych.
Konsumpcja
stwarza
przesłanki do nowej
Generalne prawidłowości dotyczą
gradacji potrzeb konsumpcyjnych i ich
zaspokajania
w
miarę
wzrostu
zamożności społeczeństw (rośnie rola
dóbr trwałego użytku i usług)




1.
2.
3.
4.
5.
17.
Stadia
rozwojowe
(nurty
rozwojowe) spożycia i potrzeb
konsumpcyjnych. Aktualność tych
tendencji
we
współczesnych
warunkach polskich.
W
procesie
spożycia
można
wyodrębnić 5 wyraźnych nurtów:
proste zmiany ilościowe
wyraźne
zmiany
o
charakterze jakościowym
wzbogacenie się zestawu
potrzeb dotychczas zaspokajanych
innymi, nowymi potrzebami
przechodzenie
od
wyższych do niższych sposobów
konsumpcji
przechodzenie
od
konsumpcji biernej do aktywnej
W warunkach polskich warunkiem
uruchomienia funkcji humanistycznej
jest dostrzeżenie zmian gospodarczych
przez konsumenta oraz dostrzeganie
poprawy własnej sytuacji życiowej.
Na świecie
Wieloletnie badania nad konsumpcją
dowodzą, że prawidłowości dot.
poziomu i struktury spożycia są
niezależne od systemu gospodarczego.



18. Prawidłowości przemian w
strukturach spożycia w Polsce
spadek udziału wydatków
na żywność
wzrost spożycia artykułów
nieżywnościowych i usług
wzrost udziału wydatków
sztywnych (opłaty za energię, wodę,
czynsz)
wzrost udziału wydatków
na transport i łączność (zwłaszcza w
grupie osób pracujących)
wzrost udziału wydatków
na ochronę zdrowia i higienę (głównie
emeryci)
spadek udziału wydatków
na odzież i obuwie
raczej spadek wydatków
na kulturę (zależy od grupy)
Możemy
także
zaobserwować
pogorszenie struktury spożywanej
żywności.
Poziom wyposażenia gospodarstw
domowych w artykuły trwałego użytku
wzrasta praktycznie we wszystkich
grupach.
Można spodziewać się w przyszłości:
dalszego spadku udziału wydatków na
żywność, wzrostu spożycia produktów
droższych, wyższego rzędu, pojawienia
się oszczędności, wzrostu znaczenia
papierów wartościowych i funduszy
inwestycyjnych, przy stabilności lokat i
spadku
znaczenia
rachunków
bieżących.
-
-



19. Fundusz spożycia i sposoby
(organizacja) jego rozdziału między
podmioty potrzeb.
Definicja w pytaniu 9.
Fundusz spożycia dzieli się na
spożycie:
indywidualne – (rynkowe i
naturalne) spożycie przez ludność dóbr
i usług z dochodów (obejmuje dobra i
usługi
zakupione
na
rynku,
wytworzone
we
własnym
gospodarstwie oraz umownie wartość
zużycia budynków mieszkalnych)
zbiorowe – (ogólnospołeczne,
publiczne i społeczne) obejmuje
zużycie
materialne
w
przedsiębiorstwach i instytucjach sfery
nieprodukcyjnej oraz spożycie przez
ludność dóbr materialnych i usług
dostarczonych je nieodpłatnie lub
częściowo odpłatnie.
20.
Formy spożycia.
Funkcje
spożycia społecznego. Przesłanki i
istota podziału dezyderatywnego
rzeczowych świadczeń społecznych.
Formy – spożycia osobiste i zbiorowe.
Swego rodzaju częścią wspólną tych
form jest konsumpcja społeczna. Jest
ona
finansowana
ze
źródeł
społecznych, ale wywiera silny wpływ
na spożycie osobiste. Na konsumpcję
społeczną składają się bezpośrednie
transfery pieniężne, pośrednie transfery
pieniężne oraz bezpłatne i częściowo
odpłatne
świadczenia.
Charakterystyczny
dla
spożycia
społecznego
jest
podział
dezyderatywny, czyli na podstawie
decyzji różnych organów władzy,
przedsiębiorstw
i
organizacji
społecznych. Przyznanie środków nie
ma charakteru roszczeniowego, ale
następuje w wyniku spełnienia szeregu
określonych warunków i wymagań
stawianych jednostkom ubiegającym
się o świadczenia.
Funkcje spożycia społecznego
Kształtowanie
mikrostruktury
spożycia
indywidualnego
Egalitaryzacja
–
zapewnienie minimum socjalnego,
wyrównywanie dysproporcji
Podnoszenie racjonalności
konsumpcji






21. Istota, zakres i formy spożycia
zbiorowego
Spożycie ogólnospołeczne
– obejmuje nakłady determinujące byt
narodowy i funkcjonowanie państwa
(nakłady na administrację, wymiar
sprawiedliwości, obronę narodową,
badania
naukowe,
dyplomację
bezpieczeństwo wewnętrzne).
Spożycie publiczne –
obejmuje nakłady na utrzymanie
infrastruktury publicznej i urządzeń
komunalnych (oczyszczanie miast,
parki muzea, domy kultury, ochrona
środowiska naturalnego).
Spożycie ogólnospołeczne i publiczne
nie mają bezpośredniego wpływu na
wielkość konsumpcji indywidualnej.
Podmiotem
konsumpcji
jest
społeczeństwo globalne i wspólnoty
terytorialne. Dobra i usługi dostarczane
są poza rynkiem, za pośrednictwem
państwa i budżetów terenowych.
Spożycie społeczne –
dotyka konsumentów indywidualnie.
Obejmuje bezpłatne i częściowo
odpłatne świadczenia w postaci dóbr i
usług przekazywanych ludności w
zakresie kultury, ochrony zdrowia,
oświaty, wychowania itp., a także
bezpośrednie
transfery
pieniężne
(renty,
emerytury,
stypendia)
i
pośrednie transfery pieniężne (dotacje,
subwencje dla przedsiębiorstw i
organizacji).
22.
Spożycie
indywidualne
–
konsumpcja dóbr i usług przez ludność
z dochodów osobistych zakupionych na
rynku oraz konsumpcja naturalna
(wyroby
własne
i
darowizny),
umownie wlicza się także wartość
zużycia budynków.
Podstawą wyodrębniania konsumpcji
indywidualnej jest
Zasadę swobody wyboru
Ośrodki
decyzyjne
–
ośrodki
polityki
gospodarczej,
przedsiębiorstwa i konsumenci
Specyfikę
organizacji
spożycia - rynek
23. Prawidłowości przemian
organizacji konsumpcji
4
w

konsumpcji
naturalnej

rosnąca
rynkowej
a
między
spożyciem
towarowym
i
naturalnym
oraz
towarowym i społecznym występują
związki
o
charakterze
komplementarnym
lub/i
substytucyjnym
relacja
między
spożyciem
indywidualnym
i
społecznym
funkcje motywacyjne
konsumpcji rynkowej


27. Czynnik dochodu – oddziaływanie
dochodu na konsumpcję zaczyna się
wcześniej niż oddziaływanie ceny.
Dochód jest czynnikiem pierwotnym
rola
malejąca
24. Rola rynków towarów i usług w
procesie
zaspokajania
potrzeb
konsumpcyjnych
Rynek
jest
głównym
organizatorem
konsumpcji indywidualnej, bo stwarza
on najlepsze warunki do przejawiania
się zasady swobodnego wyboru.
Pieniądz i rynek stwarzają najmniej
technicznych
ograniczeń
w
urzeczywistnianiu
się
zasady
swobodnego wyboru.
Rynek może w najsprawniejszy sposób
łączyć sfery produkcji i konsumpcji.





25.
Istota,
zakres
i
źródła
konsumpcji naturalnej
obejmuje przede wszystkim spożycie
dóbr wytworzonych we własnym
zakresie przez gospodarstwo domowe
(warzywa z działki, remonty we
własnym zakresie itp.), wlicza się też
darowizny.





26.
Czynniki
kształtujące
konsumpcję indywidualną – kryteria
podziału.
W sensie ekonomicznym konsument
ograniczony jest przez:
Wielkość PKB i jego
podział na część konsumowaną i część
akumulowaną
Poziom
i
rozkład
dochodów w społeczeństwie
Ceny
Strukturę,
wielkość
i
zróżnicowanie
asortymentowe
i
jakościowe podaży
Dostęp do infrastruktury
podażowej




b)
c)
Istota kategorii dochodu – główny,
ilościowy czynnik określający popyt i
spożycie indywidualne
Związek popytu z dochodami określa
funkcja popytu – im większe dochody
tym wyższy popyt na dane dobro, tym
wyższe wydatki i wyższe spożycie
Związek wydatków z dochodami jest
bardziej skomplikowany:
właściwą zmienną
objaśniającą wydatki, wlk. popytu, jego
strukturę, wlk. spożycia wyznacza
fundusz nabywczy a nie dochód
pieniężny
związek popytu z
dochodem rozluźnia się w miarę
przechodzenia do dóbr o wysokiej
elastyczności dochodowej popytu
Źródła
pozyskiwania dochodów pieniężnych:
Dochody z
tytułu pracy najemnej
Dochody z
pacy na własny rachunek ( tym z pracy
indywidualnych
gospodarstw
rolniczych)
Dochody z
tytułu
wykonywania
wolnych
zawodów: artyści, lekarze
Świadczen
ia emerytalno-rentowe
Źródła
inne: darowizny, wygrane, spadki
D.
E.
a)
dochody bieżące
Wysokość kosztów utrzymania jest
określona przez ilość konsumowanych
dóbr i usług oraz przez ceny
Faktyczne koszty ustala się w oparciu o
wielkość spożycia poszczególnych
rodzajów towaru ustalonego w formie
koszyka spożycia dóbr i usług- w
oparciu o wyniku badań budżetów
gospodarstw domowych
Wskaźnik kosztów utrzymania –
koszty utrzymania w okresie badanym
do kosztów utrzymania w okresie
przyjętym do porównań
Wskaźnik kosztów utrzymania jest
stosowany do badania budżetów
gospodarstw domowych, a wskaźnik
cen detalicznych do badania obrotu
towarowego.
30.
Fundusz
nabywczy
dotyczy
nominalnej
zdolności
nabywczej
ludności.
Siła nabywcza pieniądza zależy od
cen detalicznych i wyraża ile można
nabyć za jednostkę pieniądza.
Siła nabywcza ludności = to inaczej
fundusz nabywczy pomnożony przez
siłę nabywczą pieniądza
Nabywcza siła dochodu netto zależy
od:
wielkości
dochodu netto
siły
nabywczej pieniądza
Płatności nietowarowe:
podatki,
opłaty, grzywny
składki
b.
ubezpieczeniowe
c.
d
rzecz organizacji
społecznych
d
Saldo oszczędności:
płatności na
politycznych i

i.
z

asoby gotówkowe ludności
ii.
o
szczędności
SOP)
instytucjonalne
dla
29. Koszty utrzymania – pieniężna
równowartość
dóbr
i
usług
zaspokajających
potrzeby
danej
jednostki
Pieniężne dochody osobiste:
wynagrodzenie za pracę
renty, zasiłki, stypendia
przychody ludności ze
sprzedaży produktów rolnych
przychody
gospodarki
nieuspołecznionej poza rolnictwem
pozostałe
przychody
pieniężne ludności
a.
k
redyty
produkcyjne
indywidualnych rolników
dla ludności
A.
B.
C.
gospodarki
III.
Pieniężne dochody osobiste – Płatności
+ Saldo
+/- Saldo
=
Fundusz
Nietowarowe
oszczędności
kredytów
nabywczy
ochody z pracy
ochody ze świadczeń społecznych
Wpływy
z
tytułu
działalności
gospodarczej na własny rachunek
Dochody
okresowe
–
premie,
wynagrodzenia za pracę dodatkową –
zasilane przez fundusz swobodnej
decyzji
Dochody sporadyczne – darowizny,
wygrane, spadki
jednostek
nieuspołecznionej
28. Fundusz nabywczy – pieniężne
dochody ludności, w rezultacie
potrącenia
obowiązkowych
i
dobrowolnych
świadczeń
z
jednoczesnym uwzględnieniem zmian
oszczędności i rezerw pieniężnych oraz
z uwzględnieniem salda kredytów
konsumpcyjnych
Dochody stałe:

dochody
z
okresów
przeszłych – oszczędności
dochody
z
okresów
przyszłych – kredyty konsumpcyjne
(PKP,
Saldo kredytów dla ludności:
I.
k
redyty konsumpcyjne
II.
k
redyty inwestycyjne dla ludności i
31 i 32. Podaż – czynnik ekonomiczny

Układ
podaży
asortymentowej łącznie z jakością

Układ terytorialny

Układ czasowy
Zakreślają
konkretne
granice
zaspokojenia naszych potrzeb

Sama dostępność towaru w handlu
przyzwyczaja do zakupu. Brak towaru
zwiększa popyt na substytuty i
zmniejsza na dobra komplementarne
Podaż powinna pozostawać w ścisłym
związku z rozkładem dochodów i
rozmiarem dochodów. Pełni rolę
bodźca w stosunku do konsumpcji.




33. Cena detaliczna to cena
obowiązująca w detalicznym obrocie
towarów i usług. Cena jest niezmiernie
ważnym czynnikiem wyznaczającym
strukturę spożycia. Struktura spożycia
zależy bezpośrednio od wzajemnych
relacji cen poszczególnych artykułów
lub ich grup. Przy badaniu wpływu
relacji cen na kierunki spożycia trzeba
uwzględnić ruch cen w dłuższym
okresie.
Ruchy
cen
powodują
konieczność adaptacji konsumenta do
zmiennego ich poziomu. Dopiero po
pewnym czasie subiektywne odczucia
towarzyszące zmianie ceny przechodzą
w fazę akceptacji i przyzwyczajenia do
nowego poziomu cen.


c)
37.
Zmienne
cywilizacyjnokulturowe – style życia, jakość życia
FUNKCJE CEN:
d
ochodowa

i
nformacyjna

r
ównoważąca
5
36. Zmienne demograficzne:
liczba ludności
podstawowe
struktury
demograficzne:
- wg płci
- wg wieku – inne potrzeby dzieci, inne
dorosłych
- wg faz cyklu rodziny
Czynniki przyrodniczo-geograficzne
– tj. temperatura i częstotliwość
opadów,
cechy
środowiska
przyrodniczego, klimat. Są źródłem
potrzeb w zakresie ochrony ciała,
zdrowia, sportu, turystyki. Kształtują
popyt konsumpcyjny w zakresie dóbr
tj. odzież, obuwie, hotelarskie usługi
itp.
90%
towarów
objęte
cenami wolnymi ( umowne)
ceny urzędowe 8-10%
towarów konsumpcyjnych
czynsze, usługi pocztowe,
transport kolejowy i drogowy, wyroby
spirytusowe

35.
Czynniki
obiektywne
pozaekonomiczne
demograficzne
przyrodniczo
–
geograficzne
cywilizacyjno – kulturowe
Zmienne demograficzne kształtują
rozmiary popytu i strukturę popytu
konsumpcyjnego
Struktura gospodarstwa domowego wg
wielkości kształtują strukturę popytu i
poziom
34. Cena jest zmienną objaśniającą
popyt. Wyraża ona sumę pieniędzy
jaką należy zapłacić za dobro czy
usługę.
W 1982r. nastąpiło uelastycznienie cen,
liberalizacja cen. Pojawiły się trzy
kategorie cen:
b)
r
edystrybucyjna
Aby konsument dokonał wyboru
rynkowego muszą być równocześnie
spełnione trzy warunki: musi wystąpić
motywacja, zdolności i możliwości.
a)
- wiąże się z konsumpcją, jest pojęciem
szerszym niż konsumpcja ( +
aktywność społeczna)
s
tymulująca
Styl życia : (wg Osowskiego)
- to przejaw pewnych wyborów
dokonywanych
przez
ludzi,
znajdujących się na określonym
poziomem życia
- to specyficzny zespół potrzeb i
sposoby zaspokojenie tych potrzeb
- wyraża się w charakterze potrzeb
człowieka, specyficznej hierarchizacji
potrzeb, zróżnicowanie preferencji,
prestiżu, odnosi się też do sposobów
uczestnictwa w życiu publicznym



Rodzaje stylów życia:
ludzi spieszących się
zgodnie z naturą
wiecznych wakacji
Czynniki demograficzne o charakterze
społeczno-zawodowym tzn. aktywność
zawodowa, charakter wykonywanej
pracy, poziomem wykształcenia i
charakter ( techniczne, humanistyczne)
38, 39, 40




Ernest Engel – związek
między dochodami a poziomem, a
strukturą wydatków konsumpcyjnych.
Badał gospodarstwa domowe rodzin
pruskich i belgijskich. Sformułował
podstawowe prawidłowości: „ udział
wydatków na żywność w dochodach
ludności maleje w miarę wzrostu tych
dochodów.
Dokonał
podziału
dochodów na te które zaspokajają
potrzeby podstawowe oraz dochody
zbytkowe,
które
zostają
po
zaspokojeniu podstawowych potrzeb
(gł. Żywnościowych)
Prawo to jest sprawdzalne
w każdych warunkach, niezależnie od
systemów
itp.
Badając
udział
wydatków na żywność oraz szeregując
poziom PKB na dobę powoduje
kształtowanie się wydatków
Obecnie
potrzeba
uwzględnienia
w
sposób
b.
szczegółowy między dochodami, a
strukturę
wydatków.
Uzupełnień
wymaga zależność między wzrostem
dochodów, a zmniejszeniem się
udziałem wydatków na żywność. W
związku z tym należy wyróżnić
sytuację
przedenglowską,
poenglowską,
współczesną
poszerzoną
interpretację
prawidłowości Engla
Sytuacja przedenglowska – dotyczy
krajów najuboższych, gdzie jest
niezaspokojenie potrzeb elementarnych
( żywności). W tych krajach wzrost
dochodów – spadek udziału wydatków
na żywność przy każdym wzroście
dochodów wzrost wydatków na
żywność – elementarne potrzeby muszą
być zaspokojone
Sytuacja poenglowska - w krajach
wysoko rozwiniętych zmienia się
struktura
kosztów
wytworzenia
żywności: większy udział w żywności
wysoko-przetworzonej (z wbudowaną
usługą,
drogą)
oraz
żywności
produkowanej
w
naturalnych
warunkach też drogiej). Udział
wydatków na żywność w miarę
wzrostu dochodów nie maleje i nie
wzrasta, występuje stabilizacja udziału
wydatków na żywność w rosnących
dochodach – bo zmienia się struktura
wydawanej żywności.
- w obecnych warunkach dochodowych
rozwój asortymentu dóbr i usług
konsumpcyjnych sprawił, że zestaw
środków podstawowych dla spożycia
rozszerzył się na inne grupy i rodzaje
dóbr i usług. Stały się one z czasem
niezbędne
lub
konwencjonalnie
niezbędne:
papierosy,
kosmetyki,
używki.
Udział % tych produktów w dochodach
ludności zachowuje się podobnie jak
udział w żywności – w miarę wzrostu
dochodów ludności udział wydatków
na wszystkie dobra i usługi o
charakterze podstawowym w ogólnych
dochodach maleje, wzrasta udział
wydatków na dobra i usługi
wybieralne,
bardziej
atrakcyjne,
zaspokajające potrzeby wyższych
rzędów.
41. Zachowania konsumpcyjne to
ogół działań i czynności związanych z
dokonywanie wyborów z procesie
zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych
w określonych warunkach społecznych,
kulturalnych
i
ekonomicznych.
Determinanty w następnym pytaniu.
Zachowania
konsumpcyjne
w
gospodarstwie domowym – posiadanie
i użytkowanie środków konsumpcji.
42.
Determinanty
konsumenckich
zachowań
1.
2.
3.
4.







-
-
czynniki
obiektywne
ekonomiczne zewnętrzne – część z
nich oddziałuje w makroskali: DN,
zasady jego podziału, integracja
gospodarcza; inne w mikroskali: podaż,
ceny,
system
informacji
marketingowej,
edukacja
konsumencka,
stan
infrastruktury
handlowo
–
usługowej,
usługi
dodatkowe wolne i związane..
Czynniki
obiektywne
ekonomiczne wewnętrzne – poziom
dochodów
pieniężnych
w
gospodarstwach domowych, dochodów
naturalnych,
źródła
pozyskania
dochodów, stan posiadania, poziom
oszczędności i kredytów, czas wolny.
Czynniki
obiektywne
pozaekonomiczne – demograficzne,
zawodowe, społeczne, cywilizacyjno –
kulturowe.
Czynniki subiektywne –
interwencyjne – przyzwyczajenia,
postawy,
motywy,
informacja
prywatna.
43.
Zakres
konsumpcyjnych
wyborów
wybór
potrzeb, które będą zaspokojone
hierarchia,
kolejność zaspokajania potrzeb
formy
konsumpcji
wybór
środków konsumpcji
decyzja
o
relacji wydatków i oszczędności
okoliczności
uzyskania środków konsumpcji (czas
miejsce, sposób płatności)
warunki
użytkowania środków konsumpcji
44. Zachowania nabywcze obejmują
zespół czynności związanych z
dokonywaniem wyboru mającym na
celu zakup dóbr i usług. W procesie
tym wyróżnia się wiele faz
uświadomieni
e potrzeb, wybór tych, które zostaną
zaspokojone i w jakiej kolejności
podjęcie
działań
poprzedzających
decyzję
zakupu (poszukiwanie informacji)
-
-
-
-
podjęcie
decyzji o zakupie wraz z wyborem
towaru
postępowanie
konsumenta jako użytkownika środków
konsumpcji
ocena
trafności decyzji i wymiana informacji
związanych z zakupem towaru
-
-
-
47. Zmienne interwencyjne
Przyzwyczajenia – są ukształtowane
przez wielokrotne powtarzanie aktów
zachowania się, które dają w poczuciu
jednostek
pozytywne
rezultaty,
stanowią one efekt własnego lub
cudzego
doświadczenia
lub
doświadczeń poprzednich pokoleń.
Motywy
–
Świadome
powody
określonego zachowania się, mają
wyraźny związek z potrzebami, ulegają
na ogół redukcji po zaspokojeniu
potrzeby,
mogą
mieć
podłoże
biologiczne,
psychogenne
lub
socjogenne.
Postawy ludzkie – to kategoria
socjologiczno – psychologiczna, to
uogólnione krytyczne punkty widzenia,
są emocjonalnym wyrazem stosunku
człowieka do świata zewnętrznego i
samego siebie. Badamy je przez
obserwowanie konkretnych zachowań
w konkretnych warunkach, wyrazem
postaw są opinie.
Oczekiwania – są rodzajem postaw,
konsument w proces decyzyjny
włancza przyszłość, wiąże się to z
horyzontem
czasowym
jakim
dysponuje konsument.
Informacja nieformalna – nieustanna
wymiana prywatnych wiadomości i
doświadczeń.
Decyzje konsumenta co do zachowań
nabywczych dot.
określenia
dobra materialnego i usługi
jakości
środków konsumpcji
warunków
zakupu
45.
Typy
konsumentów:
-
46. Obiektywne zmienne decyzyjne –
pytanie 42, punkty 1 –3.
postępowania
decyzje
zwyczajowe,
steorytypowe,
zrutynizowane – konsument postępuje
tak jak kiedyś, lub tak jak inni – odnosi
się do dóbr o wysokiej częstotliwości
zakupu, konsument nie jest skłonny do
poszukiwania informacji, postępuje
rutynowo, mechanicznie
decyzje nowe,
prawdziwe, kompleksowe zachowania
nabywcze – związane są z potrzebami
wyższych rzędów, dotyczą dóbr
drogich, rzadko kupowanych –
konsument gromadzi informacje o
cenach, markach, właściwościach, jest
aktywny, przechodzi pełny proces
decyzyjny
decyzje
impulsywne – dotyczą drobnych, tanich
przedmiotów,
potrzebny
jest
ograniczony zasób wiedzy, działanie
bodźca (wystawy, reklamy) skłania do
zakupu,
konsument
nie
szuka
informacji
Proces zakupu zależy od:
cech
nabywanego produktu
cech
nabywcy
ceny towaru
siły wpływu
otoczenia
presji czasu
6
1.
a.
b.
i.
ii.
2.
a.
b.
c.
48.
Informacja
w
procesach
decyzyjnych konsumenta:
instytucjonalna (formalna)
o
sytuacji
politycznej, społecznej, gospodarczej
o rynku
d
ziałalność marketingowa i promocyjna
e
dukacja konsumencka
Prywatna (nieformalna)
Doświadczen
ie i wiedza
Obserwacja
produktu
Informacja „z
ust do uszu”
-
-
-
Informacja
to
każdy
czynnik
wykorzystywany
w
procesie
decyzyjnym.
Potrzeba informacji wynika z:
faktu,
iż
uczestnicy rynku działają zazwyczaj w
pewnym
oddaleniu
czasowo
–
przestrzennym
niski jest na
ogół
stopień
poinformowania
uczestników o swoich działaniach
rozszerzanie
się przestrzennego zasięgu rynku,
wzrost stopnia zróżnicowania potrzeb i
aspiracji producentów i konsumentów,
zróżnicowanie produktów
50. informacja o charakterze
prywatnym – nieustanna wymiana
prywatnych informacji i doświadczeń,
ma największą siłę oddziaływania,
obejmuje m.in. informację „z ust do
uszu”, przykład otoczenia. Zależy ona
od poziomu wiedzy konsumentów, od
częstotliwości kontaktów z osobami
będącymi
w
lepszej
sytuacji
materialnej, także na płaszczyźnie
międzynarodowej.
Dotychczasowy poziom konsumpcji
będzie podtrzymywany ( próba mimo
wyraźnych spadków dochodów)
Gospodarka konsumenta nigdy nie
opiera się na czysto ekonomicznych
kryteriach, lecz odbywa się w oparciu o
czynniki
ekonomiczne
i
pozaekonomiczne, w tym subiektywne.
Specyfika
rachunku
konsumenta
wyraża się w tym, że specyfika nie jest
maksymalną wartością użytkową. Wraz
ze wzrostem dochodów restrykcje
rozluźniają
się
(większa
część
dochodów zostaje przeznaczona na
zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu i
większą rolę odgrywają czynniki
pozaekonomiczne
subiektywne).
Można więc błędnie wnioskować, że
przy niskich dochodach konsument
postępuje racjonalnie z ekonomicznego
punktu widzenia.
49.
Rola
informacji
instytucjonalnych
Promocja – kompleks środków za
pomocą, których przedsiębiorstwa
komunikują się z rynkiem, przekazują
informację o swojej działalności.
Potrzeba promocji wynika ze słabszej
pozycji
konsumentów
jako
uczestników
rynku,
działalność
promocyjna pomaga konsumentom
zdobyć informację o produkcie, jego
walorach, cechach. Działalność tę
prowadzą przedsiębiorstwa przez:
promocję sprzedaży, sprzedaż osobistą,
PR i reklamę. Są to elementy
zaangażowane w proces kształtowania
wizerunku firmy.
Edukacja konsumenta jest działalnością
edukacyjno – doradczą, polegającą na
przekazywaniu konsumentom zestawu
informacji,
mającego
na
celu
usprawnienie procesu zaspokajania
potrzeb. Konsumentom pozostawia się
pełną swobodę wyboru, nie ma
elementu perswazji.
osiągnięty poziom konsumpcji stanowi
zaporę przed grożącym spadkiem
spożycia.
51. Istota rachunku konsumenta na
rynku – przesłanki i kryteria tego
rachunku. Czy rachunek konsumenta
jest kalkulacją wyłącznie ekonomiczno
– finansową?
Uwzględniamy kryteria ekonomiczne i
pozaekonomiczne.
Ekonomię
konsumpcyjną
działalności
gospodarstw domowych można uznać
za racjonalną wtedy, gdy wybór
potrzeb i środków ich zaspokojenia
opiera się na rozumowaniu, na
przyjętych i aprobowanych systemach
wartości. Racjonalność ma charakter
względny.
Gospodarstwa domowe uruchamiają
docelowe oszczędności, podejmują
dodatkową pracę zaciągają kredyty i
pożyczki,
uruchamiają
własną
działalność
gospodarczą
(np.
rekreacja). Wzrasta rola w takich
warunkach
pomocy
zagranicznej,
sąsiedzka – darowizny. Te działania są
stosowne
aby
podtrzymać
dotychczasowy poziom konsumpcji.
-
-
-
-
Konsument zachowuje się racjonalnie
przy:
nabywaniu
produktów o wysokiej cenie
zakupi dóbr
po raz pierwszy (bez doświadczenia)
nabywaniu
dóbr restytucyjnych, w przypadku, gdy
poprzednie
doświadczenia
były
negatywne
nabywaniu
drobnych, tanich rzeczy o szczególnym
znaczeniu dla nabywcy (np. prezenty)
52. EFEKT RYGLA – (zaryglowana
struktura konsumpcji) – jest wyrazem
reakcji konsumentów na spadek
dochodów realnych. Każdorazowo
zatem w każdym kraju, w którym
gospodarstwa domowe w dotychczas
-
53.
Psycho
–
społeczne
prawidłowości
i
mechanizmy
zachowania się konsumentów w
warunkach względnej równowagi
rynkowej.
Wiążą się z oddziaływaniem w długim
okresie czynników o charakterze
społecznym i psychicznym
Rola czynników społecznych związana
jest z funkcjonowaniem
grup
odniesienia – osoby, które mają
bezpośredni wpływ na zachowania i
postawy danej osoby (grupy, z którymi
jednostka identyfikuje się lub, do
których chciałaby należeć)
liderów opinii
– grupa osób przekazująca otoczeniu
wzorce zaspokajania potrzeb, ich
oddziaływanie jest bardzo widoczne w
sytuacji
wprowadzania
nowego
produktu na rynek
rodziny
–
podział decyzji związanych z zakupami
Uwarunkowania
psychiczne
–
znaczenie motywu upodobnienia się i
motywu wyróżnienie się.
Te pozornie sprzeczne motywy łączą
się w postępowaniu konsumenta, bo na
ogół człowiek chcąc wyróżnić się
spośród innych uwzględnia czynnik
mody, a więc upodabnia się do ludzi
reprezentujących ten czynnik.
Motywem
wyboru
zasadniczych
wartości użytkowych jest chęć
upodobnienia się, a wybór cech
jakościowych odbywa się pod kątem
wyróżnienia się.
Moda – związane z cyklem mody,
etapy: wyróżniania się, rywalizacji,
rywalizacji ekonomicznej, schyłku
mody.
54.
Wpływ
grup
uzewnętrznia się w:
-
- jest
podstawą kształtowania się funduszu
swobodnej
decyzji.
56.
- FSD
jest częścią funduszu nabywczego
pozostającą po

58. Preferencje indywidualne – istota
i możliwości ich badania.
odniesienia
Zaspokojeniu potrzeb na poziomie
podstawowym
(
dochody o charakterze zmiennym)
lansowaniu
nowego sposobu zachowania się
wpływają na
jednostki poprzez style życia
wpływają na
postawy i kreuje pewien wizerunek
oddziałują na
następujące aspekty zachowań:



w
ybory jednostek (typów produktów,
marek)

p

referencje i lojalność konsumenta w
stosunku do marek, sklepów

Kierunek wydatkowania FSD :
na dobra i usługi
wyższych rzędów
wydatków nie
konsumpcyjnych związanych z
zakupem papierów wartościowych,
założenie własnej działalności
gospodarczej
oszczędności


s
tosunek
do
rynkowych
źródeł
informacji

57. Skłonność do konsumpcji i
oszczędzania
w
miejskich
gospodarstwach domowych /tzw.
prawidłowość Keynes’a i inne/
naturalne warunki oszczędzania –
charakterystyka:
s
tosunek do mediów

k
ształtują wrażliwość na cenę

s
tosunek do reklamy i innych działań
promocyjnych
55.
HIPOTEZA
STAŁYCH
DOCHODÓW
Zarówno konsumpcję jak i dochody
dzieli się na część stałą i zmienną
DOCHODY – część stała –
przeznaczona na zaspokojenie potrzeb
podstawowych, jest
podstawą realizacji konsumpcji na
poziomie podstawowym
część zmienna –
wynagrodzenia za pracę dodatkową,
nagrody, premię
- jest
podstawą konsumpcji wyższego rzędu,
o zmiennym
charakterze
7






Hipoteza dochodów bezwzględnych.
Wzrost dochodów ludności prowadzi
do:
Wzrostu skłonności do
konsumpcji, ale w mniejszym stopniu
niż wzrost dochodów, czyli krańcowa
skłonność do konsumpcji przy w
zroście dochodów maleje
Spadku konsumpcji na
rzecz oszczędności, czyli krańcowa
skłonność do oszczędzania rośnie (nie
sprawdziła się)
Warunki naturalnej skłonności do
oszczędzania:
Społeczeństwo lub grupa
osiąga relatywnie wysoki poziom
konsumpcji
Występuje systematyczny
wzrost dochodów w gospodarce
Niska stopa inflacji
Korzystna
stopa
oprocentowania lokat
Preferencje to subiektywne oceny,
którymi kieruje się jednostka lub grupa
ludzi
dokonując
wyborów
konsumpcyjnych. Preferować oznacza
„woleć”, przedkładać dane dobro nad
inne. Konsument z wielu możliwości
wybiera jedną.
GRUPOW
Systematyczny
rozwój
podaży drogich i atrakcyjnych dóbr i
usług


Nie można praktycznie badać samych
preferencji, ale należy badać ich
przejawy.
Sposoby identyfikacji preferencji
Istnienie
określonej
preferencji
wyrażone
działaniem,
decyzją o wyborze miejsca zakupu
dobra lub usługi.
Badanie
poziomu
i
struktury oraz zróżnicowania środków
pieniężnych,
a
także
czasu
przeznaczonego
na
zaspokojenie
określonej potrzeby. Im więcej
środków na zaspokojenie określonej
potrzeby, tym wyższa pozycja danej
potrzeby w hierarchii potrzeb i tym
trwalsze preferencje.
Badanie preferencji w
zmienionych warunkach zewnętrznych
w
zakresie
możliwości
konsumpcyjnych wyborów. Jeżeli dwie
lub więcej możliwości stają się równie
dostępne, a zachowania pozostają
niezmienione mamy do czynienia z
utrwalonym systemem preferencji.
Badanie preferencji w
zmienionych warunkach wewnętrznych
Teza Hodolim
Faktu przeważającego postępowania
zwyczajowego oraz podejmowania
nowych decyzji pod wpływem sugestii
bodźca
działającego
najsilniej,
powodują
duże
wzajemne
podobieństwa
indywidualnych
preferencji
konsumpcyjnych
realizowanych w spożyciu. Ogół
preferencji
potraktowanych
stochastycznie i „wyretuszowanych
przez masowość procesu daje wzorce
społeczne, znajdujące odbicie w
postępowaniu jednostek. Motywy
postępowania
(o
charakterze
psychogennym i socjogennym) to: chęć
wyróżnienia się i chęć upodobnienia
się.
59. Źródła informacji empirycznych
o rynku i konsumpcji.
Informacja to każdy czynnik, który
wykorzystywany
jest
przez
konsumenta do celowego działania.
Dostarczane są przede wszystkim przez
proces komunikowania się człowieka z
otoczeniem.
-
-
Proces komunikacji pełni następujące
funkcje:
wpływa
na
ograniczanie ryzyka podmiotu
zmniejsza
zależność działań jednych uczestników
od drugich
wpływa
na
wzajemne kształtowanie się potrzeb i
preferencji uczestników rynku
Źródła informacji – pytanie 48.
(gusty i upodobania całej rodzin
Download